Krościenko nad Dunajcem > Wiadomości > X Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

X Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Zapraszam Mieszkańców Gminy Krościenko nad Dunajcem na X Sesję Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

            Sesja odbędzie się w dniu 3 października 2019 roku  (czwartek) o  godzinie 1400 w budynku Urzędu Gminy  w  Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35, (sala konferencyjna II piętro).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.
 4. Interpelacje radnych
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2019.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Krościenku nad Dunajcem przy ul. Jagiellońskiej 9 na okres trzech lat.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Krościenko nad Dunajcem.
 11. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z przeprowadzonej analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych.
 12. Informacja Wójta Gminy z przeprowadzonej analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

GABRYŚ STANISŁAW

Baner