Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe

Posiedzenia Komisji Rady Gminy Krościenko n.D

INFORMACJA O TERMINACH POSIEDZEŃ

 KOMISJI RADY GMINY  KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM

 

 

Posiedzenie Komisji Rolnej oraz Promocji, Agroturystyki i Ochrony Środowiska  odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 1400 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad VIII Sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

CHROBAK JAN

 

Posiedzenie Komisji Oświaty,  Kultury  i  Zdrowia  odbędzie się w dniu 25 czerwca 2019 roku (wtorek) o godzinie 1300 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad VIII Sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji

ŚNIEGOŃ BARBARA

 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego odbędzie się w  dniu 26 czerwca 2019 roku (środa) o godzinie 1200 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad VIII Sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

SKUBISZ GERWAZY

Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w  dniu 26 czerwca 2019 roku (środa) o godzinie 1400 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad VIII sesji Rady gminy Krościenko n.D.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

                                                                                              Przewodniczący Komisji

                                                                                              KUNDZIARZ MARIAN

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 115

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej nr 42

Informacja o pracy Urzędu Gminy w dniu 21 czerwca 2019 roku

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 czerwca 2019 r. (piątek) Urząd Gminy Krościenko nad Dunajcem oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem będzie nieczynny.

Informacja o możliwości złożenia wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy w 2019 roku

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji dla spółek wodnych na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych lub dofinansowanie realizowanych inwestycji, na terenie działania spółek. Kwota przeznaczona w budżecie Gminy na pomoc finansową dla spółek wodnych wynosi 35.000,00 zł.

 1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski należy składać w terminie do 28.06.2019 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem, Rynek 35.

Wnioski należy składać w zamkniętej, opisanej kopercie (nazwa i adres spółki wodnej), z dopiskiem Nabór wniosków o przyznanie dotacji dla spółek wodnych na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych lub dofinansowanie realizowanych inwestycji, na terenie działania spółki, na odpowiednim formularzu.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej gminy Krościenko nad Dunajcem www.kroscienko-nad-dunajcem.pl oraz siedzibie Urzędu Gminy pok. nr 6 w godzinach urzędowania. Wnioski złożone na niewłaściwych formularzach, po terminie lub sporządzone wadliwe albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostaną bez rozpatrzenia.

Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać:

 1. pełną nazwę wnioskodawcy,
 2. adres wnioskodawcy,
 3. numer rachunku bankowego wnioskodawcy,
 4. dane osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy,
 5. wielkość wnioskowanej dotacji,
 6. opis zadania,
 7. termin i miejsce realizacji zadania,
 8. harmonogram realizacji zadania,
 9. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji oraz wskazanie źródeł finansowania zadania,
 10. podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.

 

 

 1. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:

Do wniosku należy dołączyć:

 1. aktualny statut wnioskodawcy (potwierdzona kserokopia),
 2. oświadczenie, że spółka wodna/związek wałowy nie działa w celu osiągnięcia zysku.

Decyzję w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej podejmuje Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Zastrzega się unieważnienie naboru bez podania przyczyny.

wniosek o udzielenie dotacji – wzór

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej nr 42

Pracujące soboty w placówkach ARiMR

Pracujące soboty w placówkach ARiMR

Wnioski o dopłaty jeszcze do 25 czerwca

Najbliższe soboty, 8 i 15 czerwca będą w placówkach ARiMR dniami pracy. Biura czynne będą – jak na co dzień – w godzinach 7.30 – 15.30.

Natomiast 21 czerwca, w piątek po Bożym Ciele, placówki ARiMR będą nieczynne.

Przypominamy, że – choć podstawowy termin ubiegania się o dopłaty minął 31 maja – jeszcze do 25 czerwca składać można wnioski. Trzeba jednak pamiętać, że należne płatności będą obniżone o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.

Szczegółowe informacje:

 

Raport o stanie Gminy Kroscienko n.D. za rok 2018

Wójt Gminy Krościenko nad Dunjacem zgodnie z dyspozycją art. 28aa. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym przedstawia „Raport o stanieGminy Kroscienko nad Dunajcem za rok 2018”.

Raport obejmuje podsumowanie działalności w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium.
Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności, a nad jego treścią przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos. W tym celu składa się do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Stosownie do art. 28aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym, zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

 

      Wójt Gminy
Jan Dyda


Raport o stanie Gminy Krościenko nad Dunajcem za 2018 rok.…

Budowa PSZOK- wszczęcie postępowania w sprawie decyzji lokalizacyjnej

                                                                                               Krościenko n.D, 2019-05-27

Znak: ZP.6730.9.19

 

 O B W I E S Z C Z E N I E  WÓJTA  GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM

O wszczęciu   postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

         Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) Urząd Gminy Krościenko n.D.  zawiadamia, że jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków  lokalizacji inwestycji dla: „budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na części działki nr 10484/75 położonej w Krościenku n.D.”” – wnioskodawca : Zakład Gospodarki Komunalnej, Rynek 32 Krościenko n.D. (inwestor:  Gmina Krościenko nad Dunajcem  Rynek 35, 34-450  Krościenko n.D.).

 

W związku z tym zainteresowane strony będące uczestnikami tego postępowania, mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść swoje uwagi lub zastrzeżenia, w terminie 21 dni od daty wywieszenia  niniejszego zawiadomienia.

 

Dokumentacja terenu objętego wnioskiem znajduje się do wglądu  w Urzędzie Gminy Krościenko n.D – pok. nr 6 od poniedziałku do czwartku w godzinach urzędowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Warning: Illegal string offset 'tytul' in /home/users/kroscienko-gmina/public_html/strona2/wp-content/themes/Kroscienko_CMS/index.php on line 55


Warning: Illegal string offset 'tresc' in /home/users/kroscienko-gmina/public_html/strona2/wp-content/themes/Kroscienko_CMS/index.php on line 56