Krościenko nad Dunajcem > Wiadomości > Budynek starej plebani z nowym dachem

Budynek starej plebani z nowym dachem

W roku 2017 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie rozpoczęła realizację nowego projektu pn.: „Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce”. Jest on finansowany w ramach działania 2.4. oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Jego realizacja jest przewidziana do końca 2020 roku, a całkowity koszt wynosi 11 474 385 złotych (z tego  9 753 227,25 zł ze środków Funduszy Europejskich). Projekt ten nakierowany jest na jednoczesną realizację dwóch grup zadań związanych z:

  • ochroną nietoperzy i ich siedlisk w południowej części województwa małopolskiego, na terenie powiatów: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego oraz nowotarskiego;
  • ochroną muraw kserotermicznych wraz z gatunkami występującymi na tych siedliskach na obszarze powiatu miechowskiego.

RDOŚ przeznaczyła pieniądze na remonty dziesięciu dachów obiektów sakralnych, w których bytują chronione gatunki nietoperzy. Budynek starej plebani w Krościenku nad Dunajcem został zakwalifikowany jako obiekt zabytkowy oraz siedlisko podkowca małego do przeprowadzenia remontu poszycia dachowego w ramach projektu. Prace prowadzone będą pod nieobecność nietoperzy, a więc porą zimową.

Aby mogło nastąpić rozpoczęcie prac budowlanych w dniu 6 listopada 2019 r. inwestor przekazał teren budowy wykonawcy. Szczegółowo omówiono proces wykonania prac, ponieważ skutkiem nienależytego wykonania prac może być utrata siedliska podkowca małego.

 

 

Baner