Znajdujesz się na archiwalnej stronie Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem.


Strona została przeniesiona na adres:
www.kroscienko.pl

archiwum > Informacje samorządowe > Nabór członków do Komitetu Rewitalizacji.

Nabór członków do Komitetu Rewitalizacji.

Krościenko n.D, 06 czerwca 2016r

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Krościenko informuje, że w dniu 11 maja został ogłoszony nabór członków do Komitetu Rewitalizacji. Termin zgłaszania kandydatur upływa 10 czerwca 2016 roku.

Nabór odbywa się zgodnie z procedurą przyjętą Uchwałą Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem Nr XVII/126/2016 z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji Gminy Krościenko nad Dunajcem będzie stanowił forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji oraz będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem w sprawach dotyczących opracowania i wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Krościenko nad Dunajcem na lata 2016-2023.

Komitet będzie reprezentował  lokalne  środowiska  gospodarcze,  naukowe, mieszkańców gminy Krościenko nad Dunajcem, organizacje pozarządowe oraz inne  grupy.

W skład Komitetu Rewitalizacji wejdą przedstawiciele:

  1. 4 przedstawicieli Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem i jednostek organizacyjnych wskazanych przez Wójta Gminy,
  2. 2 przedstawicieli Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem wskazanych przez Radę Gminy Krościenko nad Dunajcem,
  3. 1-2 przedstawicieli każdego obszaru zdegradowanego delegowanych przez organy stanowiące jednostek pomocniczych wchodzących w skład danego obszaru zdegradowanego,
  4. od 2 do 4 przedstawicieli sektora społecznego (organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, działających na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem), rekomendowanych przez te organizacje,
  5. od  2 do 4 przedstawicieli podmiotów prywatnych (prowadzących działalność gospodarczą na obszarze zdegradowanym),
  6. od 2 do 4 przedstawicieli mieszkańców Gminy Krościenko nad Dunajcem, nie będących członkami organizacji, o których mowa w lit. b) i nie pracujących w jednostkach organizacyjnych Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie BIP Urzędu Gminy Krościenko n.D; zakładka: Wójt;  zakładka: Obwieszczenia i zawiadomienia; rok: 2016.

http://bip.malopolska.pl/ugkroscienkonaddunajcem/Article/get/id,1198207.html

 

 

(-) Jan Dyda

Wójt Gminy Krościenko n.D

Baner