Znajdujesz się na archiwalnej stronie Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem.


Strona została przeniesiona na adres:
www.kroscienko.pl

archiwum > Gminny Program Rewitalizacji

Gminny Program Rewitalizacji

Szanowni Państwo,

Gmina Krościenko nad Dunajcem przystąpiła do opracowania Programu Rewitalizacji na lata 2016 – 2023. To ważny dokument, bo z jednej strony jest próbą diagnozy problemów, z którymi spotykamy się na naszym obszarze, z drugiej pozwoli nam sięgnąć po zewnętrzne środki na ich rozwiązanie. Zależy mi, jako wójtowi gminy, by dokument diagnozował wszystkie problemy i zagrożenia, a następnie definiował kompletny katalog działań, które będą przeciwdziałały sytuacji kryzysowej. Ważne, aby w programie ująć działania realizowane zarówno ze środków unijnych (EFRR, EFS, FS), jak i publicznych oraz prywatnych. Tylko suma działań i środków pozwoli w sposób kompleksowy rozwiązać wszystkie problemy.

Dlatego tak istotne jest zaangażowanie w ten proces wszystkich osób i instytucji, które są odpowiedzialne za rozwiązywanie problemów na obszarze naszej gminy, a także osób i instytucji, które chcą w tym procesie uczestniczyć i czują się za niego odpowiedzialne. To istotne aby nie pominąć żadnych kwestii związanych zarówno z zagadnieniami społecznymi, jak i ekonomicznymi, przestrzennymi, technicznymi, środowiskowymi i kulturowymi. Im większa będzie różnorodność spojrzeń na problemy naszej gminy, tym trafniejsza będzie diagnoza i lepsze propozycje rozwiązań.

Licząc na Państwa obecność, pozostaje z wyrazami szacunku,

Jan Dyda
Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem

l

Raport z konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji


Konsultacje Gminnego Programu Rewitalizacji


Raport z konsultacji społecznych dotyczących rewitalizacji


OBWIESZCZENIE DOTYCZĄCE REWITALIZACJI

 

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem informuje, że uwzględniając wnioski mieszkańców na spotkaniu rewitalizacyjnym w dniu 26.09.2016r. zweryfikowano zasięg terenów objętych rewitalizacją dla podobszaru Krościenko i Grywałd.

W związku z powyższym informuje się , że wydłuża się okres konsultacji społecznych projektu zmiany Uchwały nr XVII/125/2016 Rady Gminy Krościenko Nad Dunajcem z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Zachęcam do zapoznania się z aktualnymi materiałami dotyczącymi rewitalizacji  ( w tym zweryfikowaną wersją diagnozy i zweryfikowanym załącznikiem graficznym obrazującym obszary objęte rewitalizacją) dostępnymi w Urzędzie Gminy Krościenko n.D. Rynek 35 pok. Nr 6 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w zakładce Gminny Program Rewitalizacji i w BIP Urzędu Gminy. Formularz konsultacji pozostaje bez zmian.

Konsultacje potrwają do 12 listopada 2016r.

rewitalizacja-zal-nr-1-korekta-pazdziernik

zalacznik-nr-2-diagnoza-kroscienko_nowa-aktualizacja_wersja-2-0


 

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu zmiany
Uchwały nr XVII/125/2016 Rady Gminy Krościenko Nad Dunajcem z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem informuje o terminie konsultacji społecznych projektu zmiany Uchwały nr XVII/125/2016 Rady Gminy Krościenko Nad Dunajcem z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do przeprowadzonej diagnozy społeczno-gospodarczo-przestrzennej gminy oraz wyznaczonych obszarów zdegradowanych i obszarów do rewitalizacji.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:

 • mieszkańcy Gminy,
 • mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczystych nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe;
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność gospodarczą;
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
 • organy władzy publicznej;
 • inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 19 września 2016 roku do 19 października 2016 roku w formie:

 • zbieranie uwag i opinii w formie papierowej oraz elektronicznej w wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres gmina@kroscienko-nad-dunajcem.pl lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Krościenku nad Dunajcem 34-450 Krościenko n.D, Rynek 35 z dopiskiem „Rewitalizacja gminy” w terminie 19 września 2016 roku do 19 października 2016 roku.
 • zbierania uwag ustnych. Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Pan Jacek Pałka, Urząd Gminy Krościenko nad Dunajcem, ul. Rynek 35, pokój nr 6, w godzinach pracy urzędu;
 • spotkania rewitalizacyjnego, które odbędzie się 26 września 2016 roku w godzinach: 10.00-11.30 w Urzędzie Gminy w Krościenku n.D ul. Rynek 35. Podczas spotkania będzie można zapoznać się z projektem zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy oraz granicami tych obszarów.

Materiały tj. projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Krościenko n.D, diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz formularz konsultacyjny dostępne będą od 19 września 2016 roku:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy w zakładce „Wójt” „Obwieszczenia i zawiadomienia” „2016”,
 • na stronie internetowej Gminy w zakładce „Urząd Gminy” „Gminny Program Rewitalizacji”,
 • w Urzędzie Gminy Krościenko n.D ul. Rynek 35 pok. nr 6 w godzinach pracy urzędu.

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg,
zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.
 


W związku ze zmianą Uchwały nr XVII/125/2016 Rady Gminy Krościenko Nad Dunajcem z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do przeprowadzonej aktualizacji diagnozy społeczno-gospodarczo-przestrzennej gminy oraz wyznaczonych obszarów zdegradowanych i obszarów do rewitalizacji.

Poniżej znajduje się aktualna mapa obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji (załącznik nr 1), Aktualizacja Diagnozy zjawisk społeczno-ekonomiczno-przestrzennych Gminy Krościenko nad Dunajcem wraz ze wskazaniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (załącznik nr 2), oraz formularz konsultacji w formacie WORD, który należy wypełnić i dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy w formie zgodniej z opisem w ogłoszeniu o rozpoczęciu konsultacji.

Konsultacje trwają do 19 października 2016 roku.

projekt-uchwaly

rewitalizacja-zal-nr-1-korekta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gpr_obszary_formularz_konsultacyjny

zalacznik-nr-2-diagnoza-kroscienko_aktualizacja


 

Wójt Gminy Krościenko przypomina że trwa  drugi  nabór członków do Komitetu Rewitalizacji. Termin zgłaszania kandydatur upływa 14 lipca 2016 roku.

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem ogłasza drugi nabór członków do Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą przyjętą Uchwałą Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem Nr XVII/126/2016
z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Załącznik do ogłoszenia

 

Poniżej link do ankiety, propozycje zadań znajdują się w ankiecie, która będzie dostępna do 09 maja 2016 roku.
W ankiecie można zgłosić swoje własne propozycje.  Państwa głos jest niezwykle ważny !    

Link do Karty Zgłoszenia Zadania do Gminnego Programu Rewitalizacji

 

Uwaga !

Nabór na Czlonków Komitetu Rewitalizacji

 

 

            

Baner