Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe

Podniesienie jakości i zwiększenie dostępności edukacji w zakresie wychowania przedszkolnego

Gmina Krościenko nad Dunajcem realizuje projekt pn. „Podniesienie jakości i zwiększenie dostępności edukacji w zakresie wychowania przedszkolnego w Gminie Krościenko nad Dunajcem”, współfinansowany ze środków Europejskie­go Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020, w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR.

Projekt realizowany jest w Punkcie przedszkolnym w Szko­le Podstawowej nr 2 w Krościenku nad Dunajcem w okresie od 01.04.2017 do 30.06.2019 r. i obejmuje zadania:

1. rozwój punktu przedszkolnego w Krościenku n.D przy ul. Biały Potok 1 poprzez:

– utworzenie nowego oddziału i zatrudnienie kadry,

– dostosowanie zaplecza sanitarno-higienicznego,

– wyposażenie nowego oddziału w meble, pomoce i mate­riały dydaktyczne, sprzęt TIK, zabawki, itp.,

– modernizację placu zabaw,

– realizację zajęć dodatkowych dla dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego przy ul. Biały Potok 1 (logopedycz­ne, gimnastyka korekcyjna, język angielski, rytmika)

2. Rozwój kompetencji kadry wychowania przedszkolnego w Punkcie Przedszkolnym przy ul. Biały Potok poprzez:

– udział w szkoleniach/warsztatach/kursach,

– ukończenie studiów podyplomowych.

 

W ramach zadania 1 projektu:

1.       zmodernizowano plac zabaw za kwotę: 156.223,25 (w tym: 63.560,00 ze środków EFS oraz 92663,25 zł ze środków Gminy)

2.       dostosowano pomieszczenia za kwotę 13.020,00 zł

3.       zakupiono:

1)      urządzenia multimedialne, wielofunkcyjne, tablety, zestawy do nauki programowania, laptop i oprogramowanie za kwotę 73.951,25 zł

2)      wyposażenie, meble i sprzęt za kwotę 29.466,45 zł

3)      pomoce dydaktyczne i zabawki za kwotę 33.665,58 zł

4.       utworzono 1 oddział przedszkolny i zatrudniono 2 nauczycieli wychowania przedszkolnego,

5.       od 01.09.2017 r. realizowane są zajęcia dodatkowe dla dzieci: logopedyczne, z gimnastyki korekcyjnej, rytmiki i z języka angielskiego

W ramach zadania 2 projektu:

1.      6 nauczycieli zatrudnionych w punkcie przedszkolnym wzięło udział w szkoleniu z nauki podstaw programowania,

2.      5 nauczycieli rozpoczęło studia podyplomowe.

 

Całkowita wartość projektu: 475.043,38 zł

Dofinansowanie z EFS: 401.193,38 zł

    Wkład własny Gminy: 73.850,00 zł

Informacja o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy Krościenko n.D.

 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego odbędzie się w  dniu 5   lutego 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 1400 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji: Nr 36/2017 i Nr 37/2018.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXXVII sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2018.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

                                                                                            Przewodniczący Komisji

Wolski Piotr

Posiedzenie Komisji Oświaty,  Kultury  i  Zdrowia  odbędzie się w dniu 6 lutego 2018 roku (wtorek) o godzinie 1400 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji: Nr 44/2017 i Nr 45/2018.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXXVII sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2018.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

Kocańda Łukasz

Posiedzenie Komisji Rolnej oraz Promocji, Agroturystyki i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 7 lutego 2018 roku (środa) o  godzinie 1200 w Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji: Nr 35/2017 i Nr 36/2018.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXXVII sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2018.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

Ponicki Edward

Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniu 7 lutego 2018 roku (środa) o godzinie 1400 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji: Nr 33/2017 i Nr 34/2018.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXXVII sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2018.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji

Gajda Anna

Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy.

Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) – najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT). JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie.

Z Profilem Zaufanym na pewno Ci się uda.

JPK_VAT to zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej. Dane pobierane są bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. JPK posiada określony układ i format (schemat xml), który ułatwia jego przetwarzanie.

Do prawidłowego złożenia i wysłania Jednolitego Pliku Kontrolnego potrzebny jest certyfikat kwalifikowany lub Profil Zaufany (eGO). JPK trzeba też uwierzytelnić.

Więcej o JPK – TUTAJ.

Mikroprzedsiębiorcy, którzy nie chcą mieć problemów z przesłaniem JPK_VAT, już dziś powinni  bezpłatnie założyć Profil Zaufany. To proste!

Załóż Profil Zaufany już dziś!

Jeżeli przedsiębiorcy już teraz założą Profil Zaufany będą dobrze przygotowani do wysyłki pierwszego JPK_VAT. Profil Zaufany da im gwarancję łatwego, szybkiego i bezpiecznego wysłania pliku JPK_VAT.

Jak to zrobić?

Profil Zaufany można założyć na dwa sposoby:

1.Przez internet za pośrednictwem bankowości elektronicznej

W tej opcji Profil Zaufany można założyć i potwierdzić w pełni online, 24h/7 dni w tygodniu. Warunek? Posiadanie konta w tych bankach: PKO Bank Polski SA, Bank Zachodni WBK, Bank Pekao, mBank, ING Bank Śląski, Millennium Bank lub konto na platformie Envelo.

Za pomocą konta bankowego szybko i bezpiecznie można założyć i potwierdzić Profil Zaufany. Chodzi o to, że dane w banku są wiarygodne (zostały uwierzytelnione podczas zakładania konta). Dlatego każdy – w tym przedsiębiorca – kto zdecyduje się na ten sposób założenia Profilu Zaufanego, nie musi już potwierdzać ich osobiście w urzędzie.

Krok 1: Wypełnij formularz o założenie Profilu Zaufanego w systemie bankowości elektronicznej.

Krok 2: Operację potwierdź bankowym kodem autoryzacyjnym. Na adres mailowy otrzymasz potwierdzenie założenia Profilu Zaufanego.

2.Przez internet potwierdzając go w Punkcie Potwierdzającym

Krok 1: Wejdź na stronę www.pz.gov.pl.

Krok 2: Wybierz możliwość założenia Profilu Zaufanego z potwierdzeniem w Punkcie Potwierdzającym. 

Krok 3: Wypełnij w internecie wniosek o założenie Profilu Zaufanego

Krok 4: Po założeniu Profilu w internecie należy odwiedzić Punkt Potwierdzający. Jest na to 14 dni od złożenia wniosku. Na stronie www.pz.gov sprawdź, gdzie znajduje się najbliższy Punkt Potwierdzający.

W całej Polsce funkcjonuje prawie 1500 takich Punktów. To m.in. urzędy skarbowe, inspektoraty ZUS, banki, urzędy miejskie, czy wojewódzkie.

Pełna lista punktów potwierdzających – TUTAJ.

Do czego jeszcze przydaje się Profil Zaufany?

Dzięki Profilowi Zaufanemu można m.in.:

 • Składać i sprawdzać dokumenty rozliczeniowe w ZUS i US

 • Złożyć wniosek o rejestrację działalności gospodarczej

 • Zgłosić utratę dokumentu tożsamości

 • Wystąpić o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego

 • Załatwić sprawy urzędowe dla swojej rodziny: becikowe, świadczenia rodzicielskie, Karta Dużej Rodziny, Świadczenie o Funduszu Alimentacyjnym

 • Uzyskać odpis aktu stanu cywilnego

 • Dziesiątki innych spraw.

Dlatego: przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!

Więcej informacji na stronie www.pz.gov.pl

 

 

Z poważaniem

Wydział Komunikacji

Ministerstwa Cyfryzacji

Informacja kierownika GOPS

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem informuje, że tutejszy Ośrodek od lutego 2018 r. rozpocznie realizację Projektu „Rozszerzenie zakresu wsparcia dla mieszkańców Gminy Krościenko nad Dunajcem”.

W ramach zadania zaplanowano między innymi wsparcie szkoleniowe dla osób tworzących Zespół Interdyscylinarny (pracownicy ośrodka pomocy społecznej, służby zdrowia, szkół i policji), mieszkańcy Gminy Krościenko nad Dunajcem będą mogli skorzystać bezpłatnie ze wsparcia specjalisty w zakresie pomocy osobom doświadczającym przemocy. Ponadto w ramach Projektu, osoby, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, mają możliwość uzyskania wsparcia w formie usług opiekuńczych. O zasadach przyznawania wsparcia w formie usług opiekuńczych i odpłatności informują pracownicy socjalni tutejszego Ośrodka.

Projekt będzie dofinansowany w 80% ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego w ramach zadania – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej. Całkowity koszt zadania: 36 980,00 zł.

 

 

Informacja GOPS w sprawie paczek żywnościowych

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem informuje, że do dnia 16 lutego 2018r. osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia w formie paczki żywnościowej, które nie złożyły stosownego Oświadczenia w poprzedniej edycji – do 29 września 2017r, mogą zgłaszać się do biura Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w Urzędzie Gminy Krościenko nad Dunajcem, ul. Rynek 35, pokój nr 10, celem złożenia  odpowiednich dokumentów kwalifikujących do otrzymania pomocy.

            Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej, może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, m.in. których miesięczny dochód nie przekracza 1028zł dla osoby w rodzinie (1268zł dla osoby samotnie gospodarującej), na podstawie skierowania wystawionego przez tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej.

Prócz wsparcia żywnościowego, realizowane będą cykliczne działania. Osoby korzystające ze wsparcia Programu będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych i warsztatach kulinarnych. Terminy warsztatów to 13 i 15 lutego 2018. Osoby, które chciałyby uczestniczyć w warsztatach, proszone są o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zapraszamy na warsztaty kulinarne, czyli wspólne gotowanie pod okiem wykwalifikowanego kucharza !

 

Spotkanie w sprawie wymiany pieców.

 

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem zaprasza wszystkich mieszkańców, którzy złożyli ankiety na wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe, na źródła ciepła wykorzystujące biomasę, paliwa stałe lub odnawialne źródła energii (OZE) oraz osoby zainteresowane przystąpieniem do projektu na spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektu, które odbędzie się w dniu 25.01.2018 r. (czwartek) o godz. 1800 w Remizie OSP Krościenko nad Dunajcem ul. Kościuszki nr 1

Dofinansowanie do budowy i renowacji zbiorników małej retencji

W nawiązaniu do pisma znak RO-VI.7172.1.9.2017 z dnia 19.12.2017 r. dotyczącego możliwości składania wniosków o dofinansowanie ze środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych zadań określonych w art. 22c ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) zachęcam do realizacji zadania:

• budowa i renowacja zbiorników wodnych służących małej retencji obejmujących wszelkie sadzawki, zbiorniki służące ochronie i poprawie wartości użytkowej gruntów w rozumieniu art. 2 ust.1 w/w ustawy.

Zgodnie z podjętą przez Zarząd Województwa Małopolskiego dnia 9 maja 2017 r. uchwałą Nr 695/17 w sprawie zmiany zasad i trybu postępowania w zakresie dysponowania środkami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, gminy z obszaru których zostaną zrealizowane zadania z zakresu budowy i renowacji zbiorników małej retencji będą miały zwiększony maksymalny udział dofinansowania na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zgodnie z poniższą tabelą określającą:

Maksymalne dofinansowanie środkami finansowymi poszczególnych rodzajów zadań

Dlatego zachęcam Państwa do składania wniosków na budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji.

O dofinansowanie budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji mogą starać się również osoby fizyczne z terenu Państwa gminy, będące właścicielami lub władającymi gruntu pod zbiornikiem.

Prosimy o rozpowszechnienie tej informacji wśród Państwa mieszkańców.

Dofinansowanie do budowy i renowacji zbiorników małej retencji o pow. do 5 000 m2 może obejmować wszelkie sadzawki, zbiorniki służące ochronie i poprawie wartości użytkowej gruntów w rozumieniu art. 2 ust.1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Dofinansowanie nie może być przyznane do budowy i renowacji stawów rybnych. Parametry zbiorników małej retencji wynoszą od 30 m2 do 5 000 m2. Maksymalne dofinansowanie w/w zadania wynosi 50 000 zł.

Wnioski należy opracować zgodnie z Uchwałą Nr 756/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w zakresie dysponowania środkami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych (z późn. zm.) i dostarczyć w terminie do 28 lutego 2018 r. na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Rolnictwa i Geodezji

31-156 Kraków, ul. Basztowa 22

Adres do korespondencji: 30-017 Kraków, ul. Racławicka 56

Wzór wniosku, a także Uchwałę Nr 756/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w zakresie dysponowania środkami budżetu Województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych (z późn. zm.) zamieszczono na stronie internetowej Województwa Małopolskiego:

www.malopolska.pl —> Urząd Marszałkowski —> Departament Rolnictwa i Geodezji —> Geodezja —> Ochrona Gruntów Rolnych —> Zasady korzystania ze środków budżetu Województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych

Nabór wykonawców w ramach projektu 4.4.2 i 4.4.3

 

Gmina Krościenko nad Dunajcem wraz z koordynatorem projektu ogłasza nabór firm wykonawczych zainteresowanych udziałem w Projekcie 4.4.2 Obnizenie poziomu niskiej emisji oraz 4.4.3 Obnizenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe). 

Dokumenty Wykonawcy przygotowane zgodnie z załącznikiem "Zgłoszenie wykonawcy", należy złożyć bądź wysłać na adres: ATsys.pl Sp. z o.o. Sp.K. ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice lub skan na adres email: kroscienko@atsys.pl. Z dopiskiem Operator PONE Gmina Krościenko nad Dunajcem. 

Po zweryfikowaniu dokumentów, firma zostanie wprowadzona na listę firm uprawnionych do montażu na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Zainteresowane firmy serdecznie zapraszamy.

Pliki do pobrania:

Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Kroscienko n.D.

 

            W dniu 17 stycznia 2018 roku (środa) o godzinie 1400 odbędzie się wspólne posiedzenie: Komisji Budżetowej, Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego,  Komisji Oświaty,  Kultury  i  Zdrowia, Komisji Rolnej oraz Promocji, Agroturystyki i Ochrony Środowiska Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Krościenko n.D.

 

                                                                                             Przewodniczący Komisji

Gajda Anna

Wolski Piotr

Kocańda Łukasz

              Ponicki Edward

 


Warning: Illegal string offset 'tytul' in /home/users/kroscienko-gmina/public_html/strona2/wp-content/themes/Kroscienko_CMS/index.php on line 55


Warning: Illegal string offset 'tresc' in /home/users/kroscienko-gmina/public_html/strona2/wp-content/themes/Kroscienko_CMS/index.php on line 56