Znajdujesz się na archiwalnej stronie Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem.


Strona została przeniesiona na adres:
www.kroscienko.pl

archiwum > Samorząd > Gospodarka Komunalna > Zarządzenie nr 13/2012 Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym w Krościenku nad Dunajcem.

Zarządzenie nr 13/2012 Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym w Krościenku nad Dunajcem.

ZARZĄDZENIE Nr  13.2012
Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem
z dnia 28 lutego  2012 r.

 w sprawie opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym w Krościenku nad Dunajcem.

 

Na podstawie art. 2 ust.1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych  (Dz.U. z 2011 r. Nr 118, poz.687 z późniejszymi zm.), art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz uchwały Nr XX/142/2000 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie powierzenia Zarządowi Gminy Krościenko n.D. uprawnień do ustalania cen i opłat za usługi komunalne, oraz za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej.

 

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem
zarządza:

 

§ 1

Ustala się stawki opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym w Krościenku n.D. w wysokości określonej w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Traci moc Uchwała Nr 27/54/2001 Zarządu Gminy Krościenko n.D. z dnia 03 lipca 2001 roku w sprawie opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym w Krościenku nad Dunajcem.

 

 

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krościenku nad Dunajcem.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania  z mocą obowiązującą od 1 marca 2012 roku.

 

 

Załącznik Nr 1

do zarządzenia nr  13.2012

Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem

z dnia  28  lutego 2012 roku

 

Cennik opłat i usług cmentarnych na cmentarzu Komunalnym w Krościenku n.D.

 

 

  1. Opłata za udostępnienie miejsca grzebalnego na pochowanie zwłok i prochów (bez prawa wykonania nagrobka) na okres 20 lat

 

1.1

a) pod grób ziemny dziecięcy (dziecko do lat 6-ciu)

b) opłata prolongacyjna na dalsze 20 lat

150 zł

150 zł

1.2

a) pod grób ziemny pojedynczy ( w wymiarach max. 1mx2m)

b) opłata prolongacyjna na dalsze 20 lat

300 zł

300 zł

1.3

Przy pochówku w istniejącym, opłaconym grobie ziemnym pobiera się opłatę za przedłużenie nienaruszalności grobu do 20 lat

iloczyn 1/20 ustalonych w pkt 1.1 i 1.2 opłat i ilości lat jakie pozostają do opłacenia, aby dochować grób na 20 lat

1.4

a) opłata za miejsce przeznaczone do pochówku urny (jeżeli inne niż istniejący grób ziemny)

b) prolongata miejsca pod urnę (jeżeli inne niż istniejący grób ziemny)

 150 zł

 150 zł

  1. Opłata za udostępnienie miejsca pod grób murowany (grobowiec) na 50 lat.

2.1

a) pojedynczy jednopoziomowy

b) podwójny jednopoziomowy

1200 zł

2400 zł

2.2

a) pojedynczy dwupoziomowy

b) podwójny dwupoziomowy

1400 zł

2800 zł

2.3

a) pojedynczy trzypoziomowy

b) podwójny trzypoziomowy

1600 zł

3200 zł

2.4

Opłata prolongacyjna za zachowanie grobowca na 20 lat pobierana po okresie 50 lat licząc od roku, w którym wydano zezwolenie na wykonanie grobowca, a w przypadku braku zezwolenia od roku, w którym  dokonano pierwszego pochówku w grobowcu

a) za grobowiec pojedynczy

b) za grobowiec podwójny

c) za grobowiec potrójny

 300 zł

           600 zł

900 zł

2.5

Przy pochówku w istniejącym, nieopłaconym grobowcu pobiera się przy pochówku opłaty (za miejsce) określone w pkt 1.2a lub 1.4b

300 zł

  1. Opłata za zezwolenie na utrwalenie grobu nagrobkiem (jednorazowa)

3.1.

a) grobu dziecięcego lub grobu z urną

b) grobu ziemnego pojedynczego

c) grobu ziemnego podwójnego

d) grobu ziemnego potrójnego

200 zł

450 zł

900 zł

1350 zł

  1. Opłata za wykonanie grobu, zasypanie grobu, usypanie mogiły

4.1

w okresie od 1 kwiecień do 31 listopad

a) grobu dziecięcego (dziecko do lat 6-ciu) lub grobu na urnę

b) grobu pojedynczego jednopoziomowego

c) grobu pojedynczego dwupoziomowego (na dwa miejsca)

200 zł

                       450 zł

                       600 zł

4.2

w okresie od 1 grudzień do 31 marzec

a) grobu dziecięcego (dziecko do lat 6-ciu) lub grobu na urnę

b) grobu pojedynczego jednopoziomowego

c) grobu pojedynczego dwupoziomowego (na dwa miejsca)

                                                                  250 zł

                               550 zł

700 zł

  1. Pozostałe opłaty

5.1

a) za otwarcie grobowca i przygotowanie grobowca do pochówku (bez konieczności usuwania warstwy ziemi)

b) za otwarcie i przygotowanie grobowca do pochówku poprzedzone usuwaniem warstwy ziemi

250 zł

400 zł

5.2

przygotowanie grobu ziemnego z nagrobkiem do pochówku (usunięcie płyty, ułożenie powtórne płyty)

150 zł

5.3

udział w ceremonii (gdy pochówek wykonywany przez zewnętrzny podmiot)

250 zł

 

Do podanych w cenniku opłat doliczony będzie podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

 

 

 

 

Baner