Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe

Rozbudowa drogi powiatowej

Rozbudowa drogi powiatowej Krościenko – Szczawnica

 

 

Paczki żywnościowe

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce.

 

Krościenko n.D, 17 sierpnia 2017r

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem informuje, że od dnia 21 sierpnia do dnia 29 września 2017r. osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia w formie paczki żywnościowej,  będące mieszkańcami Gminy Krościenko nad Dunajcem, mogą zgłaszać się do biura Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Rynek 35, pokój nr 10, celem złożenia odpowiedniego oświadczenia kwalifikującego do otrzymania pomocy.

            Każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: fasolę białą, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kaszę gryczana, herbatniki, mleko, ser podpuszczkowy, gulasz wieprzowy z warzywami, szynkę drobiową, szynkę wieprzową, pasztet wieprzowy, filety z makreli w oleju, cukier, olej rzepakowy.

Prócz wsparcia żywnościowego, realizowane będą cykliczne działania. Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (to jest: 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

   

                                                                                          Adam Musiał

                                                                              Kierownik Gminnego Ośrodka

                                                                       Pomocy Społecznej w Krościenku n.D

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu DPS-Niwki oraz zmiany planu Zawodzie

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY KROŚCIENKO N/DUNAJCEM

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz:

 • Uchwały Nr XXVIII/234/2017 z dnia 30.03.2017 roku o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru KROŚCIENKO – ZAWODZIE,
 • Uchwały Nr XXVIII/235/2017 z dnia 30.03.2017 roku o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROŚCIENKO – NIWKI (DPS)

                                              ZAWIADAMIAM

o wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 21 sierpnie 2017 r. do 19 września 2017 r. :

 • Projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru KROŚCIENKO – ZAWODZIE wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Zmiana planu obejmuje część tekstową oraz graficzną planu dla terenów oznaczonych w obowiązującym planie symbolami: część tekstową oraz graficzną planu dla części terenów oznaczonych w obowiązującym planie symbolami: MN3, US4 i KD. 
 • Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROŚCIENKO – NIWKI (DPS) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt planu obejmuje niezabudowane działki, o łącznej powierzchni 0,36 ha, położone w Krościenku nad Dunajcem, w sołectwie Kąty- Niwki, a jego przedmiotem jest zakres ustaleń zgodny z art.15 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073).

Projekty  ww. planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko będą  dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko n/Dunajcem, ul. Rynek 35, w godzinach pracy Urzędu oraz  na  stronie internetowej Urzędu Gminy Krościenko n/Dunajcem.

Równocześnie zawiadamiam, iż w dniu 4 września 2017 r. na Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Krościenko n/Dunajcem:

 • o godzinie 1200 odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie mpzp dla obszaru KROŚCIENKO – NIWKI (DPS),
 •  o godzinie 1215 odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany mpzp obszaru KROŚCIENKO – ZAWODZIE.

Ponadto na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn.zm.) zawiadamiam, iż w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, związanym z opracowaniem projektu zmiany mpzp obszaru KROŚCIENKO – ZAWODZIE oraz opracowaniem projektu mpzp dla obszaru KROŚCIENKO – NIWKI (DPS), w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko n/Dunajcem, oprócz projektu zmiany mpzp obszaru KROŚCIENKO – ZAWODZIE,  prognozy oddziaływania na środowisko dla ww., projektu mpzp dla obszaru KROŚCIENKO – NIWKI (DPS) oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla ww. , dostępne są następujące dokumenty:

 • opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do: projektu zmiany mpzp KROŚCIENKO – ZAWODZIE oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla ww. projektu; projektu mpzp dla obszaru KROŚCIENKO – NIWKI (DPS) oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla ww.
 • opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do: projektu zmiany mpzp KROŚCIENKO – ZAWODZIE oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla ww. projektu; projektu mpzp dla obszaru KROŚCIENKO – NIWKI (DPS) oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla ww.

W związku z powyższym zawiadamiam, iż zainteresowani, zgodnie z art. 17 pkt 11) Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 54 ust. 2 i ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn.zm.), mogą składać uwagi i wnioski do ww. dokumentów w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty zakończenia okresu wyłożenia ww. projektów. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Krościenko n/Dunajcem – Urząd Gminy Krościenko n/Dunajcem, 34 – 500 Krościenko n/Dunajcem, ul. Rynek 35, na piśmie lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub  opatrzonej podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) albo wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, adresu oraz z oznaczeniem nieruchomości której uwaga dotyczy.

Sprawdź adres. Trwają testy aplikacji weryfikującej dokładny adres dowolnego miejsca w Polsce

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przygotowało nową aplikację, która pozwala na weryfikację adresu i wygenerowanie tzw. adresu uniwersalnego. Dzięki zgłoszeniom testujących lokalizowane są miejsca wystąpienia błędów – informuje Ministerstwo Cyfryzacji. 


Adres uniwersalny jest ciągiem znaków, gdzie pierwsze pięć cyfr, to kod pocztowy, za nim znajduje się kod terytorialny (siedem cyfr), identyfikator miejscowości (siedem cyfr), współrzędne geodezyjne danego punktu adresowego oraz numer budynku. Na przykład dla Pałacu Kultury w Warszawie przy Placu Defilad adres uniwersalny ma postać:
 

00110;1465011;0918123;45369;486993.2171;637005.0513;1;


Jak podaje resort cyfryzacji, testy mają na celu jednoznaczne określenie źródeł zebranych danych i w razie pojawienia się błędów ich natychmiastową korektę.


„Dotyczy to przede wszystkim adresów nieruchomości w Polsce i niespójności pomiędzy bazami GUS, Poczty Polskiej i GUGIK, gdyż kody przekazywane do GUGiK przez geodezyjne bazy urzędów miast odróżniają się od kodów przydzielanych przez Pocztę Polską i przesyłanych do REGON” – wskazuje resort. 


Aby przetestować aplikację, wystarczy wejść na jej stronę internetową i sprawdzić kilka znanych adresów (z dużego miasta, miasteczka, z miejsca urodzenia, z miejsc gdzie mieszkaliśmy czy z wakacji) w następujący sposób: wpisać pierwsze litery województwa i wybrać potrzebne, wykonać podobne czynności dla powiatu, gminy, miejscowości, ulicy i nr budynku. 


„Taka konstrukcja ułatwi użytkownikom aplikacji sprawdzanie poprawności adresu, a także umożliwi jego codzienne aktualizowanie i weryfikację” – podkreśla resort cyfryzacji.


Jeśli aplikacja nie pozwala na znalezienie adresu na liście albo w generowanym dla niego opisie, pojawią się błędy. Informację tę należy przekazać używając klawisza „Zgłoś błąd” na górze ekranu.


Adres aplikacji: http://itia.pl/adres/

Testy potrwają do odwołania.

kop/

Ogłoszenie w sprawie składania ankiet na instalacje fotowoltaiczne

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem informuje,że ostateczny termin składania Ankiet dot. dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną ze słońca na własne potrzeby upływa dnia 11.08.2017 r.  Ankiety składane po tym terminie nie będą uwzględniane.

Informacja o terminach posiedzeń  Komisji Rady Gminy Krościenko n.D.

 

Posiedzenie Komisji Rolnej oraz Promocji, Agroturystyki i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 7 sierpnia 2017 roku (poniedziałek) o  godzinie 1200 w Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Nr 29/2017.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXXI sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

Ponicki Edward

 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego odbędzie się w  dniu 7 sierpnia 2017 roku (poniedziałek) o godzinie 1400 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Nr 30/2017.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXXI sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

Wolski Piotr

Posiedzenie Komisji Oświaty,  Kultury  i  Zdrowia  odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2017 roku (środa) o godzinie 1200 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Nr 37/2017 i Nr 38/2017.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXXI sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

Przewodniczący Komisji

Kocańda Łukasz

Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2017 roku (środa) o godzinie 1400 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Nr 27/2017.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXXI sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

Przewodnicząca Komisji

Gajda Anna

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 93

Zmiana godzin pracy Urzędu Gminy

Szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych

 

Wójt Gminy Krościenko n.D zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu dla właścicieli i pracowników, podmiotów podających i sprzedających napoje alkoholowe na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem. Szkolenie odbędzie się w sali obrad budynku urzędu gminy Krościenko- Rynek 35  dnia 11 sierpnia 2017 r. (piątek) w godzinach  900 – 1030

Celem szkolenia jest analiza części ustawy o wychowaniu w trzeźwości    i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.,w szczególności art. 15 ust. 2 („Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych: osobom do lat 18”).

Sesja interwencyjno – szkoleniowa stanowi integralną część Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

            Udział w szkoleniu jest bezpłatny i zostanie potwierdzony stosownym zaświadczeniem.