Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe > Konkurs „Mecenat Małopolski” –ogłoszony!

Konkurs „Mecenat Małopolski” –ogłoszony!

Zarząd Województwa Małopolskiego   ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2019 roku pn. „Mecenat Małopolski”.

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą się ubiegać n.w oferenci z zastrzeżeniem, że ich cele statutowe są zgodne z dziedziną w jakiej realizowane jest zadanie:
a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.),
b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, prowadzące działalność pożytku publicznego,
d )spółdzielnie socjalne

  1. e) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.176 z późn. zm.) które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Termin składania ofert  2019-02-14

W ramach konkursu wspierane będą n.w zadania

  1. rozwijające kompetencje kulturowe i świadomość estetyczną społeczeństwa, promujące i tworzące warunki, które sprzyjają rozwojowi talentów twórców zarówno początkujących, jak i z uznanym dorobkiem;
  2. ułatwiające integrację artystów, zwłaszcza z różnych dziedzin sztuki, w celu wymiany doświadczeń i tworzenia wspólnych projektów artystycznych;
  3. polegające na inspirowaniu i zachęcaniu do tworzenia dzieł sztuki oraz powoływaniu niezależnych inicjatyw artystycznych, a także umożliwiające ich prezentowanie;
  4. utrzymujące tożsamość lokalną i regionalną szczególnie poprzez wspieranie folkloru;
  5. zachowujące i utrwalające w formie cyfrowej zasoby dziedzictwa kulturowego;
  6. promujące kulturę i tradycje mniejszości narodowych i grup etnicznych zamieszkujących Małopolskę;
  7. tworzące ambitne formy animacyjne na rzecz międzypokoleniowej aktywizacji społeczności;
  8. upowszechniające tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP.

Wiecej na stronie: www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/kultura-i-dziedzictwo/konkursy-grantowe/mecenat-malopolski

K.Kubik

Baner