Znajdujesz się na archiwalnej stronie Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem.


Strona została przeniesiona na adres:
www.kroscienko.pl

archiwum > Wymiana piecy

Wymiana piecy

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI w ramach poddziałania 4.4.2 i 4.4.3 RPO

Szczegółowe informacje odnośnie realizowanych projektów:http://www.niskaemisja.pl/kroscienko_nad_dunajcem/

KONTAKT Z OPERATOREM:

kom. 785 708 808, 785 702 804 – Operator Programu
e-mail: kroscienko@atsys.pl

POK CZYNNY WEDŁUG HARMONOGRAMU

POK – Urząd Gminy Krościenko nad Dunajcem, Rynek 34

Harmonogram funkcjonowania Punktu dla mieszkańców w 2020 roku:

  • 16.01.2020 r.
  • 06.02.2020 r.
  • 05.03.2020 r.
  • 09.04.2020 r.
  • 07.05.2020 r.
  • 04.06.2020 r.
  • 02.07.2020 r.
  • 06.08.2020 r.
  • 03.09.2020 r.
  • 01.10.2020 r.
  • 05.11.2020 r.
  • 10.12.2020 r.

Funkcjonowanie Punktu dla mieszkańców w w/w terminach będzie
w godzinach: od 1300 – 1700.

Dokumenty dla mieszkańca:

Dokumenty dla wykonawców:

Lista wykonawców:


Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych

W ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrzaPoddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – spr, Gmina Krościenko  rozpoczyna realizacje projektu realizację Projektu pnPoprawa jakości powietrza na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych

Celem projektu  poprawa efektywności energetycznej budynków w Gminie, a tym samym zmniejszenie zużycia energii końcowej i pierwotnej, ograniczenie emisji dwutlenku węgla, pyłów i innych substancji zanieczyszczających. Osiągnięcie celu pozwoli na ograniczenie zjawiska występowania niskiej emisji, a także i smogu, realizując tym samym założenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Krościenko.

Planowane efekty to wymiana  100 niskosprawnych piecy i instalacji wewnętrznych w budynkach mieszkalnych na 100 sztuk kotłów na ekogroszek

Całkowita wartość projektu wynosi:  987 170,10  (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy  sto siedemdziesiąt złotych 10/100).

Wkład własny gminy wynosi: 14 818,92  (słownie: czternaście  tysięcy osiemset osiemnaście złotych 92/100).

Zakończenie realizacji Projektu ustala się na: 30.08.2020 r.


Obniżenie poziomu niskiej emisji  na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem poprzez wymianę źródeł ciepła  w indywidualnych gospodarstwach domowych

W ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrzaPoddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – spr, Gmina Krościenko  rozpoczyna realizacje projektu realizację Projektu pn:: Obniżenie poziomu niskiej emisji  na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem poprzez wymianę źródeł ciepła  w indywidualnych gospodarstwach domowych

Celem projektu  poprawa efektywności energetycznej budynków w Gminie, a tym samym zmniejszenie zużycia energii końcowej i pierwotnej, ograniczenie emisji dwutlenku węgla, pyłów i innych substancji zanieczyszczających. Osiągnięcie celu pozwoli na ograniczenie zjawiska występowania niskiej emisji, a także i smogu, realizując tym samym założenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Krościenko.

Zgodnie z nowymi zasadami dofinansowania obowiązującymi od 28 sierpnia 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego  podniósł kwoty dofinansowania  i jednocześnie zróżnicował je w zależności od mocy grzewczej kotła.

Dofinansowanie  na nowe urządzenie grzewcze  będzie przekazywane maksymalnie do wysokości mocy wynikającej z wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny energetycznej budynku i będzie odpowiednio wynosiło

– 550 zł/kW dla zapotrzebowania do 10 kW mocy /łącznie) wyznaczonej w ocenie

– 500 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy /łącznie) wyznaczonej w ocenie

-450 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy /łącznie) wyznaczonej w ocenie

-400 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW  mocy /łącznie) wyznaczonej w ocenie

Maksymalna wielkość dofinansowania będzie wynosiła:

– nie więcej niż 8 tys. zł/kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego

– nie więcej niż 10 tys. zł/kocioł w przypadku budynku wielorodzinnego, dla którego jest wprowadzane wspólne źródło ciepła dla więcej niż jednego lokalu;

dofinansowanie do instalacji wewnętrznej:

– maksymalnie do 6 tys. zł w przypadku budynku jednorodzinnego

– do wielokrotności 6 tys. zł zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym i nie więcej niż 80 zł/m2 ogrzewanej powierzchni

Planowane efekty wymiana: 70 szt. niskosprawnych źródeł ciepła  w indywidualnych gospodarstwach domowych na nowe ekologiczne, z tego  wymiana 50 szt.na biomasę (pelet )oraz 20 szt. na pompy ciepła.

Całkowita wartość projektu wynosi:  1 078 240,11 PLN (słownie: jeden milion siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści złotych i 11/100).
Wkład Funduszy Europejskich wynosi:  1 062 064,99 PLN (słownie: jeden milion sześćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt cztery złote i 99/100),
Wkład własny gminy wynosi: 16 175,12 PLN (słownie: szesnaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych i 12/100).

Zakończenie realizacji Projektu ustala się na: 30.06.2020 r.

 

Baner