Krościenko nad Dunajcem > Wiadomości > XXXIV Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

XXXIV Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Zapraszam Mieszkańców Gminy Krościenko nad Dunajcem 
na XXXIV Sesję Rady Gminy
Krościenko nad Dunajcem

 

Sesja odbędzie się w dniu 23 listopada 2017 roku (czwartek) o    godzinie 1500 w budynku Urzędu Gminy  
w  Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35, (sala konferencyjna II piętro).

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 3. Informacja z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.
 4. Interpelacje Radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2017.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/93/2015 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krościenku nad Dunajcem w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krościenku nad Dunajcem
 16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Grywałdzie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bohaterów Warszawy w Grywałdzie
 17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Krośnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Brzechwy w Krośnicy
 18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krościenku nad Dunajcem w ośmioletnią Szkołę Podstawowej Nr 2 w Krościenku nad Dunajcem.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II  w Krościenku nad Dunajcem.
 20. Odpowiedzi na interpelacje.
 21. Wolne wnioski.
 22. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Gabryś Tomasz

Baner