Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem
odbędzie się w dniu 17 września 2019 r.
o godzinie 1200 w Urzędzie Gminy w Krościenku n.D., Rynek 35 (sala konferencyjna II piętro).

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Spotkanie w sprawie zagrożeń spowodowanych wprowadzeniem edukacji seksualnej do szkół zgodnie ze standardami WHO.
 3. Ocena realizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w placówkach oświaty na terenie Gminy.

 

Przewodnicząca Komisji

ŚNIEGOŃ BARBARA

 

 

 

 

E-Dowód – najważniejsze informacje

 

 1. E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Każdy dowód osobisty wydawany od 4 marca 2019 r. jest e-dowodem i zawiera warstwę elektroniczną.
 2. E-dowód ma nowy numer CAN, który służy do połączenia z warstwą elektroniczną dowodu.
 3. Warstwa elektroniczna może zawierać 3 certyfikaty:
 • Certyfikat obecności – jest w każdym dowodzie i jest aktywny. Nie wymaga kodu PIN. Służy do potwierdzenia swojej obecności w wybranych placówkach i urzędach. W przyszłości będzie można za jego pomocą potwierdzić obecność na przykład w placówkach służby zdrowia.
 • Certyfikat identyfikacji i uwierzytelniania – jest w dowodzie osoby, która ma pełną albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych w związku z czym jest zamieszczany również w dowodzie małoletnich, którzy ukończyli 13 rok życia. Wymaga aktywacji poprzez ustawienie 4-cyfrowego kodu PIN. Działa tak jak profil zaufany. Służy do logowania się na platformach usługowych – na przykład obywatel.gov.pl. Pozwala też na skorzystanie z e-usług – na przykład na podpisanie wniosku o odpis aktu stanu cywilnego.
 • Certyfikat podpisu osobistego – jest dostępny na wniosek. W imieniu osób niepełnoletnich taki wniosek składa rodzic. Certyfikat podpisu osobistego wymaga aktywacji poprzez ustawienie 6-cyfrowego kodu PIN. Działa tak jak certyfikat kwalifikowany (podpis elektroniczny). Służy do elektronicznego podpisywania umów i pism. Obie strony – nadawca i odbiorca – muszą się zgodzić na podpisanie dokumentu za pomocą certyfikatu podpisu osobistego.
 1. Aby używać e-dowodu w domu, trzeba mieć czytnik i oprogramowanie. Oprogramowanie można pobrać ze strony edowod.gov.pl. Na stronie znajduje się również opis wymagań jakie powinien spełniać czytnik.
 2. Kody PIN można ustawić w dowolnym urzędzie miasta lub gminy przy odbiorze dokumentu lub w dowolnym czasie po odbiorze. Zmienić kod PIN można samemu w domu. Można to zrobić również w urzędzie.
 3. Kod PUK służy do odblokowania kodów PIN. Nie ma możliwości otrzymania drugiego kodu PUK. Można natomiast odblokować kody PIN bez kodu PUK w dowolnym urzędzie miasta lub gminy.
 4. Kod PUK zabiera się do domu. Można go również zostawić w urzędzie i odebrać, gdy będzie potrzebny.

WYKAZY NIERUCHOMOŚCI

Wójt Gminy Krościenko n.D podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10.09.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko n.D, Rynek 35, na tablicy ogłoszeń wywieszone zostały WYKAZY NIERUCHOMOŚCI położonych w Krościenku nad Dunajcem – mieszkań  przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.

Wykaz nieruchomości – mieszkanie nr 1

Wykaz nieruchomości – mieszkanie nr 3

 

 

Na co nagroda ?

Krościenko nad Dunajcem– zwycięzca konkursu zorganizowanego przez Samorząd Województwa Małopolskiego – został uznany za najpiękniejszą i najbardziej urokliwą wśród wszystkich małopolskich wsi. Nagrodą jest przyznane 50 tys. zł przez Zarząd Województwa Małopolskiego.

Nagroda przeznaczona została na zagospodarowanie bulwarów nad Dunajcem w sołectwie Krościenko-Centrum, poprzez doposażenie placu zabaw dla dzieci oraz stworzenie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego.

Już we wrześniu br. plac zabaw zlokalizowany przy ścieżce pieszo-rowerowej w Krościenku-Centrum zostanie doposażony  w 3 urządzenia zabawowe dla dzieci. Równocześnie na balwarach przy ujściu Krośniczanki do Dunajca zostanie przygotowane nowe miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe.

Dzięki wygranej w konkursie gmina Krościenko uatrakcyjni  plac zabaw i stworzy  dodatkowe miejsce rekreacyjne, służące aktywizacji społeczności lokalnej.

 

Zadanie  współfinansowane ze środków finansowych Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. „ Małopolska Wieś 2019„

K.Kubik

Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych dla Gminy Krościenko nad Dunajcem

Gmina Krościenko nad Dunajcem otrzymała dotację, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 r. na „przebudowę drogi gminnej kl. L nr K 362407 ul. Pienińska w Grywałdzie w obrębie pasa drogowego w km 0+011,50 do 0+820,00”. W ramach zadania zostanie wykonany chodnik, jezdnia z poboczami i odwodnieniem oraz zmiana organizacji ruchu. Przebudowa będzie wykonana jeszcze w tym roku.

Planowany koszt inwestycji  1 380 572,98. Dofinansowanie wynosi 50 % tj. 690 286,00. Obecnie trwa procedura przetargowa

 

Opłata recyklingowa oraz inne obowiązki przedsiębiorców

Szanowni Państwo,

Informuję o zmianie przepisów w zakresie pobierania opłaty recyklingowej za torby na zakupy z tworzyw sztucznych oraz nowych obowiązkach prowadzących jednostki handlowe w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579).

 1. Od 1 września 2019 roku opłata recyklingowa, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, dotyczy również toreb na zakupy z tworzyw sztucznych o grubości materiału równej 50 mikrometrów i większej.
 2. Od 1 stycznia 2020 roku pobraną opłatę recyklingową za torby na zakupy z tworzywa sztucznego wnosi się w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana. Z tym, że opłatę recyklingową pobraną w 2019 roku przekazuje na rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa na zasadach dotychczasowych tj. do 15 marca 2020 roku.
 3. Pierwsze sprawozdanie z zakresu nabytych i wydanych lekkich oraz pozostałych toreb na zakupy z tworzyw sztucznych przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową składają za 2019 rok (w terminie do 15 marca 2020 roku). Więcej informacji: www.malopolska.pl/produktowa
 4. Od 1 stycznia 2020 roku przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, jest obowiązany prowadzić ewidencję liczby nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego w danym roku kalendarzowym w postaci elektronicznej albo papierowej (oddzielnie dla każdej jednostki handlowej). Informacje zawarte w ewidencji ma obowiązek przechowywać przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, którego informacje dotyczą.
 5. Przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową są obowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru BDO, w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku. Więcej informacji w zakresie zasad rejestracji oraz wzór wniosku o wpis do rejestru BDO znajduje się na: www.malopolska.pl/rejestr.

Ponadto przypominam o następujących obowiązkach ustawowych:

 1. Przedsiębiorcy prowadzący: jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m², sprzedający produkty pakowane w tych jednostkach; więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5000 m², sprzedający produkty pakowane w tych jednostkach, podlegają obowiązkom wynikającym z ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 542 z późn. zm.). Więcej informacji: www.malopolska.pl/produktowa.
 2. Przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniach i/lub produkty (m.in. opony, oleje) powinni przedłożyć do urzędu marszałkowskiego sprawozdanie za dany rok sprawozdawczy w terminie do 15 marca roku następującego po roku sprawozdawczym.
  Więcej informacji: www.malopolska.pl/produktowa.
 3. Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie wprowadzania do obrotu oraz sprzedawcy detaliczni baterii i akumulatorów są zobowiązani do składania rocznych sprawozdań z zakresu gospodarki bateriami i akumulatorami do urzędu marszałkowskiego za dany rok sprawozdawczy w terminie do 15 marca roku następującego po roku sprawozdawczym. Więcej informacji: www.malopolska.pl/baterie.
 4. Sprzedawca detaliczny baterii przenośnych lub akumulatorów przenośnych, którego powierzchnia sprzedaży przekracza 25 m², jest obowiązany do przyjęcia selektywnie zebranych zużytych baterii i akumulatorów przenośnych od użytkownika końcowego przez udostępnienie pojemnika na nie oraz do przekazania zgromadzonych zużytych baterii sprzedawcy hurtowemu lub zbierającemu zużyte baterie lub zużyte akumulatory zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 521).
 5. Podmioty będące wytwórcami odpadów (nie dotyczy odpadów komunalnych) są zobowiązane do składania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości wytworzonych odpadów do urzędu marszałkowskiego za dany rok sprawozdawczy w terminie do 15 marca roku następującego po roku sprawozdawczym.
  Więcej informacji: www.malopolska.pl/zbiorcze.
 6. Podmioty korzystające ze środowiska powinny wnieść opłatę oraz przedłożyć wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, do urzędu marszałkowskiego za dany rok sprawozdawczy w terminie do 31 marca roku następującego po roku sprawozdawczym. Więcej informacji: www.malopolska.pl/srodowisko.

Walka o środowisko naturalne to cel, wyzwanie i obowiązek każdego z nas. Możemy je osiągnąć tylko wspólnymi siłami. Licząc na Państwa zaangażowanie, zwracam się z prośbą o rozpowszechnienie powyższej informacji wśród przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą na Państwa terenie w celu przypomnienia o ww. obowiązkach wynikających z przepisów prawa.

                                                                                                                                                   Z poważaniem

                                                                                                                                                   Tomasz Urynowicz

                                                                                                                                                   Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

 

IX Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Zapraszam Mieszkańców Gminy Krościenko nad Dunajcem na IX Sesję Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

           Sesja odbędzie się w dniu 5 września 2019 roku  (czwartek) o  godzinie 140 w budynku Urzędu Gminy
w  Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35, (sala konferencyjna II piętro).

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.
 4. Interpelacje radnych
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2019.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania tych opłat.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/159/2012 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 czerwca 2012 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 12. Przedstawienie stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Krościenku nad Dunajcem w sprawie wniosku Nr 4 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 czerwca 2019 r.
 13. Przedstawienie odpowiedzi Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem na wnioski Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 czerwca 2019 r.
 14. Odpowiedzi na interpelacje.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

GABRYŚ STANISŁAW

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku n. D informuje, że od 1 września można składać wnioski
o udzielenie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendium szkolnego na okres od 1 września 2019 do 30 czerwca 2020r.
Pomoc adresowana jest do osób w trudnej sytuacji materialnej oraz spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których miesięczny dochód na osobę nie może przekroczyć kwoty 528 zł netto.
Wnioski można pobrać oraz składać w Urzędzie Gminy Krościenko n. D/ w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w pokoju nr 10 w terminie:
-od 1 do 15 września 2019r (uczniowie)
do 15 października 2019r  (słuchacze kolegiów)
– do 15 lutego 2020 ( uczniowie i słuchacze szkół, w których zajęcia dydaktyczno– wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego)

 

Znaleziono psa

Informacja w Urzędzie Gminy lub u Sołtysa Franciszka Plewy


Warning: Illegal string offset 'tytul' in /home/users/kroscienko-gmina/public_html/strona2/wp-content/themes/Kroscienko_CMS/index.php on line 55


Warning: Illegal string offset 'tresc' in /home/users/kroscienko-gmina/public_html/strona2/wp-content/themes/Kroscienko_CMS/index.php on line 56