Krościenko nad Dunajcem > Wiadomości > Kolejna dotacja dla gminy – dofinansowanie ograniczania niskiej emisji

Kolejna dotacja dla gminy – dofinansowanie ograniczania niskiej emisji

Dla gminy Krościenko została przyznana kolejna dotacja wysokości 803 049, 44 zł.  na dofinansowanie ograniczania niskiej emisji. Tym razem jest to dofinansowanie do projektu pn: „Poprawa, jakości powietrza na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych” Projekt będzie realizowany w ramach w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, a Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji ( paliwa stałe) – SPR. W ramach projektu na terenie gminy Krościenko planuje się wymianę100 szt. starych źródeł grzewczych (kotłów na paliwa stałe (węgiel kamienny-ekogroszek) oraz wymianę instalacji wewnętrznych w budynkach mieszkalnych. Wartość inwestycji została oszacowana na kwotę ponad 950 tys.zł. a dofinansowanie wynosi aż 98, 50% kosztów kwalifikowanych. Aby gmina mogła przystąpić do realizacji projektu musi posiadać w pierwszej kolejności audyty energetyczne, które nadal są w trakcie opracowania przez firmę audytorska wybraną w drodze przetargu przez Urząd Marszałkowski.

            Wsparcie mieszkańców gminy jest uwarunkowane od oceny energetycznej budynku, w którym planowana jest wymiana źródła ciepła. Nie mamy wpływu na przyśpieszenie wykonania wszystkich audytów, co znacznie opóźnia nam rozpoczęcie realizacji inwestycji – komentuje Wójt gminy Jan Dyda. Jako gmina robimy wszystko, aby przystąpić do realizacji zadania jak najszybciej, dlatego tez z uwagi na dwa pozytywne rozstrzygnięcia konkursowe, planujemy w miesiącu październiku przyjąć regulamin określający zasady udzielania dotacji, oraz zawierać umowy z mieszkańcami”. Zgodnie z nową interpretacją Urzędu Marszałkowskiego, jeżeli właściciel zdecyduje się na zakup nowego pieca jeszcze w tym roku, a jego audyt będzie pozytywny i będzie zawarta umowa z gminą, to do refinansowania są przewidziane wydatki poniesione od 10 lutego 2017 roku”

Gmina jest także w trakcie opracowania partnerskiego wniosku w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych./ ogniwa fotowoltaiczne/ Termin złożenia wniosku upływa 30 listopada 2017r, a jego rozstrzygniecie planowane jest na kwiecień 2018 roku

K.Kubik

 

 

 

 

Baner