Znajdujesz się na archiwalnej stronie Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem.


Strona została przeniesiona na adres:
www.kroscienko.pl

archiwum > Informacje samorządowe > Budowa wieży antenowej radioliniowej na terenie stacji trafo – Przylasek w Grywałdzie

Budowa wieży antenowej radioliniowej na terenie stacji trafo – Przylasek w Grywałdzie

                                                                                               Krościenko n.D, 2020-06-01

Znak: ZP.6730.6.20

Obwieszczenie Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020.293) Urząd Gminy Krościenko n.D.  zawiadamia, że jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków  lokalizacji inwestycji dla zadania: „Budowa wieży antenowej radioliniowej i kanalizacji kablowej na działkach Ew. nr 950/1, 950/2 położonych w Grywałdzie (teren stacji trafo Przylasek)” – inwestor : Tauron Dystrybucja S.A. ul. Podgórska 25, 31-035 Kraków

W związku z tym zainteresowane strony będące uczestnikami tego postępowania, mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść swoje uwagi lub zastrzeżenia, w terminie 7 dni od daty wywieszenia  niniejszego zawiadomienia.

Dokumentacja terenu objętego wnioskiem znajduje się do wglądu  w Urzędzie Gminy Krościenko n.D – pok. nr 6 od poniedziałku do czwartku w godzinach urzędowania.

Baner