Znajdujesz się na archiwalnej stronie Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem.


Strona została przeniesiona na adres:
www.kroscienko.pl

archiwum > Samorząd > Gospodarka Komunalna > Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

 

zgk1

 

Miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Krościenko nad Dunajcem


ZZO Tylmanowa, os. Rzeka 419, 34-451 Tylmanowa (RIPOK)

ZZO  -Zakład Zagospodarowania Odpadów

 

RIPOK- Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (wskazana w  uchwale Sejmiku Województwa Małopolskiego  Nr XXV/398/12 z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego)

 

 

Informacja o osiągniętych przez gminę poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 

Wymagane poziomy recyklingu określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2012 poz.645)

 

Poziomy  ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (…) określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz.U z 2012 poz.676)

 

 zgk2

 

Informacja o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych

 Na  ternie gminy nie utworzono punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

 

Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

 

zgk3

Baner