Krościenko nad Dunajcem > Wiadomości

Informacja o audytach energetycznych


Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem informuje, że w maju upoważnione osoby (audytorzy) będą sporządzać oceny energetyczne i przeprowadzać wizje lokalne budynków objętych programem dofinansowania do wymiany kotłów na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Osoby te są pracownikami firmy NDE Sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie.

Informuję, że każdy z audytorów winien posiać przy sobie identyfikator wydany przez Urząd Marszałkowski, Identyfikator firmy NDE oraz upoważnienie wydane przez Gminę. Mają Państwo prawo każdorazowo wylegitymować audytora. Audytorzy poruszają się pojazdami w kolorze białym marki Toyota Yaris. W przypadku wątpliwości co do tożsamości osób wykonujących audyt, proszę o kontakt z firmą wykonującą audyt – Niezależni Doradcy Energetyczni Sp. z o.o., e-mail: biuro@niezalezni.org.pl, telefon: 12-345-49-72. Audytorzy będą umawiali się z Państwem przed planowanym terminem wizyty. W związku z powyższym proszę o udostępnienie budynku
w szczególności kotłowni i dokumentacji technicznej.

Ocena energetyczna wykonana zostanie bezpłatnie.

 

  Nagrody za dekoracje w konkursie na najładniejszą dekoracje świąteczną.

Mieszkańcy Gminy, którzy na okres Bożego Narodzenia udekorowali swoje domy i zgłosili je do gminnego konkursu odebrali we wtorek z rąk Jana Dydy Wójta Gminy  dyplomy i czeki.

I miejsce zajęła dekoracja przygotowana przez Stanisława Kołka z Grywałdu,

II miejsce Bronisława Kacwin – Krościenko n.D

III miejsce Maria i Paweł Kubicz -Krośnica

IV miejsce Ewa Gizicka – Krościenko n.D

V miejsce Stanisław Pichniarczyk – Krośnica.

Pamiątkowy album za udział w konkursie otrzymał Paweł Kacwin- Krościenko n.D.

Wójt Jan Dyda  pogratulował i  podziękował wszystkim uczestnikom za trud włożony w wykonie dekoracji.

Komisja w skali 1 do 10 oceniała ogólne wrażenie estetyczne, różnorodność wykorzystanych elementów dekoracji, pomysłowość i oryginalność. Celem konkursu jest podniesienie atrakcyjności i walorów estetycznych gminy, a w szczególności podkreślenie wyjątkowości i niepowtarzalności uroku Świat Bożego Narodzenia. Temu celowi służyła też szopka wykonana przez gminę i stojąca obok Kościoła, a teraz okres Świat Wielkanocnych podkreśla dekoracja i dużą pisanka.

Michał Oleksy z wtorkowego spotkania u Wójta przygotował materiał filmowy, która można obejrzeć na stronie TVPodhale.

 

         

TV Podhale o projekcie  ,, Mistrz tradycji- kontynuacja”

 

W ramach projektu pn: Pieniński mistrz tradycji „sfinansowanego w całości  przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kontynuowane  są zajęcia które obejmują naukę gry na skrzypcach, oktawkach pienińskich oraz naukę haftowania i cyfrowania portek góralskich. Młodzi uczniowie zdobywają wiedzę ,podtrzymując w ten sposób  pienińskie  tradycje.

 

Informacja Wójta

Wójt Gminy Zarządzeniem Nr 30/2017  z dnia 31 marca b.r. w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę – 11 listopada 2017 roku ustalił 02 maja dniem wolnym od pracy w  Urzędzie Gminy Krościenko nad Dunajcem.

 

                       

Wójt Gminy
Jan Dyda

Gmina Krościenko nad Dunajcem promuje się w Krakowie

W czasie XX Małopolskiej Giełdy Agroturystycznej w Krakowie Gmina Krościenko nad Dunajcem przedstawiła na stoisku swoją ofertę promocyjną, a na scenie folklor pieniński zaprezentowały dzieci z zespołu „Małe Pieniny” z Kapela Jaśka Kubika, a twórców ludowych reprezentowała Maria Czepiel.

Wykaz nieruchomości

Wójt Gminy Krościenko n.D podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24.04.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko n.D Rynek 35, na tablicy ogłoszeń wywieszony został WYKAZ NIERUCHOMOŚCI położonych w Krościenku n.D przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej cz.dz. 10484/126 na okres trzech lat.

Wykaz nieruchomości

Wiosenna majówka w Krościenku

Informacja o zatwierdzeniu konkursów na stanowiska dyrektorów

Zarządzenie Nr 38/2017 
Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem
z dnia 19 kwietnia 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia konkursów na stanowiska: dyrektora Szkoły Podstawowej w Grywałdzie,
Szkoły Podstawowej w Krośnicy oraz Szkoły Podstawowej w Krościenku n.D.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 5c pkt. 2 oraz art. 36 a ust. 1
i ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943, 1954, 1985, 2169, z 2017 poz. 60) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60 poz. 373, z 2011 r. Nr 254, poz. 1525) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Zatwierdza się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Grywałdzie – kandydatem na dyrektora wyłonionym w drodze konkursu jest Pan Władysław Bąk

 

§ 2

Zatwierdza się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy
w Krośnicy – kandydatem na dyrektora wyłonionym w drodze konkursu jest Pani Katarzyna Bochnak.

 

§ 3

Zatwierdza się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Krościenku nad Dunajcem – kandydatem na dyrektora wyłonionym w drodze konkursu jest Pan Jacek Piotrowski.

 

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Krościenko nad Dunajcem.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Wójt Gminy Krościenko n.D

Jan Dyda

Wałęsające psy

 

Na terenie naszej gminy w okresie wiosennym i jesiennym nasila się zjawisko wałęsających się psów. Prawie we wszystkich przypadkach psy mają swoich właścicieli, a tzw. „bezpańskie” psy to zwierzęta niedopilnowane przez właścicieli. O tym czy pies jest „bezpański” lub „bezdomny” nie może świadczyć fakt, że pojawia się samotnie w danej okolicy, ponieważ przypadki takie zdarzają się w okresie godowym zwierząt. Często zdarzają się przypadki „odprowadzania” przez psy swoich właścicieli do różnych miejsc (np. do szkoły, sklepu itp.), które czekając na właściciela przez długi czas wałęsają się po okolicy.

Przypomina się więc właścicielom zwierząt o ich obowiązkach, a w szczególności:

  • o stałym dozorze nad zwierzętami i prowadzeniu psów poza swoimi posesjami na smyczy,
  • niewprowadzaniu zwierząt do obiektów użyteczności publicznej,
  • niewprowadzaniu zwierząt na teren placów zabaw dla dzieci,
  • w przypadku, gdy właściciel wałęsającego się psa jest znany, należy fakt ten zgłosić na Policję, która ma prawo nałożyć mandat na właściciela zwierzęcia lub skierować wniosek do sądu o ukaranie właściciela psa,
  • w razie potwierdzonej bezdomności zwierzęcia oraz w przypadkach zagrożenia zdrowia mieszkańców (np. gdy pies jest agresywny) Gmina podejmie interwencję wyłapania zwierzęcia i odwiezienia go do schroniska. Przypadki bezdomnych psów należy zgłaszać telefonicznie lub osobiście w godzinach pracy Urzędu Gminy (tel. 18-262-30-77). Osoba, która przekazuje zgłoszenie musi podać swoje dane osobowe oraz miejsce przebywania zwierzęcia.

 

 

Ważne jest, by informować Policję lub ewentualnie Urząd Gminy o przypadkach nieodpowiedzialnych właścicieli, w celu podjęcia odpowiednich kroków wobec nich, a także uniknięcia wysokich kosztów utrzymania psa w schronisku.