IV Turniej Piłki Plażowej – zgłoszenia

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w IV Turnieju Piłki Plażowej o Puchar Wójta Gminy Krościenko n.D.
Poniżej regulamin oraz lista zgłoszenia do turnieju

Regulamin IV Turnieju Piłki Plażowej

Lista IV Turniej Piłki Plażowej

 

 

Krościenko: Ludzie, nie liczby – wydobyli z zapomnienia…

 

 

Po 76 latach upamiętniono żydowskich mieszkańców zamieszkujących gminę Krościenko nad Dunajcem, Szczawnicy, Ochotnicy i okolicznych miejscowości. Dzięki projektowi Ludzie, nie liczby udało się z imienia i nazwiska wydobyć z zapomnienia zamordowanych tutaj w 1942 roku mieszkańców narodowości żydowskiej.
Projekt Ludzie, nie liczby koordynował Dariusz Popiela – znany sportowiec, olimpijczyk, pasjonat historii Żydów polskich. Żydowska społeczność w Krościenku przed wojną liczyła blisko 300 osób. Odsłonięta w niedzielę tablica ukazała 256  imion i nazwiska zamordowanych kobiet, mężczyzn i dzieci. Na szczycie pomnika wycięta jest gwiazda Dawida oraz umieszczony cytat z Księgi Hioba: „Ziemio, nie kryj mojej krwi, iżby mój krzyk nie ustawał”.

Te tragiczne wydarzenia miały miejsce w kwietniu i sierpniu 1942 roku. Najpierw w kwietniu  hitlerowcy zamordowali 31 krośnieńskich Żydów, następny etap egzekucji miał miejsce w sierpniu. Ci, którzy przeżyli zostali wysłani do obozu zagłady w Bełżcu. Dzisiaj w miejscu pamięci o nich umieszczone zostały tablice informacyjne o żydowskich mieszkańcach miasta i ich losach. Projekt mocno wsparły szkoły z Krościenka – Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego oraz Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II.

Pomnik na krościeńskim kirkucie odsłonili potomkowie rodzin Süsskindów i Neugroschelów wraz z przedstawicielami krościeńskiego samorządu, Leszek Zegzda wicemarszałek województwa małopolskiego oraz Jan Komorek radny powiatu nowotarskiego.  Wydarzeniu towarzyszyli i modlili się rabin Avi Baumol oraz ks. Krzysztof Kutek wikary krościeńskiej parafii.

 

informacja/foto  : www.pieninyinfo.pl

Małopolski Tele-Anioł

Gmina Krościenko nad Dunajcem  przystąpiła do współpracy przy realizacji Projektu pt. „Małopolski Tele-Anioł” którego głównym realizatorem jest Caritas Diecezji Kieleckiej wraz z Województwem Małopolskim i Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego. Rolą Ośrodka jest informowanie osób uprawnionych o możliwości uczestnictwa  w projekcie, pomocy tym osobom w pozyskaniu i wypełnianiu formularza zgłoszeniowego, ewentualne przesłanie formularza do biura projektu.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które umożliwią osobom niesamodzielnym jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku. Projekt „Małopolski Tele-Anioł” skierowany jest do osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych, które wymagają całodobowego wsparcia w postaci teleopieki.

Odbiorcami usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania będą osoby niesamodzielne, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Taka pomoc w pilotażu będzie wiec przyznana:

-osobie samotnej w rozumieniu art. 6 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, która jest pozbawiona takiej pomocy mimo wykorzystania własnych uprawnień, zasobów i możliwości;

-osobie samotnie gospodarującej w rozumieniu art. 6 pkt. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, gdy wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości;

-osobie w rodzinie, gdy rodzina nie może, z uzasadnionej przyczyny, zapewnić odpowiedniej pomocy, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości

Osoby, które zakwalifikują się do pomocy, dostaną za darmo – specjalną opaskę dzięki której będą mogły szybko nawiązać kontakt z centrum teleopieki i otrzymać fachową pomoc. Urządzenie przypomina z wyglądu elektroniczny zegarek, ale działa jak telefon komórkowy. Zamiast wyświetlacza ma trzy przyciski. Aby wezwać pomoc w nagłych przypadkach, należy wcisnąć i przytrzymać przez kilka sekund czerwony przycisk z napisem „SOS”. Urządzenie połączy się z Centrum Teleopieki, w którym całodobowo pracują ratownicy medyczni. Opaska ma wbudowany mikrofon i głośnik, można więc swobodnie rozmawiać. Jest ona wyposażona także w kartę SIM oraz indywidualny numer dzięki czemu można zadzwonić do jej właściciela. Żeby odebrać połączenie, posiadacz opaski musi nacisnąć zielony przycisk. Trzeci, żółty przycisk z symbolem „ludzi” służy do odsłuchiwania komunikatów, m.in. o aktualnej godzinie oraz liczbie przebytych kroków. Opaska jest wyposażona także w dodatkowe funkcje: czujnik upadku, GPS, lokalizator położenia opaski oraz czujnik tętna. Detektor upadku będzie aktywowany dla niektórych osób – dzięki niemu Centrum Teleopieki otrzyma sygnał, że stało się coś złego. Podobnie będzie w przypadku obniżenia lub znacznego podwyższenia tętna. Najbardziej potrzebujące osoby, spełniające kryteria pomocy społecznej będą mogły otrzymać wsparcie w postaci usług opiekuńczych.

 1. Szczegółowe informacje o projekcie można otrzymać w biurze projektu:

strona Projektu: www.malopolska.pl/teleaniol

 

dane kontaktowe do Biura Projektu Małopolski Tele-Anioł :

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

 1. Lubelska 23, 30-003 Kraków

pokój nr 1, parter

tel. 12 61-60-611

e-mail: teleopieka@malopolska.mw.gov.pl

                  adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

 

 1. lub w Gminnym Ośrodku Pomocy w Krościenku nad Dunajcem Tel. tel. (0-18) 262-30-09. Osoby niesamodzielne, które nie wychodzą z domu, mogą formularz otrzymać np.: podczas wizyty pracownika socjalnego. Pomocy w wypełnieniu wniosku mogą udzielić pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku n.D.

 

W celu udziału w projekcie należy wypełnić specjalny formularz aplikacyjny, oraz wypełnić w Ośrodku Zdrowia tzw. skalę Barthel.

Formularze są do pobrania ze strony Urzędu Gminy albo w biurze GOPS.

 

 1. Dokumenty te należy złożyć w Zespole Placówek Caritas w Proszowicach ul. Kolejowa 4 I piętro.

PRZYDATNE LINKI:

formularz zgłoszeniowy (https://www.malopolska.pl/teleaniol/rekrutacja)

artykuł: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/zdrowie/jak-trafic-pod-skrzydla-teleaniola

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/zdrowie/10-tysiecy-osob-w-malopolsce-otrzyma-opaski-ratujace-zycie

Realizatorami projektu są – Województwo Małopolskie w partnerstwie z Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego, projekt jest współfinansowany  przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 9 Osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, zakres wsparcia: D Wsparcie projektów z zakresu teleopieka oraz zamieszczenie logotypów.

 

 

Termin realizacji projektu: 01.02.2018 r. – 31.01.2021 r.,  Wartość projektu:38 219 606,29 zł

Poniżej formularz zgłoszeniowy :

formularz_zgłoszeniowy 

 

 

Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza na kolejną wyprawę

Świadczenia z programu „Dobry start”

Komu przysługuje świadczenie Dobry start?

Wniosek o świadczenie może złożyć:

 • rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej/regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej
 • pełnoletnia osoba ucząca się

Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci lub osoby uczące się do ukończenia przez nie:

 • 20 roku życia
 • 24 roku życia – w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności

Kryterium dochodowe

Brak

Wysokość świadczenia

300 zł raz w roku

Świadczenie dobry start nie przysługuje:

 • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie
 • na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego

Termin składania wniosków

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia Dobry start będą przyjmowane :

 • od 1 lipca do 30 listopada – w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną,
 • od 1 sierpnia do 30 listopada – w przypadku wniosków składanych drogą tradycyjną (listownie lub osobiście)

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Wnioski złożone po upływie w/w terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do  30 września.

W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, wypłata następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.

Formy składania wniosków

Wnioski można składać w dowolnie wybrany przez siebie sposób:

 1. Drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego wybranych banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną
 2. Posiadając bezpieczny podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP możesz złożyć wniosek elektroniczny za pomocą portalu Emp@tia
  (szczegółowe informacje oraz instrukcję znajdziesz w zakładce Program „Dobry start”)
 3. Drogą pocztową na adres:
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Rynek 35, 34-450 Krościenko nad Dunajcem
  z dopiskiem „Dobry start”
 4. Jeśli nie masz możliwości złożenia wniosku w formie elektronicznej, możesz udać się do punktu przyjmowania wniosków, jednak dopiero od dnia 1 sierpnia 2018 roku:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Rynek 35, 34-450 Krościenko nad Dunajcem
pokój nr 9

Sposób załatwienia sprawy

Przyznanie świadczenia Dobry start

Przyznanie świadczenia Dobry start nie wymaga wydania decyzji.

W przypadku podania adresu poczty elektronicznej Ośrodek prześle Wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia.

Odmowa przyznania świadczenia Dobry start

Odmowa przyznania świadczenia kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem (składa się je w pok. 9)

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Opłaty

Brak

UWAGA!

Wypłata świadczenia zostanie zrealizowana niezależnie od otrzymania informacji o przyznaniu świadczenia Dobry start.

informacji na stronie: https://www.mpips.gov.pl/DobryStart

Kolejne spotkanie z cyku ,,Z pienińskiej biblioteki w świat”

14 czerwca w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krościenku n.D odbyło się kolejne spotkanie  z cyklu ,,Z pienińskiej biblioteki w świat” w ramach programu Partnerstwo dla książki 2018- dofinansowanego ze środków MKiDN pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Dzieci z klasy 0 Szkoły Podstawowej nr 2 im.  Jana Pawła II  wyruszyły w podróż transatlantycką z prawdziwym marynarzem Panem Marianem Jaroszem, który posiada patent sternika morskiego, nawigatora i ratownika wodnego. Pływał jako I oficer na jachcie harcerskim ,,Zawisza Czarny”. Spotkanie oparte było na książce ,, Doba na Oceanie- jak przepłynąć Atlantyk kajakiem?” Tu należy nadmienić, że Pan Marian i Aleksander Doba to ludzie z pasją i ogromnym apetytem na przygody. Znają się osobiście i w czasie Międzynarodowego Spływu Kajakowego im. T. Pilarskiego na Dunajcu, ściągają się na swoich kajakach. Spędzają ze sobą wówczas kilka dni, są kolegami, ale również rywalami.
Co to jest balast? Czy rekina można głaskać wiosłem? Jaki jest przepis na kawę środkowo-atlantycką? Czy Atlantyk potrafi ukołysać do snu? Dlaczego słodka woda na oceanie to towar bezcenny? I jak wyglądała toaleta Aleksandra Doby na Atlantyku? Na te i wiele innych pytań udzielił odpowiedzi nasz gość. Atrakcją okazała się umiejętność zawiązania węzła prostego czy węzła flagowego stosowanego w żeglarstwie. Kulminacyjny punkt programu to oczywiście kajaki i wiosła, bez których nie można wyruszyć w rejs. Dzieci mogły zobaczyć cały sprzęt kajakarski.  Nadawaliśmy sygnał SOS alfabetem morsa /…—…/. Atrakcji nie było końca. Podczas warsztatów plastycznych ,,SOS – ratunku sztorm” Pan Marian śpiewał – szanty- żeglarskie piosenki przygrywając na akordeonie i flecie. Przy takiej morskiej opowieści o pewnym marynarzu… ,,który żywił się wyłącznie pieprzem, Sypał pieprz do konfitury i do zupy mlecznej”   dzieci z ochotą wykonały swoje fantastyczne prace. Uczniowie klasy 0 przyjęli znakomitego gościa z wielkim entuzjazmem, zainteresowaniem  i kto wie, czy kiedyś ktoś z nich nie zostanie przyszłym mistrzem olimpijskim w kajakarstwie górskim? Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania za współpracę.

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku n.D  realizuje projekt ,, Z pienińskiej biblioteki w świat” , który jest finansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Partnerstwo dla książki 2018- prowadzenie działań animujących czytelnictwo w bibliotekach publicznych. Przedmiotem projektu jest przede wszystkim promowanie i propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Projekt przewiduje zorganizowanie w bibliotece 8 spotkań dla dzieci  i młodzieży z ludźmi z pasją, a także 2 spotkań autorskich dla seniorów.

Pracownicy GBP

 

Małopolski konserwator zabytków dofinansuje remont  kościoła w  Krościenku

Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie dokonał wyboru projektów na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych. Wniosek złożony przez parafię w Krościenku uzyskał dofinansowanie w wysokości 75 000,00 złotych. Zakres objęty dofinansowaniem obejmuje wykonanie remontu elewacji kościoła pw. Wszystkich Świętych w Krościenku nad Dunajcem – etap II  kontynuacja prac (z wyłączeniem wieży kościoła).Będzie to już ostatni etap prac remontowych, który przywróci blask najpiękniejszemu zabytkowi Krościenka.

Planowany termin zakończenia prac to 31 październik 2018 roku.

K.Kubik

 

Rząd dofinansuje przebudowę drogi w Hałuszowej

Milo nam poinformować iż wniosek Gminy, złożony w kwietniu 2018 r. w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” (program wsparcia dróg lokalnych) został pozytywnie rozpatrzony
i uzyskał dofinansowanie w wysokości 501 156,42 zł. W ramach projektu w najbliższych miesiącach zostanie przebudowany  odcinek drogi gminnej nr ew. 415 i 459 w km 0+091,50 do 0+229,85 w miejscowości Hałuszowa.

Upamiętnienie rodzin żydowskich z Krościenka

Zapraszamy wszystkich do wspólnego projektu, razem z Sądeckim Sztetlem, Fundacją Nomina Rosae, chcemy upamiętnić w unikalny sposób społeczność żydowską Krościenka nad Dunajcem. Unikalny bo wszystkich zamordowanych mieszkańców chcemy z imienia i nazwiska wydobyć z zapomnienia i nie pozwolić na to by nazistowska chęć wymazania Żydów z naszego życia i z naszej pamięci zatriumfowała. W większości miejscowości w Polsce takie listy nie przetrwały.


Warning: Illegal string offset 'tytul' in /home/users/kroscienko-gmina/public_html/strona2/wp-content/themes/Kroscienko_CMS/index.php on line 55


Warning: Illegal string offset 'tresc' in /home/users/kroscienko-gmina/public_html/strona2/wp-content/themes/Kroscienko_CMS/index.php on line 56