Krościenko nad Dunajcem > Wiadomości

Zakończenie robót przy drodze gminnej w Hałuszowej

Zakończono roboty inwestycyjne „Przebudowy drogi gminnej w Hałuszowej” , obejmujące     zabezpieczenie    terenu, przebudowę linii wodociągowej, cieku przydrożnego typ głęboki     drogowy, przebudowę    linii oświetleni ulicznego oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej.
Zadanie     współfinansowane jest przez  Wojewodę Małopolskiego w ramach „Rządowego Programu na rzecz    Rozwoju oraz Konkurencyjności  Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”.

Koszt zadania wyniósł 694.955,84zł, w tym dofinansowanie 501. 156,00zł.

 

Koła Gospodyń Wiejskich mogą zarabiać i pozyskiwać dotacje

Weszła w życie  ustawa regulująca działalność Kół Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy dla KGW reguluje ustawa z dnia 9 listopada br. o kołach gospodyń wiejskich Dz.U.z 2018r,poz.2229).W myśl nowych przepisów, KGW będą miały osobowość prawną, będą mogły zarabiać i pozyskiwać dotacje. Ustawa KGW określa formy i zasady dobrowolnego zrzeszania się w kołach gospodyń wiejskich, tryb ich zakładania oraz organizację kół gospodyń wiejskich działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Koło gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich (KRKGW) może otrzymywać dotacje celowe na realizację ustawowo określonych zadań, według zasad określonych w odrębnych przepisach. Zgodnie z zapisami § 7 rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości (Dz.U. poz. 2229), w 2018 roku wniosek o przyznanie pomocy może być złożony nie później niż do dnia 27 grudnia. Za datę złożenia wniosku o przyznanie pomocy uważa się datę wpływu tego wniosku do Agencji.

K.Kubik

Więcej

http://www.arimr.gov.pl/krajowy-rejestr-kol-gospodyn-wiejskich.html

Funduszu Sprawiedliwości dla strażaków z Gminy Krościenko nad Dunajcem

 

W dniu 3 grudnia 2018r. w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie, Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem Pan Jan Dyda podpisał umowę na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Zadanie będzie współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości w ramach Programu I Priorytetu IIIB – „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem”.

Całkowity koszt zadania to 174 723,00 złotych. Kwota dofinansowania ze środków Funduszu Sprawiedliwości wynosi 172 723,00 zł, pozostała suma pochodzić będzie ze środków własnych Gminy Krościenko nad Dunajcem.

II Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

 

Transmisja na portalu – kroscienko.sesja.pl

Zapraszam Mieszkańców Gminy Krościenko nad Dunajcem
na II Sesję Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

         Sesja odbędzie się w dniu 4 grudnia 2018 roku  (wtorek) o  godzinie 1400 w budynku Urzędu Gminy
w  Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35, (sala konferencyjna II piętro).

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Interpelacje Radnych.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetowej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnej oraz Promocji, Agroturystyki i Ochrony Środowiska Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnej oraz Promocji, Agroturystyki i Ochrony Środowiska.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 15. Odpowiedzi na interpelacje.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Gabryś Stanisław

Informacja o budowie masztu telefonii komórkowej w Grywałdzie

Krościenko n.D, 2018-11-27

 

Znak: ZP.6730.20.18

  

Obwieszczenie Wójta Gminy Kroscienko nad Dunajcem
O wszczęciu   postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

         Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 199) Urząd Gminy Krościenko n.D.  zawiadamia, że jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków  lokalizacji inwestycji dla: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej „ECS_KRK022_Grywałd” na działce Ew. nr 510/13 położonej w Grywałdzie” – inwestor : Elektronic Control Systems S.A. ul. Krakowska 84, 32-083 Balice.

 W związku z tym zainteresowane strony będące uczestnikami tego postępowania, mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść swoje uwagi lub zastrzeżenia, w terminie 7 dni od daty wywieszenia  niniejszego zawiadomienia.

Dokumentacja terenu objętego wnioskiem znajduje się do wglądu  w Urzędzie Gminy Krościenko n.D – pok. nr 6 od poniedziałku do czwartku w godzinach urzędowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa w Grywałdzie świętowała obchody niepodległości

19 listopada 2018 r. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy w Grywałdzie świętowała obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Obchody rozpoczęły się od Mszy Świętej w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym w Grywałdzie, którą sprawował ksiądz prałat Józef Bania. Następnie w uroczystym pochodzie udano się przed budynek szkoły, gdzie przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego wciągnięto flagę Polski na maszt. Ksiądz prałat dokonał poświęcenia pomnika, natomiast Minister a zarazem Poseł na Sejm RP Pan Antoni Macierewicz Poseł na Sejm RP Pani Anna Paluch, fundator pomnika Pan Kazimierz Wolski oraz Dyrektor Szkoły Pan Władysław Bąk odsłonili tablicę pamiątkową. Przewodniczący Rady Rodziców, Opiekun Samorządu Uczniowskiego oraz Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego,  a także Członek Zarządu Powiatowego Pan Bogusław Waksmundzki i Sołtys sołectwa Grywałd złożyli kwiaty pod pomnikiem. Na dalsze uroczystości udano się do budynku szkoły, gdzie zaproszeni goście wygłosili przemówienia nawiązujące do tragicznej historii naszej ojczyzny, do walk Polaków o wolną Polskę i obowiązku pamiętania oraz honorowania bohaterów, a także złożyli na ręce Dyrektora Szkoły upominki dla społeczności szkolnej.  Następnie miała miejsce akademia-lekcja historii, podczas której uczniowie przypomnieli zebranym m.in. przysięgę Tadeusza Kościuszki na krakowskim rynku oraz dramat dzieci z Wrześni. Na zakończenie uroczystości odbył się również koncert pieśni i piosenek patriotycznych w wykonaniu uczniów oraz nauczycieli.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością: Minister a zarazem Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Pan Antoni Macierewicz wraz z małżonką Hanną, Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Pani Anna Paluch, Członek Zarządu Powiatowego Pan Bogusław Waksmundzki, Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem Pan Jan Dyda, Wizytator Delegatury Kuratorium w Nowym Targu Pan Leszek Ciężobka, Dyrektor Muzeum Katyńskiego w Warszawie Pan Sławomir Frątczak, Kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Pani Agata Sobkowiak, Ksiądz Prałat Józef Bania, Sołtys Sołectwa Grywałd Pan Edward Ponicki, fundatorzy pomnika Państwo Anna i Kazimierz Wolscy, wykonawcy tablicy pamiątkowej Państwo Helena i Bronisław Wolscy, fundatorzy organizowanej uroczystości Państwo Helena i Marian Tokarczykowie, dyrektorzy szkół naszej gminy: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krośnicy Pani Katarzyna Bochnak, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Krościenku n.D Pan Jacek Piotrowski, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Krościenku n.D Pan Krzysztof Koper, Wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Krościenku n.D Pani Elżbieta Wójcik, emerytowani nauczyciele: Pani Maria Tylecka, Pani Ludwika Jandura, Pan Marian Jarosz oraz Poczet Sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Grywałdzie.

Bieg górski „Zimowa Triada” ruszyły zapisy

Wielkimi krokami zbliża się największe sportowe wydarzenie w Krościenku  czyli Bieg górski „Zimowa Triada”. Na liście zapisanych jest już blisko 1000 nazwisk. Bądźcie gotowi do kibicowania 5-6 stycznia 2019. 

Dla osób, które nie znają jeszcze formuły Etapowej Triady, przygotowaliśmy mały przewodnik.

1. Ile jest etapów do zaliczenia?

Jak sama nazwa Triady podpowiada, etapy mamy trzy.

2. Kiedy startują poszczególne etapy?

ETAP 1 – sobota rano
ETAP 2 – sobota wieczór
ETAP 3 – niedziela rano

Jak widać emocje biegowe wypełniają cały weekend 😉 Odprawa przed zawodami odbywa się już w piątek wieczorem. Pakiety startowe można odbierać w piątek wieczorem lub w sobotę rano przed rozpoczęciem pierwszego etapu.

3. Jakie dystanse są do wyboru?

INTRO – łącznie około 30 km (16+5+10)
MARATON – łącznie około 45 km (16+11+18)
ULTRA – łącznie około 60 km (16+11+33)

Przy wybieraniu dystansu musicie pamiętać, że trasy są ciężkie, a warunki zimowe na pewno nie pomogą w ich pokonywaniu. Warto jednak zwrócić uwagę, że pomiędzy etapami będzie chwila czasu, żeby nabrać sił na kolejny start.

4. Jaka jest przerwa pomiędzy ETAPEM 1 i 2?

Dla przykładu w sobotę ruszamy na trasę o godzinie 11:00, a etap wieczorny startuje o 19:00. Po ukończeniu ETAPU 1 powinno pozostać wam dobre 4-5 godzin na regenerację.

Jak widzicie formuła biegu nie jest zwyczajna. 😉 To jest właśnie najfajniejsze w biegach etapowych. Bardzo wiele czynników składa się na ostateczny sukces.

Na liście startowej biegu widnieje już ponad 400 nazwisk. Największą popularnością cieszy się dystans ULTRA, na który miejsca rozchodzą się bardzo szybko. Zapisz się i daj się zaskoczyć etapowej przygodzie! W końcu zgodnie z hasłem biegu „Co trzy biegi to nie jeden!”

Szczegóły dotyczące imprezy znajdziecie na:
Stronie www:
www.etapowatriada.pl
FB:
www.facebook.com/EtapowaTriada
Instagram:
www.instagram.com/etapowatriada

Do zobaczenia w Krościenku nad Dunajcem!

Niepodlegość

W związku z  przypadającą w tym roku setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę, nasi uczniowie wraz z nauczycielami podjęli wiele inicjatyw, by uczcić to wyjątkowe święto. W każdej klasie oraz  na korytarzach umieszczone są  gazetki tematyczne. Obok wejścia znajdują się uczynki dla Niepodległej na 100- tną rocznicę. Są to wpisy uczniów, rodziców, pracowników szkoły dotyczące postaw patriotycznych. Każdy wychowawca przeprowadził lekcje wychowawcze, wspominając  miejsca pamięci narodowej w naszym regionie.  Zajęcia te często połączone były z wyjściami uczniów na pobliski cmentarz, gdzie mogli zapalić znicze, pomodlić się na grobach osób zasłużonych dla Krościenka i Ojczyzny. W naszej szkole zorganizowano także bieg  niepodległościowy: „100 na 100- nie tracąc wiary w Niepodległą”, w którym wystartowało 100 zawodników.

Ponadto  nasi wychowankowie wzięli udział w ,, Rajdzie szlakami partyzantów”.

Mali patrioci z zerówek  oraz klasy pierwszej pojechali do Nowego Targu na spektakl  o tematyce patriotycznej pt. ,,Orlatko” , natomiast uczniowie klas 6-8  mogli zobaczyć film  ,, Dywizjon 303” w kinie Helios w Nowym Sączu. Kolejnym ważnym akcentem działań patriotycznych podejmowanych przez starszych uczniów naszej szkoły było czytanie literatury narodowej najmłodszym w ramach akcji ,,Starsi czytają młodszym”. Przygotowano także wystawę książek o tematyce narodowej.

Zespół ds. promocji wykonał makietę Krościenka i okolic pt. ,, 100 ciekawych miejsc”.

Uczniowie przez tydzień, podczas długiej przerwy, słuchali piosenek patriotycznych.

Na  lekcjach historii starsze klasy mogły zobaczyć. ,,Animowaną lekcję historii”, która przybliżyła im dzieje naszego narodu.

9 listopada odbyła się akademia z okazji Święta Odzyskania Niepodległości. Akademię poprzedziło utworzenie przez uczniów i nauczycieli ,,żywej flagi” na boisku szkolnym. Klasy czwarte przygotowały montaż słowno- muzyczny, każda z klas zaprezentowała utwór o tematyce żołnierskiej.  Akademię uświetniły także śpiewem
i tańcem dzieci z klas zerowych, pierwszych oraz drugich. W ramach akcji ,,Bicia rekordów dla Niepodległej” o 11:11 został odśpiewany hymn Polski przez całą społeczność szkolną
i dzieci z Punktu Przedszkolnego. W tym wyjątkowym dniu każdy z uczniów miał przy sobie biało- czerwony element (flagę, kotylion).

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wielu konkursach o tematyce patriotycznej, takich jak chociażby Małopolski Konkurs Historyczny, konkurs poezji o tematyce patriotycznej w Szlachtowej i w Szczawnicy oraz konkurs ,,Pieśni patriotycznej”
w Szczawnicy. W naszej placówce zorganizowano także szkolny konkurs plastyczny
pt.  ,,Kartka dla Rzeczpospolitej”. Odbyło się też Małopolskie Dyktando Niepodległościowe
,,Po polsku o historii” dla klas 4- 8. Uczniowie naszej szkoły wzięli udział
w konkursie literackim ,,Literackie ujęcie ojczyzny”, w którym opisali, czym współcześnie jest dla nich jest ojczyzna.

W listopadzie uczniowie klas 4, 5, 6 i 8 będą uczestniczyć w prelekcjach dotyczących  rodziny Dziewolskich, które przeprowadzą pracownicy PPN.

Galeria zdjęć – https://photos.app.goo.gl/buN5pjkjeSbuTTF68

J. Tokarczyk-Tudaj

Wyniki konkursu „Ogrzewanie Przyszłości”

W czwartek, 8 listopada 2018 o godz. 09:00, w Szkole Podstawowej w Krośnicy odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród uczestnikom konkursu OGRZEWANIE W PRZYSZŁOŚCI.
 
Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszonych zostało 22 prac plastycznych w dwóch kategoriach wiekowych.
Zwycięzcą konkursu zostali:
Grupa starsza: I miejsce – Magdalena Bielawska ze Szkoły Podstawowej w Krośnicy
Grupa młodsza: I miejsce – Adam Tokarczyk ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krościenku nad Dunajcem.


Warning: Illegal string offset 'tytul' in /home/users/kroscienko-gmina/public_html/strona2/wp-content/themes/Kroscienko_CMS/index.php on line 55


Warning: Illegal string offset 'tresc' in /home/users/kroscienko-gmina/public_html/strona2/wp-content/themes/Kroscienko_CMS/index.php on line 56