Znajdujesz się na archiwalnej stronie Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem.


Strona została przeniesiona na adres:
www.kroscienko.pl

archiwum > Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
34-450 Krościenko n.D, Esperanto 2
tel. (0-18) 262-30-09
e-mail: gops@kroscienko-nad-dunajcem.pl

Kierownik : Adam Musiał
Główny Księgowy: Józef Huzior

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest instytucją polityki społecznej mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje następujące zadania:

 

REFERAT POMOCY SPOŁECZNEJ

 • Prowadzenie postępowań oraz wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych   sprawach z zakresu pomocy społecznej,
 • Załatwianie spraw i wydawanie w moim imieniu decyzji dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • Prowadzenie postępowań oraz wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących Karty Dużej Rodziny,
 • Prowadzenie postępowań oraz wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach zakresie dodatków mieszkaniowych.
 • Prowadzenie postępowań oraz wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach zakresie dodatków energetycznych.
 • Prowadzenie wsparcia (Asystent Rodziny) i postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej a także z ustawy z dnia 17 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – oraz wydawanie w tych sprawach decyzji,
 • Prowadzenie postępowań w sprawach stypendiów szkolnych dla uczniów i słuchaczom kolegiów oraz wydawania w tych sprawach decyzji,

 

REFERAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

 • Prowadzenie postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, a także wydawanie  w tych sprawach decyzji,
 • Prowadzenie postępowań w sprawach ustalania i wypłaty zasiłków dla opiekunów a także wydawanie  w tych sprawach decyzji,
 • Prowadzenie postępowań  w   sprawach   świadczeń  z  funduszu  alimentacyjnego i wydawanie decyzji  administracyjnych w tych sprawach,
 • Podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenie postępowań i wydawanie w tych sprawach decyzji,
 • Przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych oraz odbieranie oświadczeń majątkowych    dłużnika,
 • Przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art.28 ust.1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy,
 • Prowadzenie  w  moim  imieniu  postępowań w sprawach świadczeń  wychowawczych  i wydawania  decyzji  administracyjnych w tych sprawach,
 • Prowadzenie postępowań oraz wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
 • Prowadzenie postępowań w sprawach o świadczenia „Dobry start”, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywanie informacji, o której mowa w §10 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 poz. 1061).

 

 

Więcej informacji na temat wyżej wymienionych form pomocy uzyskać można w siedzibie, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem, ul. Esperanto 2, pod numerem telefonu (18) 262 30 09 lub na stronie https://bip.malopolska.pl/gopswkndunajcem

Kierownik GOPS przyjmuje mieszkańców w sprawie skarg w poniedziałki w godzinach 8.00-12.00. Istnieje możliwość telefonicznego ustalenia innego dogodnego terminu przyjęcia strony.

 

Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego wypłacane są w okresie świadczeniowym trwającym od dnia 01 października danego roku do dnia 30 września roku następnego.

Szczegółowe informacje:

 • Dotyczące świadczeń rodzinnych:

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/

 • Dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/fundusz-alimentacyjny/

 

Więcej informacji na temat wyżej wymienionych form pomocy uzyskać można w siedzibie, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem, ul. Esperanto 2 lub pod numerem telefonu (18) 262 30 09.

Kierownik GOPS przyjmuje mieszkańców w sprawie skarg w poniedziałki w godzinach 8.00-12.00. Istnieje możliwość telefonicznego ustalenia innego dogodnego terminu przyjęcia strony.

 

Baner