Znajdujesz się na archiwalnej stronie Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem.


Strona została przeniesiona na adres:
www.kroscienko.pl

archiwum > Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

W związku z możliwością aplikowania o środki unijne z nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 pojawił się obowiązek sporządzenia dokumentu strategicznego, jakim jest PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN)dla miasta/gminy. Dokument ten obejmuje cały obszar geograficzny miasta/gminy i uwzględnia działania zarówno inwestycyjne jak i nieinwestycyjne na szczeblu lokalnym, źródła ich finansowania, a także podział obowiązków oraz sposób monitorowania i ewaluacji planu.

Posiadanie PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ jest kluczowe w kontekście wykorzystania potencjału rozwojowego w oparciu o różne źródła finansowania. W Regionalnych Programach Operacyjnych dla danych województw około 30% środków zostało przeznaczone na zadania związane z gospodarką niskoemisyjną, gdzie jednym z warunków będzie posiadanie PGN-u. Dodatkowo nałożono na gminy obowiązek posiadania PGN-u w momencie starania się o środki unijne z Programu Infrastruktura i Środowisko oraz o finansowanie działań zawartych w Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.


Szanowni Mieszkańcy!

Informuję, iż zakończyło się opracowywanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krościenko nad Dunajcem. W związku z tym planuje w najbliższej przyszłości pozyskać dofinansowanie na odnawialne źródła energii (OZE) w ramach projektu pn: „Program Ograniczenia Niskiej Emisji”. Bardzo Państwa zachęcam do zainteresowania się tym bardzo korzystnym nie tylko dla środowiska projektem.

W związku z możliwością ubiegania się o środki z UE na działania związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w instalacjach domowych i przydomowych, chcielibyśmy uzyskać od Państwa informację, czy bylibyście Państwo zainteresowani przystąpieniem do w/w projektu. Wykorzystanie źródeł odnawialnych w instalacjach domowych i przydomowych przekłada się na oszczędności w budżecie domowym, a także przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego, co
w gminie takiej jak Krościenko nad Dunajcem, ma bardzo duże znaczenie.

W związku z powyższym zachęcam Państwa do wypełnienia ankiety, której celem jest zebranie informacji  na temat zainteresowania konkretnym typem planowanej instalacji oraz wskazanie zakresu zapotrzebowania na środki zewnętrzne na terenie całej gminy oraz ilości gospodarstw domowych
i przedsiębiorców zainteresowanych programem. Zebrane informacje niezbędne są do opracowania koncepcji projektu oraz sprawdzenia czy będziemy spełniać, jako Wnioskodawca, kryteria wyboru projektu na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie. Warunkiem otrzymania dotacji będzie pozyskanie dofinansowania przez Gminę Krościenko nad Dunajcem ze środków zewnętrznych.

Złożenie ankiety to wstępna deklaracja udziału w projekcie. Jej złożenie jest całkowicie dobrowolne. Ankieta będzie mieć istotne znaczenie przy określaniu kolejności realizacji wniosku,
w przypadku jego złożenia. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Krościenko nad Dunajcem lub pod numerem telefonu: 18-262-30-77 wew. 29.

Ankiety należy składać do 15 stycznia 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy lub wysyłać listownie na adres: Urząd Gminy Krościenko nad Dunajcem, 34-450 Krościenko nad Dunajcem, Rynek 35,
a także drogą mailową na adres: gmina@kroscienko-nad-dunajcem.pl.

Ankieta dostępna jest na stronie internetowej gminy: www.kroscienko-nad-dunajcem.pl, zakładka: Ochrona Środowiska oraz w formie papierowej w Urzędzie Gminy Krościenko nad Dunajcem, Rynek 35, pok. nr 6 w godzinach urzędowania.

 

Wójt Gminy 
Jan Dyda

Baner