Nowe miejsce rekreacyjne nad Dunajcem

W Krościenku na bulwarach na niezagospodarowanym dotąd terenie, powstało nowe miejsce wypoczynku i rekreacji. Mieszkańcy Gminy Krościenko i turyści zyskali nowe miejsce do wypoczynku, które wzbogaciło się o elementy małej architektury. W ramach projektu na placu zamontowano betonowy stolik go gry w szachy, dwa leżaki, ławy. Zostały również  ułożone duże bloki kamienne oraz nasadzone krzewy, które zdecydowanie uatrakcyjnią to miejsce i wpłyną na poprawę stanu i utrzymanie otwartych terenów publicznych służących lokalnej społeczności.

Inwestycja pn „Zagospodarowanie bulwarów nad Dunajcem w sołectwie Krościenko-Centrum, poprzez doposażenie placu zabaw dla dzieci oraz stworzenie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego”, była współfinansowana ze środków finansowych Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. „ Małopolska Wieś 2019„

Koszt wykonania zadania wyniósł 17 630, 00zł, a wykonawcą była Firma BOR-ARS Reklamy i Szyldy, Tablice przyrodnicze, usługi budowlane- Wiesław Borkowski z Krościenka.

Zadanie  współfinansowane ze środków finansowych Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. „ Małopolska Wieś 2019„

K.Kubik

Spotkania dla mieszkańcow w sprawie przyłącza instalacji gazowej

W związku z planowanym remontem płyty rynku Wójt Gminy informuje, że istnieje możliwość wykonania instalacji gazowej dla mieszkańców ulic: Mickiewicza, Rynek, Flisaków Pienińskich, Św. Kingi, Esperanto, Pienińskiej oraz Szafera.

Zapraszamy właścicieli nieruchomości w/w ulic na spotkanie z przedstawicielami Spółki Gazownictwa, które odbędzie się w sobotę 16.11.2019 r. o godzinie 17.00 w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem /sala konferencyjna/.

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku zapraszamy do Urzędu Gminy  dwa dni wcześniej tj. w czwartek 14.11.2019 r.  w godz. 12.00 -17.00 na spotkanie z pracownikiem Spółki.

Opaski odblaskowe dla Policji

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019, gmina zakupiła Policji opaski odblaskowe z przeznaczeniem dla dzieci ze szkół podstawowych z ternu Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Wójt Gminy w dniu dzisiejszym na ręce Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Krościenku  nadkomisarza  p.Szymona Kowalczyka, wręczył  opaski odblaskowe. Funkcjonariusze Policji w ramach spotkań z uczniami w zakresie promowania bezpieczeństwa oraz profilaktyki będą rozdawać uczniom w.w elementy.

 

Roboty zabezpieczające koryto potoku w Krośnicy

W miejscowości Krośnica zakończono roboty związane z zabezpieczeniem uszkodzonych fragmentów potoku Krośnica przebiegającego wzdłuż ulicy Ojca Leona.

Zakończenie prac przy drodze wojewódzkiej 969

Zakończyła się inwestycja na drodze wojewódzkiej pod nazwa „Modernizacja odcinków DW 969 na obszarze Gminy Krościenko nad Dunajcem, finansowana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.
W czwartek 31 października 2019 r. nastąpił odbiór końcowy robót związanych z wykonaniem przebudowy drogi wojewódzkiej. Wykonawcą inwestycji o wartości ponad 4 mil. zł była firma STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o. z Wrocławia. W ten sposób udało się zakończyć remont najbardziej zniszczonego odcinka jezdni na ul. Jagiellońskiej w Krościenku nad Dunajcem.
Zakres robót obejmował m.in.: przebudowę drogi w kilometrażu odc. 080 od 5+810 do 6+050 i od 6+120 do 6+879 w granicach istniejącego pasa drogowego, obejmującego wymianę nawierzchni bitumicznej wraz z warstwami podbudowy, przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi zlokalizowanymi w kilometrażu drogi, remont ścieków przykrawężnikowych z kostki granitowej, remont chodnika, wbudowanie krawężnika granitowego i betonowego, remont przepustów drogowych, remont kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej.
Zadanie zostało głoszone do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V – A Polska – Słowacja 2014 – 2020. Zamawiający Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

 

XI Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem –

 

 

Zapraszam Mieszkańców Gminy Krościenko nad Dunajcem

na XI Sesję Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

            Sesja odbędzie się w dniu 7 listopada 2019 roku  (czwartek) o  godzinie 1400 w budynku Urzędu Gminy
w  Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35, (sala konferencyjna II piętro).

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.
 4. Interpelacje radnych
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2019.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych dla Gminy Krościenko nad Dunajcem na lata 2020 – 2022”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejne umowy dzierżawy cz. dz. 10615.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejne umowy dzierżawy cz. dz. 10484/75.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejne umowy dzierżawy cz. dz. 10484/104
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejne umowy dzierżawy cz. dz. 10474/13.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejne umowy najmu lokalu użytkowego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejne umowy najmu lokalu użytkowego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji dla spółek wodnych, trybu postępowania i sposobu ich rozliczania.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Krościenko nad Dunajcem z organizacjami pozarządowymi oraz z pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Krościenko nad Dunajcem do składu Rady Naukowej Pienińskiego Parku Narodowego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Krościenko – Tylka.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/288/2017 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 23 listopada 2017r.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/85/2019 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 5 września 2019r.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Krościenko nad Dunajcem oraz zmiany statutu Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
 24. Odpowiedzi na interpelacje.
 25. Wolne wnioski.
 26. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

GABRYŚ STANISŁAW

Nie żyje ks. Andrzej Pękala

W dniu  31 października br. zmarł ks. Andrzej Pękala, Honorowy obywatel Gminy Krościenko nad Dunjacem, były Proboszcz Parafii pw.Wszystkich Świętych w Krościenku nad Dunajcem, rozpoczął budowę kościoła pw. Dobrego Pasterza

Jako wikariusz pracował w parafiach: Wojnicz, Dąbrowa Tarnowska, Mielec – św. Mateusza, Bochnia – św. Mikołaja. W latach 1961-1966 i 1973-1975 studiował teologię moralną na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Doktorat obronił w 1977 r.

W latach 1979 – 1992 był proboszczem parafii w Krościenku nad Dunajcem, a od 1992 r. był  gospodarzem wspólnoty św. Mikołaja w Bochni. Funkcję kapelana Domu Generalnego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej w Dębicy pełnił od 1993 r.

Podczas kapłańskiej posługi był także wicedziekanem dekanatu Krościenko nad Dunajcem, dziekanem dekanatu Bochnia i członkiem diecezjalnej rady duszpasterstwa rodzin, rejonowego duszpasterza akademickiego w Bochni, Rady Kapłańskiej Diecezji Tarnowskiej i Kolegium Konsultorów oraz rady programowej Radia Dobra Nowina.

W Instytucie Teologicznym w Tarnowie był adiunktem, a w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Kamienieckiej na Ukrainie wykładowcą. W dekanacie Dębica – Wschód pełnił rolę ojca duchownego. W 1992 roku został obdarzony godnością Kapelana Jego Świątobliwości.

Wprowadzenie ciała śp. Księdza Andrzeja do kościoła klasztornego w Dębicy nastąpi w sobotę 2 listopada o godz. 14:00.
Msza święta pogrzebowa w kościele św. Jadwigi w Dębicy odprawiona zostanie w niedzielę 3 listopada o godz. 15:00.
Po niej ciało zmarłego zostanie złożone na Starym Cmentarzu w Dębicy.

Wystawa i podsumowanie projektu pn. „Kultura Ludowa Pienin i Gorców – ocalić od zapomnienia”.

W dniu 29 października 2019r. z inicjatywy Stowarzyszenia LGD „Gorce-Pieniny” w siedzibie Pienińskiego Parku Narodowego odbyła się wystawa prac twórców ludowych i artystów połączona z promocją albumu o ich twórczości. Przybyli na uroczystość goście, przede wszystkim twórcy ludowi z dumą zaprezentowali  się w strojach regionalnych. Na wystawie można było podziwiać m.in. rzeźby pana Stanisława Jabłońskiego z Kluszkowiec, Stanisława Kacwina z Krościenka n/D czy Tadeusza Ligasa z Tylmanowej. Niezmiennie zachwyciły też obrazy na szkle malowane Pani Anny Madei oraz Joanny Dziubińskiej ze Szczawnicy. Goście zainteresowali się także ciekawym zestawieniem portek ochotnickich wykonanych przez Tomasza Hubiaka i portkami pienińskimi Jana Kubika. Goście z zaciekawieniem oglądali także prace wykonane przez młodzież podczas warsztatów czyli rzeźby zbójników, ceramiczne ozdoby i kwiatki wykonane haftem krzyżykowym.

Spotkanie sprawnie i z entuzjazmem poprowadziła Krystyna Kubik – Wiceprezes Stowarzyszenia LGD „Gorce-Pieniny”, która wielokrotnie podkreśliła jak ważni w życiu społeczno-kulturowym całego regionu są twórcy ludowi. Istotnym punktem wydarzenia było uroczyste przekazanie twórcom nowo wydanej publikacji, która zawiera krótki życiorys i opis ich twórczości. Uroczystość uświetnili swym występem Andrzej Dziedzina – Wiwer, Stanisław Jabłoński oraz kapela Jaśka Kubika. Podczas wydarzenia głos zabrał również Jan Hamerski – senator RP, który docenił bogaty dorobek twórców regionu i wyraził nadzieję na kontynuację tego typu inicjatyw.

Wystawa została zorganizowana w ramach projektu pn. „Kultura ludowa Pienin i Gorców – ocalić od zapomnienia” który zakładał przeprowadzenie warsztatów na obszarze LGD „Gorce-Pieniny” czyli w gminach: Czorsztyn, Krościenko n/D, Ochotnica Dolna oraz w Szczawnicy, wydanie albumu o twórcach ludowych oraz organizację wystawy prac twórczości ludowej oraz prac młodych uczestników projektu.

Projekt został dofinansowany z Narodowego Centrum Kultury  w ramach programu „EtnoPolska 2019” i miał na celu zachowanie i kontynuację zanikających form kultury ludowej na obszarze Pienin i Gorców poprzez edukację regionalną młodzieży. Było to już kolejne przedsięwzięcie Stowarzyszenia dot. wzmacniania tożsamości kulturowej, po realizowanych z sukcesem w ubiegłych latach projektach pn.: „Sercem tkane”, „Ręko-czyny w Pieninach”, „Twórcy ludowi pogranicza polsko-słowackiego”. Wobec postępujących zmian cywilizacyjnych, edukacja młodzieży w sferze utrwalenia wartościowych dla dziedzictwa kulturowego form kultury ludowej jest niezwykle istotna. Dlatego warsztaty zostały przeprowadzone przez szesnastu artystów i twórców  pienińsko-gorczańskich w każdej z 4 gmin obszaru działania LGd „Gorce-Pieniny” i  wzięło w nich udział ok 100 osób.

Wydanie publikacji przedstawiającej krótki życiorys i opis dorobku twórców ludowych, a także fotorelacja z warsztatów z młodzieżą, jest zaś trwałą formą uchwycenia zjawisk kultury ludowej i możliwością przekazania jej następnym pokoleniom.

 

Na wystawie  publicznie po raz pierwszy była zaprezentowana makieta Zamku Pienińskiego -Kingi.
Makietę wykonał ręcznie według projektu własnego Zbigniew Urbański.

 

Inwestycje w Gminie Krościenko nad Dunajecm

W Grywałdzie trwają prace budowlane przy przebudowie ul.Pienińskiej.
Termin realizacji przewidziany jest do 30 listopada 2019.
Zakres robót obejmuje budowę prawostronnego chodnika i wykonanie nowej nawierzchni mineralno-bitumicznej.
Zadanie współfinansowanie jest ze środków krajowych – Funduszu Dróg Samorządowych.
W Krościenku –  Centrum wykonawca realizuje ścieżkę pieszo-rowerową, tzw. “Bulwar spacerowy Pod Księży Las”.
Ścieżka o nawierzchni asfaltowej dofinansowana jest ze środków Marszałka Województwa Małopolskiego i wykonana zostanie w terminie do 15 listopada 2019r.
Przy  ulicy  Kingi-Pienińska w Krościenku n.D trwa przebudowa skrzyżowania.
Termin zakończenia ustalony został do 15 listopada 2019r.

Rozpoczęły się prace inwestycyjne  “Rozbudowy drogi powiatowej nr 1636K Krościenko-Szczawnica, realizowanej jako “Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – etap II “   i obejmuje odcinek od ul.Zdrojowej w Krościenku n.D do granicy z miejscowością Szczawnica. Inwestycja finansowana jest ze środków UE, Powiatu Nowotarskiego i Gminy Krościenko n.D

Na ul.Lipowej w Grywałdzie położony został destrukt drogowy.

.


Warning: Illegal string offset 'tytul' in /home/users/kroscienko-gmina/public_html/strona2/wp-content/themes/Kroscienko_CMS/index.php on line 55


Warning: Illegal string offset 'tresc' in /home/users/kroscienko-gmina/public_html/strona2/wp-content/themes/Kroscienko_CMS/index.php on line 56