Krościenko nad Dunajcem > Wiadomości > III Sesja Rady Gminy Krościenko n.D. – transmisja na żywo

III Sesja Rady Gminy Krościenko n.D. – transmisja na żywo

 

Zapraszam Mieszkańców Gminy Krościenko nad Dunajcem
na III Sesję Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Sesja odbędzie się w dniu 28 grudnia 2018 roku (piątek) o godzinie 13:00
w budynku Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35,
(sala konferencyjna II piętro).Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z I i II Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.
 4. Interpelacje Radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2018.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat dla wybranej grupy odbiorców usług określonej w taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Krościenko nad Dunajcem z organizacjami pozarządowymi oraz z pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 15. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2019.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 17. Odpowiedzi na interpelacje.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
GABRYŚ STANISŁAW

Transmisja Sesji – www.kroscienko.sesja.pl

Baner