Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe

Budowa wieży antenowej radioliniowej na terenie stacji trafo- Przylasek w Grywałdzie- zakończenie postępowania dowodowego

Obwieszczenie Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem
O zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020.293) Urząd Gminy Krościenko n.D. zawiadamia, że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji dla zadania: „Budowa wieży antenowej radioliniowej i kanalizacji kablowej na działkach Ew. nr 950/1, 950/2 położonych w Grywałdzie (teren stacji trafo Przylasek) – inwestor : Tauron Dystrybucja S.A. ul. Podgórska 25, 31-035 Kraków.

W związku z tym zainteresowane strony będące uczestnikami tego postępowania, mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść swoje uwagi lub zastrzeżenia, w terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia.

Dokumentacja terenu objętego wnioskiem znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy Krościenko n.D – pok. nr 6 od poniedziałku do czwartku w godzinach urzędowania.

WYKAZY NIERUCHOMOŚCI

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07.07.2020r. w siedzibie Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35, na tablicy ogłoszeń wywieszone zostały WYKAZY NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do oddania w drodze bezprzetargowej: w najem lokal o pow. 14 m2 w budynku SP ZOZ w Krościenku nad Dunajcem przy ul. Esperanto 2; w dzierżawę część działek nr 447/1 i 447/2 położonych w Grywałdzie.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

 

Świadczenie wychowawcze 500+

Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze 500 + wypłacane jest na każde dziecko, które nie ukończyło 18-stego roku życia, bez względu na dochód rodziny.

Wraz ze zmianą ustawy o 500 plus od 1 lipca 2019 r. okres świadczeniowy został wydłużony do 31 maja 2021 r.

WAŻNE!
Osoby, które otrzymują świadczenie wychowawcze 500+ od 2019 lub 2020 roku, nie muszą składać nowych wniosków w 2020 roku.

 

Kolejne terminy składania wniosków przypadają na 2021 rok:

  • od 1 lutego 2021 r. – w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną;
  • od 1 kwietnia 2021 r. – przypadku wniosków składanych w formie papierowej.

Powyższe zmiany w programie 500 + nie dotyczą rodziców nowo narodzonych dzieci, którzy chcą otrzymać świadczenie wychowawcze 500 +   W tym przypadku rodzice powinni złożyć wniosek w ciągu 3 miesięcy od daty urodzenia dziecka. Świadczenie 500 + zostanie wypłacone z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Ogłoszenie o przyznanej dotacji celowej dla spółek wodnych

Realizując zapisy § 4 pkt 2 Uchwały Nr XI/106/2019 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji dla spółek wodnych, trybu postępowania i sposobu ich rozliczania oraz Uchwały Nr XIV/135/2020 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr XI/106/2019 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem, Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem informuje, że podjął decyzję o przyznaniu dotacji celowych z budżetu gminy dla Spółek Wodnych.

Całkowita wartość przyznanego dofinansowania wynosi: 60.000 złotych, w tym:

 

Nazwa spółki Nazwa zadania Kwota wnioskowana Kwota dofinansowania Termin wykonania
Spółka Wodno-Kanalizacyjna „Juraszowa” wykonanie instalacji bakteriobójczej (lamy UV – Sterylizator TMA AM1) wraz z filtrami na sieci wodociągowej oraz rozbudowa i przystosowanie terenu, które jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń oraz pomp w lokalizacji zbiorników wody
i studni głębinowej
7.000,00 7.000,00 30.09.2020
Spółka Wodno-Wodociągowa ul. Kościuszki i Sobieskiego pogłębienie otworu wiertniczego KD-2 do głębokości 100 m p.p.t. 30.460,95 1.500,00 15.09.2020
Spółka Wodno-Wodociągowa

ul. Zdrojowa

budowa sieci wodociągowej ul. Słoneczna w Krościenku nad Dunajcem 110.000,00 51.500,00 2020-2021

 

 

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem odbędzie się w dniu 1 lipca 2020 r. o godzinie 1300 w Urzędzie Gminy w Krościenku n.D., Rynek 35 (sala konferencyjna II piętro).

Porządek obrad:

  1. Spotkanie z Dyrektorem Centrum Kultury i Promocji. Omówienie imprez zaplanowanych w sezonie letnim z uwzględnieniem  kosztów.
  2. Spotkanie z Kierownikiem Gminnej Biblioteki Publicznej. Omówienie planu pracy na rok 2020.
  3. Spotkanie z Kierownikiem Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół. Omówienie organizacji roku szkolnego2020/2021 na podstawie analizy arkuszy organizacji pracy placówek oświatowych. Wyniki rekrutacji do jednostek szkolnych i przedszkolnych. 

 

Przewodnicząca Komisji

ŚNIEGOŃ BARBARA

 

Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Tylka

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Krościenko n/Dunajcem

Na podstawie art. 17 pkt 9) Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zmianami) oraz uchwały Nr VIII/63/2019 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 czerwca 2019 r, zmienionej Uchwałą Nr XI/109/2019 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 7 listopada 2019 roku,

zawiadamiam

o wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 07.07.2020r. do 05.08.2020r. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Tylka, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Zmiana planu obejmuje część terenów rolnych w rejonie „Balarówka” oznaczonych w obowiązującym planie symbolem R1, a jej zakres jest zgodny z art.15 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Dokumenty ww.  będą dostępne w siedzibie Gminy w Krościenku n/Dunajcem, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy – www.kroscienko-nad-dunajcem.pl. Równocześnie zawiadamiam, iż w dniu 08.07. 2020r. o godzinie 10.00, na Sali Konferencyjnej Urzędu, odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ww. projekcie zmiany planu. Jednocześnie informuje się, iż planowana dyskusja publiczna odbędzie się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych. Mając powyższe na uwadze apeluje się o poszanowanie wszelkich ograniczeń wynikających z tego faktu. Bezpośredni kontakt i obsługa obywateli odbywa się wyłącznie po uprzednim umówieniu i potwierdzeniu wizyty – w Urzędzie Gminy Krościenko n.D. , Rynek 35, w godz. 8.00-14.00 (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) – mailowo pod adresem: gmina@kroscienko-nad-dunajcem.pl lub telefonicznie pod numerami: (18) 262-30-77, (18) 262-00-37.

Ponadto na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2020 r., poz. 283) zawiadamiam, iż w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, związanym z opracowaniem projektu zmiany planu, w siedzibie Gminy w Krościenku n/Dunajcem, oprócz ww. projektu zmiany planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko, dostępne są opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do ww. dokumentów.

W związku z powyższym zawiadamiam, iż zainteresowani, zgodnie z art. 17 pkt 11) Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zmianami) oraz art. 54 ust. 2 i ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2020r., poz. 283) mogą składać uwagi i wnioski do dokumentów o których mowa, w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty zakończenia okresu ich wyłożenia  Uwagi należy składać do Wójta Gminy Krościenko n/Dunajcem, na adres: Urzędu Gminy w Krościenku n/Dunajcem, 34-450 Krościenko n/Dunajcem, Rynek 35, na piśmie lub drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, adresu oraz z oznaczeniem nieruchomości której uwaga dotyczy..

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w korespondencji pisemnej/e-mail, których zakres może zawierać (Imię, Nazwisko, adres e-mail, telefon) informujemy, iż treść klauzuli informacyjnej wynikającej z Artykułu 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, zwanym dalej RODO, znajduje się na stronie: www.kroscienko-nd-dunajcem.pl.

Do pobrania:

rys-zmTylka-do wyłożenia 2020

tekst zm.Kroscienko-Tylka-2020-do wyłożenia

zm planu obszaru -Tylka – prognoza 2020

 

Komunikat Wójta Gminy Krościenko n.D w związku z intensywnymi opadami deszczu

Wójt Gminy Krościenko informuje, iż w związku z intensywnymi opadami deszczu oraz wysokimi stanami wód w rzekach i potokach z dniem 22.06.2020 od godz. 2100  zostało ogłoszone na terenie całej gminy Krościenko pogotowie przeciwpowodziowe.

Na czas trwania pogotowia p. powodziowego pełniony jest dyżur telefoniczny pod nr

1. Zastepca Wójta Gminy Krościenko- Pan Tadeusz Topolski – 798 942 264

2. Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury – Pani Krystyna Kubik – 500 707 911

Zarządzenie Wójta Gminy nr 44/2020 w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwopowodziowego

Zarządzenie Wójta Gminy nr 45/2020 w sprawie odwołania pogotowia przeciwopowodziowego

„Budowa strefy rekreacyjnej w Czorsztynie”- decyzja lokalizacyjna

Krościenko n.D, 2020-06-17

Znak: ZP.6730.22.19

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020.293) Urząd Gminy w Krościenku n.D. zawiadamia, że w dniu 17.06.2020r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji dla zadania: „budowa strefy rekreacyjnej” na działce Ew. nr 69/6 w Krośnicy (przy ulicy Zamkowej w miejscowości Czorsztyn) – inwestor : Gmina Czorsztyn ul. Gorczańska 3, 34-436 Maniowy reprezentowana przez Wójta Gminy Tadeusza Wach.

Zainteresowane strony mają prawo zapoznać się z pełną treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko n.D. Rynek 35 w pok. Nr 6 w godzinach urzędowania i mogą wnieść odwołanie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszej decyzji. Decyzję uważa się za doręczoną w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w rejonie Rynku w Krościenku

Krościenko n.D, 2020-06-17

Znak: ZP.6730.10.20

OBWIESZCZENIE  WÓJTA GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM

O wszczęciu   postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020.293) Urząd Gminy Krościenko n.D.  zawiadamia, że jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków  lokalizacji inwestycji dla zadania: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur dn 90PE oraz z rur dn 63PE na działkach  Ew. nr 10474/18, 10474/16, 10393/6  położonych w Krościenku n.D.- Rynek” – inwestor : Polska Spółka Gazownictwa Sp. Z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków. reprezentowana przez pełnomocnika: Henryka Jędrzejek Laskowa 570, 34-602 Laskowa

W związku z tym zainteresowane strony będące uczestnikami tego postępowania, mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść swoje uwagi lub zastrzeżenia, w terminie 7 dni od daty wywieszenia  niniejszego zawiadomienia.

Dokumentacja terenu objętego wnioskiem znajduje się do wglądu  w Urzędzie Gminy Krościenko n.D – pok. nr 6 od poniedziałku do czwartku w godzinach urzędowania.


Warning: Illegal string offset 'tytul' in /home/users/kroscienko-gmina/public_html/strona2/wp-content/themes/Kroscienko_CMS/index.php on line 55


Warning: Illegal string offset 'tresc' in /home/users/kroscienko-gmina/public_html/strona2/wp-content/themes/Kroscienko_CMS/index.php on line 56