Krościenko nad Dunajcem > Wiadomości

Komunikat Wójta Gminy

W związku z kierowanymi do gminy zapytaniami dotyczącymi zniesionego zakazu najmu krótkotrwałego o numerze PKD 55.20.Z (obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania), Wójt Gminy Krościenko informuje, iż obowiązujące Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. (D.U z 2020 poz. 522) zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii jednoznacznie wyklucza wszelkie podróże turystyczne.

Zgodnie z rozporządzeniem w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. „zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu:

1) wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;

2) zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej w rozumieniu art.115§11 ustawy zdnia6czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz.U. z2019r. poz.1950 i2128), a jeżeli osoba przemieszczająca się pozo-staje we wspólnym pożyciu z inną osobą –także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;

3) wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu;

4) sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych”.

Zatem podróże turystyczne w Pieniny zdecydowanie nie mieszczą się w kryteriach:
zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego……”.

Dlatego też prosimy mieszkańców gminy o stosowanie się do zaleceń dla dobra nas wszystkich.

Apeluję także do turystów o przestrzeganie przepisów prawa i przełożenie przyjazdu w Pieniny na inny termin. Lepiej zapobiegać niż leczyć.

 

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem
Jan Dyda

Kolejne ograniczenia w przekraczaniu granicy RP

Decyzją Ministra SWiA przedłużono okres tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej do 13 kwietnia br. Ponadto od 27 marca obowiązkową kwarantanną zostaną również objęte osoby pracujące w kraju sąsiednim. Również na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 25 marca 2020 r. – obowiązkowej kwarantannie nie będą również podlegać kierowcy wykonujący przewóz drogowy samochodami lub zespołami pojazdów o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony oraz obsługa pociągów wykonujących międzynarodowy transport towarowy.

Więcej na stronie:  https://www.karpacki.strazgraniczna.pl/ko/aktualnosci/37181,Kontrola-graniczna-przedluzona-Kolejne-ograniczenia-w-przekraczaniu-granicy-RP.html

 

OSP Krościenko pomaga w akcji

Od wczoraj na krościeńskie ulice i wszystkie sołectwa gminy wyjechał samochód OSP Krościenko. Przez megafon druhowie ochotniczej straży pożarnej informują o zakazach przemieszczania się.

Jak informuje Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem, jest to jedna z form informacyjnych do mieszkańców. Pozostanie w swoich domach i stosowanie się do zaleceń służb sanitarnych w obecnej chwili jest dla nas wszystkich obowiązkiem.

INFORMACJA

          W związku z wprowadzonym stanem epidemii na terenie Polski i wprowadzonymi w dniu 24 marca 2020r. przez Rząd RP dodatkowymi obostrzeniami związanymi z występującym zagrożeniem koronawirusem informuję, że XV Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem odbędzie się w trybie zdalnym, przy wykorzystaniu środków łączności.

        Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w dyskusji jest zobligowany, zgodnie ze Statutem Gminy zgłosić Przewodniczącemu chęć zabrania głosu w dyskusji, do dnia 26 marca 2020r. do godziny 1300.  Zgłoszenia dokonujemy telefonicznie w Sekretariacie Urzędu Gminy (tel. 18 262 30 77). Uzyska on wtedy kod umożliwiający mu włączenie się do zdalnej sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

GABRYŚ STANISŁAW

 

Zostań w domu -komunikat Wójta  Gminy Krościenko nad Dunajcem

Zgodnie z poleceniem Wojewody Małopolskiego  nr 17/2020 z dnia 24 marca 2020r, stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2

Wójt Gminy Krościenko zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców Gminy o pozostanie w swoich miejscach zamieszkania i stosowanie się do zaleceń służb sanitarnych. Zgodnie z obowiązującym na obszarze Polski stanem epidemii od dzisiaj:

-nie wolno korzystać z bulwarów, parków, czy placów zabaw

-na ulicę razem nie powinny wychodzić więcej niż dwie osoby jednocześnie, ograniczenie to nie dotyczy jednak rodzin

dopuszczalne wyjątki:

-droga do i z pracy,

-wolontariat w walce z koronawirusem,

-niezbędne sprawy życia codziennego  takie jak wyjście do sklepu, apteki, lekarza, spacer z psem.

 Kara za nieuzasadnione łamanie nowych ograniczeń może skutkować mandatem w wysokości do 5 tys. zł

Jednocześnie informujemy:

Jeśli byłeś ostatnio za granicą lub miałeś styczność z potencjalnie zakażonymi, nie bagatelizuj i nie ukrywaj tego faktu. Niezwłocznie powiadom służby sanitarno-epidemiologiczne. Jesteś Odpowiedzialny za siebie, ale także za inne osoby.

Zadbajmy o swoje zdrowie i bezpieczeństwo bliskich. Bezwzględnie pozostańmy w domu. Wychodzimy tylko w ostateczności, stosując niezbędne środki ostrożności. Jeżeli nie ograniczymy, wyjść z domu praktycznie do zera, nie uda nam się zatrzymać epidemii.

Zostańmy w domu.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/wprowadzamy-nowe-zasady-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-koronawirusem

 

Uwaga myśliwi i koła łowieckie

W związku z obowiązującym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, wprowadzonym  rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491) uprzejmie informuję, iż mająca wejść w życie w najbliższym czasie (tj. w dniu 25 marca 2020 r.) nowelizacja ww. przepisów wprowadza dodatkowe zakazy w zakresie przemieszczania się, ograniczając taką możliwość wyłącznie do sytuacji niezbędnych.

Ograniczenia dotyczą także  organizowania i przeprowadzania polowań, zarówno tych zbiorowych, jak i indywidualnych.

Wobec powyższego aktywność łowiecka w obszarze przygranicznym jest aktualnie całkowicie niedopuszczalna.

 

 

 

 

Urząd Statystyczny w Krakowie- informacje

Kraków, 24 marca 2020 r.

KRK-WO.5073.1.2020.2

 

 

 

Pani/Pan

Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta

 

Szanowni Państwo,

W trosce o wspólne bezpieczeństwo i zdrowie, ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju,
informuję, że ankieterzy statystyczni Urzędu Statystycznego w Krakowie  nie odwiedzają mieszkań wylosowanych do badań ankietowych do odwołania. Badania ankietowe są realizowane przez pracowników statystyki publicznej wyłącznie telefonicznie.

Statystyka Publiczna, w trybie ciągłym jest zobowiązana do pozyskiwania danych niezbędnych do podejmowania kluczowych decyzji, dlatego dane  uzyskiwane od naszych Respondentów są niezwykle ważne.  W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z badaniami lub w celu weryfikacji ankietera statystycznego prosimy o kontakt mailowy z Urzędem Statystycznym w Krakowie.

  • Badanie budżetów gospodarstw domowych (BBGD)

e-mail: D.Wlodarczyk@stat.gov.pl

  • Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL)

e-mail: I.Filipowska@stat.gov.pl

  • Kondycja gospodarstw domowych (KGD)

e-mail: D.Wlodarczyk@stat.gov.pl

  • Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych (SSI-10)

e-mail: B.Jakobczak-Wojcik@stat.gov.pl

  • Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach (PKZ)

e-mail: B.Jakobczak-Wojcik@stat.gov.pl

  • Notowanie Cen Detalicznych (C02)
  • e-mail: K.Gebka@stat.gov.pl

 

Tożsamość ankieterów z województwa małopolskiego można potwierdzić:

– pocztą elektroniczną: pod adresem J. Klimont@stat.gov.pl

– telefonicznie:  pod numerem lub +48 695 256 281

 

Dziękując Państwu za dotychczasowe wsparcie statystyki publicznej i przychylność dla realizowanych przez Urząd Statystyczny w Krakowie badań, zwracam się z uprzejmą prośbą o umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy/Miasta informacji dotyczących czasowej zmiany organizacji pozyskiwania danych przez statystykę publiczną.

 

 

DYREKTOR

Agnieszka Szlubowska

UWAGA ROLNICY !

W związku z obecną sytuacją wnioski o dopłaty obszarowe wypełniane są tylko elektronicznie. Chcąc wypełnić wniosek skontaktuj się z pracownikiem MODR telefonicznie pod nr 604 878 069.

Rekrutacja elektroniczna

Szanowni Państwo.
Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną i fakt, że rekrutacja odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez organ prowadzący informuję, iż dokumenty rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 można przesyłać elektronicznie w postaci skanów lub fotografii na adres mailowy szkół. W tytule maila proszę wpisać „Rekrutacja 2020/2021”. Po ustaniu zagrożenia będziemy prosili o uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej.
Szczegóły na stronach internetowych poszczególnych szkół.


Warning: Illegal string offset 'tytul' in /home/users/kroscienko-gmina/public_html/strona2/wp-content/themes/Kroscienko_CMS/index.php on line 55


Warning: Illegal string offset 'tresc' in /home/users/kroscienko-gmina/public_html/strona2/wp-content/themes/Kroscienko_CMS/index.php on line 56