Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem informuje, że na podstawie art. 122 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017, poz.59 ze zm.), pracodawcy mogą uzyskać od gminy, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego w celu jego przygotowania zawodowego. Dofinansowanie dotyczy wszystkich pracodawców będących osobami prawnymi lub fizycznymi, o ile spełnią warunki określone w art. 122 ustawy Prawo oświatowe.

Dofinansowanie jest pomocą de minimis i przyznawane jest na wniosek pracodawcy, złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, po spełnieniu przez pracodawcę warunków do udzielenia pomocy.

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć (w przypadku kopii – potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracodawcę):

 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę oraz dokument potwierdzający zatrudnienie osoby prowadzącej  szkolenie w imieniu pracodawcy,
 • Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celuprzygotowania zawodowego,
 • Dokumenty potwierdzające krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
 • Kopia dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
 • Kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika w przypadku  kiedy młodociany pracownik realizował krótszy okres przygotowania lub w przypadku gdy młodociany pracownik realizował  przygotowanie u kilku pracodawców
 • Kopię dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,
 • Wypełniony formularz  informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • Zaświadczenia i/lub oświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie
 • Inne dokumenty na żądanie organu rozpatrującego wniosek.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem, Rynek 35 , 34-450 Krościenko n.D lub w siedzibie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Krościenko n.D, ul. Biały Potok 1 (I piętro).

Szczegółowych informacji o realizacji zadania udziela Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Krościenko n.D, tel 18/ 262 34 49.

 Prosimy wszystkich pracodawców o informowanie, o zawarciu umowy z młodocianymi pracownikami, co umożliwi wcześniejsze zaplanowanie środków na dofinansowanie kosztów kształcenia.

Podstawa prawna:

Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 j.t.) oraz art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.), z uwzględnieniem § 1, § 6, § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232 j.t.), w związku z art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362 j.t.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r. poz. 1543).

Tryb odwoławczy

Od decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

DO POBRANIA:

Szkolenie dla Obwodowych Komisji Wyborczych

 

INFORMACJA Urzędnika Wyborczego

Niniejszym informuję, iż II  szkolenie dla wszystkich  OKW odbędzie się w dniu 13.10.2018r. w  Remizie OSP w Krościenku;

 

 • o godz. 13 00  obwodowe komisje ds. przeprowadzenia  głosowania w obwodzie 
 • o godz. 15 00  obwodowe komisje ustalenia wyników głosowania w obwodzie 

 

Obecność obowiązkowa.

Urzędnik Wyborczy

Gmina Krościenko n/D

 Grażyna Kubik

 

 

 

 

 

 

Informacja o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy Krościenko n.D.

 

Posiedzenie Komisji Oświaty,  Kultury  i  Zdrowia  odbędzie się w dniu 8 października 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 1400 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Nr 52/2018.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XLIII sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

Kocańda Łukasz

Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego odbędzie się w  dniu 9  października 2018 roku (wtorek) o godzinie 1400 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Nr 43/2018.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XLIII sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

Wolski Piotr

Posiedzenie Komisji Rolnej oraz Promocji, Agroturystyki i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 10 października 2018 roku (środa) o  godzinie 1200 w Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Nr 42/2018.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XLIII sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

Ponicki Edward

Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniu 10 października 2018 roku (środa) o godzinie 1400 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Nr 41/2018.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XLIII sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji

Gajda Anna

Informacja o pierwszym posiedzeniu Obwodowych Komisji Wyborczych

POWOŁANIE I PIERWSZE POSIEDZENIE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
W GMINIE KROŚcienko NAD DUNAJCEM

 

Zawiadomienie Urzędnika Wyborczego  w Gminie Krościenko n/D o miejscu pierwszego posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Krościenko nad Dunajcem

 

Pierwsze posiedzenie wszystkich obwodowych komisji wyborczych
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie wraz ze szkoleniem odbędzie się 5 października 2018 r. od godz. 13 00  w  Urzędzie Gminy Krościenko nad Dunajcem przy ul. Rynek 35, pokój nr 16 /Sala Konferencyjna, II piętro/.

Pierwsze posiedzenie wszystkich obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie wraz ze szkoleniem odbędzie się 5 października 2018 r. od godz. 1600  w i Urzędzie Gminy Krościenko nad Dunajcem przy ul. Rynek 35, pokój nr 16 /Sala Konferencyjna, II piętro/.

Zgodnie z art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dziennik  Ustaw  z 2018r.  poz. 1000 i poz. 1349) Obwodowa Komisja Wyborcza na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę. Skład komisji podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Obecność obowiązkowa.

Urzędnik Wyborczy
Gmina Krościenko n/D

Grażyna Kubik

 

 

 

 

 

Wpłata III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Urząd Gminy w Krościenku przypomina  Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych w gminie Krościenko, że w dniu 30 września 2018 roku upływa termin wpłaty trzeciej raty, za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W przypadku niedokonania  opłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych w terminie do dnia 30  września 2018 r. przedsiębiorca chcąc zachować uprawnienia do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych winien dokonać wpłatę III raty powiększoną o 30% opłaty rocznej w terminie 30 dni od dnia upływu terminu określonego  w art. 11`1 ust. 7  w/w ustawy.

Zezwolenie wygasa (niezależnie od przyczyn), w przypadku  niedopełnienia w terminach obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 11`1 ust. 2 i 5. Przedsiębiorca któremu zezwolenie wygaśnie z powodu niedokonania opłaty w ustawowym terminie, może się ubiegać ponownie o jego wydanie po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia.

 

 

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zamiany.

Wójt Gminy Krościenko n.D podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18.09.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko n.D, Rynek 35, na tablicy ogłoszeń wywieszone zostały WYKAZY NIERUCHOMOŚCI położonych w Krościenku n.D. przeznaczonych do zamiany dz.11316 i 11320 za dz.11324 oraz dz.11318 za dz.8663/11.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany

Wykaz nieruchomości przeznaczony do zamiany.

Zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem
  w sprawie przyjmowania  zgłoszeń kandydatów  na członków  OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Prawo zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych mają pełnomocnicy wyborczy .

Zgłoszenia kandydatów do
Obwodowych Komisji Wyborczych należy składać
w Urzędzie Gminy Krościenko nad Dunajcem
ul. Rynek 35 pokój nr 3
w godzinach pracy urzędu, w terminie do dnia
21 września 2018 roku do godz.14.30

Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Krościenku n.D.

Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej

Dyżury
Gminnej Komisji Wyborczej w Krościenku
nad Dunajcem Urząd Gminy /sala obrad/

 

 • Środa –        09.2018 r. godz. 14.00-18.00
 • Czwartek – 09.2018 r. godz. 14.00-18.00
 • Piątek – 09.2018 r. godz. 14.00-18.00
 • Sobota – 09.2018 r. godz. 14.00-15.00
 • Poniedziałek – 17.09.2018 r. godz. 14.00-24.00


Warning: Illegal string offset 'tytul' in /home/users/kroscienko-gmina/public_html/strona2/wp-content/themes/Kroscienko_CMS/index.php on line 55


Warning: Illegal string offset 'tresc' in /home/users/kroscienko-gmina/public_html/strona2/wp-content/themes/Kroscienko_CMS/index.php on line 56