Znajdujesz się na archiwalnej stronie Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem.


Strona została przeniesiona na adres:
www.kroscienko.pl

archiwum > Samorząd > Gospodarka Komunalna > Informacja o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i obowiązku złożenia nowej deklaracji

Informacja o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i obowiązku złożenia nowej deklaracji

 

Informuje, że w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach (Dz.U. z  2015 roku, poz.87),  Rada Gminy Krościenko nad Dunajcem ustaliła nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi1), oraz zmieniła stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi2).

Od 1-go lipca 2015  stawki te wynoszą:

  • 9,00 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą nieruchomość, jeżeli odpady zbierane i odbierane są       w sposób selektywny,
  • 16,00 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą nieruchomość, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny

W przypadku gdy, na danej nieruchomości następuje okresowa zmiana liczby mieszkańców np. w związku     z  czasowym pobytem poza terenem gminy  (studenci,  osoby pracujące poza gminą Krościenko nad Dunajcem),  każdorazowo, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć kolejną deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany ilości osób.

W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (m.in. pokoje do wynajęcia, agroturystyka), wykorzystywanych jedynie przez część roku, rada gminy uchwaliła odrębną uchwałą3) ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe  w wysokości:

  • 100 zł rocznie w przypadku gdy odpady zbierane są i odbierane w sposób selektywny
  • 150 zł rocznie w przypadku gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny

Właściciele tych nieruchomości otrzymają dodatkową deklarację4) do wypełnienia.

 

Przypominam, że właściciele nieruchomości  na których nie zamieszkują mieszkańcy (obiekty handlowe, usługowe, instytucje,  obiekty świadczące usługi hotelarskie, pola kempingowe i pola namiotowe, oraz pozostałe podmioty prowadzące działalność gospodarczą) zobowiązani są do zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych    zawartej z przedsiębiorcą lub gminną jednostką organizacyjną świadczącą usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych.

W związku z zaistniałymi zmianami,  prosimy o wypełnienie i złożenie w terminie do 14-go lipca 2015 rokudeklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami na nowym formularzu (druk w załączeniu).

Deklaracje należy składać w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krościenku nD – Rynek 32, 34-450 Krościenko nad Dunajcem od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-15-tej.

W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody,   a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

W związku z możliwością zwolnienia w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zmianami)5) osoby, które wypełnią część G deklaracji muszą  w celu weryfikacji danych przedstawić zaświadczenie o dochodach uzyskiwanych                          w gospodarstwie domowym.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej. Od dnia   1-go października 2012 roku  dla osoby samotnie gospodarującej jest nim dochód nie przekraczający kwoty 542 zł, natomiast dla osoby w rodzinie – kwota 456 zł. Wysokość i zakres zwolnień będzie ustalona w oparciu o dane przekazane w deklaracjach.

Dodatkowe informacje dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami można uzyskać w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krościenku nad Dunajcem – Rynek 32 lub pod numerem 18 262 57 26.

 

 

1) Uchwala Nr VI/33/2015 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem  z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

2) Uchwała Nr VI/31/2015 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

3) Uchwała Nr VIII/56/2015 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 21 maja 2015 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

4) Uchwała Nr VIII/57/2015 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 21 maja 2015 roku  w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku.

5)art.6k ust.4 ustawy z dnia W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zmianami) Rada gminy, w drodze uchwały, może zwolnić w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej(Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.)

Baner