Krościenko nad Dunajcem > Wiadomości

„Małopolski Tele-Anioł ” – pomoc osobom samotnym

Masz w rodzinie kogoś, kto jest niesamodzielny? Z powodu niepełnosprawności, złego stanu zdrowia, podeszłego wieku – i potrzebuje całodobowego wsparcia? Zgłoś tę osobę do Małopolskiego Tele-Anioła. Dostanie za darmo specjalną opaskę, dzięki której będzie mogła się szybko skontaktować z centrum teleopieki i otrzymać fachową pomoc. Wciąż TRWA rekrutacja do projektu.

Małopolski Tele-Anioł

Gmina Krościenko nad Dunajcem  przystąpiła w czerwcu 2018 roku do współpracy przy realizacji Projektu pt. „Małopolski Tele-Anioł” którego głównym realizatorem jest Caritas Diecezji Kieleckiej wraz z Województwem Małopolskim i Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego. Rolą Ośrodka jest informowanie osób uprawnionych o możliwości uczestnictwa  w projekcie, pomocy tym osobom w pozyskaniu i wypełnianiu formularza zgłoszeniowego, ewentualne przesłanie formularza do biura projektu.

NA DZIEŃ 15 LUTEGO 2019 ROKU WCIĄŻ JEST MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA WSPARCIA Z PROGRAMU „TELE-ANIOŁ”.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które umożliwią osobom niesamodzielnym jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku. Projekt „Małopolski Tele-Anioł” skierowany jest do osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych, które wymagają całodobowego wsparcia w postaci teleopieki.

Odbiorcami usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania będą osoby niesamodzielne, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Taka pomoc w pilotażu będzie wiec przyznana:

-osobie samotnej w rozumieniu art. 6 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, która jest pozbawiona takiej pomocy mimo wykorzystania własnych uprawnień, zasobów i możliwości;

-osobie samotnie gospodarującej w rozumieniu art. 6 pkt. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, gdy wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości;

-osobie w rodzinie, gdy rodzina nie może, z uzasadnionej przyczyny, zapewnić odpowiedniej pomocy, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości

Osoby, które zakwalifikują się do pomocy, dostaną za darmo – specjalną opaskę dzięki której będą mogły szybko nawiązać kontakt z centrum teleopieki i otrzymać fachową pomoc. Urządzenie przypomina z wyglądu elektroniczny zegarek, ale działa jak telefon komórkowy. Zamiast wyświetlacza ma trzy przyciski. Aby wezwać pomoc w nagłych przypadkach, należy wcisnąć i przytrzymać przez kilka sekund czerwony przycisk z napisem „SOS”. Urządzenie połączy się z Centrum Teleopieki, w którym całodobowo pracują ratownicy medyczni. Opaska ma wbudowany mikrofon i głośnik, można więc swobodnie rozmawiać. Jest ona wyposażona także w kartę SIM oraz indywidualny numer dzięki czemu można zadzwonić do jej właściciela. Żeby odebrać połączenie, posiadacz opaski musi nacisnąć zielony przycisk. Trzeci, żółty przycisk z symbolem „ludzi” służy do odsłuchiwania komunikatów, m.in. o aktualnej godzinie oraz liczbie przebytych kroków. Opaska jest wyposażona także w dodatkowe funkcje: czujnik upadku, GPS, lokalizator położenia opaski oraz czujnik tętna. Detektor upadku będzie aktywowany dla niektórych osób – dzięki niemu Centrum Teleopieki otrzyma sygnał, że stało się coś złego. Podobnie będzie w przypadku obniżenia lub znacznego podwyższenia tętna. Najbardziej potrzebujące osoby, spełniające kryteria pomocy społecznej będą mogły otrzymać wsparcie w postaci usług opiekuńczych.

 1. Szczegółowe informacje o projekcie można otrzymać w biurze projektu:

strona Projektu: www.malopolska.pl/teleaniol

 

dane kontaktowe do Biura Projektu Małopolski Tele-Anioł :

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

 1. Lubelska 23, 30-003 Kraków

pokój nr 1, parter

tel. 12 61-60-611

e-mail: teleopieka@malopolska.mw.gov.pl

                  adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

 

 1. lub w Gminnym Ośrodku Pomocy w Krościenku nad Dunajcem Tel. tel. (0-18) 262-30-09. Osoby niesamodzielne, które nie wychodzą z domu, mogą formularz otrzymać np.: podczas wizyty pracownika socjalnego. Pomocy w wypełnieniu wniosku mogą udzielić pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku n.D.

 

W celu udziału w projekcie należy wypełnić specjalny formularz aplikacyjny, oraz wypełnić w Ośrodku Zdrowia tzw. skalę Barthel.

Formularze są do pobrania ze strony Urzędu Gminy albo w biurze GOPS.

 

 1. Dokumenty te należy złożyć w Zespole Placówek Caritas w Proszowicach ul. Kolejowa 4 I piętro.

PRZYDATNE LINKI:

formularz zgłoszeniowy (https://www.malopolska.pl/teleaniol/rekrutacja)

artykuł: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/zdrowie/jak-trafic-pod-skrzydla-teleaniola

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/zdrowie/10-tysiecy-osob-w-malopolsce-otrzyma-opaski-ratujace-zycie

„MY CYGANIE WSZYSTKIM GRAMY” dotacje dla społeczności romskiej w 2019 roku

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  Gmina Krościenko otrzymała dotację w wysokości  56 O00,00. zł na realizację w 2019r. zadań z Programu integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020.

Końcem 2018 roku gmina złożyła 2 wnioski do programu. Wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i będą realizowane od kwietnia 2019 roku. W bieżącym roku  środki zostaną przeznaczone na zajęcia muzyczno-edukacyjne jako kontynuacja zadań  z poprzednich lat , oraz na dalsze  zatrudnienie osoby pochodzenia romskiego.

Zadania w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 są dofinansowane z rezerwy celowej budżetu państwa

K.Kubik

 

Nowe stawki za odbiór odpadów

 

Wzrosty opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o którym ostatnio słyszymy w całej Polsce to konsekwencja wielu czynników, ale przede wszystkim zmian przepisów i dodatkowych kosztów   i opłat ponoszonych przez instalacje do przetwarzania odpadów.

Na instalacje te zostały nałożone dodatkowe wymagania dotyczące monitoringu, dodatkowej dokumentacji i drogich ubezpieczeń na wypadek szkody wyrządzonej środowisku. Dochodzi do tego również znaczny wzrost opłat za składowanie odpadów resztkowych powstających w procesie przetwarzania. W latach 2015-2017 stawka tej opłaty wynosiła 74,26 zł/tonę, w roku 2018 wzrosła do 140 zł/tonę, w roku 2019 wynosi 170zł/tonę, a w roku 2020 i kolejnych  ma wzrosnąć do poziomu 270zł/tonę. Należy się wiec spodziewać, że ceny za przyjecie odpadów do zagospodarowania nie utrzymają się na obecnym poziomie.

W przetargu na przyjęcie odpadów do zagospodarowania mogą uczestniczyć instalacje wskazane w Planie Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego, ale w praktyce odbiorem zainteresowane są te najbliższe tj.RIPOK (Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych) w Tylmanowej należąca do Empol Sp. z o.o. i RIPOK w Nowym Targu należąca IB Odpady Sp. z o.o.

Ceny jednostkowe za przyjecie odpadów do zagospodarowania w latach 2017-2019 zestawiono w tabeli poniżej.

 

Tabela 1. Ceny jednostkowe za przyjęcie odpadów do zagospodarowania.

*płaci odbiorca

 

W ciągu dwóch ostatnich lat cena za przyjęcie odpadów zmieszanych wzrosła z 280,80zł do 399,60zł/ton (42%), odpadów segregowanych z 70zł do 291,6zł/tonę (416%), a odpadów wielkogabarytowych z 280,80zł do 464zł/tonę (65%).

Na wzrost opłat za gospodarowanie odpadami wpływa także wzrost ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych.

W roku 2018  zebrano łącznie o 21% więcej odpadów niż w roku 2016, odpowiednio 1019 ton i 843 tony (odpady zmieszane i segregowane bez popiołów).

 

Wzrost cen za przyjęcie odpadów, oraz zwiększenie ilości wytwarzanych odpadów spowodował, że tylko koszty przyjęcia odpadów do zagospodarowania w 2019 roku są  o 58% wyższe niż w 2017.

Zgodnie z art.6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości                               i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  powinny pokrywać koszty gospodarowania odpadami komunalnymi.  Innymi słowy, dokładanie pieniędzy z innych źródeł, np. kosztem gminnych inwestycji, nie jest zgodne z prawem, co nie znaczy że część gmin decyduje się na takie rozwiązanie (np.Łapsze Niżne, które „dopłacają do śmieci”  550 tys.zł).

 

Największe wzrosty opłat za gospodarowanie odpadami , sięgające 65% (np.Nowy Targ) odnotowują samorządy, które muszą zmodyfikować system odbioru i  wprowadzić  odbioru 5 frakcji odpadów, zamiast dwóch lub trzech.

W Gminie Krościenko n.D. frakcje takie jak szkło, papier, tworzywa sztuczne i metale są odbierane selektywnie od połowy 2008 roku więc nie ma konieczności istotnej  modyfikacji systemu, niemniej jednak podwyżki opłat są nieuniknione.

 

Proponowane stawki opłat jednostkowych w wysokości:

 

 • 12,00 zł od osoby /miesiąc za odbiór odpadów zbieranych selektywnie (wzrost o 2,50zł)
 • 25,00 zł od osoby/miesiąc w przypadku, gdy odpady nie są zbierane selektywnie (wzrost o 5,00zł)

 

odzwierciedlają przedstawione przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Krościenku n.D. koszty funkcjonowania systemu obejmującego odbiór, transport   i zagospodarowanie odpadów (bez popiołów i odpadów zielonych), obsługę administracyjną, oraz wyposażania nieruchomości w worki do segregacji.

 

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami zaczną obowiązywać od 1-go kwietnia 2019 roku.

Analiza rynku odpadów oraz przetargi w innych gminach wskazują na znaczący wzrost cen za zagospodarowanie odpadów. Podwyżki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów w naszym rejonie są znaczne.  Miesięczne stawki za odpady segregowane w takich miejscowościach jak Gmina Nowy Targ wynoszą 13 zł/mieszkańca (wcześniej 8,5 zł), Szczawnica 12zł/mieszkańca (wcześniej 7zł) Rabka 13 zł/mieszkańca  (wcześniej 11,5 zł), Rytro 13 zł/mieszkańca (wcześniej 10 zł), Muszyna 12,5 zł/mieszkańca (wcześniej 9 zł), a w Zakopanem i w Krynicy stawki 12 zł (wcześniej 9 zł).

E-Dowód od marca 2019

Rada Ministrów przyjęła projekt przepisów, dzięki którym od marca 2019 r. rozpocznie się wydawanie nowych dowodów osobistych z warstwą elektroniczną.

E-Dowód to wielofunkcyjny dokument z warstwą elektroniczną, którego wprowadzenie do powszechnego użytku zapewni narzędzie do bezpiecznej komunikacji obywatela z e-administracją, służbą zdrowia oraz podmiotami komercyjnymi. Nie zmienią się natomiast dotychczasowe funkcje tego dokumentu, ponieważ będzie on tak jak swój poprzednik, potwierdzał tożsamość i obywatelstwo jego posiadacza oraz uprawniał do przekraczania granic niektórych państw.

Szczegółowy opis funkcji e-Dowodu

Nowy dokument będzie wyposażony w mikroprocesor z zakodowanymi danymi osoby i dokumentu, które znajdowały się dotychczas na dowodzie osobistym. Fotografia dowodowa będzie zapisywana w wersji elektronicznej jako zdjęcie biometryczne, co jest dodatkowym atutem dla osób podróżujących. Dzięki zastosowaniu powyższych zabezpieczeń dokument jest zgodny z wymogami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ang. ICAO) i pozwala na automatyczne przekraczanie bramek lotniskowych na terenie Unii Europejskiej.

Ponadto e-Dowód to także nowość w systemie świadczeń medycznych. Pacjenci posiadający nowy dokument będą mieli możliwość rejestracji w placówce medycznej bez podawania danych osobowych. Takie rozwiązanie skróci się czas rejestracji, a także wyeliminuje to dotychczas występujące błędy. E-Dowód stwarza również możliwość potwierdzenia przez pacjenta pobytu w placówce medycznej bez użycia kodu PIN

E-Dowód jest także odpowiedzią na coraz powszechniejsze zapotrzebowanie korzystania z usług online. Chodzi tutaj nie tylko o usługi świadczone przez administrację publiczną, ale również świadczeniodawców komercyjnych. Dzisiaj dla dostawców usług częstym problemem jest brak bezpośredniego kontaktu z osobą korzystającą z usługi oraz wynikająca z tego wątpliwość dotycząca deklarowanej tożsamości i wieku osoby, na rzecz której świadczona jest usługa. Problem pojawia się także w przypadku, gdy wymaganym elementem usługi online jest złożenie przez świadczeniobiorcę oświadczenia woli, które powinno być opatrzone przez składającego podpisem.  Rozwiązaniem tego problemu jest właśnie e-Dowód i dostępne przy jego pomocy dwa narzędzia: mechanizm uwierzytelnienia oraz podpis elektroniczny.

Jak wspomniano wyżej e-dowód będzie wyposażony w podpis elektroniczny, zwany na gruncie wprowadzanej regulacji podpisem osobistym. Użycie tego podpisu będzie wywoływało dla podmiotu publicznego taki sam skutek jak podpis własnoręczny. Każdy dokument elektroniczny, który wysyłamy do urzędu będzie można podpisać, używając do tego celu podpisu osobistego. To znacznie ułatwi komunikację z całą administracją publiczną. W przypadku podmiotu prywatnego (innego niż podmiot publiczny) podpisanie dokumentu podpisem osobistym wywoła skutek jak podpis własnoręczny, jeśli podmiot ten i posiadacz dowodu osobistego wyrażą na to zgodę.

e-Dowód będzie środkiem identyfikacji elektronicznej zwanym profilem osobistym. Oznacza to, że będzie mógł być wykorzystywany do uwierzytelnienia posiadacza e-dowodu w systemach teleinformatycznym w celu realizacji usług online. Jeśli określona usługa online nie będzie wymagała podpisu, a wymagać będzie uwierzytelnienia, to możliwe będzie wykorzystanie do tego celu e-dowodu. E-dowód zapewni również logowanie do portali internetowych administracji publicznej, jeśli zostaną przyłączone do odpowiedniego systemu teleinformatycznego. Zaplanowano, że na dzień wdrożenia e-Dowodu możliwe będzie zalogowanie się do m.in. portalu Obywatel.gov.plePUAP.

Korzyści dla obywatela

•    Identyfikacja i uwierzytelnianie posiadacza dokumentu w zewnętrznych systemach informatycznych, co zapewni łatwiejszy dostęp do e-administracji i oferowanych przez nią usług
•    Możliwość złożenia podpisu elektronicznego na dokumentach cyfrowych, który będzie równoważny z podpisem tradycyjnym
•    Możliwość przekraczania granic (dokument podróży zgodny z ICAO) przez automatyczne bramki na lotniskach w UE
•    Możliwość potwierdzania obecności posiadacza dowodu osobistego w zewnętrznych systemach teleinformatycznych, w tym w szczególności w systemach służby zdrowia (bez użycia PIN)

Pożegnanie emerytów w JRG Nowy Targ

31 stycznia 2019 r. odbyło się uroczyste pożegnanie odchodzących na emeryturę asp. sztab. Piotra Olesia dowódcy zmiany II w JRG Nowy Targ i asp. sztab. Wojciecha Stefaniaka starszego inspektora w Wydziale Kwatermistrzowsko-Technicznym Komendy Powiatowej PSP w Nowym Targu.
Podczas uroczystości Komendant Powiatowy PSP w Nowym Targu – bryg. Mariusz Łaciak, podziękował za ofiarną służbę, a podczas podsumowania przypomniał, jak wiele obaj emeryci wnieśli swoją postawą i zaangażowaniem w służbę.
Następnie emeryci złożyli podziękowania Komendantowi oraz współpracownikom, podsumowując swoją długoletnią służby dla PSP. Asp. sztab. Piotr Oleś pełnią ją przez 30 lat, a asp. sztab. Wojciech Stefaniak przez 27 lat.
W uroczystości, oprócz Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Targu i jego Zastępcy, udział wzięli funkcjonariusze i pracownicy KP PSP oraz zmiany służbowe JRG w Nowym Targu.
Serdecznie dziękujemy za lata efektywnej współpracy i życzliwość, a na nowej drodze życia nowym emerytom życzymy kolejnych sukcesów, realizacji postawionych sobie celów i zdrowia.

żródło:

PSP Nowy Targ

IV Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem – online

 

 

Transmisja na portalu – kroscienko.sesja.pl

Zapraszam Mieszkańców Gminy Krościenko nad Dunajcem
na IV Sesję Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

        Sesja odbędzie się w dniu 7 lutego 2019 roku  (czwartek) o  godzinie 1400 w budynku Urzędu Gminy
w  Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35, (sala konferencyjna II piętro).

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.
 4. Interpelacje Radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Krościenko nad Dunajcem do Związku Euroregion „Tatry”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Gminę Krościenko nad Dunajcem.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia i ustalenia miejsc wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Krościenko nad Dunajcem.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2019.
 14. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Krościenko nad Dunajcem za rok 2018.
 15. Odpowiedzi na interpelacje.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

GABRYŚ STANISŁAW

Krościenko jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc

Ferie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krościenku n.D.

Podczas tegorocznych ferii zimowych w Gminnej Bibliotece Publicznej dobrą zabawę połączyliśmy z rozwojem intelektualnym, na dzieci czekało wiele atrakcji. Na początek była wspaniała rozrywka ,,Tour de ski” – czyli zestaw wielu zimowych zabaw, aby następnego dnia uczestniczyć
w warsztatach malowania na szkle. Kolejnym punktem programu był prawdziwy teatrzyk kukiełkowy i teatr cieni. Niełatwo było sprostać roli, ponieważ trzeba było wykonać wymarzoną kukiełkę z papieru i odegrać scenkę. Wyobraźnia zadziałała, a publiczność biła brawa. Cała Polska pisze książki, więc wyszliśmy z założenia, że  też możemy być autorami swoich ,,Bajek – wymyślanek” i to był nowy nadchodzący kreatywny czas spędzony  w bibliotece.  Ferie zakończyliśmy śpiewem pod hasłem ,,Śpiewać każdy może..” Wybraliśmy się w podróż muzyczną w różne strony świata. Każdy z  wokalistów, zaprezentował swoją ulubioną piosenkę.

W filii Biblioteki Publicznej w Grywałdzie odbyły się cztery spotkania z dziećmi. Podczas zajęć uczestnicy poznali legendy o regionie, tajemnice zimowej przyrody i niezwykły świat nauki .Dzieci wykonały prace plastyczne, a nowe gry i zabawy towarzyskie umiliły ich wolny czas.

Zajęcia były bezpłatne, warsztaty przeprowadzili pracownicy biblioteki.

 

GBP Krościenko n.D

 

Z przedstawicielami gmin o Velo Dunajec

Velo Dunajec to flagowy program województwa małopolskiego, zakładający budowę 1000 km tras rowerowych na terenie całego regionu.

To pierwsze tego typu spotkanie, dlatego moje pienińskie serce mocniej bije. Cieszę się, że możemy rozmawiać na temat inwestycji Velo Dunajec a także inwestycji drogowych realizowanych na terenie południowej części naszego regionu. – zaznaczył podczas spotkania Witold Kozłowski, Marszałek Województwa Małopolskiego.

W spotkaniu wzięli udział także Łukasz Smółka, wicemarszałek Małopolski, parlamentarzyści, radni województwa małopolskiego i przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego. Dotyczyło ono przede wszystkim budowy tras rowerowych EuroVelo11 i VeloDunajec, przeprowadzono je w Krościenku nad Dunajcem.

Jeszcze w tym roku, jak zapowiedziała Marta Maj, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich zostaną oddane do użytku trasy od Zabrzeża do Starego Sącza o długości 25 km, ponad 6 km trasa z Barcic do Starego Sącza, a także trasa polsko-słowacka Muszyna – Piwniczna o długości 28 km.


Warning: Illegal string offset 'tytul' in /home/users/kroscienko-gmina/public_html/strona2/wp-content/themes/Kroscienko_CMS/index.php on line 55


Warning: Illegal string offset 'tresc' in /home/users/kroscienko-gmina/public_html/strona2/wp-content/themes/Kroscienko_CMS/index.php on line 56