Znajdujesz się na archiwalnej stronie Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem.


Strona została przeniesiona na adres:
www.kroscienko.pl

archiwum > Informacje samorządowe > Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w rejonie Rynku w Krościenku n.D.- zakończenie postępowania dowodowego

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w rejonie Rynku w Krościenku n.D.- zakończenie postępowania dowodowego

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM
O zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020.293) Urząd Gminy Krościenko n.D. zawiadamia, że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji dla zadania: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur dn 90PE oraz z rur dn 63PE na działkach Ew. nr 10474/18, 10474/16, 10393/6 położonych w Krościenku n.D.- Rynek” – inwestor : Polska Spółka Gazownictwa Sp. Z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków. reprezentowanej przez pełnomocnika: Henryka Jędrzejek Laskowa 570.

W związku z tym zainteresowane strony będące uczestnikami tego postępowania, mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść swoje uwagi lub zastrzeżenia, w terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia.

Dokumentacja terenu objętego wnioskiem znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy Krościenko n.D – pok. nr 6 od poniedziałku do czwartku w godzinach urzędowania.

Baner