Znajdujesz się na archiwalnej stronie Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem.


Strona została przeniesiona na adres:
www.kroscienko.pl

archiwum > Informacje samorządowe > Obwieszcenie Wójta Gminy Krościenko nad Dunjacem

Obwieszcenie Wójta Gminy Krościenko nad Dunjacem

Krościenko n.D, 2019-10-28

 

Znak: ZP.6730.18.19

 

O B W I E S Z C Z E N I E  WÓJTA GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM

o wszczęciu   postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

         Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 199) Urząd Gminy Krościenko n.D.  zawiadamia, że jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków  lokalizacji inwestycji dla zadania:

  1. Przebudowa słupa nr 135
  2. Przebudowa złącza kablowego nr 18422/RD6
  3. Demontaż słupa nr 136 wraz z przyłączem napowietrznym
  4. Prowadzenie linii kablowej typu NA2XY-J 4x 120mm2 po trasie zgodnej z PZT
  5. Prowadzenie linii kablowej (WLZ) typu YKY 4 x 10mm2 po trasie zgodnej z PZT

na działkach Ew. nr 1397/10, 1397/13, 10444/1, 1405  położonych w Krościenku n.D.  – inwestor : Krzysztofa Kozielec zam. Lubań 8, 34-450 Krościenko n.D. reprezentowanego przez pełnomocnika: Łukasza Mrówka.

 

W związku z tym zainteresowane strony będące uczestnikami tego postępowania, mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść swoje uwagi lub zastrzeżenia, w terminie 7 dni od daty wywieszenia  niniejszego zawiadomienia.

 

Dokumentacja terenu objętego wnioskiem znajduje się do wglądu  w Urzędzie Gminy Krościenko n.D – pok. nr 6 od poniedziałku do czwartku w godzinach urzędowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baner