Krościenko nad Dunajcem > Wiadomości > Rozbudowa drogi powiatowej nr 1638K Krośnica – Sromowce Niżne w miejscowości Krośnica – etap I

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1638K Krośnica – Sromowce Niżne w miejscowości Krośnica – etap I

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
w Nowym Targu
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO
u l . S z p i t a l n a 1 4 , 3 4 – 4 0 0 N o w y T a r g tel./ fax. (0-18) 26-497-70, 26-628-88 e-mail: pzd@nowotarski.pl

Nowy Targ, 25 października 2018 r.
Numer sprawy: PZD-ZP-IU.26.5.23.2018

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego
Nazwa nadana zamówieniu: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1638K Krośnica – Sromowce Niżne
w miejscowości Krośnica – etap I
Działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz.1986 ze zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym
postępowaniu:
1) wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Grzegorz Zając Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe ZIBUD
34-608 Kamienica 477
Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania a jego oferta nie podlega odrzuceniu
oraz uzyskała maksymalną ilość – 100,00 punktów w jedynym kryterium cena – 100%,
określonym w rozdziale XVIII specyfikacji istotnych warunków zamówienia i tym samym
jest najkorzystniejsza dla Zamawiającego. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art.91
ust.1 Prawa zamówień publicznych cyt.: „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.”
2) złożono następujące oferty niepodlegające odrzuceniu (wraz z przyznaną punktacją w
każdym kryterium oceny ofert):
a) Grzegorz Zając Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe ZIBUD
34-608 Kamienica 477
Cena oferty brutto: 918 958,58 zł
Liczba punktów w kryterium cena: 60,00
Wydłużenie okresu gwarancji jakości: o 2 lata
Liczba punktów w kryterium: 40,00
Sumaryczna liczba punktów: 100,00
b) F.H.U. Leszek Bednarczyk
34-440 Kluszkowce, ul. Turystyczna 12
Cena oferty brutto: 988 305,00 zł
Liczba punktów w kryterium cena: 55,79
Wydłużenie okresu gwarancji jakości: o 2 lata
Liczba punktów w kryterium: 40,00
Sumaryczna liczba punktów: 95,79
_______________________________

Dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu
mgr inż. Tomasz Moskalik

Baner