Znajdujesz się na archiwalnej stronie Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem.


Strona została przeniesiona na adres:
www.kroscienko.pl

archiwum > Informacje samorządowe > XVI Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

XVI Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Zapraszam na XVI Sesję Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem, w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w dniu 28 maja 2020 roku o godzinie 1300.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Złożenie ślubowania przez radnego, wybranego w wyborach uzupełniających.
 3. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego w Krakowie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowotarskiego na realizacje zadania pn. „Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap III”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Krościenku nad Dunajcem, przy ul. Jagiellońskiej 11, na okres trzech lat.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania do Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania do Komisji Rolnej oraz Promocji, Agroturystyki i Ochrony Środowiska Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 16. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem w 2019 roku.
 17. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2019.
 18. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Krościenko nad Dunajcem na lata 2015 – 2020 (rok 2019).
 19. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 20. Odpowiedzi na interpelacje.
 21. Wolne wnioski.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w dyskusji jest zobligowany, zgodnie ze Statutem Gminy zgłosić Przewodniczącemu chęć zabrania głosu w dyskusji, do dnia 27 maja 2020r. do godziny 1300.  Zgłoszenia dokonujemy telefonicznie w Sekretariacie Urzędu Gminy (tel. 18 262 30 77). Uzyska on wtedy kod umożliwiający mu włączenie się do zdalnej sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Gabryś Stanisław

Baner