Znajdujesz się na archiwalnej stronie Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem.


Strona została przeniesiona na adres:
www.kroscienko.pl

archiwum > Informacje samorządowe > Zmiana planu Tylka- korekta obszaru

Zmiana planu Tylka- korekta obszaru

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 i art.27  ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Krościenko nad Dunajcem Uchwały Nr XI/109/2019 z dnia 7 listopada 2019 roku zmieniającej w Uchwale Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem  Nr VIII/63/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Krościenko – Tylka załącznik graficzny określający obszar podlegający zmianie. Zmiana powyższa dotyczy niewielkiej korekty południowo – wschodniej granicy  terenu objętego zmianą planu (zwiększenie powierzchni obszaru opracowania o około 60 m2) i wynika z dostosowania ww. granicy do ustaleń obowiązującego planu

Zmiana planu obejmuje część terenów oznaczonych w obowiązującym planie symbolem RL i oznaczonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały, a jej zakres będzie zgodny z art.15 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1945 ze zmianami).

Równocześnie zawiadamiam, iż w związku, z art. 46 pkt 1), art.39 oraz art.54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U z 2018r. poz.1081 ze zmianami), zawiadamiam o możliwości składania wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko sporządzanej do ww. zmiany planu.

W związku z powyższym zawiadamiam, iż wnioski do ww. dokumentów mogą być składane w terminie do 21 dni od daty ukazania się ww. ogłoszenia tj. do dnia 17.12.2019r. Równocześnie informuję, iż złożone po obwieszczeniu z dnia 23.07.2019r. w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Krościenko – Tylka wnioski są aktualne.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko n/Dunajcem lub przesyłać na adres Urzędu Gminy; 34-450 Krościenko n/Dunajcem, Rynek 35 albo drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

Baner