Znajdujesz się na archiwalnej stronie Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem.


Strona została przeniesiona na adres:
www.kroscienko.pl

archiwum > Projekty Unijne > Daj sobie szansę

Daj sobie szansę

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem realizuje projekt konkursowy Gminy Krościenko n.D – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku n.D pn: „Daj sobie szansę !”

Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Krościenko n.D”,

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1. Aktywna Integracja-projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

Projekt jest adresowany do mieszkańców  Gminy Krościenko n.D w wieku aktywności zawodowej 17-64 lata, korzystających z pomocy społecznej.

Projekt jest realizowany od września 2016 do października 2018 roku. W tym czasie zaplanowano trzy rekrutacje: sierpień 2016, styczeń 2017 roku i styczeń 2018 roku.

W ramach projektu mieszkańcy mogą uzyskać wsparcie o charakterze zawodowym i społecznym, wynikające z diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów każdego Uczestnika projektu. Rodzaje wsparcia zostaną każdorazowo dostosowane i określone indywidualnie w zależności  od problemów, potrzeb i potencjałów osób biorących udział w projekcie.

Każdy zrekrutowany Uczestnik Projektu może zostać objęty następującymi działaniami:

1) identyfikacja indywidualnych potrzeb i potencjałów przeprowadzana przez specjalistów,
2) kontrakt socjalny, zawierający m.in.: indywidualną ścieżkę wsparcia określającą rodzaj wsparcia,
3) zindywidualizowane działania w celu aktywizacji społecznej i/lub zawodowej.

Udział w Projekcie pozwala Uczestnikom Projektu na wsparcie indywidualne i grupowe m.in. poradnictwo, treningi, zajęcia, grupy, spotkania, kursy, szkolenia zawodowe w kierunku nabycia kwalifikacji zawodowych, zajęcia rehabilitacyjne/turnusy rehabilitacyjne, wsparcie w formie wyjazdowej, wsparcie specjalistyczne, praca socjalna.

Korzyści wynikające z uczestnictwa w Projekcie:

Głównym celem wynikającym z realizacji projektu jest powrót do aktywnego życia społecznego lub zawodowego Uczestników Projektu, a także:

  • podniesienie/nabycie kompetencji społecznych i zawodowych,
  • uzyskanie kwalifikacji zawodowych po zakończeniu kursu zawodowego,
  • nabycie umiejętności pełnienia ról społecznych oraz prawidłowego funkcjonowania,
  • poprawa sytuacji na rynku pracy,
  • radzenie sobie z trudnościami i problemami w przełamywaniu barier,
  • nabycie umiejętności funkcjonowania w życiu społecznym, rodzinnym i zawodowym,

 

Projekt jest realizowany w ramach naboru: RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15; Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0084/16. Wartość ogółem Projektu: 426030,78 złotych, dofinansowanie: 362 126,16 zł. (75%), wkład własny Gminy: 63 904,62 zł. (15%).

Baner