Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe

Informacja o terminach posiedzeń  Komisji Rady Gminy Krościenko n.D.

 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego odbędzie się w  dniu 23   kwietnia 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 1400 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Nr 39/2018.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXXIX sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

Przewodniczący Komisji

Wolski Piotr

Posiedzenie Komisji Oświaty,  Kultury  i  Zdrowia  odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2018 roku (wtorek) o godzinie 1400 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji: Nr 47/2018 i Nr 48/2018.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXXIX sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

Przewodniczący Komisji

Kocańda Łukasz

Posiedzenie Komisji Rolnej oraz Promocji, Agroturystyki i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2018 roku (środa) o  godzinie 1200 w Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Nr 38/2018.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXXIX sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

Przewodniczący Komisji

Ponicki Edward

Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2018 roku (środa) o godzinie 1400 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Nr 36/2018.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXXIX sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

Przewodnicząca Komisji

Gajda Anna

Postanowienie Komisarza Wyborczego

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego_Krościenko_n.D

 

Konkurs dla szkół podstawowych

Narodowe Centrum Kultury z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości  ogłosiło nabór do ogólnopolskiego konkursu dla szkół podstawowych. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie Hymnu Państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych przez co najmniej połowę uczniów każdej szkoły zakwalifikowanej do konkursu.

Konkurs jest adresowany do wszystkich szkół (poza muzycznymi), a o udziale w nim zadecyduje kolejność zgłoszeń. Termin zgłoszenia upływa 31 maja 2018 r.

 

Więcej na stronie:

http://www.nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/konkurs-do-hymnu/aktualnosci/do-hymnu-rusza-konkurs-dla-szkol-podstawowych-w-calej-polsce

 

 

K.Kubik

Jak trafić pod skrzydła TeleAnioła

Województwo Małopolskie wspiera osoby, które z powodów zdrowotnych, niepełnosprawności lub podeszłego wieku nie są w pełni samodzielne.

Celem projektu „Małopolski tele-Anioł” jest zorganizowanie systemu opieki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, który umożliwi 10 000 niesamodzielnych Małopolan, jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku oraz miejscu zamieszkania.

W ramach projektu: powstanie Centrum Teleopieki – zapewniające wszystkim uczestnikom możliwość całodobowego przekazania informacji o potrzebie wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa, a także wsparcie w postaci usług opiekuńczych oraz sąsiedzkich usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (przydzielanych w zależności od potrzeb i stopnia niesamodzielności) otrzyma 3 216 uczestników.

W projekcie zaplanowano również szkolenia dla opiekunów oraz sąsiadów w zakresie świadczenia usług opiekuńczych.

Zgłoszenia do projektu są przyjmowane od 13 kwietnia 2018 roku.

 

Gdzie złożyć wniosek?

 

Formularze zgłoszeniowe można składać:

 1. Osobiście w jednym z miejsc:
 • Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (pierwsze wejście od strony ul. Wrocławskiej, parter)
 • Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków (parter)
 • Sekretariat Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ul. Radziwiłłowska 1, 31-026 Kraków (parter)
 • w innych lokalizacjach urzędu marszałkowskiego

w biurach projektu z możliwością uzyskania pomocy przy wypełnieniu wniosku po wcześniejszym umówieniu spotkania:

 • Biuro projektu Lidera – ul. Zacisze 7, 31-156 Kraków, II piętro, pok. 1 – do dnia 22.04.2018 r. od dnia 23.04.2018 r. ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, tel. 12 61-60-611 e-mail: teleopieka@malopolska.mw.gov.pl
 • Biuro projektu Caritas Diecezji Kieleckiej – Zespół Placówek Caritas w Proszowicach ul. Kolejowa 4, 32-100 Proszowice, pok. nr 1, I piętro, tel. 883 316 158
 • Biuro projektu Stowarzyszenia Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego ul. Adama Mickiewicza 175, 34-200 Sucha Beskidzka, pok. nr 5 e-mail: teleaniol.malopolska@gmail.com

  2. Za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu) na adres: Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków z dopiskiem „Rekrutacja – Małopolski Tele-Anioł”.

  3. Elektronicznie: dla osób, które posiadają kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany w formacie .pdf za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem https://epuap.gov.pl na adres skrytki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: /947ts6aydy/SkrytkaESP z wykorzystaniem pisma ogólnego do podmiotu publicznego i wpisaniem w temacie: „Rekrutacja – Małopolski Tele-Anioł” (decyduje data wpływu na skrytkę ePUAP).

Szczegółowe informacje o projekcie oraz Regulamin, formularze zgłoszeniowe i harmonogram cykli rekrutacji oraz załącznikami są dostępne na stronie internetowej Tele-Anioła.

 

Jak trafić pod skrzydła TeleAnioła – ulotka

 

 


Adam Musiał
Kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem


Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2018 roku (czwartek) o godzinie 1330 w Urzędzie Gminy w Krościenku n.D., Rynek 35 (sala konferencyjna II piętro).

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Rozpatrzenie skargi.

 

 

Przewodniczący Komisji

Waksmundzki Krzysztof

Konkurs „Małopolska – czas na wieś”

 

Informujemy iż, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs dla organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich. W ramach Konkursu zlecane będą zadania dla organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich, polegające m.in. na:

1)    zachowaniu i popularyzacji tradycji i kultury regionalnej na obszarach wiejskich, w szczególności poprzez:

 1. a)    organizację lokalnych wydarzeń kulturalnych upowszechniających dziedzictwo kulturowe małopolskiej wsi, jej tradycje, rękodzieło, współczesny folklor oraz promujących wieś,
 2. b)    promocję lokalnej twórczości,
 3. c)    przygotowanie publikacji, folderów, serwisów internetowych promujących wieś, jej tradycje i kulturę itp.;

2)    zachowaniu i popularyzacji tradycji i dziedzictwa kulinarnego Małopolski, w szczególności poprzez:

 1. a)    organizację warsztatów, pokazów, konkursów kulinarnych, itp.,
 2. b)    przygotowanie publikacji, wydawnictw itp.;

3)    rozwoju i edukacji wspólnot i społeczności lokalnych, w szczególności poprzez organizację wydarzeń mających na celu integrację mieszkańców małopolskiej wsi oraz motywowanie ich do wspólnego działania;

4)    ochronie zwierząt, ekologii i ochronie dziedzictwa przyrodniczego małopolskiej wsi, w szczególności poprzez:

 1. a)    ochronę i propagowanie lokalnych ras zwierząt,
 2. b)    ochronę i propagowanie lokalnych odmian roślin uprawnych,
 3. c)    podejmowanie działań służących zachowaniu bioróżnorodności na obszarach wiejskich,
 4. d)    edukację ekologiczną na obszarach wiejskich.

Termin składania ofert upływa w dn. 13 kwietnia 2018 r.

Zachęcamy organizacje pozarządowe do składania wniosków

Więcej informacji pod  linkiem:   https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1431651,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-obsz.html

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem odbędzie się
w dniu 03 kwietnia 2018 roku (wtorek) o godzinie 1400 w Urzędzie Gminy w Krościenku n.D., Rynek 35 (sala konferencyjna II piętro).

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Opracowanie zasad przyznawania stypendium dla najzdolniejszych uczniów w Gminie Krościenko nad Dunajcem.
 3. Spotkanie z Dyrektorem Gminnego Centrum Kultury w sprawie omówienia harmonogramu imprez organizowanych w    Gminie Krościenko n.D. z uwzględnieniem ich kosztów (szczegółowy harmonogram Jubileuszu 670 – lecia lokacji).

 

 

Przewodniczący Komisji

Kocańda Łukasz

Informacja o pracy Urzędu Gminy w dniu 30 marca

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem informuje że w dniu 30 marca br. /Wielki Piątek/ Urząd Gminy czynny będzie od 7.30 do 12.00

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany

Wójt Gminy Krościenko n.D podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28.03.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko n.D Rynek 35, na tablicy ogłoszeń wywieszony został WYKAZ NIERUCHOMOŚCI położonych w Krościenku n.D przeznaczonych zamiany dz. 10390/8, 10390/9 i 10390/10 za dz. 8430/9, 8430/20 i 8619/12.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany.

 


Warning: Illegal string offset 'tytul' in /home/users/kroscienko-gmina/public_html/strona2/wp-content/themes/Kroscienko_CMS/index.php on line 55


Warning: Illegal string offset 'tresc' in /home/users/kroscienko-gmina/public_html/strona2/wp-content/themes/Kroscienko_CMS/index.php on line 56