Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2020

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1981), kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona w dniach od 03 lutego do 30 kwietnia 2020 r.

Wyznaczony termin stawiennictwa dla mieszkańców  Gminy Krościenko  to: 27- 30 marzec 2020r( kwalifikacja dla kobiet 15.04.2020 )

Miejsce przeprowadzenia kwalifikacji : ul. Bulwarowa 9 , Nowy Targ(budynek Urzędu Gminy Nowy Targ (I piętro)

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2020 r. podlegają:
1. mężczyźni urodzeni w 2001 r.;
2. mężczyźni urodzeni w latach 1996—2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. osoby urodzone w latach 1999- 2000, które
:

 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 1. kobiety urodzone w latach 1996 – 2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944),
 2. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

DOKUMENTY POTRZEBNE DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ:

 1. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
 2. dokumentację medyczną (jeżeli posiadają);
 3. aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm bez nakrycia głowy;

4.dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki;

 1. oraz dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe;

Osoby które z przyczyn obiektywnych nie będą mogły zgłosić się w wyznaczonym terminie proszę o wcześniejszą informację. Telefon 1826230-77 w.31 lub osobiście,pok. 7,Urząd Gminy Krościenko Rynek 35.

O kwalifikacji wojskowej informują obwieszczenia. Niezależnie od obwieszczenia, każda osoba podlegająca stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej w 2020 r. otrzyma od wójta, ) imienne wezwanie, w którym określone będą: dokładny termin (data) i miejsce stawienia, jakie dokumenty ze sobą zabrać, a także może być wskazana godzina stawienia się.

Do kwalifikacji wojskowej wzywa się mężczyzn urodzonych w 2001 roku oraz mężczyzn urodzonych w latach 1999–2000, którzy nie dopełnili tego obowiązku w latach poprzednich. Zgłaszając się do kwalifikacji wojskowej, należy zabrać ze sobą dowód osobisty, prawo jazdy, posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia, jedną fotografię 3×4 cm bez nakrycia głowy oraz dokument stwierdzający poziom wykształcenia. Wobec osób wzywanych, które nie zgłoszą się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia, albo zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję.

Informacja dla osób posiadających podwójne obywatelstwo i zamieszkałych na stałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 4 ustawy o powszechnym obowiązku obrony  powszechnemu obowiązkowi obrony podlegają wszyscy obywatele polscy zdolni ze względu na wiek i stan zdrowia do wykonywania tego obowiązku.

Obywatel polski będący równocześnie obywatelem innego państwa nie podlega powszechnemu obowiązkowi obrony, jeżeli stale zamieszkuje poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z art. 4 wszystkie osoby które posiadają podwójne obywatelstwo i zamieszkują na stałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej a urodzone w latach 1996 – 2001 proszone są o przesłanie dokumentów potwierdzających fakt posiadania drugiego obywatelstwa i potwierdzenie stałego zamieszkania poza granicami RP celem skreślenia z list osób stawiających do kwalifikacji wojskowej w 2020 roku.

Informacji telefonicznej można uzyskać p.K.Kubik  pod numerem telefonu 18 26 30 77 w.31 lub email – fundusze@kroscienko-nad-dunajcem.pl

Przydatne informacje: https://wkunowytarg.wp.mil.pl/pl/articles6-aktualnosci/2020-01-16a-kwalifikacja-wojskowa-2020/

https://www.gov.pl/web/mswia/kwalifikacja-wojskowa

 

 

 

 

 

Zwrot podatku akcyzowego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

 • w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.,
 • w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
  w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 – 30 kwietnia 2020 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 – 30 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Więcej informacji :

Zwrot podatku akcyzowego

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 14

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 14

 

Informacje dotyczące ptasiej grypy

Poniżej informacje dotyczące informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii:

Ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych

ZARZĄDZENIE Nr 1/2020
Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem
z dnia 09 stycznia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego

w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych

 

Działając na podstawie art. 11, art. 13, art. 15 i art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) oraz Uchwały
Nr XI/107/2019 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 7 listopada 2019 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Krościenko nad Dunajcem z organizacjami pozarządowymi oraz z pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, zarządzam co następuje:

 

 

1

 

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań Gminy Krościenko nad Dunajcem w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zapraszam do składania ofert. Ogłoszenie konkursu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

2

 

 1. W celu opiniowania ofert na realizację zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych powołuję Komisję Konkursową w następującym składzie osobowym:
 2. Agata Sobkowiak – Przewodniczący Zespołu,
 3. Maria Bednarczyk – Członek Zespołu,
 4. Jadwiga Cepuch – Członek Zespołu,
 5. Dorota Jurkiewicz – Członek Zespołu,
 6. Józef Komorek – Członek Zespołu.
 7. Komisja działa w składzie co najmniej 3 osobowym.
 8. Zadaniem Komisji jest dokonanie oceny złożonych ofert na ogłoszony otwarty konkurs ofert oraz przedłożenie Wójtowi Gminy Krościenko nad Dunajcem propozycji wyboru oferty (ofert).
 9. Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem podpisania umowy z oferentem, który wygrał konkurs.

 

3

 

Ogłoszenie o konkursie zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Krościenko nad Dunajcem www.kroscienko-nad-dunajcem.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem, Rynek 35.

 

4

 

Nad wykonaniem Zarządzenia nadzór pełnił będę osobiście.

 

5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

WÓJT GMINY

    Krościenko nad Dunajcem

          mgr Jan Dyda

 

 

Ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

ZARZĄDZENIE Nr 2/2020
Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem
z dnia 09 stycznia 2019 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej oraz powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert z zakresu pomocy społecznej w roku 2020

 

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 25 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) oraz Uchwały
Nr XI/107/2019 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 7 listopada 2019 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Krościenko nad Dunajcem z organizacjami pozarządowymi oraz z pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

 

zarządzam co następuje:

 

 • 1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań Gminy Krościenko nad Dunajcem w zakresie pomocy społecznej pn. „Zapewnienie całodobowej opieki osobom z terenu gminy Krościenko nad Dunajcem
w formie udzielenia czasowej pomocy w zakresie schronienia i wyżywienia oraz zabezpieczenie interwencyjnych miejsc noclegowych” i zapraszam do składania ofert. Ogłoszenie konkursu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 

 • 2
 1. W celu opiniowania ofert na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej pn. „Zapewnienie całodobowej opieki osobom z terenu gminy Krościenko nad Dunajcem w formie udzielenia czasowej pomocy w zakresie schronienia i wyżywienia oraz zabezpieczenie interwencyjnych miejsc noclegowych” powołuje Komisję Konkursową w następującym składzie osobowym:
 2. Adam Musiał – Przewodniczący Komisji,
 3. Maria Bednarczyk – Członek Komisji,
 4. Jadwiga Cepuch – Członek Komisji,
 5. Dorota Jurkiewicz – Członek Komisji,
 6. Józef Komorek – Członek Komisji.
 7. Komisja działa w składzie co najmniej 3 osobowym.
 8. Zadaniem Komisji jest dokonanie oceny złożonych ofert na ogłoszony otwarty konkurs ofert oraz przedłożenie Wójtowi Gminy Krościenko nad Dunajcem propozycji wyboru oferty (ofert).
 9. Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem podpisania umowy z oferentem, który wygrał konkurs.

 

 

 • 3

Ogłoszenie o konkursie zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem, Rynek 35 oraz na stronie internetowej gminy Krościenko nad Dunajcem www.kroscienko-nad-dunajcem.pl.

 

 

 • 4

Nad wykonaniem Zarządzenia nadzór pełnił będę osobiście.

 

 

 • 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WÓJT GMINY

    Krościenko nad Dunajcem

 

        mgr Jan Dyda

 

 

 

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Komunikat 08 01 2020

 

Gdzie i jak szukać pomocy?

Ty lub ktoś z bliskich Tobie osób ma problemy z uzależnieniami( alkohol, narkotyki), przemocą ? Szukasz rady jak znaleźć odpowiednią dla tej osoby pomoc? Zapoznaj się z poniższymi informacjami.

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Krościenko na 2020r ,zgodnie z Narodowym Programem Zdrowia na lata 2016-2020(Dz.U.2016r,poz.1492 na terenie gminy Krościenko zostały uruchomione 2 punkty konsultacyjne, w których świadczone są bezpłatne porady  i konsultacje. Punkty finansowane są ze środków pochodzących   z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W punktach specjaliści udzielają porad  zgodnie z niżej wymienionym harmonogramem

PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM I ICH RODZIN

Dyżur specjalisty dla osób z problemem alkoholowym pełni Pani JANINA ŻEGLEŃ  tel:   514 275 410. Specjalista przyjmuje w czwartki 2 razy w miesiącu  od godz. 16-tej do 19-tej w, budynku starej plebani Krościenko Rynek 32,zgodnie z n/w harmonogramem.

 

MIESIĄC:

 

 

DZIEŃ:

 

 

GODZINA:

STYCZEŃ 2020 09.01.2020

23.01.2020

16.00 – 19.00

16.00 – 19.00

LUTY 2020 06.02.2020

20.02.2020

16.00 – 19.00

16.00 – 19.00

MARZEC 2020 05.03.2020

19.03.2020

16.00 – 19.00

16.00 – 19.00

KWIECIEŃ 2020 02.04.2020

16.04.2020

16.00 – 19.00

16.00 – 19.00

MAJ 2020 07.05.2020

21.05.2020

16.00 – 19.00

16.00 – 19.00

CZERWIEC 2020 04.06.2020

18.06.2020

16.00 – 19.00

16.00 – 19.00

PUNKT PSYCHOLOGICZNY

Dyżur psychologa –p. MARZENA BANDYK – tel. 606 515 717. Psycholog przyjmuje również w czwartki -2 razy w miesiącu  od godz.12 -tej do 15-tej w , budynku starej plebani Krościenko Rynek 32,zgodnie z n/w harmonogramem.

 

MIESIĄC: DZIEŃ:

 

GODZINA:
STYCZEŃ 2020 09.01.2020

23.01.2020

12.00 – 15.00

12.00 – 15.00

LUTY 2020 06.02.2020

20.02.2020

12.00 – 15.00

12.00 – 15.00

MARZEC 2020 05.03.2020

19.03.2020

12.00 – 15.00

12.00 – 15.00

KWIECIEŃ 2020 02.04.2020

16.04.2020

12.00 – 15.00

12.00 – 15.00

MAJ 2020 07.05.2020

21.05.2020

12.00 – 15.00

12.00 – 15.00

CZERWIEC 2020 04.06.2020

18.06.2020

12.00 – 15.00

12.00 – 15.00

 

K.Kubik

 

 

 

 

 

 

Przebudowa sieci energetycznej przy ulicy Lubań w Krościenku- decyzja lokalizacyjna

Krościenko n.D, 2019-12-31

Znak: ZP.6730.18.19

  

 

O B W I E S Z C Z E N I E

O   wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

         Stosownie do art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) Urząd  Gminy w Krościenku n.D.  zawiadamia, że w dniu 31.12.2019r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji dla zadania:

 1. Przebudowa słupa nr 135
 2. Przebudowa złącza kablowego nr 18422/RD6
 3. Demontaż słupa nr 136 wraz z przyłączem napowietrznym
 4. Prowadzenie linii kablowej typu NA2XY-J 4x 120mm2 po trasie zgodnej z PZT
 5. Prowadzenie linii kablowej (WLZ) typu YKY 4 x 10mm2 po trasie zgodnej z PZT

na działkach Ew. nr 1397/10, 1397/13, 10444/1, 1405  położonych w Krościenku n.D 

 

Zainteresowane strony mają prawo zapoznać się z pełną treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko n.D. Rynek 35 w pok. Nr 6 w godzinach urzędowania i mogą wnieść odwołanie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszej decyzji. Decyzję uważa się za doręczoną w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Warning: Illegal string offset 'tytul' in /home/users/kroscienko-gmina/public_html/strona2/wp-content/themes/Kroscienko_CMS/index.php on line 55


Warning: Illegal string offset 'tresc' in /home/users/kroscienko-gmina/public_html/strona2/wp-content/themes/Kroscienko_CMS/index.php on line 56