Znajdujesz się na archiwalnej stronie Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem.


Strona została przeniesiona na adres:
www.kroscienko.pl

archiwum > Informacje samorządowe

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w rejonie Rynku w Krościenku n.D.- decyzja końcowa

Stosownie do art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020.293) Urząd  Gminy w Krościenku n.D.  zawiadamia, że w dniu 24.09.2020 r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji dla zadania:

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur dn 90PE oraz z rur dn 63PE na działkach  Ew. nr 10474/18, 10474/16, 10393/6  położonych w Krościenku n.D.- Rynek”   Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków. 

Zainteresowane strony mają prawo zapoznać się z pełną treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko n.D. Rynek 35 w pok. Nr 6 w godzinach urzędowania i mogą wnieść odwołanie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszej decyzji. Decyzję uważa się za doręczoną w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informacja o najbliższych zebrania wiejskich

Zebranie wiejskie Sołectwa Dziadowe Kąty

Zebranie wiejskie Sołectwa Grywałd

Zebranie wiejskie Sołectwa Hałuszowa

Zebranie wiejskie Sołectwa Kąty – Niwki

Zebranie wiejskie Sołectwa Krościenko – Centrum

Zebranie wiejskie Sołectwa Krościenko – Zawodzie

Zebranie wiejskie Sołectwa Krośnica

Zebranie wiejskie Sołectwa Tylka – Biały Potok

Informacja o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Rolnej oraz Promocji, Agroturystyki i Ochrony Środowiska  odbędzie się w dniu 21 września 2020 roku o godzinie 14:00 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XIX Sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
CHROBAK JAN


Posiedzenie Komisji Oświaty,  Kultury  i  Zdrowia  odbędzie się w dniu 22 września 2020 roku o godzinie 1400 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XIX Sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji
ŚNIEGOŃ BARBARA


Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego odbędzie się w  dniu 23 września 2020 roku o godzinie 1200 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XIX Sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
SKUBISZ GERWAZY


Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w  dniu 23 września 2020 roku o godzinie 1400 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XIX Sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Analiza sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krościenku nad Dunajcem.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
KUNDZIARZ MARIAN

Obwieszczenie Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020.293) Urząd Gminy Krościenko n.D.  zawiadamia, że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia warunków  lokalizacji inwestycji dla zadania: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur dn 63PE wraz z przyłączami gazu z rur dn 25PE na działkach  Ew. nr 1386/31, 1386/28  położonych przy ulicy Sobieskiego w Krościenku n.D.” – inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. Z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków. reprezentowanej przez pełnomocnika: Henryka Jędrzejek Laskowa 570.

W związku z tym zainteresowane strony będące uczestnikami tego postępowania, mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść swoje uwagi lub zastrzeżenia, w terminie 7 dni od daty wywieszenia  niniejszego zawiadomienia.

Dokumentacja terenu objętego wnioskiem znajduje się do wglądu  w Urzędzie Gminy Krościenko n.D – pok. nr 6 od poniedziałku do czwartku w godzinach urzędowania.

Wójt Gminy
Jan Dyda

Obwieszczenie Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020.293) Urząd Gminy Krościenko n.D.  zawiadamia, że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia warunków  lokalizacji inwestycji dla zadania: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur dn 63PE wraz z przyłączami gazu z rur dn 25PE na działkach  Ew. nr 10437/6, 1020/8, 1020/5, 1020/6, 1021/4, 1026/1, 1027/1  położonych przy ulicy Sobieskiego w Krościenku n.D.” – inwestor : Polska Spółka Gazownictwa Sp. Z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków. reprezentowanej przez pełnomocnika: Henryka Jędrzejek Laskowa 570.

W związku z tym zainteresowane strony będące uczestnikami tego postępowania, mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść swoje uwagi lub zastrzeżenia, w terminie 7 dni od daty wywieszenia  niniejszego zawiadomienia.

Dokumentacja terenu objętego wnioskiem znajduje się do wglądu  w Urzędzie Gminy Krościenko n.D – pok. nr 6 od poniedziałku do czwartku w godzinach urzędowania.

Wójt Gminy
Jan Dyda

Wpłata III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Urząd Gminy w Krościenku przypomina  Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych w gminie Krościenko, że w dniu 30 września 2020 roku upływa termin wpłaty trzeciej raty, za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W przypadku niedokonania  opłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych w terminie do dnia 30  września 2020 r. przedsiębiorca chcąc zachować uprawnienia do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych winien dokonać wpłatę III raty powiększoną o 30% opłaty rocznej w terminie 30 dni od dnia upływu terminu określonego  w art. 11 1 ust. 7  w/w ustawy.

Zezwolenie wygasa (niezależnie od przyczyn), w przypadku  niedopełnienia w terminach obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 11`1 ust. 2 i 5. Przedsiębiorca któremu zezwolenie wygaśnie z powodu niedokonania opłaty w ustawowym terminie, może się ubiegać ponownie o jego wydanie po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Krościenko nad Dunajcem przeznaczonych do dzierżawy

wykaz nieruchomości

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w rejonie Rynku w Krościenku n.D.- zakończenie postępowania dowodowego

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM
O zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020.293) Urząd Gminy Krościenko n.D. zawiadamia, że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji dla zadania: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur dn 90PE oraz z rur dn 63PE na działkach Ew. nr 10474/18, 10474/16, 10393/6 położonych w Krościenku n.D.- Rynek” – inwestor : Polska Spółka Gazownictwa Sp. Z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków. reprezentowanej przez pełnomocnika: Henryka Jędrzejek Laskowa 570.

W związku z tym zainteresowane strony będące uczestnikami tego postępowania, mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść swoje uwagi lub zastrzeżenia, w terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia.

Dokumentacja terenu objętego wnioskiem znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy Krościenko n.D – pok. nr 6 od poniedziałku do czwartku w godzinach urzędowania.

Komunikat Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (KORONAWIRUS) oraz zaleceniami centrali NFZ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krościenku nad Dunajcem informuje o ograniczeniu udzielania świadczeń zdrowotnych.

Dbając o bezpieczeństwo Pacjentów i Personelu informuję o wprowadzonych zmianach w organizacji pracy SP ZOZ;

 1. Rejestracja do lekarza – telefonicznie 182623046, 18 262 32 46, 18 262 05 35, 18 262 38 22, 18 262 32 21.
 2. Istnieje możliwość uzyskania teleporady od lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

– dzięki teleporadzie medycznej Pacjent może otrzymać:

 • e – recepty – kody e -recepty przekazywane są telefoniczne Pacjentom,
 • e – zwolnienia,
 • skierowania do specjalisty lub innych potrzebnych zaświadczeń,
 • w uzasadnionych medycznych przypadkach Pacjenci umawiani są na wyznaczoną godzinę i przyjmowani w przychodni.

Proszę o przestrzeganie ustalonej godziny wizyty.

 1. Osoby z grupy ryzyka, starsze z chorobami współistniejącymi, niesamodzielne prosimy o pozostanie w domach a rodziny lub opiekunowie o załatwianie potrzebnych spraw.


Warning: Illegal string offset 'tytul' in /home/users/kroscienko-gmina/public_html/strona2/wp-content/themes/Kroscienko_CMS/index.php on line 55


Warning: Illegal string offset 'tresc' in /home/users/kroscienko-gmina/public_html/strona2/wp-content/themes/Kroscienko_CMS/index.php on line 56