Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

odbędzie się w dniu 22 listopada 2019 roku (piątek) o godzinie 1200 w Urzędzie Gminy w Krościenku n.D., Rynek 35 (sala konferencyjna II piętro).

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Informacja o wydatkowaniu środkowe przyznanych z budżetu gminy w latach 2018 – 2019 dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
  4. Informacja na temat gospodarowania mieniem gminnym w zakresie najmu i dzierżaw.
  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski

 

 

 

Przewodnicząca Komisji

KUBIK NATALIA

 

 

 

 

 

 

Przebudowa skrzyżowania ulic Pienińska – Świętej Kingi

W Krościenku nad Dunajcem zakończone zostały roboty budowlane związane z “Przebudową skrzyżowania ulic Pienińska – Świętej Kingi”. Zadanie swym zakresem obejmowało zmianę geometrii skrzyżowania, wymianę i wykonanie części chodnika z kostki brukowej, uzupełnienie nawierzchni asfaltowej i przygotowanie terenu do zagospodarowania skweru.

 

 

 

 

Budowa P.S.Z.O.K. w Krościenku n.D.- decyzja lokalizacyjna

Krościenko n.D, 2019-11-06

Znak: ZP.6730.9.19

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

O   wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

         Stosownie do art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) Urząd  Gminy w Krościenku n.D.  zawiadamia, że w dniu 06.11.2019r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji dla zadania: „budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na części działki nr 10484/75 położonej w Krościenku n.D.” 

 

Zainteresowane strony mają prawo zapoznać się z pełną treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko n.D. Rynek 35 w pok. Nr 6 w godzinach urzędowania i mogą wnieść odwołanie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszej decyzji. Decyzję uważa się za doręczoną w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium gminy Krościenko n.D.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem

 Na podstawie art. 11 pkt 10 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy Krościenko n.D, Nr VIII/62/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krościenko n.D dla obszaru, obejmującego tereny w miejscowości Tylka”,

 Zawiadamiam

 o wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 19.11.2019r. do 18.12.2019r. projektu zmiany  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krościenko n.D” dla obszaru, obejmującego tereny w miejscowości Tylka, przysiółek Balarówka

Projekt ww. zmiany studium będzie dostępny w siedzibie Urzędu Gminy, w godzinach pracy Urzędu oraz  na  stronie internetowej Urzędu Gminy Krościenko n/Dunajcem.

Równocześnie zawiadamiam, iż w dniu 20.11. 2019 r. o godzinie 1030 na Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Krościenko n/Dunajcem. odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami.

Ponadto na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U z 2018 r., poz. 2081 ze zmianami) zawiadamiam, iż w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, związanym z opracowaniem projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 46 pkt 1) ww. ustawy, w siedzibie Gminy,  oprócz projektu zmiany studium dostępne są następujące dokumenty:

  • prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krościenko n/Dunajcem;
  • opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krościenko n/Dunajcem oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla ww. projektu.

W związku z powyższym zawiadamiam, iż zainteresowani, zgodnie z art. 11 pkt 11) Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami) oraz art. 54 ust. 2 i ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U z 2018 r., poz. 2081 ze zmianami), mogą składać uwagi i wnioski do ww. dokumentów w terminie nie przekraczającym 21 dni od daty zakończenia okresu wyłożenia ww. projektu zmiany studium.

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Krościenko n/Dunajcem, Urząd Gminy Krościenko n/Dunajcem, 34-450 Krościenko n/Dunajcem, Rynek 35, na piśmie lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 ze zmianami) lub  opatrzonej podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 ze zmianami) albo wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 ze zmianami ), z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, adresu oraz z oznaczeniem nieruchomości której uwaga dotyczy.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w korespondencji pisemnej/e-mail, których zakres może zawierać (Imię, Nazwisko, adres e-mail, telefon) informujemy, iż treść klauzuli informacyjnej wynikającej z Artykułu 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, zwanym dalej RODO, znajduje się na stronie: www.kroscienko-nad-dunajcem.pl

Wyłożenie do publicznego wglądu planu Grywałd- Krośnica 1

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM

Na podstawie art. 17 pkt 9) Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami) oraz Uchwały Nr VIII/64/2019 z dnia 27.06.2019 roku o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GRYWAŁD- KROŚNICA 1,

ZAWIADAMIAM

o wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 19.11.2019r. do 18.12.2019r. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GRYWAŁD- KROŚNICA 1, wraz z  prognozą oddziaływania na środowisko. Zmiana dotyczy działki Ew. nr 1047 w Grywałdzie.

Projekt  ww. zmiany planu wraz z  prognozą oddziaływania na środowisko będzie  dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem, ul. Rynek 35, w godzinach pracy Urzędu oraz  na  stronie internetowej Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem. Równocześnie zawiadamiam, iż w dniu 20.11.2019r. na Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Krościenko n/Dunajcem o godzinie 1000 odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany mpzp GRYWAŁD- KROŚNICA 1.

Ponadto na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn.zm.) zawiadamiam, iż w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, związanym z opracowaniem projektu zmiany mpzp GRYWAŁD- KROŚNICA 1 w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem, oprócz projektu zmiany mpzp obszaru GRYWAŁD- KROŚNICA 1,  prognozy oddziaływania na środowisko dla ww., projektu , dostępne są następujące dokumenty:

  • Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do projektu zmiany mpzp GRYWAŁD- KROŚNICA 1 oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla ww. projektu;
  • opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do projektu zmiany mpzp GRYWAŁD- KROŚNICA 1 oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla ww. projektu;

W związku z powyższym zawiadamiam, iż zainteresowani, zgodnie z art. 17 pkt 11) i art. 18 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami), mogą składać uwagi i wnioski do ww. dokumentów w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty zakończenia okresu wyłożenia ww. projektu. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Krościenko n/Dunajcem – Urząd Gminy Krościenko n/Dunajcem, 34 – 450 Krościenko n/Dunajcem, ul. Rynek 35, na piśmie lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, adresu oraz z oznaczeniem nieruchomości której uwaga dotyczy.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w korespondencji pisemnej/e-mail, których zakres może zawierać (Imię, Nazwisko, adres e-mail, telefon) informujemy, iż treść klauzuli informacyjnej wynikającej z Artykułu 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, zwanym dalej RODO, znajduje się na stronie: www.kroscienko-nad-dunajcem.pl.

Wykazy nieruchomości

Wójt Gminy Krościenko n.D podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12.11.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko n.D, Rynek 35, na tablicy ogłoszeń wywieszone zostały WYKAZY NIERUCHOMOŚCI położonych w Krościenku n.D. przeznaczonych do oddania w drodze bezprzetargowej: w dzierżawę – cz.dz.10484/104, 10484/75, 10474/13, 10615; w najem – w budynku SPZOZ przy ul. Esperanto 2: lokal  o pow. 15 m2, lokal o pow. 10 m2  oraz w użyczenie:  Amfiteatr „Pod Wierzbą”, lokale: w budynku SPZOZ przy ul. Esperanto 2, w budynku Rynek 32.

Wykazy nieruchomości – użyczenie

Wykaz nieruchomości – najem

Wykaz nieruchomości – dzierżawa

 

Spotkania dla mieszkańcow w sprawie przyłącza instalacji gazowej

W związku z planowanym remontem płyty rynku Wójt Gminy informuje, że istnieje możliwość wykonania instalacji gazowej dla mieszkańców ulic: Mickiewicza, Rynek, Flisaków Pienińskich, Św. Kingi, Esperanto, Pienińskiej oraz Szafera.

Zapraszamy właścicieli nieruchomości w/w ulic na spotkanie z przedstawicielami Spółki Gazownictwa, które odbędzie się w sobotę 16.11.2019 r. o godzinie 17.00 w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem /sala konferencyjna/.

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku zapraszamy do Urzędu Gminy  dwa dni wcześniej tj. w czwartek 14.11.2019 r.  w godz. 12.00 -17.00 na spotkanie z pracownikiem Spółki.

Nabór na stanowisko urzędnicze- Kierownik GBP

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika
Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku nad Dunajcem

WÓJT GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

I. Nazwa i adres jednostki:
Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku nad Dunajcem, ul. Jagiellońska 15,
34-450 Krościenko nad Dunajcem
II. Określenie stanowiska urzędniczego:
Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku nad Dunajcem.
III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:
1. Wymagania niezbędne:
1) posiada obywatelstwo polskie,
2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada ukończone studia wyższe magisterskie z zakresu bibliotekoznawstwa, nauk
humanistycznych lub pedagogicznych,
4) posiada udokumentowany co najmniej 5 letni staż pracy,
5) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) zna przepisy prawne dotyczące funkcjonowania instytucji kultury w tym akty prawne
związane z działalnością bibliotek oraz przepisy ustawy o samorządzie gminnym, ustawy
prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości,
7) posiada dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,
8) posiada nieposzlakowaną opinię.
2. Wymagania dodatkowe:
1) posiada wiedzę i znajomość przepisów związanych z problematyką stanowiska pracy,
KPA oraz ustawy o ochronie danych osobowych i o dostępie do informacji publiczne
2) posiada biegłą znajomość obsługi urządzeń biurowych i komputera,
3) posiada umiejętności planowania i organizowania własnej pracy i zespołu,
4) posiada predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć związanych
z działalnością kulturalną, czytelnictwem oraz twórczością literacką, dziennikarską i artystyczną.
5) jest sumienny, odpowiedzialny, systematyczny, komunikatywny,
6) posiada wysoką kulturę osobistą,
7) mile widziane doświadczenie w aplikowaniu o środki zewnętrzne.
8) posiada znajomość systemów bibliotecznych oraz umiejętność obsługi pakietu MS Office
IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Kierowanie działalnością statutową Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku nad
Dunajcem zwanej dalej Biblioteką, podejmowanie decyzji i działań związanych
z reprezentowaniem jej na zewnątrz i ponoszenie odpowiedzialności za jej działalność.
2. Wydawanie aktów prawa wewnętrznego, w tym zarządzeń i regulaminów.
3. Nadanie regulaminu organizacyjnego Gminnej Bibliotece Publicznej, po zasięgnięciu
opinii Wójta Gminy i bieżąca jego aktualizacja.
4. Opracowywanie planów pracy Biblioteki oraz sporządzanie wynikających z nich
sprawozdań.
5. Prowadzenie efektywnej gospodarki mieniem i środkami finansowymi.
6. Dysponowanie środkami finansowymi określonymi w planie działalności i ponoszenie
odpowiedzialności za ich prawidłowe i racjonalne wykorzystanie.
6. Składanie w imieniu Biblioteki oświadczeń woli oraz dokonywanie czynności prawnych.
7. Poszukiwanie i pozyskiwanie innych źródeł finansowania działalności statutowej.
8. Nadzór i dysponowanie mieniem Biblioteki.
9. Akceptacja rozliczanych faktur pod względem merytorycznym.
10. Podejmowanie decyzji w sprawach osobowych zgodnie z przepisami prawa pracy,
przepisami bhp i ppoż.
11. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Biblioteki oraz wykonywanie
pozostałych uprawnień i obowiązków związanych ze stosunkiem pracy.
12. Prowadzenie akt osobowych pracowników jednostki, oraz dokumentów z nimi
związanych.
13. Rozliczanie czasu pracy podległych pracowników.
14. Opracowywanie zakresów czynności pracownikom i ciągła ich aktualizacja.
15. Przestrzeganie prawidłowości zaszeregowania pracowników do właściwych szczebli oraz
kształtowanie systemu wynagradzania pracowników w oparciu o obowiązujące przepisy.
16. Dokonywanie okresowej oceny podległych pracowników.
17. Dbanie o właściwe warunki lokalowe i techniczne zajmowanych lokali, w tym:
planowanie remontów, zakupu i wymiany sprzętu, zakupu środków czystości, druków,
przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., zapewnienie technicznego zabezpieczenia obiektów
Biblioteki przed włamaniem i innymi aktami wandalizmu.
18. Działanie na rzecz właściwej organizacji pracy i realizacji zadań zgodnie
z obowiązującymi przepisami i normami.
19. Sprawowanie kontroli wewnętrznej.
20. Dokonywanie zakupów zbiorów bibliotecznych i ich selekcji.
21. Opracowanie materiałów bibliotecznych.
22. Bieżące doskonalenie zawodowe pracowników w zakresie przepisów prawa i norm
istotnych dla ich zawodu i funkcji.
23. Działanie na rzecz stworzenia gminnej sieci informacji bibliotecznej, bibliograficznej
i ogólnej z wykorzystaniem sprzętu informatycznego.
24. Prowadzenie dokumentacji obowiązującej biblioteki gminne.
25. Opieka merytoryczna i organizacyjna w stosunku do podległej Filii.
26. Zapoznanie się i stosowanie przepisów prawnych dotyczących kultury i sztuki
w codziennej pracy.
27. Organizowanie prac w Gminnej Bibliotece Publicznej w sposób zapewniający
przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych,
a w szczególności – chronić dane osobowe przed niepowołanym dostępem,
nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem
lub pozyskaniem.
28. Organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć związanych z działalnością literacką,
kulturalną, czytelnictwem oraz twórczością lokalnych artystów.
29. Promocja działalności Gminnej Biblioteki Publicznej na zewnątrz, współpraca z mediami
i innymi jednostkami kulturalnymi działającymi na terenie gminy.
30. W przypadku krótkiej nieobecności bibliotekarza wykonywanie jego obowiązków.
31. Podczas nieobecności Kierownika zastępstwo pełni bibliotekarz.
32.Wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta Gminy i Radę Gminy.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krościenku nad Dunajcem w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w październiku 2019 r. był niższy niż 6 %.
Warunki pracy: w pełnym wymiarze czasu pracy, praca w budynku piętrowym bez windy, przewidywane zatrudnienie od 1 stycznia 2020 r.
VI. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających okres minimum
5-letniego stażu pracy – poświadczonych za zgodność z oryginałem,
5) kserokopia odpisu dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane
kwalifikacje poświadczone za zgodność z oryginałem,
6) podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych – załącznik 3
7) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku wyboru kandydat zostanie zobowiązany
do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z KRK) – załącznik 4
8) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania
z pełni praw publicznych – załącznik 4
9) oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych,
związanych z dysponowaniem środkami publicznymi – załącznik 4
10) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na
określonym stanowisku,
11) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
(zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)
12) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego
niepełnosprawność – w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia,
o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).
VII. Kandydat może też złożyć inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach
i umiejętnościach.
VIII. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)”.
IX. Termin i miejsce składania dokumentów:
1) dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór
na wolne stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku nad
Dunajcem”, w sekretariacie pokój Nr 1 Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem,
ul. Rynek 35, 34-450 Krościenko nad Dunajcem w terminie do 29 listopada 2019 r.
do godziny 14,00 osobiście lub pocztą (liczy się data wpływu do Urzędu).
2) aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
X. Kandydaci spełniający wymagania formalne o terminie rozmowy kwalifikacyjnej
zostaną powiadomieni pisemnie, faksem, e-mailem lub telefonicznie.
XI. Druki stosownych oświadczeń do celów naboru, druk kwestionariusza osobowego
zamieszczone są w załącznikach (pliki elektroniczne) do ogłoszenia.
XII. Lista kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne oraz informacje o wynikach naboru
będą na bieżąco umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krościenko
nad Dunajcem oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załączniki

Pozostale informacje i załaczniki  na stronie BIP Urzędu – kliknij

 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem odbędzie się w dniu 12 listopada 2019 roku (wtorek) o godzinie 900

 

Tematem posiedzenia Komisji będzie przegląd obiektów komunalnych – wizja w terenie.

 

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji

MARIA WĄSOWICZ


Warning: Illegal string offset 'tytul' in /home/users/kroscienko-gmina/public_html/strona2/wp-content/themes/Kroscienko_CMS/index.php on line 55


Warning: Illegal string offset 'tresc' in /home/users/kroscienko-gmina/public_html/strona2/wp-content/themes/Kroscienko_CMS/index.php on line 56