Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe

Informacja o audytach energetycznych


Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem informuje, że w maju upoważnione osoby (audytorzy) będą sporządzać oceny energetyczne i przeprowadzać wizje lokalne budynków objętych programem dofinansowania do wymiany kotłów na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Osoby te są pracownikami firmy NDE Sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie.

Informuję, że każdy z audytorów winien posiać przy sobie identyfikator wydany przez Urząd Marszałkowski, Identyfikator firmy NDE oraz upoważnienie wydane przez Gminę. Mają Państwo prawo każdorazowo wylegitymować audytora. Audytorzy poruszają się pojazdami w kolorze białym marki Toyota Yaris. W przypadku wątpliwości co do tożsamości osób wykonujących audyt, proszę o kontakt z firmą wykonującą audyt – Niezależni Doradcy Energetyczni Sp. z o.o., e-mail: biuro@niezalezni.org.pl, telefon: 12-345-49-72. Audytorzy będą umawiali się z Państwem przed planowanym terminem wizyty. W związku z powyższym proszę o udostępnienie budynku
w szczególności kotłowni i dokumentacji technicznej.

Ocena energetyczna wykonana zostanie bezpłatnie.

 

Wsparcie profesjonalistów dla mieszkańców Gminy Krościenko nad Dunajcem.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem informuje, że Gmina Krościenko otrzymała dofinansowanie na realizację wsparcia dla osób i rodzin poprzez działania specjalistów.

W tym celu zostanie utworzone Centrum wsparcia interdyscyplinarnego dla osób/rodzin w kryzysie z terenu Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Celem zadania jest wszechstronne wsparcie tych osób/rodzin poprzez interdyscyplinarne działania specjalistów, m.in.: psychologa, terapeuty do spraw uzależnień, mediatora rodziny, pedagogów szkolnych, pracowników socjalnych, asystenta rodziny, specjalisty do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wsparcie specjalistów jest bezpłatne.

PSYCHOLOG: W chwili obecnej w budynku przy ul. Rynek 32 (STARA PLEBANIA) dwa razy w miesiącu przyjmuje psycholog. Porady psychologa udzielane są po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr tel. 606 465 883. Aktualny harmonogram:

Dzień

Miesiąc

Godzina

27 (czwartek)

Kwiecień 2017

15.00-17.00

04 (czwartek)

25 (czwartek)

Maj 2017

15.00-17.00

15.00-17.00

 

            Dodatkowo informuję, że jest możliwość skorzystania z pomocy pozostałych specjalistów. Są to między innymi:

PRACOWNICY SOCJALNI: przyjmują w godzinach pracy Ośrodka.

MEDIATOR: Mediator rodzinny to osoba, która dzięki swojemu doświadczeniu i wiedzy pomaga stronom wypracować porozumienie. Przy pomocy mediatora, a więc osoby neutralnej, zachowującej bezstronność wobec każdej ze stron, dbającej o poprawną, rzeczową komunikację, można omówić swój problem i znaleźć rozwiązanie, najlepsze z możliwych. Przedmiotem postępowania mogą być między innymi sprawy dotyczące: pojednania małżonków lub ustalenia warunków rozstania, sposobu sprawowania władzy  rodzicielskiej, kontaktów rodziców z dziećmi, zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, a także sprawy majątkowe i mieszkaniowe.

         

COACH:  Kto może skorzystać z pomocy coacha? Osoby, które są dopiero na początku swojej drogi zawodowej i poszukują zajęcia, które sprawiałoby im satysfakcję, również osoby które poszukują zmiany w swoim życiu zawodowym, jednak nie wiedzą w jakim kierunku chciałyby się rozwijać. Zadaniem coacha jest przede wszystkim wydobycie potencjału i odkrycie umiejętności, które posiada klient. Coaching ma pomóc między innymi w ocenie dotychczasowej kariery czy zaplanowaniu bądź zmianie ścieżki zawodowej na taką, która będzie zgodna z umiejętnościami i potrzebami klienta.

Osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia specjalisty, w tym mediatora rodziny lub osoby zajmującej się coachingiem, proszone są o osobiste zgłoszenie się w biurze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem, bądź telefoniczny kontakt na nr tel. 18 262 30 09 w godzinach pracy Ośrodka.

 

 

 

 

Informacja Wójta

Wójt Gminy Zarządzeniem Nr 30/2017  z dnia 31 marca b.r. w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę – 11 listopada 2017 roku ustalił 02 maja dniem wolnym od pracy w  Urzędzie Gminy Krościenko nad Dunajcem.

 

                       

Wójt Gminy
Jan Dyda

Informacja o zatwierdzeniu konkursów na stanowiska dyrektorów

Zarządzenie Nr 38/2017 
Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem
z dnia 19 kwietnia 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia konkursów na stanowiska: dyrektora Szkoły Podstawowej w Grywałdzie,
Szkoły Podstawowej w Krośnicy oraz Szkoły Podstawowej w Krościenku n.D.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 5c pkt. 2 oraz art. 36 a ust. 1
i ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943, 1954, 1985, 2169, z 2017 poz. 60) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60 poz. 373, z 2011 r. Nr 254, poz. 1525) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Zatwierdza się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Grywałdzie – kandydatem na dyrektora wyłonionym w drodze konkursu jest Pan Władysław Bąk

 

§ 2

Zatwierdza się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy
w Krośnicy – kandydatem na dyrektora wyłonionym w drodze konkursu jest Pani Katarzyna Bochnak.

 

§ 3

Zatwierdza się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Krościenku nad Dunajcem – kandydatem na dyrektora wyłonionym w drodze konkursu jest Pan Jacek Piotrowski.

 

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Krościenko nad Dunajcem.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Wójt Gminy Krościenko n.D

Jan Dyda

Wałęsające psy

 

Na terenie naszej gminy w okresie wiosennym i jesiennym nasila się zjawisko wałęsających się psów. Prawie we wszystkich przypadkach psy mają swoich właścicieli, a tzw. „bezpańskie” psy to zwierzęta niedopilnowane przez właścicieli. O tym czy pies jest „bezpański” lub „bezdomny” nie może świadczyć fakt, że pojawia się samotnie w danej okolicy, ponieważ przypadki takie zdarzają się w okresie godowym zwierząt. Często zdarzają się przypadki „odprowadzania” przez psy swoich właścicieli do różnych miejsc (np. do szkoły, sklepu itp.), które czekając na właściciela przez długi czas wałęsają się po okolicy.

Przypomina się więc właścicielom zwierząt o ich obowiązkach, a w szczególności:

 • o stałym dozorze nad zwierzętami i prowadzeniu psów poza swoimi posesjami na smyczy,
 • niewprowadzaniu zwierząt do obiektów użyteczności publicznej,
 • niewprowadzaniu zwierząt na teren placów zabaw dla dzieci,
 • w przypadku, gdy właściciel wałęsającego się psa jest znany, należy fakt ten zgłosić na Policję, która ma prawo nałożyć mandat na właściciela zwierzęcia lub skierować wniosek do sądu o ukaranie właściciela psa,
 • w razie potwierdzonej bezdomności zwierzęcia oraz w przypadkach zagrożenia zdrowia mieszkańców (np. gdy pies jest agresywny) Gmina podejmie interwencję wyłapania zwierzęcia i odwiezienia go do schroniska. Przypadki bezdomnych psów należy zgłaszać telefonicznie lub osobiście w godzinach pracy Urzędu Gminy (tel. 18-262-30-77). Osoba, która przekazuje zgłoszenie musi podać swoje dane osobowe oraz miejsce przebywania zwierzęcia.

 

 

Ważne jest, by informować Policję lub ewentualnie Urząd Gminy o przypadkach nieodpowiedzialnych właścicieli, w celu podjęcia odpowiednich kroków wobec nich, a także uniknięcia wysokich kosztów utrzymania psa w schronisku.

 

 

Ogłoszenie o zebraniu sołeckim – Sołectwo Zawodzie

Wójt Gminy Krościenko n.D. zaprasza Mieszkańców Sołectwa Krościenko – Zawodzie na zebranie wiejskie wyborcze, które odbędzie się w dniu
27 kwietnia 2017 roku (czwartek)    w budynku  Liceum Ogólnokształcącego w Krościenku n.D. ul. Zdrojowa,

I termin – godzina 1800,

II termin – godzina 1830.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Sprawozdanie z działalności Sołtysa za okres kadencji.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Wybór Sołtysa.
 4. Wybór Rady Sołeckiej.
 5. Sprawy bieżące.

 

 

Wójt Gminy
Krościenko nad Dunajcem
Jan Dyda

 

                                                                                               

Ostrzeżenie meteorlogiczne

Sprzedaż środków trwałych będących własnością Gminy Krościenko n.D

Zarządzenie Nr 36. 2017

Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem

z dnia 14 kwietnia 2017 roku

 

w sprawie: sprzedaży środków trwałych będących własnością Gminy Krościenko n.D. oraz powołania komisji ds. przeprowadzenia ponownego (drugiego) przetargu na sprzedaż tych środków

       

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o  samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami ) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

        1. Przeznacza się do sprzedaży środki trwałe będące własnością Gminy Krościenko nad Dunajcem    

      wyszczególnione w tabeli 1.

Tabela 1. Wykaz środków trwałych przeznaczonych do sprzedaży

marka

model

rodzaj nadwozia

rok produkcji

VIN

cena

wywoławcza netto

w zł

kol.1

kol.2

kol.3

kol.4

kol.5

kol.6

VOLVO

FL 618

śmieciarka

1997

YB1E4C4A9V1920551

6500

AUTOSAN

A0909L.03.S

gimbus

2003

SUASW3AFP3S680334

11 000

 

 

 

2. Sprzedaż zostanie dokonana w trybie przetargu ustanego nieograniczonego za cenę wywoławczą podaną w tabeli 1, kolumna 6.

 

3. Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto podanej w tabeli 1.

 

§ 2

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż środka trwałego, o którym mowa w § 1 zostanie  przeprowadzony przez komisję przetargową w  składzie:

 

1.   Grzegorz Szerszeń          –   Przewodnicząca Komisji,

2.   Agata Sobkowiak            –   Członek Komisji,

3.   Sylwia Faron                    –   Członek Komisji

 

§ 3

 Warunki przeprowadzenia przetargu na sprzedaż środka trwałego wymienionego w § 1 określa „Ogłoszenie o przetargu na zbycie środków trwałych”  stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na okres  14 dni w siedzibie

Urzędu Gminy oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem.

 

 

                                                                                                                    Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem

 

                                                                                                                                  mgr Jan Dyda

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  załącznik do Zarządzenia Nr36/2017

                                                                                                                  Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem

                                                                                                                  z dnia 14 kwietnia 2017 r.

 

 

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH

 

 

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem  ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż na środków  trwałych

 

1.Przedmiot przetargu:

 

 1. Śmieciarka VOLVO FL618, rok produkcji: 1997, przebieg: 425 153km,

VIN:

Cena wywoławcza netto:  6.500,00 zł (słownie: sześć  tysięcy, pięćset  złotych)

               Wysokość  wadium: 650,00 zł(słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych )

 

 

 1.  Autobus (gimbus) Autosan, rok produkcji: 2003 przebieg: 234305km,

VIN: SUASW3AFP3S680334

 Cena wywoławcza netto: 11000,00zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych)

 Wysokość wadium: 1100,00zł (słownie: tysiąc, sto złotych)

 

 

2.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.

 

3.Przetarg odbędzie się w dniu  28 kwietnia  2017 roku o godzinie 10 00  w budynku Urzędu Gminy                w Krościenku nad Dunajcem – sala obrad II piętro

 

4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w terminie  do dnia               26-go kwietnia 2017 roku do godziny  14 00  na rachunek bankowy Gminy Krościenko nad Dunajcem                        nr 90 8817 0000 9001 0000 0505 0002 prowadzony w Pienińskim Banku Spółdzielczym. W tytule wpłaty należy podać model lub rodzaj pojazdu, którego wadium dotyczy.

 

5. Każdy z pojazdów będzie licytowany oddzielnie, wg kolejności takiej jak w niniejszym ogłoszeniu.

 

6.Minimalne postąpienie wynosi 50 złotych.

 

7. Do wylicytowanej ceny doliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami (23%).

 

8.Wadium wpłacone przez wygrywającego licytację przekazywane jest na  konto organizatora                      i zaliczane na poczet ceny nabycia –zakupu środka trwałego. Wadium wpłacone przez  pozostałych uczestników licytacji zostanie zwrócone bezpośrednio po zakończeniu licytacji.

 

9.Pojazdy można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z następującymi osobami:

Pan Grzegorz Szerszeń tel. 503 95 14 28 (w sprawie pojazdów wyszczególnionych w punkcie 1)

Pani Agata Sobkowiak tel. 18 262 34 49  (w sprawie autobusu)

 

 

10.Wygrywający licytację zobowiązany jest do zawarcia umowy kupna-sprzedaży pojazdu w terminie do 14 dni od  dnia przetargu pod rygorem utraty wadium i prawa do wylicytowanego pojazdu.

 

11.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyższej ceny wywoławczej.

 

12.Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem

                                                                                                           

                                                                                                                             mgr  Jan Dyda

 

 

      Krościenko nad Dunajcem 14 kwiecień 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpoczęcie postępowania- zmiana planu Zawodzie

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 i art.27  ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Krościenko n/Dunajcem Uchwały Nr XXVIII/234/2017 z dnia 30.03.2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru KROŚCIENKO – ZAWODZIE. Zmiana planu obejmować będzie część tekstową oraz graficzną planu dla części terenów oznaczonych w obowiązującym planie symbolami: MN3, US4 i KD i oznaczonych na załączniku graficznym do ww. uchwały.

Równocześnie zawiadamiam, iż w związku, z art. 46 pkt 1, art.39 oraz art.54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U z 2016r. poz.353), jest możliwość składania wniosków do opracowywanej prognozy oddziaływania na środowisko sporządzanej do ww. zmiany planu.

W związku z powyższym zawiadamiam, iż wnioski do ww. dokumentów mogą być składane w terminie do 21 dni od daty ukazania się ww. ogłoszenia tj. do dnia 10.05.2017r.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko n/Dunajcem lub przesyłać na adres Urzędu Gminy; 34-450 Krościenko n/Dunajcem, Rynek 35 albo drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem