Krościenko nad Dunajcem > Wiadomości > PROGRAM „MÓJ PRĄD”

PROGRAM „MÓJ PRĄD”

PIERWSZY NABÓR dla Programu Mój Prąd

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił pierwszy konkurs do Programu „Mój Prąd”. Wnioski można składać
od 30 sierpnia do 20 grudnia 2019 roku lub do wyczerpania alokacji środków. O dofinansowanie w ramach Programu mogą ubiegać się osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji fotowoltanicznej. Maksymalna kwota dofinansowania na jedno przedsięwzięcie wynosi 50 % kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 5 tys. złotych.

Szczegółowa dokumentacja Programu „Mój Prąd” wraz z wnioskiem o dofinansowanie  znajduje się na stronie internetowej: http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/

Wniosek składa się wyłącznie w wersji papierowej, z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy, w kopercie opatrzonej adnotacją „Program priorytetowy „Mój Prąd””, bezpośrednio w siedzibie od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1500 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 1

Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

W przypadku ręcznego wypełniania wniosku wszystkie pola wniosku niezaznaczone na szaro muszą być wypełnione CZARNYM LUB NIEBIESKIM DŁUGOPISEM DRUKOWANYMI LITERAMI pod rygorem odrzucenia wniosku.

Informacji o programie Mój Prąd” udzielają Doradcy Energetyczni Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/

Nabór wniosków dotyczy następujących rodzajów przedsięwzięć oraz właściwych dla nich beneficjentów:

Rodzaje przedsięwzięć Beneficjenci
Przedsięwzięcia polegające na zakupie
i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej
od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych
Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby,
które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej
w mikroinstalacji

 

 

 

 

Baner