Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych

 

Rodzaj zadań przeznaczonych do realizacji: „Transport uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Krościenko nad Dunajcem  i opieka nad nimi w czasie przewozu do placówek oświatowych, w których realizują obowiązek szkolny”. Na realizację zadania publicznego zostaną przeznaczone środki ujęte w projekcie budżetu na rok 2018 do kwoty: 22.000 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące zł). W roku 2017 na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych przeznaczono: 22.000 zł.

 1. Zasady przyznawania dotacji:
 • podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe i pozostałe podmioty określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817),
 • złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1300). Formularze dostępne są również w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem, Rynek 35, pok. nr 6 oraz na stronie internetowej,
 • rozpatrywane są wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone w terminie na obowiązującym formularzu. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej,
 • przy rozpatrywaniu złożonych ofert i ich wyborze stosuje się zasady określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Terminy i warunki realizacji zadań:

a) do konkursu mogą być składane oferty zadań, które realizowane będą w terminie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2018 roku;

b) dotacja może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego i niezbędnych do jego realizacji.

3. Termin składania ofert:

Oferty na realizację zadania należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem, Rynek 35, w zaklejonej kopercie, w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02 stycznia 2018 r. do godz. 1000 z dopiskiem „OTWARTY KONKURS OFERT – NIEPEŁNOSPRAWNI”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02 stycznia 2018 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem, Rynek 35, 34-450 Krościenko nad Dunajcem – pok. nr 13.

4. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

1) Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym:

a) złożenie kompletnej i prawidłowej oferty na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym,

b) przedstawienie projektu zgodnego ze statutem podmiotu wnioskującego o dotację,

c) dołączenie do oferty wymaganych załączników.

2) Komisja Konkursowa przy rozpatrywaniu ofert ocenia możliwość realizacji zadania, przedstawioną kalkulację kosztów oraz uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

3) Przyjmuje się następujące kryteria przy rozpatrywaniu złożonych ofert:

 • sposób realizacji zadania,
 • ilość osób objętych realizacją zadania,
 • posiadane doświadczenie, zasoby kadrowe, rzeczowe,
 • dotychczasową współpracę z Gminą Krościenko nad Dunajcem w zakresie realizowanych zadań przez wnioskodawcę.

4) Komisja Konkursowa przedstawia Wójtowi Gminy Krościenko nad Dunajcem propozycję przyznania dotacji na realizację zadania w terminie 7 dni od daty składania ofert, w formie protokołu.

5) Decyzję o wyborze oferty (ofert) i o udzieleniu dotacji ostatecznie podejmuje Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem w formie zarządzenia. Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem zawiadamia oferentów o zakończeniu konkursu i jego wyniku na piśmie – w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, informując jednocześnie oferentów, których oferty zostały wybrane o terminie i miejscu podpisania umowy. Wyniki dokonanego wyboru ofert są podawane do wiadomości publicznej.

5. Konkurs unieważnia się, jeżeli postępowanie nie zostanie zakończone wyłonieniem najkorzystniejszej oferty.

6. Oferty błędne pozostaną bez rozpatrzenia.

7. Zastrzega się unieważnienie konkursu bez podania przyczyny.

Uwaga: Dodatkowe informacje o konkursie oraz obowiązujące formularze ofert, umów i sprawozdań można otrzymać w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem, Rynek 35, 34-450 Krościenko nad Dunajcem, pok. nr 6 w godz.800 – 1500, tel. 18-262-30-77.

Ogłoszenie o zamówieniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zakład Gospodarki Komunalnej w Krościenku n/D: Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Krościenko nad Dunajcem

Zakład Gospodarki Komunalnej w Krościenku – Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Krościenko nad Dunajcem

Nabór kandydatów na członków Komisji konkursowych

OGŁOSZENIE
w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji konkursowych na rok 2018
w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych.

      

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1817 z późn. zm.) Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem zaprasza organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem do zgłaszania kandydatów do prac w Komisji konkursowej oceniającej oferty, które zostaną złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krościenko nad Dunajcem w 2018 roku.

Organizacje zgłaszają swoich kandydatów do pracy w Komisji na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem, Rynek 35, 34-450 Krościenko nad Dunajcem pok. nr 2 w terminie od dnia od 01.12.2017r. do dnia 08.12.2017 roku.

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem informuje, że zgodnie z art. 15 ust.2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w skład Komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.

Powołania członka do Komisji konkursowej dokona Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem w drodze zarządzenia.

Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniu członkom Komisji nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Treść niniejszego ogłoszenia podlega publikacji na stronie Gminy Krościenko nad Dunajcem www.kroscienko-nad-dunajcem.pl

 

E-Składka – jeden przelew na własny rachunek w ZUS

 

Od 1 stycznia 2018 r. firmy, przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione będą opłacać wszystkie składki jednym zwykłym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego.

Informację  o numerze tego rachunku płatnik składek dostanie z ZUS listem poleconym w czwartym kwartale 2017 r. Oczywiście list dotrze do płatnika, gdy ZUS zna jego aktualny adres. Jeśli nie zgłosił zmiany danych powinien to zrobić jak najszybciej.

Więcej informacji o e-Składce:

http://www.zus.pl/eskladka

https://www.eskladka.pl/

https://eskladka.pl/

 • Centrum Obsługi Telefonicznej – 22 560 16 00
 • w każdej placówce ZUS

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu

Informacja o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy Kroscienko n.D

 

Posiedzenie Komisji Rolnej oraz Promocji, Agroturystyki i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 20 listopada 2017 roku (poniedziałek) o  godzinie 1200 w Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Nr 32/2017.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXXIV sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

Ponicki Edward

Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniu 20 listopada 2017 roku (poniedziałek) o godzinie 1400 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Nr 30/2017.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXXIV sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji

Gajda Anna

Posiedzenie Komisji Oświaty,  Kultury  i  Zdrowia  odbędzie się w dniu 21 listopada 2017 roku (wtorek) o godzinie 1400 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Nr 41/2017.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXXIV sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

Kocańda Łukasz

Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego odbędzie się w  dniu 22 listopada 2017 roku (środa) o godzinie 1400 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Nr 33/2017.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXXIV sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

                                                                                             Przewodniczący Komisji

Wolski Piotr

 

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i zamiany

Wójt Gminy Krościenko n.D podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06.11.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko n.D Rynek 35, na tablicy ogłoszeń wywieszony został WYKAZ NIERUCHOMOŚCI położonych w Krościenku n.D przeznaczonych do: oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat cz.dz. 10484/104 oraz do zamiany dz.10390/11 za dz.8385/4, 8427/2, 8607/2 i dz. 10390/4 za dz. 8465/2, 8478/4.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany (1)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany (2)

Zmiana godzin pracy Urzędu Gminy

Wójt Gminy informuje, że zarządzeniem nr.120.12.2017 z dnia 12 października b.r. zmienia godziny pracy  Urzędu Gminy.
Od dnia 02 listopada w każdy czwartek Urząd Gminy będzie czynny od godziny 8.00 do 17.00   

Posiedzenia Komisji Rady Gminy Krościenko n.D

 

Posiedzenie Komisji Rolnej oraz Promocji, Agroturystyki i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 23 października 2017 roku (poniedziałek) o  godzinie 1400 w Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Nr 31/2017.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXXIII sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

Ponicki Edward

Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego odbędzie się w  dniu 24  października 2017 roku (wtorek) o godzinie 1400 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Nr 32/2017.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXXIII sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

                                                                                           Przewodniczący Komisji

Wolski Piotr

Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniu 25 października 2017 roku (środa) o godzinie 1200 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Nr 29/2017.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXXIII sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji

Gajda Anna

Posiedzenie Komisji Oświaty,  Kultury  i  Zdrowia  odbędzie się w dniu 25 października 2017 roku (środa) o godzinie 1400 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Nr 40/2017.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXXIII sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

Kocańda Łukasz

 


Warning: Illegal string offset 'tytul' in /home/users/kroscienko-gmina/public_html/strona2/wp-content/themes/Kroscienko_CMS/index.php on line 55


Warning: Illegal string offset 'tresc' in /home/users/kroscienko-gmina/public_html/strona2/wp-content/themes/Kroscienko_CMS/index.php on line 56