Krościenko nad Dunajcem > Wiadomości

„Nabór do e-katalogu”.

Trwa nabór zgłoszeń do „Katalogu produktów i usług turystyki medyczno-uzdrowiskowej, sportowo-rekreacyjnej i biznesowej MŚP w województwie małopolskim”. Katalog obejmować będzie oferty przedsiębiorstw należących do sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw, prowadzących działalność w branży turystycznej (przemyśle kreatywnym i czasu wolnego) w województwie małopolskim, w co najmniej jednym z następujących obszarów: turystyka biznesowa, turystyka medyczno-uzdrowiskowa oraz turystyka aktywna, rekreacyjna i sportowa. Katalog będzie dystrybuowany na nośnikach elektronicznych na wybranych targach zagranicznych, krajowych oraz misjach gospodarczych do Małopolski, w 8 wersjach językowych, w tym: polskiej, angielskiej, niemieckiej, rosyjskiej, hiszpańskiej, francuskiej, słowackiej i chińskiej. 

Katalog opracowywany jest w ramach projektu pn. „Promocja oferty gospodarczej branż przemysłu czasu wolnego oraz wsparcie małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne", realizowanym przez Małopolską Organizację Turystyczną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Katalog ma na celu wsparcie małopolskich przedsiębiorstw w procesie umiędzynaradawiania ofert MŚP przemysłu kreatywnego i czasu wolnego, w wybranych obszarach turystyki, prowadzących działalność w województwie małopolskim.  Kryteria wyboru, procedura kwalifikacyjna oraz szczegółowe informacje zostały określone w regulaminie „Katalogu produktów i usług turystyki medyczno-uzdrowiskowej, sportowo-rekreacyjnej i biznesowej MŚP w województwie małopolskim”.

Przedsiębiorstwa spełniające kryteria i zainteresowane umieszczeniem wpisu w katalogu proszone są o: wypełnienie formularza oferty przedsiębiorstwa i przesłanie go do MOT wraz z  logotypem i zdjęciami (od 1 do maksymalnie 4) w formie elektronicznej na adres biuro@mot.krakow.pl. Jednocześnie prosimy o dostarczenie do MOT do dnia 19 czerwca br. (nowy termin: 26 czerwca br.) podpisanego formularza oferty przedsiębiorstwa i formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem. Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem mogą być dostarczone osobiście, za pośrednictwem poczty, kurierem, a datą jego dostarczenia jest dzień wpływu do siedziby MOT. Kryterium kwalifikacji ofert do katalogu jest kolejność zgłoszeń, o której decyduje data wpływu uzupełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem oraz formularza oferty przedsiębiorstwa do siedziby MOT.  

Wymogi techniczne materiałów graficznych:

 • Logotyp przedsiębiorstwa: pliki w krzywych, preferowane pliki AI
 • Zdjęcia obrazujące ofertę przedsiębiorstwa: przestrzeń barw zdjęć RGB, co najmniej 10cm*15cm w 72-100 PPI

Linki:

Regulamin „Katalogu produktów i usług turystyki medyczno-uzdrowiskowej, sportowo-rekreacyjnej i biznesowej MŚP w województwie małopolskim”

Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem  

Formularz oferty przedsiębiorstwa (Formularz PDF)

Sposób postępowanie w razie problemów z obsługą interaktywnego formularza PDF!

Domyślne programy do przeglądania plików PDF w przeglądarkach internetowych mogą nie obsługiwać interaktywnych formularzy PDF lub ich funkcji. W takiej sytuacji należy zapisać plik „Formularz oferty przedsiębiorstwa” na dysku twardym i otworzyć go przy pomocy programu Adobe Acrobat Reader DC. Program można pobrać bezpłatnie: https://get.adobe.com/pl/reader/

 

WAŻNE INFORMACJE

W związku z wątpliwościami dotyczącymi naboru zgłoszeń do e-katalogu przedstawiamy wyjaśnienia

 

1. Czy formularz oferty przedsiębiorstwa można przesłać w formie skanu?

Niestety nie dopuszczamy takiej możliwości. Interaktywny plik pdf pozwala na pobranie danych zamieszczonych w formularzu w sposób automatycznych. Skan nie oferuje takiej możliwości. Formularz pdf winien zostać uzupełniony w formie elektronicznej i w tej formie przesłany pod adres: biuro@mot.krakow.pl

 

 

2. Dlaczego ważne jest aby wysłać dokumenty w formie elektronicznej oraz w formie wydrukowanej?

Materiały (formularz oferty przedsiębiorstwa, zdjęcia, logotyp) przesłane w formie elektronicznej służyć będą jako materiał do wykorzystania przy opracowaniu e-katalogu. Materiały dostarczone do biura MOT służyć będą celom formalny, m.in.: w celu ustalenia kolejności zgłoszeń, weryfikacji ewentualnych wątpliwości co do treści formularza, itp.

 

3. Dlaczego ważne jest aby opis w pytaniu 10 dotyczył produktów i usług turystycznych we wskazanych  obszarach działalności?

Założeniem e-katalogu „produktów i usług turystki medyczno-uzdrowiskowej, sportowo-rekreacyjnej i biznesowej MŚP w województwie małopolskim” jest przedstawienie potencjalnym partnerom biznesowym szczegółowych informacji na temat produktów i usług w wymienionych obszarach turystyki. Stąd wskazane jest w punkcie 10. przedstawienie informacji szczegółowych w odniesieniu do obszarów zaznaczonych w punkcie 7. formularza oferty przedsiębiorstwa. Np. hotel X oferujący usługi organizacji „konferencji i kongresów” winien wskazać szczegóły tej usługi, np.: ilość dostępnych sal konferencyjnych, możliwe układy miejsc, maksymalną liczbę osób, dostępne wyposażenie (rzutnik, ekran, nagłośnienie, klimatyzacja), dodatkowe usługi np.: catering, parking, itp. W tym przypadku sam opis usług noclegowych jest niewystarczający do zakwalifikowania obiektu do e-katalogu. Reasumując, w ramach projektu wspierane są podmioty MŚP świadczące usługi i produkty w obszarze turystyki medyczno-uzdrowiskowej, sportowo-rekreacyjnej i biznesowej.

 

4. Co należy wpisać w przypadku pytania 14. formularza oferty przedsiębiorstwa, „Autor zdjęcia”?

Prosimy o wskazanie imienia i nazwiska autora zdjęcia.

 

5. Dlaczego ważne jest podanie nazwy pliku – zdjęcia w pytaniu 14 formularza oferty przedsiębiorstwa?

Dobrze opisane zdjęcia pozwolą na sprawną ich identyfikację i przypisane ich do produktów i usług właściwego Przedsiębiorcy. W związku z tym uprzejmie prosimy o opisywanie zdjęć i plików graficznych w sposób wyróżniający i łatwo identyfikowalny.

„Sing Song festival 2017” w Publicznym Gimnazjum

 

W czerwcu odbył się VI Międzyszkolny Konkurs Piosenki Angielskiej „Sing Song Festival.” Organizatorami konkursu byli nauczyciele języka angielskiego Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krościenku nad Dunajcem.  Jury konkursu oceniało walory głosowe, muzykalność, poprawność językową, interpretację utworów oraz ogólny wyraz artystyczny. Nagrody zostały ufundowane przez Radę Rodziców Publicznego Gimnazjum.

W konkursie wzięło udział  12  uczestników z następujących szkół podstawowych: ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Grywałdzie, ze Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Tylmanowej,  z Zespołu Szkół we Frydmanie, ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza w Szczawnicy oraz ze Szkoły Podstawowej im. ks. prof. J. Tischnera  w Ochotnicy Dolnej.

Wyniki

I miejsce:  Julia Milaniak  z Zespołu Szkół we Frydmanie

II miejsce: Aleksandra Mastalska ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczawnicy

III miejsce: Julia Bielarczyk  ze Szkoły Podstawowej w Grywałdzie

IV miejsce: Paulina Głodek  z Zespołu Szkół we Frydmanie

V miejsce: Natalia Chryczyk  ze Szkoły Podstawowej w Ochotnicy Dolnej

VI miejsce: Patrycja Zygmuntowicz ze Szkoły Podstawowej w Grywałdzie

 

W kategorii gimnazjum gościliśmy 11 uczestników z sześciu szkół: z Publicznego  Gimnazjum im ks. prof. Józefa Tischnera w Szczawnicy, z Zespołu Szkół we Frydmanie, z Gimnazjum nr 2 im Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej,  z  Gimnazjum nr 3  w Ochotnicy Górnej,  z Gimnazjum nr 1 w Tylmanowej oraz              z Gimnazjum w Bańskiej Niżnej.

 

Wyniki

I miejsce: Gabriela Król z Gimnazjum w Bańskiej Niżnej

II miejsce: Alicja Mastalska  z Publicznego Gimnazjum w Szczawnicy

III miejsce: Julia Niewiadoma  z Gimnazjum nr 3  w Ochotnicy Górnej

IV miejsce: Karolina Mikłusiak  z Publicznego Gimnazjum w Krościenku  n.D.

V miejsce: Joanna Tkaczyk z Publicznego Gimnazjum w Krościenku  n.D.

VI miejsce: Łukasz Myśliwiec  z  Zespołu Szkół we Frydmanie

 

 

Organizatorzy

           Jolanta Klimek

                                                                                                          Joanna Noworolnik

Krościeńskie Ognisko Muzyczne zakończyło rok szkolny

W dniu 21.06.2017 r  odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego w Ognisku Muzycznym działającym przy OSP w Krościenku nad Dunajcem połączone z koncertem uczestników zajęć.

Powitania przybyłych gości dokonał Krzysztof Szewczyk – pomysłodawca a zarazem kierownik OM. Rok szkolny 2016/2017 ukończyło 22 młodych muzyków kształcących się na instrumentach takich jak: flet poprzeczny, klarnet, saksofon, trąbka, puzon, sakshorn a nawet gitara basowa. 

Ognisko działa już dwa lata, swą działalnością rozbudza artystyczne pasje i przygotowuje dzieci i młodzież do dalszego kształcenia muzycznego. Dzięki intensywnej pracy pedagogów znaczna część uczestników zajęć zasila szeregi miejscowej orkiestry dętej. 

Wśród przybyłych gości był Piotr Ciężkowski – Prezes OSP w Krościenku n.D. a także Jan Dyda – Wójt Gminy Krościenko n.D., który na zakończenie występów zabrał głos: „Bardzo się cieszę, że inicjatywa którą współfinansuje działa tak prężnie i efektywnie. Tym bardziej cieszy fakt, że to działanie wychodzi na przeciw potrzebom lokalnej społeczności i przyczynia się do kultywowania wielopokoleniowej tradycji naszych ojców” 

               
źródło: Ognisko Muzyczne

Posiedzenia Komisji Rady Gminy Krościenko n.D

Posiedzenie Komisji Rolnej oraz Promocji, Agroturystyki i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 27 czerwca 2017 roku (wtorek) o  godzinie 1200 w Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Nr 28/2017.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXX sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

Ponicki Edward

 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego odbędzie się w  dniu 27 czerwca 2017 roku (wtorek) o godzinie 1400 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Nr 29/2017.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXX sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

                                                                                   Przewodniczący Komisji

Wolski Piotr

Posiedzenie Komisji Oświaty,  Kultury  i  Zdrowia  odbędzie się w dniu 28 czerwca 2017 roku (środa) o godzinie 1200 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji Nr 36/2017.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXX sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

Przewodniczący Komisji

Kocańda Łukasz

Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniu 28 czerwca 2017 roku (środa) o godzinie 1400 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji Nr 26/2017.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXX sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

Przewodnicząca Komisji

Gajda Anna

XXX Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

 

Zapraszam Mieszkańców Gminy Krościenko nad Dunajcem 
na XXX Sesję Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

 

Sesja odbędzie się w dniu 29 czerwca 2017 roku (czwartek) o    godzinie 1530 w budynku Urzędu Gminy  w  Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35, (sala konferencyjna II piętro).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 3. Informacja z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.
 4. Interpelacje Radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku n.D.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krościenko n.D. za rok 2016.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Krościenko n.D. z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2016. 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko n.D. na rok 2017.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko n.D.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadania na terenie Gminy Krościenko n.D. w ramach porozumienia między Jednostkami Samorządu Terytorialnego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowotarskiego w Nowym Targu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania obniżek godzin dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w oddziałach przedszkolnych oraz w punktach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krościenko nad Dunajcem.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie Popradzkiego Parku Krajobrazowego.
 15.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 16. Odpowiedzi na interpelacje.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Gabryś Tomasz

Zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie ekspertyzy technicznej budynku

 Wykonanie ekspertyzy technicznej budynku garażowo-magazynowego (pow. zabudowy ok.228m2, kubatura ok.1300m3) położonego w Krościenku n.D. przy al.Wędkarzy na dz.ew. 271, 11029, 11029, ze szczególnym uwzględnieniem: a) stanu technicznego konstrukcji więźby dachowej, b) stanu technicznego zewnętrznych ścian budynku c) stanu technicznego fundamentów budynku d) stanu technicznego instalacji w budynku e) prac budowlanych lub zabezpieczających koniecznych do wykonania w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz dostarczenie ekspertyzy do siedziby Zamawiającego w wersji papierowej, w ilości 3egz. i wersji elektronicznej (.pdf) w ilości 2 egz. 3. Termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do dnia 25.08.2017r. 4. Okres gwarancji – nie dotyczy 5. Miejsce i termin złożenia oferty Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej kopercie opisanej w następujący sposób: „Oferta na – „Wykonanie ekspertyzy technicznej budynku garażowo-magazynowego położonego w Krościenku n.D. przy al.Wędkarzy na dz.ew. 271, 11029, 11029 -znak sprawy ZGK ZP. ZC.5.2017”

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie ekspertyzy technicznej budynku przy al.Wędkarzy

UMOWA ZGK ZP.ZC.5.2017-wzór wykonanie ekspertyzy technicznej budynku przy al.Wędkarzy

Oświadczenie wykonawcy art.24 ust. pzp

FORMULARZ OFERTOWY wykonanie ekspertyzy technicznej budynku

 

Zaproszenie na festyn parafialny

W niedzielę 25 czerwca od godziny 15.00  zapraszamy na  Festyn Parafialnym podczas którego w przedstawieniu teatralnym wystąpią dzieci z Przedszkola-Ochronki i zespoły regionalne.

Kolejne spotkanie przedsiębiorców w sprawie promocji Gminy

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem zaprasza  przedsiębiorców, osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie Gminy, kwaterodawców,mieszkańców zainteresowanych wspólnymi działaniami promocyjnymi dla rozwoju Gminy na kolejne spotkanie, które odbędzie się 1 lipca o godzinie 18.30. w remizie OSP w Krościenku nad Dunajcem. Tematem spotkania będą wspólne  działania promocyjne, oraz powstania portalu „Wrota Pienin.”

 

Z Krościenka popłynęły wianki po Dunajcu

W sobotę w czasie imprezy Noc Świętojańska-Wianki na Dunajcu w krościeńskim Amfiteatrze  Pod Wierzbą odbyła się po raz pierwszy taka zabawa. Na łodziach flisackich uczestnicy w strojach regionalnych przypłynęli z Piasków do Amfiteatru, gdzie zaprezentowali przygotowane przez siebie wianki i program artystyczny związany z tradycją Nocy Świętojańskiej, był konkurs na najpiękniejszy wianek, pokaz wykonania wianka ekologicznego, degustacja potraw regionalnych. Partner projektu Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” przygotowało wianek, program artystyczny, stoisko promocyjne. Najpiękniejszy wianek wykonały dzieci pełnosprawne, a wszyscy  uczestnicy konkursu otrzymali nagrody.Wieczór zakończył koncert gwiazdy wieczoru zespołu „Folk Power.” W realizacji projektu wzięły   dzieci i młodzież ze szkół z terenu Gminy, członkowie Stowarzyszenia Artystów Pienińskich, Emerytów i Rencistów, Związku Podhalan, zespoły regionalne. W czasie imprezy odbyło się również zakończenie LXXVI Międzynarodowego Spływu Kajakowego im. Tadeusza Pilarskiego na Dunajcu, puchary zwycięzcom wręczył Jan  Dyda Wójt Gminy. Celem projektu była aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych młodzieży, niepełnoprawnych, mniejszości narodowych, poprzez aktywne uczestnictwo w imprezach organizowanych przez Gminę.

 

„Noc Świętojańska- Wianki Na Dunajcu” – operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW zachęcamy do zapoznania się z portalem www.ksow.pl , poprzez który możliwe jest dołączenie do KSOW jako partner, po wcześniejszym uzupełnieniu elektronicznego formularza rejestracyjnego.