Krościenko nad Dunajcem > Wiadomości

Czekamy na nową siedzibę GOPR – u

W ostatnich dniach GOPR uzyskał niezbędna dokumentację potrzebną do budowy swojej nowej siedziby.Poniżej zdjęcia obecnego miejsca gdzie powstanie nowa goprówka oraz  wizualizacja nowego budynku

Nowy stary kościół

Dzięki dofinansowaniu z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Krościenku nad Dunajcem, zakończyła remont zabytkowego kościoła parafialnego – II etap. Wykonane prace w drugim etapie obejmowały remont tynków nawierzchniowych, konserwację techniczną i estetyczną tynków historycznych (barokowych), konserwację metalowych krat okiennych oraz scalenie kolorystyczne elewacji. Cały remont kościoła trwał 2 lata.

Warto zaznaczyć, iż, kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych jest jednym  z najcenniejszych zabytków Krościenka. Budowę kościoła rozpoczęto w XIV w. – z tego czasu pochodzi m.in. prezbiterium kościoła, z gotyckim sklepieniem krzyżowym. Natomiast kamienną nawę wzniesiono w roku 1546. Kościół przebudowano w XVII wieku nadając mu cechy barokowe.

Jak informuje proboszcz parafii ks.Henryk Homoncik „Kościół to nie tylko kamienna budowla i obiekt zabytkowy, który należy chronić, ale miejsce szczególnej obecności Boga, miejsce szczególnego spotkania człowieka z Bogiem, oraz miejsce naszego uświęcania się w życiu sakramentalnym i modlitewnym. Jest miejscem umacniania naszej wiary. Jest także  pomnikiem i świadkiem historii naszej miejscowości. Stąd nasza troska o ten obiekt.”

K.Kubik

18 października – Dzień Seniora

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza na Dzień Seniora, który odbędzie się 18 października w Urzędzie Miasta Nowy Targ. W programie ciekawe wykłady i występy artystyczne. Wstęp wolny.Wiele starszych osób pada ofiarą przestępstw takich jak, oszustwa, wyłudzenia pieniędzy, nieuczciwe praktyki przedsiębiorców, przemoc, czy dyskryminacja ze względu na wiek. Dlatego Zakład Ubezpieczeń Społecznych w porozumieniu z innymi instytucjami m. in. z Policją aktywnie działa w celu podniesienia świadomości osób starszych w tym zakresie.

Tegorocznym motywem przewodnim Dnia Seniora jest bezpieczeństwo i aktywizacja osób starszych.
Dzień Seniora organizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych wspólnie z Krajowym Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Partnerami wydarzenia jest Policja, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Miejski Ośrodek Kultury, Uniwersytet III Wieku oraz Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Miasta Nowy Targ.

W ramach wydarzenia zorganizowano szereg prelekcji na tematy bliskie osobom starszym. Eksperci ZUS podpowiedzą jak można podwyższyć świadczenie emerytalne, policja zwróci uwagę na metody działania oszustów. Przewidziano również występy artystyczne.

Wszystkich zainteresowanych ZUS zaprasza w czwartek, 18 października do Urzędu Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, sala konferencyjna o godz. 10.00. Wstęp wolny.

Ochotnicza Straż Pożarna w Grywałdzie z nowym samochodem  

W ostatnią niedzielę, tj. 14 października w Grywałdzie, odbyło się uroczyste poświęcenie i przekazanie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki MAN L90.

Uroczystość była okazją do przypomnienia historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Grywałdzie oraz uhonorowania osób zasłużonych dla jednostki, okolicznościowymi statuetkami.

Gratulacje oraz słowa uznania za ofiarną służbę złożyli druhom: Poseł na Sejm RP, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Małopolsce Edward Siarka, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Stanisław Barnaś, Urzędujący Członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego Bogusław Waksmundzki, Radny Powiatowy Jan Komorek, Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem oraz ks. Krzysztof Kutek Gminny Kapelan Strażaków.

Koszt zakupy  samochodu to prawie 440 000,00 złotych z czego 200 000,00 złotych pochodzi ze środków Gminy Krościenko nad Dunajcem.

 

 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem informuje, że na podstawie art. 122 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017, poz.59 ze zm.), pracodawcy mogą uzyskać od gminy, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego w celu jego przygotowania zawodowego. Dofinansowanie dotyczy wszystkich pracodawców będących osobami prawnymi lub fizycznymi, o ile spełnią warunki określone w art. 122 ustawy Prawo oświatowe.

Dofinansowanie jest pomocą de minimis i przyznawane jest na wniosek pracodawcy, złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, po spełnieniu przez pracodawcę warunków do udzielenia pomocy.

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć (w przypadku kopii – potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracodawcę):

 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę oraz dokument potwierdzający zatrudnienie osoby prowadzącej  szkolenie w imieniu pracodawcy,
 • Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celuprzygotowania zawodowego,
 • Dokumenty potwierdzające krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
 • Kopia dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
 • Kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika w przypadku  kiedy młodociany pracownik realizował krótszy okres przygotowania lub w przypadku gdy młodociany pracownik realizował  przygotowanie u kilku pracodawców
 • Kopię dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,
 • Wypełniony formularz  informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • Zaświadczenia i/lub oświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie
 • Inne dokumenty na żądanie organu rozpatrującego wniosek.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem, Rynek 35 , 34-450 Krościenko n.D lub w siedzibie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Krościenko n.D, ul. Biały Potok 1 (I piętro).

Szczegółowych informacji o realizacji zadania udziela Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Krościenko n.D, tel 18/ 262 34 49.

 Prosimy wszystkich pracodawców o informowanie, o zawarciu umowy z młodocianymi pracownikami, co umożliwi wcześniejsze zaplanowanie środków na dofinansowanie kosztów kształcenia.

Podstawa prawna:

Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 j.t.) oraz art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.), z uwzględnieniem § 1, § 6, § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232 j.t.), w związku z art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362 j.t.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r. poz. 1543).

Tryb odwoławczy

Od decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

DO POBRANIA:

Warsztaty kulinarne w OSP Kąty rozpoczęte

              Po koniec września 2018r. w budynku OSP Krościenko-Kąty rozpoczęły się warsztaty kulinarne oraz warsztaty z zasad nakrywania i dekorowania stołu oraz podawania  i dekorowania potraw. Organizatorem zajęć jest OSP Krościenko-Kąty, które na ten cel pozyskało środki finansowe w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną firmę             z Krakowa i będą trwały do końca 2018roku. Jak informuje Prezes OSP Pan Stanisław Gabryś „przeprowadzona rekrutacja wykazała, iż jest ogromne zapotrzebowanie na tego typu zajęcia i mam nadzieję, ze odbiorcy warsztatów zdobędą wiedzę w tym zakresie.” W ramach zajęć do tej pory uczestnicy warsztatów uczyli się zasad obsługi z wykorzystaniem elementów savoir vivre – techniki obsługi, zasad nakrywania, wyposażenie kelnera, rodzaje serwisów, język savoir vivre, etykieta stołu oraz normy zachowań przyjęcia i bankiety.  Podczas zajęć praktycznych przygotowano potrawy miedzy innymi :gołąbki z kaszą pęczak       i grzybami, kołoc, pstrąg z boczkiem i śliwkami, tatar z pstrąga z białym oscypkiem, pstrąg ze szczawiem.

 

Krystyna Kubik

 

 

 

Informacja o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy Krościenko n.D.

 

Posiedzenie Komisji Oświaty,  Kultury  i  Zdrowia  odbędzie się w dniu 8 października 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 1400 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Nr 52/2018.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XLIII sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

Kocańda Łukasz

Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego odbędzie się w  dniu 9  października 2018 roku (wtorek) o godzinie 1400 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Nr 43/2018.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XLIII sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

Wolski Piotr

Posiedzenie Komisji Rolnej oraz Promocji, Agroturystyki i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 10 października 2018 roku (środa) o  godzinie 1200 w Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Nr 42/2018.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XLIII sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

Ponicki Edward

Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniu 10 października 2018 roku (środa) o godzinie 1400 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Nr 41/2018.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XLIII sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji

Gajda Anna

Konkurs dla dzieci i młodzieży -Ogrzewanie w przyszłości

Regulamin konkursu

Konkurs dla dzieci i młodzieży -Ekologiczny węgiel

Regulamin (ekogroszek)


Warning: Illegal string offset 'tytul' in /home/users/kroscienko-gmina/public_html/strona2/wp-content/themes/Kroscienko_CMS/index.php on line 55


Warning: Illegal string offset 'tresc' in /home/users/kroscienko-gmina/public_html/strona2/wp-content/themes/Kroscienko_CMS/index.php on line 56