Krościenko nad Dunajcem > Wiadomości

Terminy dyżurów pracownika gazowni

Terminy dyżurów pracownika gazowni

 

Benefis Jaśka Kubika

Zaproszenie na Krościeńskie Jasełka

Dotacje dla jednostek OSP z terenu Gminy Krościenko nad Dunajcem

W dniu 9 stycznia 2020 roku, miało miejsce podpisanie umów dotacji przez przedstawicieli Gminy Krościenko nad Dunajcem oraz Zarządów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy. Podczas spotkania, Wójt Gminy – Jan Dyda podsumowując miniony rok podziękował strażakom za ofiarne niesienie pomocy potrzebującym oraz za wszelkie działania społecznie ważne dla lokalnych środowisk. Zapewniał również o współpracy i wsparciu w dalszej służbie.

Przekazane środki pochodzące z budżetu Gminy, zostaną przeznaczone na podstawowe potrzeby zapewniające gotowość bojową jednostek w 2020 roku.

 

Informacje dotyczące ptasiej grypy

Poniżej informacje dotyczące informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii:

Ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych

ZARZĄDZENIE Nr 1/2020
Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem
z dnia 09 stycznia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego

w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych

 

Działając na podstawie art. 11, art. 13, art. 15 i art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) oraz Uchwały
Nr XI/107/2019 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 7 listopada 2019 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Krościenko nad Dunajcem z organizacjami pozarządowymi oraz z pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, zarządzam co następuje:

 

 

1

 

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań Gminy Krościenko nad Dunajcem w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zapraszam do składania ofert. Ogłoszenie konkursu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

2

 

 1. W celu opiniowania ofert na realizację zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych powołuję Komisję Konkursową w następującym składzie osobowym:
 2. Agata Sobkowiak – Przewodniczący Zespołu,
 3. Maria Bednarczyk – Członek Zespołu,
 4. Jadwiga Cepuch – Członek Zespołu,
 5. Dorota Jurkiewicz – Członek Zespołu,
 6. Józef Komorek – Członek Zespołu.
 7. Komisja działa w składzie co najmniej 3 osobowym.
 8. Zadaniem Komisji jest dokonanie oceny złożonych ofert na ogłoszony otwarty konkurs ofert oraz przedłożenie Wójtowi Gminy Krościenko nad Dunajcem propozycji wyboru oferty (ofert).
 9. Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem podpisania umowy z oferentem, który wygrał konkurs.

 

3

 

Ogłoszenie o konkursie zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Krościenko nad Dunajcem www.kroscienko-nad-dunajcem.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem, Rynek 35.

 

4

 

Nad wykonaniem Zarządzenia nadzór pełnił będę osobiście.

 

5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

WÓJT GMINY

    Krościenko nad Dunajcem

          mgr Jan Dyda

 

 

Ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

ZARZĄDZENIE Nr 2/2020
Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem
z dnia 09 stycznia 2019 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej oraz powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert z zakresu pomocy społecznej w roku 2020

 

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 25 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) oraz Uchwały
Nr XI/107/2019 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 7 listopada 2019 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Krościenko nad Dunajcem z organizacjami pozarządowymi oraz z pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

 

zarządzam co następuje:

 

 • 1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań Gminy Krościenko nad Dunajcem w zakresie pomocy społecznej pn. „Zapewnienie całodobowej opieki osobom z terenu gminy Krościenko nad Dunajcem
w formie udzielenia czasowej pomocy w zakresie schronienia i wyżywienia oraz zabezpieczenie interwencyjnych miejsc noclegowych” i zapraszam do składania ofert. Ogłoszenie konkursu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 

 • 2
 1. W celu opiniowania ofert na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej pn. „Zapewnienie całodobowej opieki osobom z terenu gminy Krościenko nad Dunajcem w formie udzielenia czasowej pomocy w zakresie schronienia i wyżywienia oraz zabezpieczenie interwencyjnych miejsc noclegowych” powołuje Komisję Konkursową w następującym składzie osobowym:
 2. Adam Musiał – Przewodniczący Komisji,
 3. Maria Bednarczyk – Członek Komisji,
 4. Jadwiga Cepuch – Członek Komisji,
 5. Dorota Jurkiewicz – Członek Komisji,
 6. Józef Komorek – Członek Komisji.
 7. Komisja działa w składzie co najmniej 3 osobowym.
 8. Zadaniem Komisji jest dokonanie oceny złożonych ofert na ogłoszony otwarty konkurs ofert oraz przedłożenie Wójtowi Gminy Krościenko nad Dunajcem propozycji wyboru oferty (ofert).
 9. Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem podpisania umowy z oferentem, który wygrał konkurs.

 

 

 • 3

Ogłoszenie o konkursie zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem, Rynek 35 oraz na stronie internetowej gminy Krościenko nad Dunajcem www.kroscienko-nad-dunajcem.pl.

 

 

 • 4

Nad wykonaniem Zarządzenia nadzór pełnił będę osobiście.

 

 

 • 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WÓJT GMINY

    Krościenko nad Dunajcem

 

        mgr Jan Dyda

 

 

 

Ostrzeżenie meteo nr 7

Ostrzeżenie meteo nr 7

Informacja dla właścicieli zwierząt domowych

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem działając na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz. U z 2019 r., poz. 122 z późn. zm.) przypomina właścicielom zwierząt, że zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.”

Jednocześnie informuję o obowiązku zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności. Na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku psy powinny być wyprowadzane na smyczy. Ponadto psy rasy uznawanej za agresywną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687) muszą mieć założony kaganiec oraz mogą być prowadzone wyłącznie przez osobę pełnoletnią. Dopuszcza się zwolnienie psa ze smyczy jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi oraz na obszarach oznaczonych jako wybiegi dla psów, pod warunkiem zachowania przez właściciela lub opiekuna pełnej kontroli psa, za wyjątkiem  psów ras uznawanych za agresywne, których nie wolno zwalniać ze smyczy.

Jednocześnie informuję, że „kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy utrzymaniu zwierzęcia podlega karze grzywny do 1000 zł albo karze nagany” (art. 77 Kodeksu wykroczeń).

PSY NIE MOGĄ SIĘ WAŁĘSAĆ I STWARZAĆ ZAGROŻENIA DLA PRZECHODNIÓW

 

 


Warning: Illegal string offset 'tytul' in /home/users/kroscienko-gmina/public_html/strona2/wp-content/themes/Kroscienko_CMS/index.php on line 55


Warning: Illegal string offset 'tresc' in /home/users/kroscienko-gmina/public_html/strona2/wp-content/themes/Kroscienko_CMS/index.php on line 56