Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe > Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krościenku

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krościenku

         Krościenko n.D, 2017-09-18

Znak: ZP.6730.30.17

 

O B W I E S Z C Z E N I E

O zakończeniu postępowania dowodowego w  postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

         Stosownie do art.53 ust.1  ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778, 904, 961, 1250) Urząd  Gminy w Krościenku n.D  zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w  postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia warunków lokalizacji celu publicznego dla  inwestycji: „rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Krościenku n.D. na działce Ew. nr 10484/68 i części działki Ew. nr 10484/75 położonej w Krościenku n.D.” Inwestor: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy Targ.

W związku z tym zainteresowane strony będące uczestnikami tego postępowania, mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść swoje uwagi lub zastrzeżenia, w terminie 7 dni od daty wywieszenia  niniejszego zawiadomienia.

            Przedłożona dokumentacja terenu objętego wnioskiem znajduje się do wglądu  w Urzędzie Gminy Krościenko n.D – pok. nr 6 od poniedziałku do czwartku w godzinach urzędowania.

 

 

Baner