Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe

Zmiana planu Zawodzie- wyłożenie do publicznego wglądu

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY KROŚCIENKO N/DUNAJCEM

 

Na podstawie art. 17 pkt 9) Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XLII/378/2018 z dnia 6 września 2018 roku o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru KROŚCIENKO – ZAWODZIE,

ZAWIADAMIAM

o wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 26.02.2019r. do 21.03. 2019r. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru KROŚCIENKO – ZAWODZIE, wraz z aneksem do prognozy oddziaływania na środowisko. Zmiana planu obejmuje część graficzną planu dla części terenów oznaczonych w obowiązującym planie symbolem KD.

Projekt  ww. zmiany planu wraz z aneksem do prognozy oddziaływania na środowisko będzie  dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko n/Dunajcem, ul. Rynek 35, w godzinach pracy Urzędu oraz  na  stronie internetowej Urzędu Gminy Krościenko n/Dunajcem. Równocześnie zawiadamiam, iż w dniu 28.02.2019r. na Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Krościenko n/Dunajcem: o godzinie 1000 odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany mpzp obszaru KROŚCIENKO – ZAWODZIE.

W związku z powyższym zawiadamiam, iż zainteresowani, zgodnie z art. 17 pkt 11) i art. 18 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami), mogą składać uwagi i wnioski do ww. dokumentów w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty zakończenia okresu wyłożenia ww. projektu. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Krościenko n/Dunajcem – Urząd Gminy Krościenko n/Dunajcem, 34 – 450 Krościenko n/Dunajcem, ul. Rynek 35, na piśmie lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, adresu oraz z oznaczeniem nieruchomości której uwaga dotyczy. Równocześnie informuję, iż  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie wyrazili zgodę na odstąpienie od przeprowadzenie dla ww. projektu zmiany planu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w korespondencji pisemnej/e-mail, których zakres może zawierać (Imię, Nazwisko, adres e-mail, telefon) informujemy, iż treść klauzuli informacyjnej wynikającej z Artykułu 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, zwanym dalej RODO, znajduje się na stronie: www.kroscienko-nad-dunajcem.pl.

Wykazy nieruchomości

Wójt Gminy Krościenko n.D podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12.02.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko n.D, Rynek 35, na tablicy ogłoszeń wywieszone zostały WYKAZY NIERUCHOMOŚCI położonych w Krościenku n.D. przeznaczonych do oddania w drodze bezprzetargowej: w dzierżawę – cz.dz.10484/70; w najem – lokal w budynku SP ZOZ przy ul. Esperanto 2 o pow. 12 m2 .

Wykaz nieruchomości – dzierżawa

Wykaz nieruchomości – najem

E-Dowód od marca 2019

Rada Ministrów przyjęła projekt przepisów, dzięki którym od marca 2019 r. rozpocznie się wydawanie nowych dowodów osobistych z warstwą elektroniczną.

E-Dowód to wielofunkcyjny dokument z warstwą elektroniczną, którego wprowadzenie do powszechnego użytku zapewni narzędzie do bezpiecznej komunikacji obywatela z e-administracją, służbą zdrowia oraz podmiotami komercyjnymi. Nie zmienią się natomiast dotychczasowe funkcje tego dokumentu, ponieważ będzie on tak jak swój poprzednik, potwierdzał tożsamość i obywatelstwo jego posiadacza oraz uprawniał do przekraczania granic niektórych państw.

Szczegółowy opis funkcji e-Dowodu

Nowy dokument będzie wyposażony w mikroprocesor z zakodowanymi danymi osoby i dokumentu, które znajdowały się dotychczas na dowodzie osobistym. Fotografia dowodowa będzie zapisywana w wersji elektronicznej jako zdjęcie biometryczne, co jest dodatkowym atutem dla osób podróżujących. Dzięki zastosowaniu powyższych zabezpieczeń dokument jest zgodny z wymogami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ang. ICAO) i pozwala na automatyczne przekraczanie bramek lotniskowych na terenie Unii Europejskiej.

Ponadto e-Dowód to także nowość w systemie świadczeń medycznych. Pacjenci posiadający nowy dokument będą mieli możliwość rejestracji w placówce medycznej bez podawania danych osobowych. Takie rozwiązanie skróci się czas rejestracji, a także wyeliminuje to dotychczas występujące błędy. E-Dowód stwarza również możliwość potwierdzenia przez pacjenta pobytu w placówce medycznej bez użycia kodu PIN

E-Dowód jest także odpowiedzią na coraz powszechniejsze zapotrzebowanie korzystania z usług online. Chodzi tutaj nie tylko o usługi świadczone przez administrację publiczną, ale również świadczeniodawców komercyjnych. Dzisiaj dla dostawców usług częstym problemem jest brak bezpośredniego kontaktu z osobą korzystającą z usługi oraz wynikająca z tego wątpliwość dotycząca deklarowanej tożsamości i wieku osoby, na rzecz której świadczona jest usługa. Problem pojawia się także w przypadku, gdy wymaganym elementem usługi online jest złożenie przez świadczeniobiorcę oświadczenia woli, które powinno być opatrzone przez składającego podpisem.  Rozwiązaniem tego problemu jest właśnie e-Dowód i dostępne przy jego pomocy dwa narzędzia: mechanizm uwierzytelnienia oraz podpis elektroniczny.

Jak wspomniano wyżej e-dowód będzie wyposażony w podpis elektroniczny, zwany na gruncie wprowadzanej regulacji podpisem osobistym. Użycie tego podpisu będzie wywoływało dla podmiotu publicznego taki sam skutek jak podpis własnoręczny. Każdy dokument elektroniczny, który wysyłamy do urzędu będzie można podpisać, używając do tego celu podpisu osobistego. To znacznie ułatwi komunikację z całą administracją publiczną. W przypadku podmiotu prywatnego (innego niż podmiot publiczny) podpisanie dokumentu podpisem osobistym wywoła skutek jak podpis własnoręczny, jeśli podmiot ten i posiadacz dowodu osobistego wyrażą na to zgodę.

e-Dowód będzie środkiem identyfikacji elektronicznej zwanym profilem osobistym. Oznacza to, że będzie mógł być wykorzystywany do uwierzytelnienia posiadacza e-dowodu w systemach teleinformatycznym w celu realizacji usług online. Jeśli określona usługa online nie będzie wymagała podpisu, a wymagać będzie uwierzytelnienia, to możliwe będzie wykorzystanie do tego celu e-dowodu. E-dowód zapewni również logowanie do portali internetowych administracji publicznej, jeśli zostaną przyłączone do odpowiedniego systemu teleinformatycznego. Zaplanowano, że na dzień wdrożenia e-Dowodu możliwe będzie zalogowanie się do m.in. portalu Obywatel.gov.plePUAP.

Korzyści dla obywatela

•    Identyfikacja i uwierzytelnianie posiadacza dokumentu w zewnętrznych systemach informatycznych, co zapewni łatwiejszy dostęp do e-administracji i oferowanych przez nią usług
•    Możliwość złożenia podpisu elektronicznego na dokumentach cyfrowych, który będzie równoważny z podpisem tradycyjnym
•    Możliwość przekraczania granic (dokument podróży zgodny z ICAO) przez automatyczne bramki na lotniskach w UE
•    Możliwość potwierdzania obecności posiadacza dowodu osobistego w zewnętrznych systemach teleinformatycznych, w tym w szczególności w systemach służby zdrowia (bez użycia PIN)

IV Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem – online

 

 

Transmisja na portalu – kroscienko.sesja.pl

Zapraszam Mieszkańców Gminy Krościenko nad Dunajcem
na IV Sesję Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

        Sesja odbędzie się w dniu 7 lutego 2019 roku  (czwartek) o  godzinie 1400 w budynku Urzędu Gminy
w  Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35, (sala konferencyjna II piętro).

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.
 4. Interpelacje Radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Krościenko nad Dunajcem do Związku Euroregion „Tatry”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Gminę Krościenko nad Dunajcem.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia i ustalenia miejsc wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Krościenko nad Dunajcem.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2019.
 14. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Krościenko nad Dunajcem za rok 2018.
 15. Odpowiedzi na interpelacje.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

GABRYŚ STANISŁAW

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Wójt Gminy Krościenko n.D podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05.02.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko n.D, Rynek 35, na tablicy ogłoszeń wywieszony został WYKAZ NIERUCHOMOŚCI – wykaz lokali użytkowych położonych w Krościenku n.D. przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres trzech lat w drodze przetargu nieograniczonego oraz w drodze bezprzetargowej.

Wykaz nieruchomości

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Krościenko n.D, 2019-01-30

Znak: ZP.6730.20.18

 

         Stosownie do art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) Urząd  Gminy w Krościenku n.D.  zawiadamia, że w dniu 30.01.2019r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji dla zadania: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej „ECS_KRK022_Grywałd” na działce Ew. nr 510/13 położonej w Grywałdzie.” Inwestor: Elektronic Control Systems S.A. ul. Krakowska 84, 32-083 Balice  reprezentowane przez pełnomocnika- Panią Grażynę Ostrowską

 W związku z tym zainteresowane strony będące uczestnikami tego postępowania, mogą zapoznać się z decyzją, w terminie 14 dni od daty wywieszenia  niniejszego zawiadomienia.

Przedłożona dokumentacja terenu objętego wnioskiem znajduje się do wglądu
w Urzędzie Gminy Krościenko n.D – pok. nr 6 w godzinach urzędowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdzie i jak szukać pomocy ?

Ty lub ktoś z bliskich Tobie osób ma problemy z uzależnieniami( alkohol, narkotyki), przemocą ? Szukasz rady jak znaleźć odpowiednią dla tej osoby pomoc? Zapoznaj się z poniższymi informacjami.

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Krościenko na rok 2019 ,zgodnie z Narodowym Programem Zdrowia na lata 2016-2020(Dz.U.2016r,poz.1492 na terenie gminy Krościenko zostały uruchomione 3 punkty konsultacyjne, w których świadczone są bezpłatne porady i konsultacje. Punkty finansowane są ze środków pochodzących   z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W punktach specjaliści udzielają porad  zgodnie z niżej wymienionym harmonogramem

PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM I ICH RODZIN

Dyżur specjalisty dla osób z problemem alkoholowym- p. Beata Lutomska, tel. 509 872 597. Specjalista przyjmuje w soboty 2 razy w miesiącu  od godz. 9-tej do 12-tej w , budynku starej plebani Krościenko Rynek 32,zgodnie z n/w harmonogramem.

PUNKT PSYCHOLOGICZNY

Dyżur psychologa –p. MARZENA BANDYK – tel. 606 515 717. Psycholog przyjmuje 2 razy w niesiącu  od godz. 13-tej do 16-tej w, budynku starej plebani Krościenko Rynek 32, zgodnie z  n/w harmonogramem.

PUNKT d.s  PRZEMOCY W RODZINIE

Dyżur specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie – p. Beata Lutomska, tel. 509 872 597. Specjalista przyjmuje  2 razy w miesiącu  od godz. 9-tej do 12-tej w , budynku starej plebani Krościenko Rynek 32,zgodnie z n/w harmonogramem.

K.Kubik

Informacja o terminach posiedzeń Komisji Rady Gmiy Krościenko n.D

Posiedzenie Komisji Rolnej oraz Promocji, Agroturystyki i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 4 lutego 2019 roku (poniedziałek) o  godzinie 1200 w Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad IV Sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

Przewodniczący Komisji

RUSIN STANISŁAW

 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego odbędzie się w  dniu 4   lutego 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 1400 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad IV Sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Analiza odpowiedzi udzielonych na wnioski, które Komisja skierowała do Wójta Gminy.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

Przewodniczący Komisji

SKUBISZ GERWAZY

 

Posiedzenie Komisji Oświaty,  Kultury  i  Zdrowia  odbędzie się w dniu 6 lutego 2019 roku (środa) o godzinie 1400 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad IV Sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

 

Przewodnicząca Komisji

ŚNIEGOŃ BARBARA

 

 

 

 

Konkurs „Mecenat Małopolski” –ogłoszony!

Zarząd Województwa Małopolskiego   ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2019 roku pn. „Mecenat Małopolski”.

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą się ubiegać n.w oferenci z zastrzeżeniem, że ich cele statutowe są zgodne z dziedziną w jakiej realizowane jest zadanie:
a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.),
b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, prowadzące działalność pożytku publicznego,
d )spółdzielnie socjalne

 1. e) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.176 z późn. zm.) które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Termin składania ofert  2019-02-14

W ramach konkursu wspierane będą n.w zadania

 1. rozwijające kompetencje kulturowe i świadomość estetyczną społeczeństwa, promujące i tworzące warunki, które sprzyjają rozwojowi talentów twórców zarówno początkujących, jak i z uznanym dorobkiem;
 2. ułatwiające integrację artystów, zwłaszcza z różnych dziedzin sztuki, w celu wymiany doświadczeń i tworzenia wspólnych projektów artystycznych;
 3. polegające na inspirowaniu i zachęcaniu do tworzenia dzieł sztuki oraz powoływaniu niezależnych inicjatyw artystycznych, a także umożliwiające ich prezentowanie;
 4. utrzymujące tożsamość lokalną i regionalną szczególnie poprzez wspieranie folkloru;
 5. zachowujące i utrwalające w formie cyfrowej zasoby dziedzictwa kulturowego;
 6. promujące kulturę i tradycje mniejszości narodowych i grup etnicznych zamieszkujących Małopolskę;
 7. tworzące ambitne formy animacyjne na rzecz międzypokoleniowej aktywizacji społeczności;
 8. upowszechniające tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP.

Wiecej na stronie: www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/kultura-i-dziedzictwo/konkursy-grantowe/mecenat-malopolski

K.Kubik


Warning: Illegal string offset 'tytul' in /home/users/kroscienko-gmina/public_html/strona2/wp-content/themes/Kroscienko_CMS/index.php on line 55


Warning: Illegal string offset 'tresc' in /home/users/kroscienko-gmina/public_html/strona2/wp-content/themes/Kroscienko_CMS/index.php on line 56