Krościenko nad Dunajcem > Bez kategorii

UWAGA ROLNICY !

W związku z obecną sytuacją wnioski o dopłaty obszarowe wypełniane są tylko elektronicznie. Chcąc wypełnić wniosek skontaktuj się z pracownikiem MODR telefonicznie pod nr 604 878 069.

Dodatkowe numery telefonów do Ośrodka Zdrowia w Krościenku nad Dunajcem

Informujemy, iż w Ośrodku Zdrowia uruchomiono dodatkowe numery telefonów:

tel. 18 262 32 21

tel. 18 262 32 46

tel. 18 262 38 22

tel. 18 262 05 35

RATUSZ PIĘKNIEJE

Budynek ratusza w Krościenku nad Dunajcem  jak widać pięknieje. W ostatnich dniach został wykonany jeden z balkonów na budynku ratusza. Jak widać na poniższych zdjęciach powoli zostaje z precyzją odtwarzany styl pieniński na zewnętrznych elementach budynku.

Prace  są realizowane w ramach projektu pn. „Rewitalizacja XIX wiecznego ratusza wraz z odtworzeniem historycznych funkcji rynku w Krościenku nad Dunajcem, który wdrażany jest w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Gmina na ten cel pozyskała dotację ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 4, 15 mln zł oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości ponad 400 tys. zł. Koszt całej przebudowy wyniesie nieznacznie ponad 8 mln złotych.

Projekt pn. „„Rewitalizacja XIX wiecznego ratusza wraz z odtworzeniem historycznych funkcji rynku w Krościenku nad Dunajcem” nr RPMP.11.02.00-12-0658/17 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020″.

 

Zmiana miejsca posiedzenia XV Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

INFORMACJA

Informujemy Mieszkańców Gminy o zmianie miejsca posiedzenia XV Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
Sesja odbędzie się 19 marca 2020 roku o godzinie 1300 w Szkole Podstawowej nr 1 w Krościenku nad Dunajcem, ul. Pienińska 2.

W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego sesja odbędzie się bez udziału osób z zewnątrz (ustawa z dnia 2   marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – Dz.U. z 2020r. poz.374)

Przebieg sesji będzie transmitowany na stronie internetowej Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/30/2019 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 7 lutego 2019r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Krościenku nad Dunajcem przy Rynek 34/2 i Rynek 34/3 na okres trzech lat.
 11. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem za rok 2019.
 12. Sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem za rok 2019.
 13. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem za rok 2019.
 14. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem za rok 2019.
 15. Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnej oraz Promocji, Agroturystyki i Ochrony Środowiska Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem za rok 2019.
 16. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem za rok 2019.
 17. Zapoznanie się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem w sprawie rozpatrzenia petycji oraz przyjęcie stanowiska Rady Gminy w przedmiotowej sprawie.
 18. Odpowiedzi na interpelacje.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zamknięcie sesji.

 

Komunikat Kierownika SP ZOZ

RYNEK W KROŚCIENKU ROZKOPANY

Rozkopany rynek w Krościenku to nie znak, że ruszyły prace archeologiczne, a sygnał, że zamiast myśleć o przeszłości, tym razem gmina myśli o tym, co będzie. Rozkopany rynek wzbudza zaciekawienie mieszkańców. Wszyscy czekają na efekty modernizacji. Zakres prac na płycie rynku obejmuje przebudowę kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci wodociągowej, uzupełnienie oświetlenia, wymianę konstrukcji jezdni oraz wymianę chodników oraz wymianę nawierzchni jezdni.

Docelowo zostaną wykonane nowe przejścia dla pieszych oraz poszerzone istniejące przejścia (chodniki).Nastąpi również przebudowa istniejącej zatoki autobusowej, która uporządkuje ruch samochodowy. Przebudowa rynku usprawni i uporządkuj komunikację samochodową i pieszą. O tym, jak ogromny zakres ma ingerencja w płytę rynku, świadczą wykonane poniżej zdjęcia.

Wraz z przebudową rynku trwa modernizacja zabytkowego ratusza na krościeńskim Rynku, który widać jak z dnia na dzień pięknieje. W ramach podejmowanych działań powstaje także nowoczesny budynek Gminnego Centrum Kultury. Jak podkreśla Wójt Gminy – Jan Dyda „obiekt bez wątpienia będzie miejscem spotkań lokalnej społeczności, a przede wszystkim miejscem rozwoju szeregu inicjatyw społecznych i kulturalnych budujących społeczeństwo obywatelskie Krościenka”

Wszystkie w.w działania  są realizowane w ramach projektu pn. „Rewitalizację XIX wiecznego ratusza wraz z odtworzeniem historycznych funkcji rynku w Krościenku nad Dunajcem, który wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Gmina na ten cel pozyskała dotację ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 4, 15 mln zł oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości ponad 400 tys. zł. Koszt całej przebudowy wyniesie nieznacznie ponad 8 mln złotych.

 

Projekt pn. „„Rewitalizacja XIX wiecznego ratusza wraz z odtworzeniem historycznych funkcji rynku w Krościenku nad Dunajcem”           nr RPMP.11.02.00-12-0658/17 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020″.

 

Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie koronawirusa

W dniu dzisiejszym na wniosek Wójta Gminy Krościenko w Urzędzie Gminy w Krościenku zostało zwołane posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W posiedzeniu na zaproszenie Wójta Gminy uczestniczył Zastępca Komendanta Komisariatu Policji – Szymon Kowalczyk, Gminny Komendant OSP – Piotr Oleś, Prezes Gminnego Zarządu OSP –Piotr Ciężkowski, kierownik SP ZOZ – Zofia Urban, dyrektorzy szkół, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, oraz pracownicy urzędu gminy.

Podczas spotkania, któremu przewodniczył Wójt Gminy Jan Dyda, omówiono stan przygotowania Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Krościenku oraz szkół, i jednostek organizacyjnych gminy do podjęcia działań w przypadku pojawienia się podejrzenia/zachorowania na koronawirus na terenie gminy. Zobowiązano dyrektorów szkół i jednostek organizacyjnych do ciągłego zabezpieczenia podstawowych środków higienicznych w podległych im placówkach.

 

Kampania społeczna “W Twoim domu mieszka złodziej!”

ulotka

 

 

 

Informacja dla właścicieli zwierząt domowych

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem działając na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz. U z 2019 r., poz. 122 z późn. zm.) przypomina właścicielom zwierząt, że zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.”

Jednocześnie informuję o obowiązku zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności. Na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku psy powinny być wyprowadzane na smyczy. Ponadto psy rasy uznawanej za agresywną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687) muszą mieć założony kaganiec oraz mogą być prowadzone wyłącznie przez osobę pełnoletnią. Dopuszcza się zwolnienie psa ze smyczy jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi oraz na obszarach oznaczonych jako wybiegi dla psów, pod warunkiem zachowania przez właściciela lub opiekuna pełnej kontroli psa, za wyjątkiem  psów ras uznawanych za agresywne, których nie wolno zwalniać ze smyczy.

Jednocześnie informuję, że „kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy utrzymaniu zwierzęcia podlega karze grzywny do 1000 zł albo karze nagany” (art. 77 Kodeksu wykroczeń).

PSY NIE MOGĄ SIĘ WAŁĘSAĆ I STWARZAĆ ZAGROŻENIA DLA PRZECHODNIÓW

 

 


Warning: Illegal string offset 'tytul' in /home/users/kroscienko-gmina/public_html/strona2/wp-content/themes/Kroscienko_CMS/index.php on line 55


Warning: Illegal string offset 'tresc' in /home/users/kroscienko-gmina/public_html/strona2/wp-content/themes/Kroscienko_CMS/index.php on line 56