Krościenko nad Dunajcem > Projekty Unijne > „Podniesienie jakości i zwiększenie dostępności edukacji w zakresie wychowania przedszkolnego w Gminie Krościenko nad Dunajcem”

„Podniesienie jakości i zwiększenie dostępności edukacji w zakresie wychowania przedszkolnego w Gminie Krościenko nad Dunajcem”

Projekt Gminy Krościenko nad Dunajcem znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania, złożonych w konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie Przedszkolne. Obecnie oczekujemy na podpisanie umowy na realizację projektu.

Projekt pn. „Podniesienie jakości i zwiększenie dostępności edukacji w zakresie wychowania przedszkolnego w Gminie Krościenko nad Dunajcem” obejmuje zadania:

1. rozwój punktu przedszkolnego w Krościenku n.D przy ul. Biały Potok 1 poprzez:

– utworzenie nowego oddziału i zatrudnienie kadry,

– dostosowanie zaplecza sanitarno-higienicznego,

– wyposażenie nowego oddziału w meble, pomoce i materiały dydaktyczne, sprzęt TIK, zabawki, itp.,

– modernizację placu zabaw,

– realizację zajęć dodatkowych dla dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego przy ul. Biały Potok 1 (logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, język angielski, rytmika)

2. Rozwój kompetencji kadry wychowania przedszkolnego w Punkcie Przedszkolnym przy ul. Biały Potok poprzez:

– udział w szkoleniach/warsztatach/kursach,

– ukończenie studiów podyplomowych.

 

Całkowita wartość projektu: 475.043,38 zł

Dofinansowanie z EFS: 401.193,38 zł

Wkład własny Gminy: 73.850,00 zł

Baner