Znajdujesz się na archiwalnej stronie Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem.


Strona została przeniesiona na adres:
www.kroscienko.pl

archiwum > Poradnik Przesiębiorcy

Poradnik Przesiębiorcy

Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej

Przed dokonaniem wpisu do ewidencji działalności gospodarczej należy wybrać formę prowadzenia działalności gospodarczej. Do wyboru mamy: działalność jednoosobowa, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna.

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Przedsiębiorca dokonuje wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta lub Gminy właściwej dla miejsca jego zamieszkania. Aby przystąpić do wypełnienia formularza rejestracji nalezy przygotowac następujące informacje: oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL, numer NIP o ile taki posiada, oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, określenie przedmiotu działalności – czyli opis zakresu czynności według Polskiej Klasyfikacji Działalności, datę rozpoczęcia działalności gospodarczej, numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej, o ile przedsiębiorca posiada. Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej jest bezpłatne. Przykładowy formularz rejestracyjny można pobrać na stronie Urząd Miasta Krakowa.

Uzyskanie numer identyfikacyjnego krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej – REGON

Kolejnym krokiem jest uzyskanie numeru REGON. W rejestrze tym znajdą się informacje o naszej firmie: nazwa i adres siedziby, nazwisko i imiona, miejsce zamieszkania i identyfikator systemu ewidencji ludności (PESEL) właściciela, forma prawna i forma własności, wykonywana działalność, data powstania, rozpoczęcia, zawieszenia, zakończenia działalności, nazwa organu rejestrowego lub ewidencyjnego, nazwa rejestru (ewidencji) i numer nadany przez ten organ. Numer REGON jest niezbędny w kontaktach z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz do zawierania umów z kontrahentami w rozliczeniach z nimi. Numer ten powinien być także zamieszczany na pieczęciach firmowych i drukach urzędowych. REGON można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym w Krakowie, ul. K. Wyki 3 (tel. 12 420 40 50; 12 420 45 10) czynny od 7.00 – 15.00, lub wypełniając formularz w Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy skąd zgłoszenie zostanie przesłane do Urzędu Statystycznego. REGON otrzymamyw ciągu 7 dni.

Uzyskanie Numeru Identyfikacji Podatkowej – NIP

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej i inne podmioty, które są podatnikami, płatnikami podatków oraz płatnikami składek ubezpieczeniowych podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu oraz otrzymują numer NIP. Nadanie tego dziesięciocyfrowego kodu następuje na podstawie jednorazowego zgłoszenia identyfikacyjnego dokonanego we własciwym dla podmiotu Urzędzie Skarbowym. Aktualne wzory formularzy zgłoszeń oraz załączników dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Zgłoszenie w ZUS

Aby zgłosić płatnika składek, zmienić danych płatnika składek (z wyjątkiem zmiany danych identyfikacyjnych płatnika, które należy zgłosić na formularzu ZUS ZIPA), dokonać korekty danych płatnika składek (z wyjątkiem korekty danych identyfikacyjnych płatnika, które należy zgłosić na formularzu ZUS ZIPA) należy wypełnić formularz ZUS ZFA. Dokumenty należy złożyć w jednostce organizacyjnej ZUS wraz z potwierdzeniem nadania numeru NIP, REGON, oraz wpisem do ewidencji, w celu weryfikacji podanych danych na drukach zgłoszeniowych.

Wykonanie pieczątki

Jednym z ostatnich kroków jest wykonanie pieczątki firmowej. Nasza pieczątka powinna zawierać następujące informacje: nazwę firmy, adres, NIP, numer REGON, telefon kontaktowy.

Założenie firmowego konta bankowego

Ostatnim krokiem, aby nasza firma funkcjonowała sprawnie jest założenie firmowego rachunku bankowego. Przed założeniem rachunku, należy zapoznać się z bogatą i różnorodną ofertą banków. Zwróćmy szczególną uwagę przede wszystkim na koszty prowadzenia rachunku firmowego, koszty dokonywanych operacji oraz dostęp on-line do rachunku bankowego. Posiadanie rachunku bankowego jest konieczne dla firm, które generują transakcji powyżej 15 tys euro.

Pozostałe czynności formalno-prawne

W zależności od przedmiotu działalności przedsiębiorca musi zgłosić działalność następującym podmiotom: Państwowej Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Handlowej, Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Krakowie, Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, Zakładom Gazowniczym oraz Zakłądom Energetycznym.

 

Rejestracja firmy on-line

Od 1 lipca br. można założyć firmę przez Internet. Jest to możliwe dzięki nowelizacji ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447), która zmienia między innymi przepisy dotyczące zawieszania działalności gospodarczej i działalności punktu kontaktowego.

Od 1 lipca br. przedsiębiorca ma możliwość złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej w formie elektronicznej – za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), albo w formie papierowej – w urzędzie gminy.

W ramach CEIDG możliwe będzie złożenie wniosku o wpis do CEIDG, o zmianę wpisu w dowolnym zakresie (np. rodzaju lub miejsca prowadzenia działalności) oraz o zawieszenie działalności, wznowienie jej i o wykreślenie z ewidencji. Elektroniczny formularz będzie można autoryzować za pomocą podpisu elektronicznego albo bezpłatnego Profilu Zaufanego udostępnionego w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Przedsiębiorca będzie mógł podjąć działalność gospodarczą już w dniu złożenia poprawnego wniosku o wpis do CEIDG. Dodatkowo, we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej będzie mógł określić późniejszy termin rozpoczęcia działalności niż data złożenia poprawnego wniosku.

Przedsiębiorcy zakładający działalność gospodarczą na nowych zasadach będą mieli również możliwość wyboru formy opodatkowania podatkiem PIT na etapie składania wniosku. Od 1 stycznia 2012 roku do wniosku o wpis do CEIDG dołączyć będzie można również zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (formularz VAT-R). 

Zawieszenie działalności gospodarczej

Właściciel firmy wykonujący działalność gospodarczą w różnych formach prawnych będzie mógł zawiesić działalność w jednej z tych form. Sytuacja ta dotyczy głównie osób fizycznych, które prowadzą firmę np. w formie jednoosobowej działalności gospodarczej i w ramach spółki cywilnej. Wejście w życie znowelizowanych przepisów umożliwia zawieszenie jednej formy działalności (np. jako wspólnik spółki cywilnej) i jednocześnie utrzymanie działalności podstawowej.
Nowe regulacje umożliwiają także firmom zawieszanie wykonywania działalności gospodarczej na określoną liczbę dni, miesięcy albo miesięcy i dni, co czyni tę procedurę bardziej elastyczną. Ustawa określa minimalny okres zawieszenia na 30 dni (odpowiedni zapis uwzględnia także specyfikę lutego, który kalendarzowo jest krótszy niż 30 dni).

Szybszy przepływ informacji w punkcie kontaktowym

Skróci się czas pozyskiwania informacji za pośrednictwem prowadzonego przez Ministra Gospodarki punktu kontaktowego, a dotyczących m.in. podejmowania, prowadzenia i zakończenia działalności gospodarczej. Organy administracji zobowiązane do udzielania tych informacji zobligowane będą robić to „niezwłocznie”, w doprecyzowanych terminach (tj. nie później niż w ciągu siedmiu dni roboczych, a gdy sprawa jest konsultowana z innymi właściwymi organami – w ciągu czternastu dni).

Na stronie www.ceidg.gov.pl znaleźć można zestaw najczęściej zadawanych pytań odnośnie CEIDG wraz z odpowiedziami. Dostępna jest również opracowana szczegółowo "Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1" http://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG.CMS.ENGINE/?F;1886f97b-43a9-4b16-b197-cc969b6917ba

 

Baner