Krościenko nad Dunajcem > Bez kategorii

Sołectwo Biały Potok – Tylka

Sołectwo Biały Potok – Tylka środki funduszu sołeckiego przeznaczyło na modernizację części drogi – ul. Biały Potok.
W ramach środków wykonano asfaltowanie drogi. Koszt zadania wyniósł 28 997,25 zł. Wykonawcą robót była firma PAWLAK – Łukasz Pawlak z Łabowej.

Informacja o niebezpiecznym zjawisku – gwałtowne wzrosty stanów wody

Informacja o niebezpiecznym zjawisku I_42

Ostrzeżenie meteorologiczne – burze z gradem

Ostrzeżenie meteo nr 172

Ostrzeżenie meteorologiczne – deszcz z burzami

Ostrzeżenie meteo nr 167

Witamy Gości !

Od dziś w łódce flisackiej przy Starej Plebanii w Krościenku nad Dunajcem spotkać można osobliwą parę. Góral i Góralka czekają na turystów oraz mieszkańców i zachęcają do zwiedzania uroków regionu. Nowa atrakcja od pierwszych chwil przyciąga zainteresowanych. Rzeźbę Góralki wykonał Marek Krzywonos-Wolak, a rzeźbę Górala wykonał Marek Dziedzina.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne – burze z gradem.

Ostrzeżenie meteo nr 166

Zwrot podatku akcyzowego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

 • w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
  w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminie:

1 – 30 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Edytowalny wniosek o zwrot podatku akcyzowego.

Życzenia z okazji Dnia Dziecka

Drogie dzieci!

Z okazji Dnia Dziecka wszystkim dzieciom składam serdeczne życzenia,

dużo radości, sukcesów w szkole, rozwoju pasji i talentów oraz beztroskiej zabawy.

Niech każdy dzień będzie dla Was wspaniałą przygodą.

Jan Dyda

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem

 

  

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko – Referenta d.s. Ochrony Środowiska

Wójt Gminy ogłasza nabór na wolne stanowisko 

referenta d.s. ochrony środowiska 
w Urzędzie Gminy Krościenko nad Dunajcem

ul. Rynek 35 , 34-450 Krościenko nad Dunajcem 

 I. Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze

 1. Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa karnoskarbowe,
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 5. Nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

 1. Wykształcenie wyższe – preferowane wykształcenie wyższe magisterskie, z zakresu ochrony środowiska, inżynierii środowiska , rolnictwa ,
 2. Doświadczenie zawodowe – pięcioletni staż pracy na stanowiskach związanych z tematyką ochrony środowiska,
 3. Umiejętność obsługi komputera i korzystania z Internetu.

III. Wymagania dodatkowe:

1. Obsługa sprzętu – znajomość pakietu Microsoft Office,

2. Znajomość języka obcego,
3. Wiedza specjalistyczna – znajomość regulacji prawnych z zakresu: – ustawy o  samorządzie gminnym, – ustawy o pracownikach samorządowych, – ustawy  Kodeks postępowania administracyjnego, – ustawy o ochronie przyrody- ustawy Prawo wodne, – ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, -ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,- ustawy o odpadach, -ustawy Prawo wodne, – ustawy o ochronie przyrody,  – ustawy o ochronie danych osobowych oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. U. UE. L.2016.119.1 z  dnia  2016.05.04),

4. Umiejętności i zdolności :

a) umiejętność właściwej interpretacji stosowania przepisów wymienionych w pkt 3,

b) biegła znajomość obsługi komputera oraz znajomość pakietu Microsoft Office,

c) umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,

d) umiejętność pracy w zespole,

e) posiadanie cech osobowościowych:  komunikatywność, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, terminowość, obowiązkowość w realizacji zadań.

IV. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

1) Prowadzenie spraw z zakresu:

 1. Ochrony środowiska w tym:
 1. sporządzanie i aktualizacja gminnego programu ochrony środowiska oraz okresowych raportów z jego wykonania,
 2. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,
 3. prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w zakresie wykonywanych zadań,
 4. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz prowadzenie bazy OOŚ,
 5. współdziałanie w dziedzinie ochrony środowiska i edukacji proekologicznych z organizacjami ekologicznymi i innymi jednostkami,
 6. sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska,
 7. prowadzenie ewidencji: zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków, budynków podłączonych do kanalizacji, bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków,
 8. współpraca z instytucjami działającymi w zakresie ochrony środowiska i utrzymania środowiska w należytym stanie,
 9. prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania prawidłowej gospodarki ściekowej,
 10. nadzór i realizacja zadań wynikających z Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego m.in. koordynowanie czynności związanych z prowadzeniem kontroli palenisk domowych pod kątem przestrzegania zakazu spalania odpadów i wymogów określonych w uchwale antysmogowej oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,
 11. wykonywanie czynności związanych z realizacją projektów dot. ochrony środowiska,
 12. Prowadzenie i rozliczanie opłat za korzystanie ze środowiska.

2) Utrzymania czystości i porządku w gminie:

 1. opracowywanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz stała ich weryfikacja,
 2. przygotowanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań i informacji dot. gospodarowania odpadami komunalnymi,
 3. kontrolowanie realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości związanych z utrzymaniem czystości i porządku, które wynikają z przepisów prawa, a w przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków, wydawanie decyzji nakazujących wykonanie obowiązku,
 4. prowadzenie współpracy z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
 5. wydawanie decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz prowadzenie rejestru działalności regulowanej,
 6. wykonywanie czynności związanych z realizacją programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy oraz eliminacją ze środowiska wyrobów zawierających azbest,
 7. organizowanie i nadzorowanie likwidacji dzikich wysypisk w gminie,
 8. nadzór nad utrzymaniem czystości w gminie,

3)  Ustawy o odpadach:

 1. wykonywanie obowiązkowych zadań własnych gminy w zakresie gospodarki odpadami,
 2. przeprowadzenia stosownych kontroli związanych z gospodarką odpadami, sporządzanie protokołów z kontroli, przygotowywanie zarządzeń pokontrolnych, wystąpień,
 3. wydawanie decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania, wskazywanie sposobu wykonania tej decyzji,

4)   Gospodarki wodno-ściekowej:

 1. koordynacja i nadzór działań w zakresie utrzymania kanalizacji burzowej,
 2. udział w wizjach lokalnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,
 3. prowadzenie współpracy przy wykonywaniu dokumentacji na sieć wodociągową i kanalizacyjną,
 4. nakazywanie wykonania niezbędnych urządzeń zabezpieczających wodę przed zanieczyszczeniem lub zabronienia wprowadzania ścieków do wody w przypadku wprowadzenia przez właściciela gruntu ścieków nienależycie oczyszczonych,
 5. opracowywanie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy
 6. prowadzenie spraw związanych z działalnością spółek wodociągowo – kanalizacyjnych

5) Prawa wodnego, a w szczególności dot. zmiany stosunków wodnych na gruncie, zmniejszenie retencji terenowej /ustalenie i prowadzenie ewidencji podmiotów obowiązanych do ponoszenia opłaty, ustalanie wysokości opłaty za zmniejszenie retencji/,

 6) Rolnictwa i leśnictwa i ochrony przyrody oraz ochrony zwierząt, a w szczególności:

 1. koordynacja spraw z zakresu rolnictwa, hodowli zwierząt i roślin, prowadzenie spraw melioracji
 2. współdziałanie ze służbami rolnymi i GUS-em /spisy rolne/
 3. udział w komisjach ds. szacowania strat w przypadku klęsk żywiołowych (susze,  powodzie),
 4. sprawy dot. uprawy maku i konopi,
 5. prowadzenie spraw związanych z ochroną zwierząt, kontrola przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt, opracowanie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psa rasy uznawanej za niebezpieczną,
 6. sprawy dot. zwalczania chorób zakaźnych u zwierząt i wścieklizny,
 1. współpraca z konserwatorem przyrody, nadleśnictwem, parkiem krajobrazowym, parkami narodowymi, kołami łowieckimi,
 2. sprawy z zakresu leśnictwa,
 3. realizacja zadań gminy wynikających z prawa łowieckiego,
 1. realizacja zadań określonych w ustawie – Prawo Górnicze i Geologiczne /źródła, opiniowanie projektów robót geologicznych/;
 2. Realizacja zadań określonych w ustawie o Ochronie Przyrody /przygotowywanie projektów pozwoleń na wycięcie drzew i krzewów oraz prowadzenie postępowań o naliczanie kar za nielegalne usuniecie drzew i krzewów, prowadzenie rejestru pomników przyrody/ 

V. Warunki pracy na stanowisku:

1. umowa o pracę,

2. pełny wymiar czasu pracy,

3. praca jednozmianowa w podstawowym systemie czasu pracy,

4. praca o charakterze biurowym głównie w siedzibie Urzędu,

4. praca w terenie – udział w rozprawach, wyjazdy służbowe, szkolenia,

5. praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. na dobę,

6. bezpośredni kontakt z klientami.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych :

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze (kwiecień 2020 r.) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Krościenko nad Dunajcem

w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy, niż 6 %.

VII. Wymagane dokumenty:

1.list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,

2.życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

3.kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4.kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),

5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,

6. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8. kserokopia dokumentu potwierdzającego jego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia określonego w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,

9. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku,

10. oświadczenie, że kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią,

11. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE. L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04),

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie CV i list motywacyjny oraz oświadczenia powinny być podpisane przez kandydata własnoręcznie. Kserokopie pozostałych dokumentów, kandydat sam potwierdza za zgodność z oryginałem opatrując je datą i własnoręcznym podpisem.

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji, z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska” osobiście w sekretariacie Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy

ul. Rynek 35, 34-450 Krościenko nad Dunajcem (decyduje data wpływu do Urzędu) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 czerwca 2020 r. do godz. 13.00.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni pisemnie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej lub testu.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) informuję, że:

1)  Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Krościenko nad Dunajcem adres  e-mail: gmina @kroscienko-nad-dunajcem.pl (dalej jako „ADO”);

2) ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie: Pana Ludwika Wolskiego , z którym można kontaktować się mailowo za pośrednictwem adresu iod@kroscienko-nad-dunajcem.pl we wszelkich sprawach z zakresu realizacji obowiązku ochrony danych osobowych.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na podstawie ogłoszenia o naborze kandydatów na stanowisko pracy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy

4)  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres do 3 miesięcy po ogłoszeniu wyników naboru,

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody,

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

Wójt Gminy
Jan Dyda

Do pobrania:

 1. Klauzula o ochronie danych osobowych Załącznik Nr 3
 2. Kwestionariusz osobowy kandydata
 3. Oświadczenia kandydata


Warning: Illegal string offset 'tytul' in /home/users/kroscienko-gmina/public_html/strona2/wp-content/themes/Kroscienko_CMS/index.php on line 55


Warning: Illegal string offset 'tresc' in /home/users/kroscienko-gmina/public_html/strona2/wp-content/themes/Kroscienko_CMS/index.php on line 56