Krościenko nad Dunajcem > Samorząd > Oświata > Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem informuje, że na podstawie art. 70b ustawy  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, pracodawcy mogą uzyskać od gminy, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego w celu jego przygotowania zawodowego. Dofinansowanie dotyczy wszystkich pracodawców będących osobami prawnymi lub fizycznymi, o ile spełnią warunki określone w art. 70b ustawy o systemie oświaty.

Dofinansowanie jest pomocą de minimis i przyznawane jest na wniosek pracodawcy, złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, po spełnieniu przez pracodawcę warunków do udzielenia pomocy.

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć (w przypadku kopii – potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracodawcę):

a) dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji pedagogicznych oraz kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianego pracownika przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę,

b) dokument potwierdzający zatrudnienie na umowę o pracę osoby prowadzącej szkolenie młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy,

c) umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

d) dokument potwierdzający złożenie egzaminu z przygotowania zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym,

e) dokument potwierdzający krótszy okres szkolenia (dołączyć w przypadku zmiany umowy),

f) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających lat lub oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

g) wypełniony (aktualnie obowiązujący)  formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

i)  inne dokumenty na żądanie organu rozpatrującego wniosek.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem, Rynek 35 , 34-450 Krościenko n.D

Szczegółowych informacji o realizacji zadania udziela Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Krościenko n.D, tel 18 262 34 49 

Prosimy wszystkich pracodawców o informowanie, o zawarciu umowy z młodocianymi pracownikami, co umożliwi wcześniejsze zaplanowanie środków na dofinansowanie kosztów kształcenia.

 

Podstawa prawna:

1.   Art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r., poz. 2156, ze zm.).

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 232).

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnienie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1808 ze zm.).

4.  Rozporządzenie MENiS z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, § 10 ust. 4 i 5 (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626 ze zm.).

5. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 7, ze. zm.).

6. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, art. 37 ust. 1, 2a, 7 (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, ze zm.).

7. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr  1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz .Urz. UE L 352 z 24.12.2013 str. 1).

8.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zm.).

 

DO POBRANIA:

  1. formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_
  2. zawiadomienie_o_zawarciu_umowy_z_mlodocianym_pracownikiem2
  3. wniosek-o-dofinansowanie
  4. oswiadczenia
Baner