Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe

Posiedzenia Komisji Rady Gminy Krościenko n.D

Posiedzenie Komisji Rolnej oraz Promocji, Agroturystyki i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 27 czerwca 2017 roku (wtorek) o  godzinie 1200 w Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Nr 28/2017.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXX sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

Ponicki Edward

 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego odbędzie się w  dniu 27 czerwca 2017 roku (wtorek) o godzinie 1400 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Nr 29/2017.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXX sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

                                                                                   Przewodniczący Komisji

Wolski Piotr

Posiedzenie Komisji Oświaty,  Kultury  i  Zdrowia  odbędzie się w dniu 28 czerwca 2017 roku (środa) o godzinie 1200 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji Nr 36/2017.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXX sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

Przewodniczący Komisji

Kocańda Łukasz

Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniu 28 czerwca 2017 roku (środa) o godzinie 1400 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji Nr 26/2017.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXX sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

Przewodnicząca Komisji

Gajda Anna

XXX Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

 

Zapraszam Mieszkańców Gminy Krościenko nad Dunajcem 
na XXX Sesję Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

 

Sesja odbędzie się w dniu 29 czerwca 2017 roku (czwartek) o    godzinie 1530 w budynku Urzędu Gminy  w  Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35, (sala konferencyjna II piętro).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 3. Informacja z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.
 4. Interpelacje Radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku n.D.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krościenko n.D. za rok 2016.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Krościenko n.D. z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2016. 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko n.D. na rok 2017.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko n.D.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadania na terenie Gminy Krościenko n.D. w ramach porozumienia między Jednostkami Samorządu Terytorialnego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowotarskiego w Nowym Targu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania obniżek godzin dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w oddziałach przedszkolnych oraz w punktach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krościenko nad Dunajcem.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie Popradzkiego Parku Krajobrazowego.
 15.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 16. Odpowiedzi na interpelacje.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Gabryś Tomasz

Zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie ekspertyzy technicznej budynku

 Wykonanie ekspertyzy technicznej budynku garażowo-magazynowego (pow. zabudowy ok.228m2, kubatura ok.1300m3) położonego w Krościenku n.D. przy al.Wędkarzy na dz.ew. 271, 11029, 11029, ze szczególnym uwzględnieniem: a) stanu technicznego konstrukcji więźby dachowej, b) stanu technicznego zewnętrznych ścian budynku c) stanu technicznego fundamentów budynku d) stanu technicznego instalacji w budynku e) prac budowlanych lub zabezpieczających koniecznych do wykonania w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz dostarczenie ekspertyzy do siedziby Zamawiającego w wersji papierowej, w ilości 3egz. i wersji elektronicznej (.pdf) w ilości 2 egz. 3. Termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do dnia 25.08.2017r. 4. Okres gwarancji – nie dotyczy 5. Miejsce i termin złożenia oferty Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej kopercie opisanej w następujący sposób: „Oferta na – „Wykonanie ekspertyzy technicznej budynku garażowo-magazynowego położonego w Krościenku n.D. przy al.Wędkarzy na dz.ew. 271, 11029, 11029 -znak sprawy ZGK ZP. ZC.5.2017”

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie ekspertyzy technicznej budynku przy al.Wędkarzy

UMOWA ZGK ZP.ZC.5.2017-wzór wykonanie ekspertyzy technicznej budynku przy al.Wędkarzy

Oświadczenie wykonawcy art.24 ust. pzp

FORMULARZ OFERTOWY wykonanie ekspertyzy technicznej budynku

 

Kolejne spotkanie przedsiębiorców w sprawie promocji Gminy

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem zaprasza  przedsiębiorców, osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie Gminy, kwaterodawców,mieszkańców zainteresowanych wspólnymi działaniami promocyjnymi dla rozwoju Gminy na kolejne spotkanie, które odbędzie się 1 lipca o godzinie 18.30. w remizie OSP w Krościenku nad Dunajcem. Tematem spotkania będą wspólne  działania promocyjne, oraz powstania portalu „Wrota Pienin.”

 

Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

                                                                

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce.

W dniu 14 czerwca 2017 roku Gmina Krościenko n.D złożyła sprawozdanie z realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, kończąc kolejny etap Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) Podprogram 2016 – współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.

Do końca marca br. pomoc w formie paczek żywnościowych otrzymało 106 rodzin (405 osób). Wydano ponad 10 ton żywności na kwotę ok. 55 000,00zł.

Ogółem w okresie od X 2016 do III 2017 z pomocy skorzystało 405 osób, wydano ponad 19 ton żywności, na kwotę ponad 87 000 tys. zł.

Dodatkowo w ramach realizacji projektu przeprowadzono na terenie Szkoły Podstawowej w Grywałdzie działania towarzyszące. W dniach 30 stycznia i 7 lutego odbyły się spotkania z beneficjentami Programu. Przeprowadzono szkolenia pt. „Warsztaty kulinarne” oraz pt. „Kulinarnie mocni”.   

W obecnej edycji dnia 09 marca 2017 roku transport żywności z Banku Żywności bezpłatnie przewiozła Firma BATIM ze Starego Sącza a rozładunek, również nieodpłatnie, wykonał Pan Krzysztof Jandura z Krościenka n.D.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem informuje, że Ośrodek w dalszym ciągu będzie realizował w/w Program. Kolejna edycja rozpocznie się pod koniec 2017r.

GOPS pozyskał środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku nD pozyskał środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników. Umowa  w tej sprawie została podpisana 02 czerwca 2017 roku.

W wyniku zawartej umowy Ośrodek Pomocy Społecznej uzyskał 80% dofinansowanie zaproponowanych i zatwierdzonych szkoleń. Są to między innymi:

 1. Nowe regulacje w KPA w obszarach zabezpieczenia społecznego,
 2. Pierwsza pomoc przedmedyczna,
 3. Kurs kancelaryjno-archiwalny,
 4. Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

Wójt Gminy Krościenko n.D podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12.06.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko n.D Rynek 35, na tablicy ogłoszeń wywieszony został WYKAZ NIERUCHOMOŚCI położonej w Krościenku n.D przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat – lokal w budynku SPZOZ przy ul. Esperanto 2 o pow. 14 m2 .

 

Dotacje na instalacje fotowoltaiczne

Trwają spotkania z mieszkańcami Gminy Krościenko nad Dunajcem dotyczące możliwości uzyskania dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną ze słońca w indywidualnych gospodarstwach domowych.

W dniu 6 czerwca 2017r. spotkania odbyły się w Krościenku oraz w Grywałdzie. Uczestniczyło w nich ok. 100 osób w dniu dzisiejszym odbędzie się jeszcze jedno spotkanie w Krośnicy.

  Osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznych proszone są o wypełnienie poniższej ankiety i złożenie jej w tut. UG w terminie do 16 czerwca 2017r.

ANKIETA

OZE Krościenko prezentacja

http://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/

 

Spotkania w sprawie dotacji na instalacje fotowoltaiczne