Krościenko nad Dunajcem > Wiadomości > Odblaski dla dzieci

Odblaski dla dzieci

 

700 szt. opasek odblaskowych trafi do uczniów szkól podstawowych z terenu gminy Krościenko. Wszystko to w ramach realizacji  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018. W trosce o poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży  Komisariat Policji w Krościenku  prowadzi działania informacyjno – edukacyjne adresowane do tej grupy społecznej. Działania te odbywają się w ramach współpracy z  gminą Krościenko, która  zakupiła opaski oraz dodatkowo sygnalizację świetlną. W dniu 12 stycznia 2018 roku Wójt gminy Jan Dyda przekazał   Komisariatowi  Policji w   Krościenku  sygnalizację oraz opaski odblaskowe. W ramach   współpracy z gminą  policjanci z tutejszego komisariatu zobowiązali się  do przeprowadzenia spotkań warsztatowych z  dziećmi i młodzieżą  wszystkich szkól na terenie gminy. Spotkania dotyczyć  będą nie tylko bezpiecznego poruszania  się po drogach   oraz  zostaną również przedstawione informacje  w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności wśród ludzi młodych.

Jak wspomniał wójt gminyustawa o o wychowaniu w trzeźwości   i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii  zobowiązuje samorząd gminny do rozwiązywania problemów związanych   z narkomanią oraz prowadzenia stosownej profilaktyki już od najmłodszych lat” Zwrócił tez uwagę iż „najlepszym obszarem pracy profilaktycznej są szkoły i dlatego właśnie wśród najmłodszych należy prowadzić zajęcia edukacyjne”.

Wato wspomnieć iż używanie elementów odblaskowych przez pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności jest obowiązkiem prawnym wynikającym z art. 11 ust. 4a, Prawo o ruchu drogowym ,który stanowi, że: pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.

 

Baner