Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe

Posiedzenia Komisji Rady Gminy Krościenko n.D

 

Posiedzenie Komisji Rolnej oraz Promocji, Agroturystyki i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 23 października 2017 roku (poniedziałek) o  godzinie 1400 w Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Nr 31/2017.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXXIII sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

Ponicki Edward

Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego odbędzie się w  dniu 24  października 2017 roku (wtorek) o godzinie 1400 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Nr 32/2017.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXXIII sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

                                                                                           Przewodniczący Komisji

Wolski Piotr

Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniu 25 października 2017 roku (środa) o godzinie 1200 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Nr 29/2017.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXXIII sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji

Gajda Anna

Posiedzenie Komisji Oświaty,  Kultury  i  Zdrowia  odbędzie się w dniu 25 października 2017 roku (środa) o godzinie 1400 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Nr 40/2017.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXXIII sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

Kocańda Łukasz

 

Obwieszczenie o  wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Krościenko n.D, 2017-10-10

Znak: ZP.6730.30.17

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o  wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

         Stosownie do art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778, 904, 961, 1250) Urząd  Gminy w Krościenku n.D  zawiadamia, że w dniu 29.05.2017r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji dla zadania: „rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Krościenku n.D. na działce Ew. nr 10484/68 i części działki Ew. nr 10484/75 położonej w Krościenku n.D.” Inwestor: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy Targ. 

W związku z tym zainteresowane strony będące uczestnikami tego postępowania, mogą zapoznać się z decyzją, w terminie 14 dni od daty wywieszenia  niniejszego zawiadomienia.

Przedłożona dokumentacja terenu objętego wnioskiem znajduje się do wglądu
w Urzędzie Gminy Krościenko n.D – pok. nr 6 w godzinach urzędowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem
odbędzie się w dniu 12 października 2017 roku (czwartek) o godzinie 1500 w Urzędzie Gminy w Krościenku n.D., Rynek 35 (sala konferencyjna II piętro).

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Analiza stanu komunalnych i socjalnych zasobów mieszkaniowych gminy
  Krościenko n. D.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

 

 

Przewodniczący Komisji

Waksmundzki Krzysztof

 

 

Informacja Wójta Gminy

 

                 Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem informuje,że w dniu 01.10.2017r. w związku z organizowaną procesją   z okazji odpustu parafialnego w obszarze Rynku wyznacza tereny pod rozłożenie stoisk handlowych i wyłączonych obszarach z parkowania na terenie Rynku w wyżej wymienionym dniu do godziny 13.00.
w/g. załączonego planu.

 

 

   Wójt Gminy Krościenko
             Jan Dyda

Bezpłatne wsparcie profesjonalistów dla mieszkańców Gminy Krościenko nad Dunajcem

 

 

Aktualny harmonogram

 

1. PSYCHOLOG (P. Magdalena Piwowar): W budynku przy ul. Rynek 32 (STARA PLEBANIA) dwa razy w miesiącu przyjmuje psycholog. Porady psychologa udzielane są po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr tel. 799 050 318.

 

Dzień

Miesiąc

Godzina

05 (czwartek)

25 (środa) 

Październik 2017

16.00-18.00

14.00-16.00

08 (środa)

22 (środa)

Listopad 2017

14.00-16.00

14.00-16.00

06 (środa)

20 (środa)

Grudzień 2017

14.00-16.00

14.00-16.00

 

2. SPECJALISTA PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ (P. Janina Żegleń): pomoc w uzależnieniach od alkoholu, narkotyków, środków psychoaktywnych, nternetu, hazardu. Wsparcie osób uzależnionych oraz ich rodzin. W budynku przy ul. Rynek 32 (STARA PLEBANIA) przyjmuje dwa razy w miesiącu. Wsparcie terapeuty udzielane jest po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr tel. 514 275 410, lub 18 262 30 09.  

 

Dzień

Miesiąc

Godzina

10 (wtorek) 

24 (wtorek)

Październik 2017

8.00-11.00

8.00-11.00

14 (wtorek)

28 (wtorek)

Listopad 2017

8.00-11.00

8.00-11.00

12 (wtorek)

Grudzień 2017

8.00-11.00

 

3. SPECJALISTA W ZAKRESIE POMOCY OFIAROM PRZEMOCY W RODZINIE (P. Beata Lutomska ): pomoc osobom doświadczających przemocy w rodzinie oraz które doświadczały w przeszłości tego zjawiska i wymagają wsparcia. Specjalista przyjmuje w budynku przy
ul. Rynek 32 (STARA PLEBANIA) w niżej podanych terminach. Jest możliwość umówienia się na wizytę telefonicznie pod nr tel. 509 872 597.

 

Dzień

Miesiąc

Godzina

02 (poniedziałek) 

09 (poniedziałek)

16 (poniedziałek)

                     23 (poniedziałek)

                     30 (poniedziałek)

Październik 2017

16.00-18.00

12.00-14.00

16.00-18.00

11.00-13.00

16.00-18.00

06 (poniedziałek)

13 (poniedziałek)

20 (poniedziałek)

27 (poniedziałek)

Listopad 2017

11.00-13.00

16.00-18.00

11.00-13.00

16.00-18.00

04 (poniedziałek)

                  

 

11 (poniedziałek)

Grudzień 2017

11.00-13.00

16.00-18.00

16.00-18.00

 

                                                    Adam Musiał

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy  Społecznej w Krościenku n. D

Uwaga przedsiębiorcy-III rata wpłat  za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Zgodnie z  art. 111 ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.) informujemy iż w dniu 30 września 2017 r. upływa termin wpłaty trzeciej raty, za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  typu A,B,C.

Przedsiębiorca, który nie zapłaci w ustawowym terminie czyli do 30 września danego roku, kolejnej raty za korzystanie z zezwolenia w danym roku, będzie miał możliwość dokonania tej wpłaty w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu, pod warunkiem, że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30% opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia, wyliczonej dla danego roku. Oznacza to, że jeśli przedsiębiorca w poprzednim roku nie przekroczył ustawowych progów określonych w art. 11 1 1ust. 5, będzie wpłacał 30% podstawowej opłaty rocznej dla danego rodzaju zezwolenia. Jeśli jednak przedsiębiorca przekroczył ustawowe progi, będzie wpłacał 30% opłaty podwyższonej określonej w art. 111 ust. 5.

Brak opłaty raty w dodatkowym terminie wraz z wymaganą dodatkową 30% opłatą spowoduje wygaszenie zezwolenia.

 

 

.

Posiedzenia Komisji Rady Gminy Kroscienko n.D.

 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego odbędzie się w  dniu 25  września 2017 roku (poniedziałek) o godzinie 1400 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Nr 31/2017.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXXII sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

Wolski Piotr

Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniu 26 września 2017 roku (wtorek) o godzinie 1200 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Nr 28/2017.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXXII sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji

Gajda Anna

Posiedzenie Komisji Oświaty,  Kultury  i  Zdrowia  odbędzie się w dniu 26 września 2017 roku (wtorek) o godzinie 1400 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Nr 39/2017.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXXII sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

Kocańda Łukasz

Posiedzenie Komisji Rolnej oraz Promocji, Agroturystyki i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 27 września 2017 roku (środa) o  godzinie 1400 w Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Nr 30/2017.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXXII sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

Ponicki Edward

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krościenku

         Krościenko n.D, 2017-09-18

Znak: ZP.6730.30.17

 

O B W I E S Z C Z E N I E

O zakończeniu postępowania dowodowego w  postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

         Stosownie do art.53 ust.1  ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778, 904, 961, 1250) Urząd  Gminy w Krościenku n.D  zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w  postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia warunków lokalizacji celu publicznego dla  inwestycji: „rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Krościenku n.D. na działce Ew. nr 10484/68 i części działki Ew. nr 10484/75 położonej w Krościenku n.D.” Inwestor: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy Targ.

W związku z tym zainteresowane strony będące uczestnikami tego postępowania, mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść swoje uwagi lub zastrzeżenia, w terminie 7 dni od daty wywieszenia  niniejszego zawiadomienia.

            Przedłożona dokumentacja terenu objętego wnioskiem znajduje się do wglądu  w Urzędzie Gminy Krościenko n.D – pok. nr 6 od poniedziałku do czwartku w godzinach urzędowania.

 

 

Informacja o zebraniach Sołeckich

 

Zapraszam Mieszkańców Sołectwa Kąty  – Niwki na zebranie wiejskie, które odbędzie się w  dniu 16   września 2017 roku (sobota)  w  Remizie OSP w Kątach,

I termin – godzina 1700,
II termin – godzina 1730.

  Porządek obrad:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosku określającego zadania do wykonania w sołectwie w ramach funduszu sołeckiego.
 2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

                                                                            Sołtys Sołectwa Kąty – Niwki

                                                                                       Łukasz Plewa

 


 

Zapraszam Mieszkańców Sołectwa Krościenko – Zawodzie na zebranie wiejskie, które odbędzie się w  dniu 22    września 2017 roku (piątek) w  Liceum      Ogólnokształcącym w  Krościenku n.D., ul. Zdrojowa.

I termin – godzina 1800,

II termin – godzina 1830.

  

Porządek obrad:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosku określającego zadania do wykonania w sołectwie w ramach funduszu sołeckiego.
 2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

 

                                                                       Sołtys Sołectwa

                                                                      Krościenko – Zawodzie

                                                                              Biel Grzegorz
 


 

Zapraszam Mieszkańców Sołectwa Grywałd na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu
24 września 2017 roku (niedziela) w  Remizie OSP w Grywałdzie,

I termin – godzina 1400,

II termin – godzina 1430.

  

Porządek obrad:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosku określającego zadania do wykonania w sołectwie w ramach funduszu sołeckiego.
 2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

                                                                                            Sołtys Sołectwa Grywałd

                                                                                                     Edward Ponicki


Zapraszam Mieszkańców Sołectwa Hałuszowa na zebranie wiejskie, które odbędzie się w  dniu 24 września 2017 roku (niedziela) w Remizie OSP w Hałuszowej,

I termin – godzina 1700,

II termin – godzina 1730.

  

Porządek obrad:

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosku określającego zadania do wykonania w sołectwie w ramach funduszu sołeckiego.
 2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

 

                                                                                     Sołtys Sołectwa Hałuszowa

                                                                                               Stanisław Kołek


Zapraszam Mieszkańców Sołectwa Krośnica na zebranie wiejskie, które odbędzie się w  dniu 24 września 2017 roku (niedziela) w    Remizie OSP w Krośnicy: 

I termin – godzina 1600,

II termin – godzina 1630.

  

Porządek obrad:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosku określającego zadania do wykonania w sołectwie w ramach funduszu sołeckiego.
 2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

 

                                                                            Sołtys Sołectwa Krośnica

                                                                            Anna Jurkowska – Markot

 

 

 


Warning: Illegal string offset 'tytul' in /home/users/kroscienko-gmina/public_html/strona2/wp-content/themes/Kroscienko_CMS/index.php on line 55


Warning: Illegal string offset 'tresc' in /home/users/kroscienko-gmina/public_html/strona2/wp-content/themes/Kroscienko_CMS/index.php on line 56