Krościenko nad Dunajcem > Wiadomości

Budowa P.S.Z.O.K. w Krościenku n.D.- decyzja lokalizacyjna

Krościenko n.D, 2019-11-06

Znak: ZP.6730.9.19

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

O   wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

         Stosownie do art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) Urząd  Gminy w Krościenku n.D.  zawiadamia, że w dniu 06.11.2019r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji dla zadania: „budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na części działki nr 10484/75 położonej w Krościenku n.D.” 

 

Zainteresowane strony mają prawo zapoznać się z pełną treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko n.D. Rynek 35 w pok. Nr 6 w godzinach urzędowania i mogą wnieść odwołanie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszej decyzji. Decyzję uważa się za doręczoną w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowe miejsce rekreacyjne nad Dunajcem

W Krościenku na bulwarach na niezagospodarowanym dotąd terenie, powstało nowe miejsce wypoczynku i rekreacji. Mieszkańcy Gminy Krościenko i turyści zyskali nowe miejsce do wypoczynku, które wzbogaciło się o elementy małej architektury. W ramach projektu na placu zamontowano betonowy stolik go gry w szachy, dwa leżaki, ławy. Zostały również  ułożone duże bloki kamienne oraz nasadzone krzewy, które zdecydowanie uatrakcyjnią to miejsce i wpłyną na poprawę stanu i utrzymanie otwartych terenów publicznych służących lokalnej społeczności.

Inwestycja pn „Zagospodarowanie bulwarów nad Dunajcem w sołectwie Krościenko-Centrum, poprzez doposażenie placu zabaw dla dzieci oraz stworzenie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego”, była współfinansowana ze środków finansowych Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. „ Małopolska Wieś 2019„

Koszt wykonania zadania wyniósł 17 630, 00zł, a wykonawcą była Firma BOR-ARS Reklamy i Szyldy, Tablice przyrodnicze, usługi budowlane- Wiesław Borkowski z Krościenka.

Zadanie  współfinansowane ze środków finansowych Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. „ Małopolska Wieś 2019„

K.Kubik

Spotkania dla mieszkańcow w sprawie przyłącza instalacji gazowej

W związku z planowanym remontem płyty rynku Wójt Gminy informuje, że istnieje możliwość wykonania instalacji gazowej dla mieszkańców ulic: Mickiewicza, Rynek, Flisaków Pienińskich, Św. Kingi, Esperanto, Pienińskiej oraz Szafera.

Zapraszamy właścicieli nieruchomości w/w ulic na spotkanie z przedstawicielami Spółki Gazownictwa, które odbędzie się w sobotę 16.11.2019 r. o godzinie 17.00 w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem /sala konferencyjna/.

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku zapraszamy do Urzędu Gminy  dwa dni wcześniej tj. w czwartek 14.11.2019 r.  w godz. 12.00 -17.00 na spotkanie z pracownikiem Spółki.

Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem odbędzie się w dniu 12 listopada 2019 roku (wtorek) o godzinie 900

 

Tematem posiedzenia Komisji będzie przegląd obiektów komunalnych – wizja w terenie.

 

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji

MARIA WĄSOWICZ

Roboty zabezpieczające koryto potoku w Krośnicy

W miejscowości Krośnica zakończono roboty związane z zabezpieczeniem uszkodzonych fragmentów potoku Krośnica przebiegającego wzdłuż ulicy Ojca Leona.

Zakończenie prac przy drodze wojewódzkiej 969

Zakończyła się inwestycja na drodze wojewódzkiej pod nazwa „Modernizacja odcinków DW 969 na obszarze Gminy Krościenko nad Dunajcem, finansowana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.
W czwartek 31 października 2019 r. nastąpił odbiór końcowy robót związanych z wykonaniem przebudowy drogi wojewódzkiej. Wykonawcą inwestycji o wartości ponad 4 mil. zł była firma STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o. z Wrocławia. W ten sposób udało się zakończyć remont najbardziej zniszczonego odcinka jezdni na ul. Jagiellońskiej w Krościenku nad Dunajcem.
Zakres robót obejmował m.in.: przebudowę drogi w kilometrażu odc. 080 od 5+810 do 6+050 i od 6+120 do 6+879 w granicach istniejącego pasa drogowego, obejmującego wymianę nawierzchni bitumicznej wraz z warstwami podbudowy, przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi zlokalizowanymi w kilometrażu drogi, remont ścieków przykrawężnikowych z kostki granitowej, remont chodnika, wbudowanie krawężnika granitowego i betonowego, remont przepustów drogowych, remont kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej.
Zadanie zostało głoszone do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V – A Polska – Słowacja 2014 – 2020. Zamawiający Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

 

Informacja o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

 

Posiedzenie Komisji Rolnej oraz Promocji, Agroturystyki i Ochrony Środowiska  odbędzie się w dniu 4 listopada 2019 roku o godzinie 1400 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr 10/2019 z posiedzenia Komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XI Sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

CHROBAK JAN

Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego odbędzie się w  dniu 5 listopada 2019 roku o godzinie 1200 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr 12/2019 z posiedzenia Komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XI Sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

                                                                                                                                                                            Zastępca Przewodniczącego  Komisji                                                                                          WĄSOWICZ MARIA                                                                    

Posiedzenie Komisji Oświaty,  Kultury  i  Zdrowia  odbędzie się w dniu 5 listopada 2019 roku o godzinie 1400 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr 13/2019 z posiedzenia Komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XI Sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji

ŚNIEGOŃ BARBARA

Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w  dniu 6 listopada 2019 roku o godzinie 1400 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr 10/2019 z posiedzenia Komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XI sesji Rady gminy Krościenko n.D.
 4. Analiza kosztów poniesionych na zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników w sezonie zimowym 2018-2019.
 5. Analiza podejmowanych działań w zakresie wnioskowania i pozyskiwania środków zewnętrznych (plan Morawieckiego, Fundusze Unijne, itp.).
 6. Informacja na temat zadłużenia gminy, zdolności kredytowej.
 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

                                                                                              Przewodniczący Komisji

                                                                                              KUNDZIARZ MARIAN

Nie żyje ks. Andrzej Pękala

W dniu  31 października br. zmarł ks. Andrzej Pękala, Honorowy obywatel Gminy Krościenko nad Dunjacem, były Proboszcz Parafii pw.Wszystkich Świętych w Krościenku nad Dunajcem, rozpoczął budowę kościoła pw. Dobrego Pasterza

Jako wikariusz pracował w parafiach: Wojnicz, Dąbrowa Tarnowska, Mielec – św. Mateusza, Bochnia – św. Mikołaja. W latach 1961-1966 i 1973-1975 studiował teologię moralną na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Doktorat obronił w 1977 r.

W latach 1979 – 1992 był proboszczem parafii w Krościenku nad Dunajcem, a od 1992 r. był  gospodarzem wspólnoty św. Mikołaja w Bochni. Funkcję kapelana Domu Generalnego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej w Dębicy pełnił od 1993 r.

Podczas kapłańskiej posługi był także wicedziekanem dekanatu Krościenko nad Dunajcem, dziekanem dekanatu Bochnia i członkiem diecezjalnej rady duszpasterstwa rodzin, rejonowego duszpasterza akademickiego w Bochni, Rady Kapłańskiej Diecezji Tarnowskiej i Kolegium Konsultorów oraz rady programowej Radia Dobra Nowina.

W Instytucie Teologicznym w Tarnowie był adiunktem, a w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Kamienieckiej na Ukrainie wykładowcą. W dekanacie Dębica – Wschód pełnił rolę ojca duchownego. W 1992 roku został obdarzony godnością Kapelana Jego Świątobliwości.

Wprowadzenie ciała śp. Księdza Andrzeja do kościoła klasztornego w Dębicy nastąpi w sobotę 2 listopada o godz. 14:00.
Msza święta pogrzebowa w kościele św. Jadwigi w Dębicy odprawiona zostanie w niedzielę 3 listopada o godz. 15:00.
Po niej ciało zmarłego zostanie złożone na Starym Cmentarzu w Dębicy.

Obwieszcenie Wójta Gminy Krościenko nad Dunjacem

Krościenko n.D, 2019-10-28

 

Znak: ZP.6730.18.19

 

O B W I E S Z C Z E N I E  WÓJTA GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM

o wszczęciu   postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

         Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 199) Urząd Gminy Krościenko n.D.  zawiadamia, że jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków  lokalizacji inwestycji dla zadania:

 1. Przebudowa słupa nr 135
 2. Przebudowa złącza kablowego nr 18422/RD6
 3. Demontaż słupa nr 136 wraz z przyłączem napowietrznym
 4. Prowadzenie linii kablowej typu NA2XY-J 4x 120mm2 po trasie zgodnej z PZT
 5. Prowadzenie linii kablowej (WLZ) typu YKY 4 x 10mm2 po trasie zgodnej z PZT

na działkach Ew. nr 1397/10, 1397/13, 10444/1, 1405  położonych w Krościenku n.D.  – inwestor : Krzysztofa Kozielec zam. Lubań 8, 34-450 Krościenko n.D. reprezentowanego przez pełnomocnika: Łukasza Mrówka.

 

W związku z tym zainteresowane strony będące uczestnikami tego postępowania, mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść swoje uwagi lub zastrzeżenia, w terminie 7 dni od daty wywieszenia  niniejszego zawiadomienia.

 

Dokumentacja terenu objętego wnioskiem znajduje się do wglądu  w Urzędzie Gminy Krościenko n.D – pok. nr 6 od poniedziałku do czwartku w godzinach urzędowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Warning: Illegal string offset 'tytul' in /home/users/kroscienko-gmina/public_html/strona2/wp-content/themes/Kroscienko_CMS/index.php on line 55


Warning: Illegal string offset 'tresc' in /home/users/kroscienko-gmina/public_html/strona2/wp-content/themes/Kroscienko_CMS/index.php on line 56