Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe

Posiedzenia Komisji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego odbędzie się w  dniu 10   grudnia 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 1400 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Przewodniczący Komisji

Skubisz Gerwazy

Posiedzenie Komisji Rolnej oraz Promocji, Agroturystyki i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 11 grudnia 2018 roku (wtorek) o  godzinie 1300 w Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Przewodniczący Komisji

Rusin Stanisław

Posiedzenie Komisji Oświaty,  Kultury  i  Zdrowia  odbędzie się w dniu 12 grudnia 2018 roku (środa) o godzinie 1300 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Przewodniczący Komisji

Śniegoń Barbara

Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniu 17 grudnia 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 1400 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Przewodniczący Komisji

Kundziarz Marian

Porządek obrad Komisji:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2019.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2019.
 4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Koła Gospodyń Wiejskich mogą zarabiać i pozyskiwać dotacje

Weszła w życie  ustawa regulująca działalność Kół Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy dla KGW reguluje ustawa z dnia 9 listopada br. o kołach gospodyń wiejskich Dz.U.z 2018r,poz.2229).W myśl nowych przepisów, KGW będą miały osobowość prawną, będą mogły zarabiać i pozyskiwać dotacje. Ustawa KGW określa formy i zasady dobrowolnego zrzeszania się w kołach gospodyń wiejskich, tryb ich zakładania oraz organizację kół gospodyń wiejskich działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Koło gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich (KRKGW) może otrzymywać dotacje celowe na realizację ustawowo określonych zadań, według zasad określonych w odrębnych przepisach. Zgodnie z zapisami § 7 rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości (Dz.U. poz. 2229), w 2018 roku wniosek o przyznanie pomocy może być złożony nie później niż do dnia 27 grudnia. Za datę złożenia wniosku o przyznanie pomocy uważa się datę wpływu tego wniosku do Agencji.

K.Kubik

Więcej

http://www.arimr.gov.pl/krajowy-rejestr-kol-gospodyn-wiejskich.html

Ostrzeżenie meteorlogiczne nr 81

Kończy sie termin składania wniosków na „Dobry Start”

Jeszcze tylko do 30 listopada  można składać wnioski na  “Dobry Start”.

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem, ul. Rynek 35.

Dobry Start” to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom. To inwestycja w edukację polskich dzieci.

Program „Dobry Start” jest kolejnym komponentem kompleksowej i długofalowej prowadzonej przez rząd polityki rodzinnej. To 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

Kto może otrzymać wsparcie?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Zachęcamy do składania wniosków.

 

 

Adam Musiał
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem

tel: 18 262 30 09
Rynek 35, Krościenko n.D

Informacja o ćwiczeniach z wykorzystaniem syren alarmowych

Urząd Gminy w Krościenku nad Dunajcem informuje, że 14- 15 listopada 2018 r. przeprowadzone zostaną ogólnopolskie ćwiczenia „Renegate-Sarex 18/III z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. W tych dniach w ramach ćwiczenia nadany zostanie sygnał alarmowy ( sygnał akustyczny emitowany przez syreny alarmowe ) dotyczący zagrożenia z powietrza .

 

Zakończenie projektu w GOPS w Krościenku n.D.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem zakończył realizację projektu konkursowego Gminy Krościenko n.D – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku n.D pn: „Daj sobie szansę !”.

Projekt był realizowany w okresie od 01 sierpnia 2016 roku do 31 października 2018 roku.

Głównym założeniem Programu była aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Krościenko n.D.

Wsparciem w Projekcie „Daj sobie szansę !” ogółem objęto 34 osoby, mieszkańców  Gminy Krościenko n.D w wieku aktywności zawodowej 17-64 lata, korzystających z pomocy społecznej.

Osiągnięte wskaźniki do projektu:

Liczba osób objętych aktywizacją zawodową – 28,

Liczba osób z niepełnosprawnościami – 7,

Liczba osób, które podjęły zatrudnienie po zakończeniu projektu – 13,

Liczba osób, które nabyły nowe kwalifikacje – 10.

W ramach projektu realizowane były: Indywidualne konsultacje psychologiczne;

Warsztaty kompetencji społecznych; kurs komputerowy; kurs prawa jazdy kat. B;

indywidualne doradztwo zawodowe; grupowe doradztwo zawodowe; szkolenia zawodowe i staże zawodowe.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1. Aktywna Integracja-projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR. Całkowita wartość Projektu: 426 030,78 zł, dofinansowanie: 362,126.16 zł.

Informacja Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w Krościenku n.D.

INFORMACJA 

 Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej

w Krościenku nad Dunajcem  informuje,

w uzgodnieniu z Przewodniczącymi Obwodowych Komisji Wyborczych,

że wszystkie Obwodowe Komisje Wyborcze rozpoczynają  pracę

w dniu 4 listopada 2018 r. o godzinie 6 00

 

 

 

                                                                                Przewodniczący

                                                                 Gminnej Komisji Wyborczej

                                                                  w Krościenku nad Dunajcem

                                                                                                Danuta Machała

Dyżur Gminnej Komisji Wyborczej w Krościenku nad Dunajcem

Dyżur Gminnej Komisji Wyborczej  w Krościenku nad Dunajcem
w dniach 3 – 4 listopada 2018 r.

 

 

Gminna Komisja Wyborcza w Krościenku nad Dunajcem będzie pełnić dyżury:

– w dniu 3 listopada  2018 r.( sobota) telefonicznie pod   nr – 880 201 994

– w dniu 4 listopada 2018 r. w niedzielę w Urzędzie

   Gminy Krościenko nad Dunajcem Rynek 35 pok.16

   w godzinach  od  7.00  do zakończenia prac komisji.

Nr telefonu do siedziby Komisji: 1826230 77 wew. 45

 

 

 

                                                        Przewodniczący  Gminnej  Komisji Wyborczej

                                                 w Krościenku nad Dunajcem

                                                        Danuta Machała

Informacja o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy Krościenko n.D.

 

Posiedzenie Komisji Oświaty,  Kultury  i  Zdrowia  odbędzie się w dniu 29 października 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 1400 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XLIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

Kocańda Łukasz

Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego odbędzie się w  dniu 29  października 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 1400 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XLIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

Wolski Piotr

Posiedzenie Komisji Rolnej oraz Promocji, Agroturystyki i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 29 października 2018 roku (poniedziałek) o  godzinie 1400 w Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XLIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

Ponicki Edward

Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniu 29 października 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 1400 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XLIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji

Gajda Anna


Warning: Illegal string offset 'tytul' in /home/users/kroscienko-gmina/public_html/strona2/wp-content/themes/Kroscienko_CMS/index.php on line 55


Warning: Illegal string offset 'tresc' in /home/users/kroscienko-gmina/public_html/strona2/wp-content/themes/Kroscienko_CMS/index.php on line 56