Krościenko nad Dunajcem > Wiadomości

Umowa podpisana – rusza budowa małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej „Grzybek dla turysty”

Wójt Gminy Krościenko wraz ze Skarbnikiem Gminy podpisał w dniu 13 lutego 2018r w Urzędzie Marszałkowskim umowę w ramach PROW 2014-2020 dzialanie19.2„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na realizację projektu pn.Grzybek dla turysty – budowa małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscach widokowych na terenie gminy Krościenko”. Projekt złożony przez gminę w lipcu 2017 r. został zaakceptowany do dofinansowania końcem stycznia 2018 r., a całkowita jego wartość została oszacowana na 197010,16zł. Wysokość dofinansowania dla gminy wynosi 125 357,00 zł

Projekt zakłada budowę 10 obiektów małej architektury turystycznej ogólnodostępnej, niekomercyjnej tzw.„grzybków”, jako miejsc aktywnego wypoczynku. Będzie to  nowa atrakcja turystyczna służąca zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej i odwiedzających Krościenko.Grzybki wybudowane będą w kształcie drewnianych zadaszeń  z miejscami siedzącymi, a zlokalizowane zostaną w miejscach widokowo atrakcyjnych tj. Krościenko, Krośnica, Grywałd, Tylka , oraz Hałuszowa.  Dodatkowo powstaną przy nich tablice informacyjne, ławki oraz  kosze na śmieci. Na tablicach zostaną zamieszczone informacje dot. historii powstania grzybków, opisane zostanie miejsce lokalizacji grzybka  i najbliższa panorama miejsca widokowego. Teren wokół grzybka zostanie utwardzony.

Jak informuje wójt gminy nowo powstałe punkty będą  miejscem spotkań i odpoczynku dla mieszkańców gminy oraz turystów. Na efekt końcowy inwestycji trzeba jednak poczekać do końca lipca 2018 roku.

 

 

K.Kubik

Zagadka Regionalna Radia Kraków

Zapraszamy do odpowiedzi na zagadkę regionalną Radia Kraków :

http://www.radiokrakow.pl/audycje/pejzaze-regionalne/audycja-z-dn18022018-r/

Rozmowa z Wójtem Gminy Krościenko n.D.

http://www.radiokrakow.pl/audycje/pejzaze-regionalne/audycja-z-dn11022018-r-70640/

 

Górale pienińscy na start – razem możemy więcej

To tytuł projektu na który Gminne Centrum Kultury w Krościenku  otrzymało 100 % dofinansowania w ramach programu „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018rok”

Wniosek został opracowany przy współpracy gminy Krościenko, biura promocji i pracowników GCK  i złożony został w dniu  11 grudnia 2017 roku. Celem złożonego projektu  jest zachęcenie mieszkańców Gminy Krościenko nad Dunajcem do aktywnego uczestnictwa w rozwoju kultury w pienińskiej gminie, podejmowanie dialogów i podjęcie współpracy w zakresie inicjatyw lokalnych, oraz zainspirować mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w realizacji nowych ciekawych inicjatyw kulturalnych.

Projekt na który GCK otrzymało dofinansowanie dotyczy  opracowania diagnozy społecznej, zbadanie potencjału i potrzeb kulturalnych oraz określenie współpracy z mieszkańcami Gminy. Zdaniem Wójta gminy będzie to owocować powstawaniem wspólnych inicjatyw które będą realizowane na rzecz społeczności lokalnej oraz przestrzeni publicznej. Poprzez realizację diagnozy zamierzamy wzmocnić rolę GCK i stworzyć miejsce bardziej otwarte i wspólne dla wszystkich mieszkańców.

W ramach projektu  w czerwcu br. zostanie również ogłoszony  konkurs na inicjatywy społeczne  gdzie zostanie  wyłonionych od 3 d  7 organizacji pozarządowych. Wnioskodawca otrzyma kolejne środki finansowe od NCK  na realizacje najlepszych wydarzeń kulturalnych.

 

K.Kubik

 

 

 

 

Rozpoczyna działalność Pieniński Uniwersytet Trzeciego Wieku

W sobotę 24 lutego o godzinie 11.00 w sali kina Pieniny w Szczawnicy odbędzie się uroczysta inauguracja działalności Pienińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.Wszystkich chętnych i zainteresowanych serdecznie zapraszamy.Więcej informacji na stronie internetowej – www.pieninskiutw.pl

Jubileuszowa wystawa

W Galerii GCK w Starej Plebanii można do 9 marca oglądać wystawę prac artystów  ze Stowarzyszenia Artystów Pienińskich. Tytuł wystawy to „Krościenko n.D -pejzaż, kultura,historia i legenda”’, wystawa jest częścią obchodów jubileuszu 670-lecia nadania praw miejskich dla Krościenka nad Dunajcem. Prace wykonane różnymi technikami, jednak dla  wszystkich  wspólne jest pokazanie piękna  Krościenka n.D.

Górale pienińscy na start – razem możemy więcej

To tytuł projektu na który Gminne Centrum Kultury w Krościenku  otrzymało 8 tys. zł tj. 100 % dofinansowania w ramach programu „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018 rok.

Wniosek został opracowany przy współpracy gminy Krościenko, biura promocji i pracowników GCK  i złożony został w dniu  11 grudnia 2017 roku. Celem złożonego projektu  jest zachęcenie mieszkańców Gminy Krościenko nad Dunajcem do aktywnego uczestnictwa w rozwoju kultury w Pienińskiej Gminie, podejmowanie dialogów i podjęcie współpracy w zakresie inicjatyw lokalnych, oraz inspirowanie mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w realizacji nowych ciekawych inicjatyw kulturalnych.

Projekt na który GCK otrzymało dofinansowanie dotyczy  opracowania diagnozy społecznej, zbadanie potencjału i potrzeb kulturalnych oraz określenie współpracy z mieszkańcami Gminy. Zdaniem Wójta gminy będzie to owocować powstawaniem wspólnych inicjatyw które będą realizowane na rzecz społeczności lokalnej oraz przestrzeni publicznej. Poprzez realizacje diagnozy zamierzamy wzmocnić rolę GCK i stworzyć miejsce bardziej otwarte i wspólne dla wszystkich mieszkańców.

W ramach projektu  w czerwcu br. zostanie również ogłoszony  konkurs na inicjatywy społeczne  gdzie zostanie  wyłonionych od 3 d  7 organizacji pozarządowych. Wnioskodawca otrzyma kolejne środki finansowe od NCK  na realizacje najlepszych wydarzeń kulturalnych.

 

K.Kubik

Podniesienie jakości i zwiększenie dostępności edukacji w zakresie wychowania przedszkolnego

Gmina Krościenko nad Dunajcem realizuje projekt pn. „Podniesienie jakości i zwiększenie dostępności edukacji w zakresie wychowania przedszkolnego w Gminie Krościenko nad Dunajcem”, współfinansowany ze środków Europejskie­go Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020, w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR.

Projekt realizowany jest w Punkcie przedszkolnym w Szko­le Podstawowej nr 2 w Krościenku nad Dunajcem w okresie od 01.04.2017 do 30.06.2019 r. i obejmuje zadania:

1. rozwój punktu przedszkolnego w Krościenku n.D przy ul. Biały Potok 1 poprzez:

– utworzenie nowego oddziału i zatrudnienie kadry,

– dostosowanie zaplecza sanitarno-higienicznego,

– wyposażenie nowego oddziału w meble, pomoce i mate­riały dydaktyczne, sprzęt TIK, zabawki, itp.,

– modernizację placu zabaw,

– realizację zajęć dodatkowych dla dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego przy ul. Biały Potok 1 (logopedycz­ne, gimnastyka korekcyjna, język angielski, rytmika)

2. Rozwój kompetencji kadry wychowania przedszkolnego w Punkcie Przedszkolnym przy ul. Biały Potok poprzez:

– udział w szkoleniach/warsztatach/kursach,

– ukończenie studiów podyplomowych.

 

W ramach zadania 1 projektu:

1.       zmodernizowano plac zabaw za kwotę: 156.223,25 (w tym: 63.560,00 ze środków EFS oraz 92663,25 zł ze środków Gminy)

2.       dostosowano pomieszczenia za kwotę 13.020,00 zł

3.       zakupiono:

1)      urządzenia multimedialne, wielofunkcyjne, tablety, zestawy do nauki programowania, laptop i oprogramowanie za kwotę 73.951,25 zł

2)      wyposażenie, meble i sprzęt za kwotę 29.466,45 zł

3)      pomoce dydaktyczne i zabawki za kwotę 33.665,58 zł

4.       utworzono 1 oddział przedszkolny i zatrudniono 2 nauczycieli wychowania przedszkolnego,

5.       od 01.09.2017 r. realizowane są zajęcia dodatkowe dla dzieci: logopedyczne, z gimnastyki korekcyjnej, rytmiki i z języka angielskiego

W ramach zadania 2 projektu:

1.      6 nauczycieli zatrudnionych w punkcie przedszkolnym wzięło udział w szkoleniu z nauki podstaw programowania,

2.      5 nauczycieli rozpoczęło studia podyplomowe.

 

Całkowita wartość projektu: 475.043,38 zł

Dofinansowanie z EFS: 401.193,38 zł

    Wkład własny Gminy: 73.850,00 zł

Jeżdżę z głową

Gmina Krościenko nad Dunajcem po raz szósty realizuje projekt współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego pod nazwą „Jeżdżę z głową”. W programie uczestniczy 72 uczniów z 4 szkół podstawowych z terenu Gminy Krościenko n.D.
Projekt ma na celu przede wszystkim nabycie przez najmłodszych umiejętności i podstaw poprawnej techniki jazdy na nartach/snowboardzie, wzrost bezpieczeństwa młodych Małopolan poprzez edukację w zakresie bezpiecznego korzystania z tras i stoków narciarskich oraz nabycia nawyku jazdy w kasku, jak i poprawę kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów małopolskich szkół podstawowych.
Zajęcia nauki jazdy na nartach/snowboardzie odbywają się na wyciągu narciarskim „Stajkowa” w Krościenku nad Dunajcem w postaci 8 jednodniowych wyjazdów. Jeden kurs nauki trwa 20 godzin. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów, a dowóz na zajęcia odbywa się autobusem pod nadzorem dwóch opiekunów. Do przeprowadzenia zajęć wypożyczany jest sprzęt narciarski i snowboardowy wraz z kaskami.
Na realizację projektu Gmina otrzymała 10.900,00 zł z Województwa Małopolskiego. Wkład własny Gminy wynosi 12.680,00, wpłaty rodziców dzieci biorących udział w projekcie wynoszą 7.200,00 zł Całkowity koszt projektu opiewa na kwotę 30.780,00 zł.

 

Agata Sobkowiak
Kierownik ZEAS

Nowoczesne wypożyczanie w GBP w Krościenku nad Dunajcem

W Gminnej Puublicznej uruchomiono automatyczne wypożyczanie książek. Po zapoznaniu sie z nowym regulaminem GBP, każdy czytelnik otrzyma elektroniczną kartę czytelnika co znacznie ułatwi wypożyczanie książek.Poniżej nowe karty biblioteczne.


Warning: Illegal string offset 'tytul' in /home/users/kroscienko-gmina/public_html/strona2/wp-content/themes/Kroscienko_CMS/index.php on line 55


Warning: Illegal string offset 'tresc' in /home/users/kroscienko-gmina/public_html/strona2/wp-content/themes/Kroscienko_CMS/index.php on line 56