Krościenko nad Dunajcem > Bez kategorii > Informacja dla właścicieli zwierząt domowych

Informacja dla właścicieli zwierząt domowych

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem działając na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz. U z 2019 r., poz. 122 z późn. zm.) przypomina właścicielom zwierząt, że zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.”

Jednocześnie informuję o obowiązku zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności. Na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku psy powinny być wyprowadzane na smyczy. Ponadto psy rasy uznawanej za agresywną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687) muszą mieć założony kaganiec oraz mogą być prowadzone wyłącznie przez osobę pełnoletnią. Dopuszcza się zwolnienie psa ze smyczy jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi oraz na obszarach oznaczonych jako wybiegi dla psów, pod warunkiem zachowania przez właściciela lub opiekuna pełnej kontroli psa, za wyjątkiem  psów ras uznawanych za agresywne, których nie wolno zwalniać ze smyczy.

Jednocześnie informuję, że „kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy utrzymaniu zwierzęcia podlega karze grzywny do 1000 zł albo karze nagany” (art. 77 Kodeksu wykroczeń).

PSY NIE MOGĄ SIĘ WAŁĘSAĆ I STWARZAĆ ZAGROŻENIA DLA PRZECHODNIÓW

 

 

Baner