Rewitalizacja płyty rynku

W związku z przebudową płyty rynku w ramach projektu pn. „Rewitalizacja XIX wiecznego ratusza wraz z odtworzeniem historycznych funkcji rynku w Krościenku nad Dunajcem” parkowanie na terenie rynku jest niemożliwe. Teren do parkowania pojazdów dostępny jest m.in. przy ul. Jana III Sobieskiego (parking obok kościoła). Za niedogodności związane z pracami modernizacyjnymi przepraszamy.

 

 

                                   Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem

                                    Jan Dyda

Ministerialna promesa dla Gminy Krościenko.

Miło nam poinformować ze gmina Krościenko w uzyskała w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego promesę w wysokości ok.420 000, 00 tys. zł na projekt rewitalizacyjny gminy (dotacja w roku 2020r – 405 198,28zł, w 2021r.-14 760 zł

To pieniądze na udział własny Gminy w dużym, wielomilionowym projekcie pn: „Rewitalizacja XIX w. ratusza wraz z odtworzeniem historycznych funkcji rynku w Krościenku”. Przedmiotem wniosku do promesy jest rozbudowa i wyposażenie nowej siedziby Gminnego Centrum Kultury w Krościenku n/D., która realizowana jest w ramach  w.w projektu wynikającego z Gminnego Programu Rewitalizacji.

Ministerialna promesa stanowi formę wsparcia finansowego dla samorządów lokalnych, które realizują inwestycje z dotacjami z funduszy Unii Europejskiej.

Strategicznym celem programu ministerialnego, do którego aplikowała gmina jest zwiększenie efektywności wykorzystania funduszy europejskich na rzecz rozwoju kultury poprzez zapewnienie środków na dofinansowanie tzw. wkładu własnego dla zadań, które ubiegają się o współfinansowanie w ramach programów europejskich, a także poprzez dofinansowanie kosztów niekwalifikowanych związanych bezpośrednio z celami kulturalnymi ujętych w umowie o dofinansowanie ze środków europejskich.

Przypomnijmy, iż na ten projekt gmina pozyskała w 2018 r. kwotę 4 152 317, 00zł ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Fundusze z Ministerstwa w znacznym stopniu pomogą w realizacji projektu – cieszy się Wójt Gminy Krościenko Jan Dyda. Promesy otrzymały tylko 3 projekty z całej Polski, a projekt Gminy jest oceniony najlepiej i jest na pierwszym miejscu. To wielki sukces pienińskiego samorządu, który bardzo zabiegał o wsparcie Ministra Kultury na realizację tego zadania.

Kampania społeczna “W Twoim domu mieszka złodziej!”

ulotka

 

 

 

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2020

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1981), kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona w dniach od 03 lutego do 30 kwietnia 2020 r.

Wyznaczony termin stawiennictwa dla mieszkańców  Gminy Krościenko  to: 27- 30 marzec 2020r( kwalifikacja dla kobiet 15.04.2020 )

Miejsce przeprowadzenia kwalifikacji : ul. Bulwarowa 9 , Nowy Targ(budynek Urzędu Gminy Nowy Targ (I piętro)

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2020 r. podlegają:
1. mężczyźni urodzeni w 2001 r.;
2. mężczyźni urodzeni w latach 1996—2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. osoby urodzone w latach 1999- 2000, które
:

  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  1. kobiety urodzone w latach 1996 – 2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944),
  2. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

DOKUMENTY POTRZEBNE DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ:

  1. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
  2. dokumentację medyczną (jeżeli posiadają);
  3. aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm bez nakrycia głowy;

4.dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki;

  1. oraz dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe;

Osoby które z przyczyn obiektywnych nie będą mogły zgłosić się w wyznaczonym terminie proszę o wcześniejszą informację. Telefon 1826230-77 w.31 lub osobiście,pok. 7,Urząd Gminy Krościenko Rynek 35.

O kwalifikacji wojskowej informują obwieszczenia. Niezależnie od obwieszczenia, każda osoba podlegająca stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej w 2020 r. otrzyma od wójta, ) imienne wezwanie, w którym określone będą: dokładny termin (data) i miejsce stawienia, jakie dokumenty ze sobą zabrać, a także może być wskazana godzina stawienia się.

Do kwalifikacji wojskowej wzywa się mężczyzn urodzonych w 2001 roku oraz mężczyzn urodzonych w latach 1999–2000, którzy nie dopełnili tego obowiązku w latach poprzednich. Zgłaszając się do kwalifikacji wojskowej, należy zabrać ze sobą dowód osobisty, prawo jazdy, posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia, jedną fotografię 3×4 cm bez nakrycia głowy oraz dokument stwierdzający poziom wykształcenia. Wobec osób wzywanych, które nie zgłoszą się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia, albo zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję.

Informacja dla osób posiadających podwójne obywatelstwo i zamieszkałych na stałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 4 ustawy o powszechnym obowiązku obrony  powszechnemu obowiązkowi obrony podlegają wszyscy obywatele polscy zdolni ze względu na wiek i stan zdrowia do wykonywania tego obowiązku.

Obywatel polski będący równocześnie obywatelem innego państwa nie podlega powszechnemu obowiązkowi obrony, jeżeli stale zamieszkuje poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z art. 4 wszystkie osoby które posiadają podwójne obywatelstwo i zamieszkują na stałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej a urodzone w latach 1996 – 2001 proszone są o przesłanie dokumentów potwierdzających fakt posiadania drugiego obywatelstwa i potwierdzenie stałego zamieszkania poza granicami RP celem skreślenia z list osób stawiających do kwalifikacji wojskowej w 2020 roku.

Informacji telefonicznej można uzyskać p.K.Kubik  pod numerem telefonu 18 26 30 77 w.31 lub email – fundusze@kroscienko-nad-dunajcem.pl

Przydatne informacje: https://wkunowytarg.wp.mil.pl/pl/articles6-aktualnosci/2020-01-16a-kwalifikacja-wojskowa-2020/

https://www.gov.pl/web/mswia/kwalifikacja-wojskowa

 

 

 

 

 

Program „Czyste Powietrze”

Czyste powietrze

Kontakt:
infolinia (czynna w godzinach 8.00-15.00):
515 389 248
e-mail: czyste.powietrze@wfos.krakow.pl

Oddział zamiejscowy WFOŚiGW w Nowym Sączu
ul. Wiśniowieckiego 127, pok.101 33-300 Nowy Sącz
kontakt: dr Magdalena Kuźniakowska-Jasińska tel. 507 228 203,
e-mail: magdalena.kuzniakowska@wfos.krakow.pl

Zaproszenie na konsultacje dotyczące pozyskiwania dotacji.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
URZĄD GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM
oraz STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GORCE-PIENINY

ZAPRASZAJĄ

mieszkańców Gminy Krościenko nad Dunajcem
na konsultacje z tematyki pozyskiwania dotacji
z funduszy europejskich …wiecej

Dofinansowania do wymiany kotłów węglowych.

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem uprzejmie informuje mieszkańców Gminy, że możliwe jest jeszcze otrzymanie dofinansowania do wymiany kotłów węglowych na kotły spełniające wymagania ekoprojektu.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu  z Urzędem Gminy Krościenko nad Dunajcem lub z Operatorem pod numerem telefonu  721-747-447.

ulotka informacyjna

 

Podsumowanie projektu „Jeżdżę z głową”

W dniu 08.02.2020 r. na wyciągu narciarskim „Stajkowa” w Krościenku n.D odbyło się podsumowanie projektu „Jeżdżę z głową” oraz zawody narciarskie i snowboardowe, w których wzięły udział dzieci uczestniczące w projekcie. Nagrody zwycięzcom oraz pamiątkowe dyplomy wszystkim uczestnikom wręczyła Agata Sobkowiak Kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Krościenko n.D.

Gmina Krościenko nad Dunajcem po raz ósmy zrealizowała projekt współfinansowany przez Województwo Małopolskie pod nazwą „Jeżdżę z głową”. W programie uczestniczyło 66 uczniów z 4 szkół podstawowych z terenu Gminy Krościenko n.D. Na realizację projektu Gmina otrzymała 10.900,00 zł z Województwa Małopolskiego. Wkład własny Gminy wyniósł 12.000,00 zł, wpłaty rodziców dzieci biorących udział w projekcie – 6.600,00 zł Całkowity koszt projektu opiewał na kwotę 29.500,00 zł.

 

Zajęcia nauki jazdy na nartach/snowboardzie odbywały się na wyciągu narciarskim „Stajkowa” w Krościenku nad Dunajcem w okresie 27 stycznia – 8 luty 2020 r., w postaci 8 jednodniowych wyjazdów. Jeden kurs nauki trwał 20 godzin i obejmował 6 grup do 12 osób.  Prowadzony był przez  instruktorów, a dowóz na zajęcia odbywał się busem pod nadzorem dwóch opiekunów. Do przeprowadzenia zajęć wypożyczany był sprzęt narciarski i snowboardowy wraz z kaskami.

 

Mamy nadzieję, że realizacja projektu „Jeżdżę z głową” w Gminie Krościenko n.D przyczyniła się do popularyzacji jazdy na nartach/snowboardzie jako formy rekreacji ruchowej i będzie kontynuowana przez dzieci w przyszłości.

 

 Agata Sobkowiak

Kierownik ZEAS

 

Terminy dyżurów pracownika gazowni


Warning: Illegal string offset 'tytul' in /home/users/kroscienko-gmina/public_html/strona2/wp-content/themes/Kroscienko_CMS/index.php on line 55


Warning: Illegal string offset 'tresc' in /home/users/kroscienko-gmina/public_html/strona2/wp-content/themes/Kroscienko_CMS/index.php on line 56