Krościenko nad Dunajcem > Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
34-450 Krościenko n.D, Rynek 35
tel. (0-18) 262-30-09
e-mail: gops@kroscienko-nad-dunajcem.pl

Kierownik :Adam Musiał
Główny Księgowy: Artur Kwiatek

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest instytucją polityki społecznej mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje następujące zadania:

REFERAT POMOCY SPOŁECZNEJ

1. Wynikające z ustawy o pomocy społecznej:

 • przyznaje i wypłaca świadczenia pieniężne (m.in.: zasiłki celowe, okresowe, stałe),
 • udziela pomocy w formie usług opiekuńczych,
 • przyznaje pomoc w formie gorącego posiłku lub dożywiania dla uczniów i osób dorosłych i zasiłki celowe na zakup żywności,
 • sprawienie pogrzebu osobom samotnym lub bezdomnym,
 • umieszcza osoby zainteresowane w Domu Pomocy Społecznej,
 • przyznaje pomoc w formie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 • zapewnia pomoc w postaci pracy socjalnej – pomoc osobom i rodzinom mająca na celu wzmocnienie lub odzyskanie zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 514zł., a dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 634zł.

 1. Realizuje zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:
 • Prowadzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w ramach którego przedstawiciele odpowiednich służb (GOPS, Policja, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Pedagodzy, Kuratorzy, Opieka Medyczna) współpracują ze sobą, w celu rozwiązywania problemów związanych z przemocą w rodzinach na terenie gminy.

3. Zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

 • Zatrudnienie Asystenta Rodziny, wspierającego rodziny niezdolne do prawidłowego, samodzielnego funkcjonowania (inaczej: zindywidualizowana praca z rodzinami posiadającymi dzieci, mająca na celu towarzyszenie klientowi w pokonywaniu życiowych trudności oraz pomoc w usamodzielnieniu się)

4. Przyznaje i wypłaca stypendia szkolne o charakterze socjalnym.

5. Realizuje zadania wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

6. Przyznaje dodatki mieszkaniowe i energetyczne.

7. Realizuje inne zadania wychodzące naprzeciw potrzebom mieszkańców Gminy (np.: Bank Żywności, Spotkania opłatkowe dla najstarszych mieszkańców Gminy),

8. Udzielanie informacji o innych instytucjach pomocowych oraz formach udzielanej przez nich wsparcia.

9. Prowadzenie świetlicy środowiskowej.

REFERAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem  realizuje zadania wynikające z następujących ustaw:

 

 1. o świadczeniach rodzinnych, w ramach której wypłacane są zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek dla opiekuna,
 2. o zasiłku dla opiekunów,
 3. o pomocy państwa osobom uprawnionym do świadczeń
  z funduszu alimentacyjnego.

 

Świadczenia rodzinne wypłacane są przez okres zasiłkowy, który rozpoczyna się od dnia 01 listopada danego roku a kończy się dnia 31 października roku następnego.

Świadczeniami rodzinnymi są:

 1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego.
 2. Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne.
 3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.
 4. Świadczenie rodzicielskie.

 

Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego wypłacane są w okresie świadczeniowym trwającym od dnia 01 października danego roku do dnia 30 września roku następnego.

Szczegółowe informacje:

 

 • Dotyczące świadczeń rodzinnych:

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/

 

 • Dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

           https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/fundusz-alimentacyjny/

 

Więcej informacji na temat wyżej wymienionych form pomocy uzyskać można w siedzibie, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem, ul. Rynek 35 lub pod numerem telefonu (18) 262 30 09.

Kierownik GOPS przyjmuje mieszkańców w sprawie skarg w poniedziałki w godzinach 8.00-12.00. Istnieje możliwość telefonicznego ustalenia innego dogodnego terminu przyjęcia strony.

 

Baner