Krościenko nad Dunajcem > Wiadomości

Posiedzenia Komisji Rady Gminy Krościenko n.D

 

Posiedzenie Komisji Rolnej oraz Promocji, Agroturystyki i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 23 października 2017 roku (poniedziałek) o  godzinie 1400 w Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Nr 31/2017.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXXIII sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

Ponicki Edward

Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego odbędzie się w  dniu 24  października 2017 roku (wtorek) o godzinie 1400 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Nr 32/2017.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXXIII sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

                                                                                           Przewodniczący Komisji

Wolski Piotr

Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniu 25 października 2017 roku (środa) o godzinie 1200 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Nr 29/2017.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXXIII sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji

Gajda Anna

Posiedzenie Komisji Oświaty,  Kultury  i  Zdrowia  odbędzie się w dniu 25 października 2017 roku (środa) o godzinie 1400 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Nr 40/2017.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXXIII sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

Kocańda Łukasz

 

XXXIII Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Zapraszam Mieszkańców Gminy Krościenko nad Dunajcem na XXXIII
Sesję Rady Gminy
Krościenko nad Dunajcem

 

Sesja odbędzie się w dniu 26 października 2017 roku (czwartek) o    godzinie 1500 w budynku Urzędu Gminy  w  Krościenku
nad Dunajcem, Rynek 35, (sala konferencyjna II piętro).

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 3. Informacja z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.
 4. Interpelacje Radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Krościenko – Niwki (DPS).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Krościenko – Zawodzie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2017.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zakupu defibrylatora.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Miasta i Gminy Szczawnica.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Krościenko nad Dunajcem na realizację zadań inwestycyjnych „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020” – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Krościenko nad Dunajcem z organizacjami pozarządowymi oraz z pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Grywałdzie przy ul. Szkolna 1 na okres trzech lat.
 14.  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z przeprowadzonej analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych.
 15. Informacja Wójta Gminy z przeprowadzonej analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych.
 16. Odpowiedzi na interpelacje.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Gabryś Tomasz

Pieniny, Dunajec i Św. Kinga, czyli „trójka wraca do korzeni” w Krościenku nad Dunajcem

 

– Będziemy na rynku i nad samą rzeką, czyli Dunajcem. Opowiemy legendy o św. Kindze – patronce tego regionu i pierwszej turystce, która podobno wspinała się po tutejszych Pieninach. Będziemy także szukać morza w… górach. A dokładnie morza mgieł – mówi Paulina Kozion, która w czwartek 19 października odwiedzi z reporterskim mikrofonem Krościenko nad Dunajcem. A to wszystko w ramach cyklu „Trójka wraca do korzeni”. 

Program 3 Polskiego Radia kontynuuje reporterską podróż po Polsce. Od 2016 roku dziennikarze stacji z ul. Myśliwieckiej odwiedzili kilkanaście miast i miasteczek: Gołdap, Gdynię, Rabkę-Zdrój, Kłodzko, Toruń, Cieszyn, Płock, Leszno, Bieruń, Pelpin, Włocławek, Starogard Gdański, Białkę Tatrzańską,  Lądek-Zdrój i Solinę. W każdym miejscu, do którego zaglądają, opowiadają słuchaczom o tradycjach miasta i regionu, przybliżają ich specyfikę, wracają do ważnych dat i miejsc w historii.

Tak będzie również w czwartek 19 października w Krościenku nad Dunajcem. Tego dnia na antenie Trójki nie zabraknie ciekawych informacji o atrakcjach turystyczno-krajoznawczych i zwyczajach mieszkańców wsi położonej w Pieninach. Ponadto usłyszymy mało znane ciekawostki z historii i teraźniejszości regionu, a reporterka Programu 3 – Paulina Kozion – zaprosi do rozmowy liderów lokalnej społeczności: gospodarzy gminy, przewodników i animatorów kultury – jednym słowem ciekawych ludzi, mieszkańców Krościenka i okolic.

– Spotkamy się z lokalnymi artystami, wszak mieszka i pracuje tutaj wielu poetów, muzyków, rzeźbiarzy i malarzy. Posmakujemy też Stefana, Michaliny i Marii, czyli… miejscowych wód mineralnych – zapowiada Paulina Kozion.

Jej relacje z Krościenka zostaną wyemitowane w porannym i popołudniowym wydaniu „Zapraszamy do Trójki”: o godz. 6.40, 7.40, 16.20, 16.40 i 18.35.

Akcja „Trójka wraca do korzeni” trwa cały czas. W następnych tygodniach Program 3 odwiedzi kolejne ciekawe miejsca w Polsce.

Posłuchaj !

 

 

 

Próbna ewakuacja w Szkole Podstawowej im. J. Brzechwy w Krośnicy

W dniu 12 października 2017r. odbyła się próbna ewakuacja w Szkole Podstawowej im. J. Brzechwy  w Krośnicy. Celem ewakuacji było sprawdzenie znajomości zasad postępowania w sytuacji alarmu związanego z realnym zagrożeniem w budynku szkolnym oraz praktyczne wdrożenie do sprawnego działania zgodnego z przepisami ( instrukcją przeciwpożarową).

Z budynku szkoły  sprawnie ewakuowano 162 uczniów z kl. 0-VII i 18 osób dorosłych pod czujnym okiem druhów z miejscowej OSP.  Po zakończonej ewakuacji strażacy zapoznali uczniów ze sprzętem gaśniczym, omówili  i zaprezentowali ubranie ochronne, specjalne do działań ratowniczo- gaśniczych. Całość  prezentacji zakończono słodkościami dla wszystkich uczniów.

Serdeczne podziękowania dla p. Komendanta Gminnej OSP Piotra  Olesia, p. Naczelnika OSP Krośnica  Marcina Markota ,p. Prezesa Krzysztofa Góreckiego  oraz wszystkich druhów miejscowej OSP za pomoc w przeprowadzeniu próbnej ewakuacji, cenne wskazówki , prelekcję i pokaz dla całej społeczności naszej szkoły.

Zakończenie I etapu remontu kościoła

 

Dzięki dofinansowaniu z budżetu Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie Parafia Rzymskokatolicka w Krościenku nad Dunajcem, pomyślnie zakończyła I etap remontu Kościoła pw. Wszystkich Świętych w Krościenku nad Dunajcem. Wykonane prace obejmowały wymianę pokrycia dachu z gontu, wymianę instalacji odgromowej, wymianę rynien i rur spustowych, remont więźby dachowej nad kruchtą południowa. Całkowity koszt zadania wyniósł 233 tys. zł. Dofinansowanie od Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie wyniosło 100 tys. zł. Warto zaznaczyć, iż kościół wybudowano na przełomie  XIII/ XIV w. Jest on jednym z najbardziej znanych oraz cenionych zabytków polskich z punktu widzenia wartości dziedzictwa kulturowego i jego wartości artystycznej i historycznej. Wymaga jednak gruntownego remontu. Parafia czyni starania o pozyskanie kolejnych środków finansowych na dokończenie wszystkich zaplanowanych prac remontowych.

Efekt końcowy remontu prezentują poniższe zdjęcia

 

 

.

 

 

Projekt  „Senior w Akcji” – opieka i aktywizacja osób niesamodzielnych na Podhalu

Projekt  „Senior w Akcji” – opieka i aktywizacja osób niesamodzielnych na Podhalu realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 9, Działania 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałania 9.2.3 Usługi Opiekuńcze oraz Interwencja Kryzysowa – SPR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu uruchomimy Dzienne Domy Opieki dla Osób Starszych w Ochotnicy Dolnej i Krościenku nad Dunajcem.  Placówki będą oferować opiekę w ciągu, w tym posiłki, rehabilitację, zajęcia kulturalno – oświatowe, psychoterapię, terapię zajęciową grupową i indywidualną dla zapewnienia optymalnego stanu psychofizycznego podtrzymania samodzielności i aktywności w celu przeciwdziałania pogłębianiu się dysfunkcji związanych z procesem starzenia się lub niepełnosprawności.

Podopieczni będą mieli także możliwość wspólnego spędzanie wolnego czasu i uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych w ramach Klubu Seniora. Zapewnimy im także usługi wspomagające i doradcze w sprawach administracyjnych i urzędowych.

więcej informacji na stronie:http://bcprogres.pl/domy-dla-seniorow/

 

 

Obwieszczenie o  wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Krościenko n.D, 2017-10-10

Znak: ZP.6730.30.17

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o  wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

         Stosownie do art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778, 904, 961, 1250) Urząd  Gminy w Krościenku n.D  zawiadamia, że w dniu 29.05.2017r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji dla zadania: „rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Krościenku n.D. na działce Ew. nr 10484/68 i części działki Ew. nr 10484/75 położonej w Krościenku n.D.” Inwestor: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy Targ. 

W związku z tym zainteresowane strony będące uczestnikami tego postępowania, mogą zapoznać się z decyzją, w terminie 14 dni od daty wywieszenia  niniejszego zawiadomienia.

Przedłożona dokumentacja terenu objętego wnioskiem znajduje się do wglądu
w Urzędzie Gminy Krościenko n.D – pok. nr 6 w godzinach urzędowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem
odbędzie się w dniu 12 października 2017 roku (czwartek) o godzinie 1500 w Urzędzie Gminy w Krościenku n.D., Rynek 35 (sala konferencyjna II piętro).

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Analiza stanu komunalnych i socjalnych zasobów mieszkaniowych gminy
  Krościenko n. D.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

 

 

Przewodniczący Komisji

Waksmundzki Krzysztof

 

 

II etap rozgrywek w I Gminnym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy

 12 drużyn uczniów szkół podstawowych z terenu gminy spotkało się na hali sportowej gimnazjum, aby rozegrać II etap Gminnego Turnieju. To pierwsze tego typu zawody   organizowane przez Wójta Gminy i kluby sportowe z jesienną i planowaną jeszcze na wiosnę  serią  rozgrywek. Rozpoczynając rozgrywki Ryszard Wojtarowicz Zastępca Wójta wspominał swoje czasy gry w piłkę, zaznaczając jednak, że wtedy dziewczęta nie uprawiały tego sportu, życzył zawodnikom sportowej rywalizacji,  bez kontuzji.

Wyniki rozgrywek:

kategoria chłopców- starszych

I miejsce Grywałd

I miejsce Krościenko nr 2

III miejsce Krościenko nr 1

IV miejsce  Krośnica   

Kategoria chłopców-młodszych

I miejsce Krośnica

II miejsce Grywałd

II miejsce Krościenko nr 1

IV miejsce Krościenko nr 2

Kategoria dziewcząt

I miejsce Grywałd

II miejsce Krościenko nr 1

II miejsce Krośnica

IV miejsce Krościenko nr 2

 


Warning: Illegal string offset 'tytul' in /home/users/kroscienko-gmina/public_html/strona2/wp-content/themes/Kroscienko_CMS/index.php on line 55


Warning: Illegal string offset 'tresc' in /home/users/kroscienko-gmina/public_html/strona2/wp-content/themes/Kroscienko_CMS/index.php on line 56