Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe

Świadczenia z programu „Dobry start”

Komu przysługuje świadczenie Dobry start?

Wniosek o świadczenie może złożyć:

 • rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej/regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej
 • pełnoletnia osoba ucząca się

Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci lub osoby uczące się do ukończenia przez nie:

 • 20 roku życia
 • 24 roku życia – w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności

Kryterium dochodowe

Brak

Wysokość świadczenia

300 zł raz w roku

Świadczenie dobry start nie przysługuje:

 • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie
 • na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego

Termin składania wniosków

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia Dobry start będą przyjmowane :

 • od 1 lipca do 30 listopada – w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną,
 • od 1 sierpnia do 30 listopada – w przypadku wniosków składanych drogą tradycyjną (listownie lub osobiście)

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Wnioski złożone po upływie w/w terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do  30 września.

W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, wypłata następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.

Formy składania wniosków

Wnioski można składać w dowolnie wybrany przez siebie sposób:

 1. Drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego wybranych banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną
 2. Posiadając bezpieczny podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP możesz złożyć wniosek elektroniczny za pomocą portalu Emp@tia
  (szczegółowe informacje oraz instrukcję znajdziesz w zakładce Program „Dobry start”)
 3. Drogą pocztową na adres:
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Rynek 35, 34-450 Krościenko nad Dunajcem
  z dopiskiem „Dobry start”
 4. Jeśli nie masz możliwości złożenia wniosku w formie elektronicznej, możesz udać się do punktu przyjmowania wniosków, jednak dopiero od dnia 1 sierpnia 2018 roku:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Rynek 35, 34-450 Krościenko nad Dunajcem
pokój nr 9

Sposób załatwienia sprawy

Przyznanie świadczenia Dobry start

Przyznanie świadczenia Dobry start nie wymaga wydania decyzji.

W przypadku podania adresu poczty elektronicznej Ośrodek prześle Wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia.

Odmowa przyznania świadczenia Dobry start

Odmowa przyznania świadczenia kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem (składa się je w pok. 9)

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Opłaty

Brak

UWAGA!

Wypłata świadczenia zostanie zrealizowana niezależnie od otrzymania informacji o przyznaniu świadczenia Dobry start.

informacji na stronie: https://www.mpips.gov.pl/DobryStart

Rząd dofinansuje przebudowę drogi w Hałuszowej

Milo nam poinformować iż wniosek Gminy, złożony w kwietniu 2018 r. w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” (program wsparcia dróg lokalnych) został pozytywnie rozpatrzony
i uzyskał dofinansowanie w wysokości 501 156,42 zł. W ramach projektu w najbliższych miesiącach zostanie przebudowany  odcinek drogi gminnej nr ew. 415 i 459 w km 0+091,50 do 0+229,85 w miejscowości Hałuszowa.

Projekt wybrany do finansowania w ramach operacji własnych LGD „Gorce-Pieniny”

 

 Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” informuje, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.leadergorce-pieniny.pl Informacji o planowanej do realizacji operacji własnej nr 1/2018/OW, żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej w ramach przedsięwzięcie 1.2.2. Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru: zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, budownictwo, kultura, rozrywka i rekreacja[1]

W związku z powyższym Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” w dniu   23 maja 2018r. przekazał Radzie LGD „Gorce-Pieniny” wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na posiedzeniu Rady LGD „Gorce-Pieniny” w dniu 4 czerwca 2018r roku została wybrana operacja własna pt.: „Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru” do finansowania.

 

Stowarzyszenie

 Lokalna Grupa Działania

 „Gorce-Pieniny

Wykazy nieruchomości

Wójt Gminy Krościenko n.D podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12.06.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko n.D Rynek 35, na tablicy ogłoszeń wywieszony został  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do zamiany dz. 2052/1 za dz. 929/14 i 930/2 położone w Krośnicy oraz do dzierżawy cz. dz. 5086 położonej w Krościenku n.D.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Lokalna Grupa Działania „Gorce–Pieniny” – zaprasza na spotkanie

Szanowni Państwo!

 

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie organizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce–Pieniny” we współpracy z Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Fundacją Rozwoju Regionu Rabka.

Biorąc udział w spotkaniu dowiecie się Państwo jak pozyskać pomoc finansową poprzez:

 • możliwość dofinansowania szkoleń,
 • możliwość prezentacji swojej oferty na targach zagranicznych,
 • możliwość wsparcia merytorycznego w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych,
 • możliwość opracowania strategii zarządzania wiekiem i uzyskania bonu na doposażenie stanowiska pracy do 5000 zł,
 • możliwość pozyskania środków finansowych i wsparcia doradczego na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • Wsparcie dla nowych i rozwijających się przedsiębiorstw .

 

Spotkania odbędą się:

 • 5 czerwca 2018 roku (wtorek) o godzinie 14.00

w sali Urzędu Gminy Czorsztyn, ul. Gorczańska 3, Maniowy.

 • 5 czerwca 2018 roku (wtorek) o godzinie 17.00

w sali Wiejskiego Ośrodka Kultury, os. Dłubacze, Ochotnica Dolna.

 • 7 czerwca 2018 roku (czwartek) o godzinie 14.00

w sali Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica, ul. Szalaya 103, Szczawnica.

 • 7 czerwca 2018 roku (czwartek) o godzinie 17.00 w sali Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem, Rynek 35, Krościenko nad Dunajcem.

Postaramy się odpowiedzieć na wiele trudnych pytań, które z pewnością będą miały realny wpływ na poprawę konkurencyjności biznesu. Chętnie poznamy także Państwa oczekiwania, co pozwoli wprowadzić nowe produkty skrojone do indywidualnych potrzeb.

 

 

Liczymy na Państwa udział.

Wójt Gminy Krościenko zaprasza na spotkanie

Klauzula informacyjna RODO

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

1.Administrator danych – Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem przez Urząd Gminy w Krościenku zadań publicznych jest Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem zwany dalej „Gmina”

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Inspektor Ochrony Danych, Rynek 35, 34-450 Krościenko
nad Dunajcem, e-mail: iod@krocienko-nad-dunajcem. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej www.kroscienko-nad-dunajcem.pl w zakładce „RODO”

3. Kategorie danych osobowych – Gmina przetwarza następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe

4. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne – Dane osobowe przetwarzane są przez Gminę w następujących celach:
1) realizacji przez Gminę  czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e Rozporządzenia,

5. Udostępnienie danych osobowych – dane  nie są udostępniane niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa

6. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego – dane  nie są przekazywane

7. Okres przechowywania danych osobowych – dane osobowe będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną, oraz przez okres niezbędny do realizacji zadań, umów realizowanych i wynikających z przepisów prawa

8. Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem przez Gminę  Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
1) prawo dostępu do danych osobowych,
2) prawo do sprostowania danych osobowych,
3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

9. Źródło pochodzenia danych – Dane osobowe mogą pochodzić od wnioskodawcy, z baz i rejestrów: PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych, Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), REGON, ewidencji gruntów i budynków, ksiąg wieczystych

10. Wymóg podania danych – Podanie danych osobowych jest konieczne w celu określonym w pkt 4

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie –  dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane

 

Informujemy również, że :
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

Polityka cookies

Korzystając z niniejszej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i polityką strony dotyczącą cookies.Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty. Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Ciasteczka (cookies) w komputerach są m.in. niezbędne do tego, by przeglądarka pamiętała preferencje użytkownika lub ostatnie miejsce jego wizyty na stronie, a odwiedzana kilkakrotnie strona nie serwowała tych samych reklam. Istnieje też ryzyko, że szpiegujące ruchy użytkownika w Internecie ciasteczka naruszają jego prywatność.

Komisja Europejska uznała, że należy wiedzieć jak najwięcej o instalacji ciasteczek. Konieczność odpowiadania przy każdym wejściu na nową stronę, czy ktoś cookies chce, czy nie, byłaby bardzo uciążliwa.

Dzięki zmianie w prawie użytkownik może wyrazić zgodę za pomocą ustawień przeglądarki – tam ustawi poziom, ile i jakich chce ciasteczek. Przyjęto zasadę, że użytkownik musi być  o kwestii i działaniu cookies poinformowany. Od chwili uzyskania informacji o cookies każda jego decyzja (a także jej brak w postaci braku zmiany domyślnych ustawień przeglądarki umożliwiających przetwarzanie cookies) będzie wyrazem świadomego aktu woli. Przepis wszedł w życie 22 marca 2013 r.

Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się na konto pocztowe.

 

1 czerwca dniem wolnym w UG Krościenko

1 czerwca 2018 r. (piątek) dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Krościenko nad Dunajcem w zamian za święto przypadające w sobotę tj. w dniu 6 stycznia 2018 r.

Wpłata II raty za sprzedaż napojów alkoholowych

Urząd Gminy w Krościenku informuje, iż  w dniu 31 maja 2018 r. mija termin dokonania wpłaty II raty opłaty rocznej za korzystanie z  zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Jednocześnie przypominam, iż  przypadku niedokonania  opłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych w terminie do dnia 31  maja 2018 r., przedsiębiorca chcąc zachować uprawnienia do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych winien dokonać wpłatę II raty powiększoną o 30% opłaty rocznej w terminie 30 dni od dnia upływu terminu określonego  w art. 11`1 ust. 7  w/w ustawy. Zezwolenie wygasa (niezależnie od przyczyn), w przypadku  niedopełnienia w terminach obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 11`1 ust. 2 i 5. Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygaśnie z powodu niedokonania opłaty w ustawowym terminie, może się ubiegać ponownie o jego wydanie po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia.


Warning: Illegal string offset 'tytul' in /home/users/kroscienko-gmina/public_html/strona2/wp-content/themes/Kroscienko_CMS/index.php on line 55


Warning: Illegal string offset 'tresc' in /home/users/kroscienko-gmina/public_html/strona2/wp-content/themes/Kroscienko_CMS/index.php on line 56