Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe

Informacja Wicemarszałka Województwa Małopolskiego

 

 

 

 

WYKAZY NIERUCHOMOŚCI

Wójt Gminy Krościenko n.D podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16.04.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko n.D, Rynek 35, na tablicy ogłoszeń wywieszone zostały WYKAZY NIERUCHOMOŚCI położonych w Krościenku n.D. przeznaczonych do oddania w drodze bezprzetargowej w dzierżawę – cz.dz.10474/16, cz.dz. 10424 oraz przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

 

Obwieszczenie o   wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Krościenko n.D, 2019-04-09

Znak: ZP.6730.01.19

 

  

O B W I E S Z C Z E N I E

o   wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

         Stosownie do art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) Urząd  Gminy w Krościenku n.D.  zawiadamia, że w dniu 09.04.2019r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji dla zadania: „budowa budynku administracji publicznej z posterunkiem policji jako budynku w zabudowie bliźniaczej wraz z infrastruktura towarzyszącą na planowanych do wydzielenia z działek Ew. nr 11028, 11029, 271 i części działki 274/16 położonych w Krościenku n.D. dwóch działkach budowlanych oznaczonych na załączniku graficznym literami A i B oraz rozbiórka istniejących zabudowań. ” 

 Zainteresowane strony mają prawo zapoznać się z pełną treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko n.D. Rynek 35 w pok. Nr 6 w godzinach urzędowania i mogą wnieść odwołanie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszej decyzji. Decyzję uważa się za doręczoną w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gminna Kampania Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Uzależnieniom pt.„Przemocy w rodzinie i uzależnieniom mówię nie!

W 2019r. Gminny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Krościenko nad Dunajcem, przy współudziale Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krościenko n.D oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krościenku n.D, pod patronatem Wójta Gminy Krościenko n.D, Pana Jana Dydy,  realizuje Gminną Kampanię Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Uzależnieniom pod nazwą „Przemocy w rodzinie i uzależnieniom mówię nie! Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dofinansowała Kampanię kwotą 10 000zł. Dzięki tym  środkom dla mieszkańców gminy Krościenko n.D wydrukowanych zostanie 1000 ulotek zawierających podstawowe wiadomości na temat przemocy w rodzinie oraz uzależnień wraz
z informacją, gdzie szukać pomocy w sytuacji, gdy ktoś boryka się z takimi problemami. Dla uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy został zorganizowany konkurs plastyczny
pt. „Przemocy mówię nie!”. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 19 kwietnia br.
Za najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej przewidziane są nagrody. Również w ramach kampanii na dzień 05 kwietnia 2019r. zostało zaplanowane szkolenie dla nauczycieli
i pedagogów ze szkół z terenu gminy pt. „Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom psychoaktywnym i behawioralnym. Cyberprzemoc, hejt – jak rozpoznawać
i reagować.”  Według planu Kampanii, 3 czerwca 2019r. „Dzień Dziecka” na boisku SKS Sokolica
w Krościenku n.D przy ul. Jagiellońskiej 86, obchodzić będą dzieci klas  0 – III  ze szkół podstawowych z tereny gminy. Zostaną dla nich zorganizowane, m. in., gry i zabawy sportowe, konkurs rysunkowy  z nagrodami pt. „Ja i moja rodzina” , członkowie Gminnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przygotują ścianę wspinaczkową. Do  udziału  w  imprezie udało
się  pozyskać dj-a wodzireja z Krościenka n.D – Pana Zdzisława Salisa.  Na zakończenie Kampanii, w dniu 11 października 2019r., odbędzie się uroczysta konferencja, na którą zaproszeni zostaną przedstawiciele sąsiednich gmin oraz goście specjalni.

Informacja o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

 

Posiedzenie Komisji Rolnej oraz Promocji, Agroturystyki i Ochrony Środowiska  odbędzie się w dniu 1 kwietnia 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 1400 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad VI Sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

RUSIN STANISŁAW

 

Posiedzenie Komisji Oświaty,  Kultury  i  Zdrowia  odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2019 roku (wtorek) o godzinie 1400 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad VI Sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji

ŚNIEGOŃ BARBARA

 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego odbędzie się w  dniu 3 kwietnia 2019 roku (środa) o godzinie 1200 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad VI Sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

SKUBISZ GERWAZY

 

Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w  dniu 3 kwietnia 2019 roku (środa) o godzinie 1400 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad VI sesji Rady gminy Krościenko n.D.
 3. Informacja o składanych wnioskach przez jednostki gminne mających na celu pozyskiwanie środków zewnętrznych.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

                                                                                              Przewodniczący Komisji

                                                                                              KUNDZIARZ MARIAN

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2019 roku (wtorek) o godzinie 1200 w Urzędzie Gminy w Krościenku n.D., Rynek 35 (sala konferencyjna II piętro).

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
 3. Analiza i ocena stopnia realizacji wybranych celów Programu Operacyjnego Gminy na lata 2015 – 2018 zawartych w Strategii Rozwoju Gminy na lata 2015 – 2022.
 4. Zapoznanie się z wynikami ostatnich kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Gminy.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski

 

 

Przewodnicząca Komisji

KUBIK NATALIA

 

Gdzie i jak szukać pomocy ?

Ty lub ktoś z bliskich Tobie osób ma problemy z uzależnieniami( alkohol, narkotyki), przemocą ? Szukasz rady jak znaleźć odpowiednią dla tej osoby pomoc? Zapoznaj się z poniższymi informacjami.

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Krościenko na rok 2019 ,zgodnie z Narodowym Programem Zdrowia na lata 2016-2020(Dz.U.2016r,poz.1492 na terenie gminy Krościenko zostały uruchomione 3 punkty konsultacyjne, w których świadczone są bezpłatne porady i konsultacje. Punkty finansowane są ze środków pochodzących   z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W punktach specjaliści udzielają porad  zgodnie z niżej wymienionym harmonogramem

PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM I ICH RODZIN

Dyżur specjalisty dla osób z problemem alkoholowym- p. Beata Lutomska, tel. 509 872 597. Specjalista przyjmuje w soboty 2 razy w miesiącu  od godz. 9-tej do 12-tej w , budynku starej plebani Krościenko Rynek 32,zgodnie z n/w harmonogramem.

PUNKT PSYCHOLOGICZNY

Dyżur psychologa –p. MARZENA BANDYK – tel. 606 515 717. Psycholog przyjmuje 2 razy w niesiącu  od godz. 13-tej do 16-tej w, budynku starej plebani Krościenko Rynek 32, zgodnie z  n/w harmonogramem.

PUNKT d.s  PRZEMOCY W RODZINIE

Dyżur specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie – p. Beata Lutomska, tel. 509 872 597. Specjalista przyjmuje  2 razy w miesiącu  od godz. 9-tej do 12-tej w , budynku starej plebani Krościenko Rynek 32,zgodnie z n/w harmonogramem.

K.Kubik

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Krościenku n.D

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Krościenku nad Dunajcem

KONKURS dla młodych organizacji pozarządowych

Ruszył nabór do konkursu grantowego FIO-Małopolska Lokalnie Południe. Termin składania wniosków od 4 marca do 5 kwietnia 2019 r. W ramach konkursu można pozyskać środki w wysokości od 3 do 5 tys. złotych na działania społeczne oraz  rozwój organizacji.

Konkurs skierowany jest do:
– młodych organizacji pozarządowych (działających nie dłużej niż 30 m-cy, których roczny przychód za rok obrotowy 2018 nie przekracza 25 tys. zł.)
– grup nieformalnych.

– grup samopomocowych działających na terenie południowej części województwa małopolskiego.

Działania mogą być realizowane  do 31 października 2019 r.

Aktualne informacje.
http://malopolskalokalnie.org.pl/

K.Kubik

“ROZSZERZENIE WSPARCIA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KROŚCIENKO N.D 3.0”

 

Gmina Krościenko n.D –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku n.D uzyskała dofinansowanie (dotacja Wojewody Małopolskiego w formie dotacji celowej) zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej, poprzez:

1) rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,

2) projekty socjalne mające na celu rozwój lub wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej osób i rodzin, realizacja projektu pn: “Rozszerzenie wsparcia dla mieszkańców Gminy Krościenko n.D 3.0” poprzez kontynuację działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób doświadczających przemocy.  Punkt działa dwa razy w miesiącu w poniedziałki, po 3 godziny każdy dyżur, razem 6 godzin miesięcznie.

 

Wartość Projektu: 25 788,00 zł; wartość dofinansowania: 20 630,00 zł (dotacja celowa Wojewody Małopolskiego z budżetu zadaniowego: wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Adam Musiał

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem

 

Tel: 18 262 30 09

 1. Rynek 35, Krościenko n.D


Warning: Illegal string offset 'tytul' in /home/users/kroscienko-gmina/public_html/strona2/wp-content/themes/Kroscienko_CMS/index.php on line 55


Warning: Illegal string offset 'tresc' in /home/users/kroscienko-gmina/public_html/strona2/wp-content/themes/Kroscienko_CMS/index.php on line 56