Znajdujesz się na archiwalnej stronie Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem.


Strona została przeniesiona na adres:
www.kroscienko.pl

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

1.Administrator danych – Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem przez Urząd Gminy w Krościenku zadań publicznych jest Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Inspektor Ochrony Danych – Ludwik Wolski,
Rynek 35, 34-450 Krościenko nad Dunajcem, e-mail: iod@kroscienko-nad-dunajcem.

3. Kategorie danych osobowych – Gmina przetwarza następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe

4. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne – Dane osobowe przetwarzane są przez Gminę w następujących celach:
1) realizacji przez Gminę  czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e Rozporządzenia,

5. Udostępnienie danych osobowych –Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa

6. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego – dane  nie są przekazywane

7. Okres przechowywania danych osobowych – dane osobowe będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną, oraz przez okres niezbędny do realizacji zadań, umów realizowanych i wynikających z przepisów prawa

8. Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem przez Gminę  Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
1) prawo dostępu do danych osobowych,
2) prawo do sprostowania danych osobowych,
3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

9. Źródło pochodzenia danych – Dane osobowe mogą pochodzić od wnioskodawcy, z baz i rejestrów: PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych, Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), REGON, ewidencji gruntów i budynków, ksiąg wieczystych

10. Wymóg podania danych – Podanie danych osobowych jest konieczne w celu określonym w pkt 4

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie –  dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowanie

 

Informujemy również, że :
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

 

Baner