Znajdujesz się na archiwalnej stronie Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem.


Strona została przeniesiona na adres:
www.kroscienko.pl

archiwum > Informacje samorządowe > Zarządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań odnośnie ustalania stawek czynszu za najem i dzierżawę

Zarządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań odnośnie ustalania stawek czynszu za najem i dzierżawę

 Zarządzenie Nr 23/2020
Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem
z dnia 9 kwietnia 2020 r.

w sprawie: szczególnych rozwiązań odnośnie ustalania stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Krościenko nad Dunajcem, związanych
z zapobieganiem sytuacjom kryzysowym powstałym w wyniku COVID-19.

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 65), art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 509) oraz ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568), zarządzam co następuje:

 

§ 1

1.    W przypadku umów dzierżawy/ najmu nieruchomości stanowiących mienie gminy
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej zawartych z podmiotami, którym sytuacja kryzysowa nie pozwala na prowadzenie  lub  skutkuje ograniczeniem  w prowadzeniu działalności gospodarczej można zastosować odstąpienie od dochodzenia należnych opłat za czynsz względnie zmienić wysokość należnych opłat za okres od 1 –go kwietnia 2020 do czasu trwania ograniczeń związanych z wprowadzeniem stanu epidemii na terytorium RP.

2.    W przypadku umów zawartych z podmiotami, w ust 1.  należy w drodze negocjacji indywidualnie uzgodnić nowe warunki w trybie o jakim mowa w § 2.

 

§ 2

1.    Wszelkie zmiany zawartych umów należy sporządzić w formie aneksów odpowiednio – Gmina Krościenko nad Dunajcem w odniesieniu do nieruchomości pozostających w dyspozycji gminy lub kierownik jednostki organizacyjnej w odniesieniu do nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie, użyczeniu czy innej formie władania przynależnych dla tej jednostki.

2.    Sporządzenie aneksów o jakich mowa w ust. 1 na zasadach określonych w ust 1 należy wykonać najpóźniej w terminie 30 dni od czasu odwołania przez Rząd RP stanu epidemii, względnie zniesienia wprowadzonych ograniczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

3.    W przypadku, gdy zostały już wystawione faktury/ noty obciążeniowe za miesiąc kwiecień 2020 należy za okres od 1-go do 30 kwietnia 2020 dokonać korekty.

4.    Za okres od 1-go kwietnia 2020r. zawiesza się do odwołania o jakim mowa w ust 2. naliczanie należności od najemców/ dzierżawców, którzy zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej.

5.    Czynności, o których mowa w § 1 ust. 2 oraz § 2 ust 2 można podjąć wyłącznie na wniosek podmiotu, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Wnioskujący jest zobowiązany do wykazania dokumentami księgowymi względnie innymi dokumentami pogorszenia swojej sytuacji finansowej.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się odpowiednio Zastępcy Wójta Gminy oraz Kierownikom Jednostek Organizacyjnych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Baner