Znajdujesz się na archiwalnej stronie Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem.


Strona została przeniesiona na adres:
www.kroscienko.pl

archiwum > Wiadomości > PSZOK w Krościenku

PSZOK w Krościenku

Już w 2021 roku gmina Krościenko będzie mogła korzystać z własnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W gminie trwają prace związane z budową (PSZOK) dofinansowanego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Os.5 Ochrona Srodowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemów gospodarki odpadami –SPR.

W ramach budowy PSZOK wykonano następujące roboty:
1. Roboty ziemne, utwardzenie, wykonanie podbudowy pod nawierzchnie betonową i asfaltową.
2. Sieci kanalizacji burzowej i odprowadzenia wód z dachów.
3. Budynek administracyjno-socjalny ( wykonano stan surowy parteru wraz z więźbą dachową)
4. Fundamenty pod rampę, wiaty na kontenery oraz wiatę na linię doczyszczającą
5. Boksy do gromadzenia odpadów
6. Ścianki oddzielenia ogniowego.
7. Przygotowano teren pod ogrodzenie obiektu.
8. Trwają roboty elektryczne
9. Nawierzchnię betonową z betonu zbrojonego na wcześniej przygotowanej podbudowie.
10. Trwa budowa ścian poddasza i ścianek działowych.

Najbliższe roboty do krycie dachu budynku administracyjno-socjalnego, montaż wiat stalowych, rampy oraz wykonanie fundamentów pod wagę.

Jak informuje Wójt Gmin Jan Dyda „stworzenie odpowiednich warunków dla mieszkańców gminy do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przyczyni się do poprawy jakości środowiska przyrodniczego w gminie, oraz wzrostu świadomości ekologicznej w społeczności lokalnej
Wskaźniki produktu:
Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 1 szt.
Wskaźniki rezultatu:
Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów – 6 823 osób
Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – 2 etaty
Koszt całej przebudowy wynosi 3 075 000, zaś dotacja ze środków pochodzących z Unii Europejskiej wynosi 1 684 408,86. zł. Zakończenie projektu przewidziano na koniec 2020 roku.

Projekt pn.”Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ( PSZOK ) w m.Krościenko nad Dunajcem na działce ewidencyjnej Nr 10484/75„ nr RPMP.05.02.02-12-0477/17 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020″.

Baner