Statut Gminy

 

 

Załącznik
do Uchwały Nr X/72/2003
Rady Gminy Krościenko n.D
z dnia 29 lipca 2003 roku
 
 

STATUT 

GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM

 

 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

1. Gmina Krościenko nad Dunajcem – zwana dalej „Gminą” jest wspólnotą samorządową obejmującą wszystkich mieszkańców zamieszkałych na jej terytorium.
2. Gmina położona jest w powiecie nowotarskim i województwie małopolskim.
3. Terytorium Gminy obejmuje obszar powierzchni 5727 ha. Granice Gminy określa mapa Gminy wraz z częścią opisową stanowiące załącznik nr 1 do statutu.
4. Siedzibą organów gminy jest Krościenko n.D
 

§ 2

1.   Herbem Gminy jest wizerunek baranka wielkanocnego na niebieskim polu, na tarczy zwieńczonej koroną z napisem na obrzeżu Herb Królewskiego Miasta Krościenka n.D.
Wzór herbu stanowi załącznik nr 2 do statutu.
2.   Pieczęcią urzędową Gminy jest pieczęć okrągła z wizerunkiem baranka wielkanocnego z napisem w otoku Gmina Krościenko n.D.
Wzór pieczęci stanowi załącznik nr 3 do statutu. 
 

§ 3

1. Gmina posiada osobowość prawną.
2. Samodzielność Gminy podlega ochronie sądowej. 
 

§ 4

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:
– Gminie – należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową oraz terytorium Gminy Krościenko n.D.
– Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Krościenko n.D.
– Przewodniczącym Rady – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Gminy Krościenko n.D.
– Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Krościenko n.D.
– Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Krościenko n.D.
– Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym.

 

ROZDZIAŁ II
SOŁECTWA – ZASADY TWORZENIA

 

§ 5 

Utworzenie, połączenie, podział oraz zniesienie sołectwa odbywa się według następujących    zasad:
1)       inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia sołectwa mogą być mieszkańcy obszaru, który to sołectwo obejmuje lub ma obejmować, albo organy gminy.
2)       utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie sołectwa musi być poprzedzone konsultacjami przeprowadzonymi w formie:
– zebrań,
– przyjmowania zgłoszeń, uwag, wniosków, opinii do projektu uchwały wyłożonego przez okres 30 dni w siedzibie władz gminy.

§ 6

1.       Granice sołectw, organizację, zakres i zasady ich działania określają odrębne statuty uchwalane przez Radę.
2.       Rada odrębną uchwałą może przekazać sołectwu wyodrębnioną część mienia komunalnego, którą sołectwo zarządza, korzysta z niej oraz rozporządza pochodzącymi z niej określonymi dochodami w zakresie i na zasadach szczegółowo określonych w statucie sołectwa.
3.       Rada corocznie w uchwale budżetowej określa wysokość środków pozostawionych do dyspozycji sołectw.

§ 7

Nadzór nad działalnością organów sołectw sprawuje Rada przy pomocy Wójta.

§ 8

Wykaz sołectw gminy stanowi załącznik nr 4 do Statutu.

 
ROZDZIAŁ III
ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA GMINY 

  

§ 9

1.       Do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.
2.       Zadania określone w ust.1 Gmina wykonuje we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. 
 

§ 10

Celem wspólnoty samorządowej jest dążenie do rozwoju Gminy jako miejscowości wypoczynkowo-turystycznej oraz wszechstronne zaspokajanie zbiorowych potrzeb jej mieszkańców.

§ 11

1.       Gmina w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb jej mieszkańców realizuje zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw szczegółowych oraz zadania przyjęte od administracji rządowej w drodze porozumień.
2.   Gmina może również wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu i województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.
3.       Zadania zlecone oraz przyjęte w drodze porozumienia są wykonywane po zapewnieniu środków finansowych na ich realizację przez administrację rządową i jednostkę samorządu terytorialnego. 
 

§ 12 

1.       Gmina wykonuje swoje zadania:
1)       poprzez referendum, w którym mieszkańcy Gminy wyrażają swoją wolę w określonych sprawach, zasady i tryb przeprowadzania referendum określają ustawy,
2)       poprzez konsultacje z mieszkańcami, które mogą być przeprowadzane na jej terytorium w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych ważnych sprawach dla Gminy na zasadach i w trybie określonych przez Radę w odrębnej uchwale,
3)       poprzez działalność swoich organów i organów sołectw,
4)       poprzez gminne jednostki organizacyjne,
5)       poprzez działalność innych podmiotów, w tym organizacji pozarządowych, na podstawie zawartych z nimi umów i porozumień.
2.       Wójt prowadzi rejestr umów i porozumień określonych w ust.1 pkt 5.
 

§ 13

1.       Rada Gminy uchwala statuty gminnym jednostkom organizacyjnym.
2.       Statut tych jednostek określa między innymi nazwę, zakres działania, siedzibę, zakres wyposażenia jej w majątek trwały oraz zakres uprawnień dotyczących rozporządzania tym majątkiem.
3.       Zatrudnianie i zwalnianie kierowników tych jednostek należy do Wójta.
4.       Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych zawiera załącznik Nr 8 do niniejszego statutu.
 

§ 14

Na wniosek zainteresowanych środowisk Rada Gminy może powołać młodzieżową Radę Gminy mającą charakter konsultacyjny.

§ 15

Gmina może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnych ustawach.  

§ 16

1.       Realizacja zadań publicznych przekraczających możliwości Gminy następuje w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.2.       W celu wspólnego wykonania zadań publicznych Rada może podjąć uchwałę o utworzeniu lub przystąpieniu do związku międzygminnego.
3.       Gmina informuje Wojewodę o zamiarze przystąpienia do związku.
4.       Gmina może zawierać porozumienie komunalne z innymi gminami w celu powierzenia jednej z nich, określonych zadań publicznych.
5.       W celu wspierania idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów Gmina może tworzyć stowarzyszenia, w tym również z powiatami i województwami.
 

 

ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA ORAZ TRYB PRACY ORGANÓW GMINY

  

§ 17

1.       Decydowanie w sprawach gminy należy do jej mieszkańców, którzy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym lub za pośrednictwem organów gminy.
2.       Rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym podejmowane są przez wybory radnych oraz referendum w sprawach o odwołanie Rady przed upływem kadencji, samo opodatkowania mieszkańców na cele publiczne oraz w innych ważnych sprawach gminy. 

§ 18

1.       Organami Gminy są Rada Gminy oraz Wójt.
2.       Organy Gminy wykonują swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

 

§ 19 

1. Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
2. Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do   uzyskania informacji, wstępu na sesje Rady Gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów Gminy oraz komisji Rady Gminy z zastrzeżeniem ust 3
3. Ograniczenie dostępu do dokumentów lub informacji, o których mowa w ust 2 może   nastąpić wyłącznie w przypadkach ograniczenia jawności wynikającej z ustaw. Dotyczy to odpowiednio zapisów w protokołach posiedzeń Komisji Rady Gminy wówczas część protokołu zawierająca takie informacje nie jest udostępniana do wglądu. Nie udostępnia się również protokołów sesji Rady Gminy, jeżeli została ona zgodnie z prawem utajniona.
4. Każdy mieszkaniec Gminy ma prawo wglądu, sporządzania notatek i odpisów z protokołów Sesji Rady Gminy oraz posiedzeń Komisji Rady.
5. Protokoły, o których mowa w ust 4 oraz uchwały Rady Gminy dotyczące spraw publicznych udostępnia się mieszkańcom, po ich formalnym przyjęciu przez właściwy organ w Urzędzie Gminy u inspektora d.s obsługi Rady Gminy.
6. W przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do możliwości udzielenia informacji lub    udostępnienia dokumentów, od osoby zainteresowanej ich udostępnieniem wymaga się złożenia pisemnego wniosku, w którym określić winna szczegółowo rodzaj żądanych informacji oraz ich zakres.
O wyrażeniu zgody lub odmowie udostępnienia informacji lub dokumentów decyduje wójt w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku. Odmowa wymaga pisemnego uzasadnienia.
7. Wójt Gminy może w drodze zarządzenia ustalić dni i godziny, w których udostępnia się do wglądu dokumenty o których mowa w ust. 2.
8. Dokumenty i informacje o których mowa w ust. 2 udostępnia się do wglądu bezpłatnie, natomiast wnioski o których mowa w ust 6 podlegają opłacie zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.

 

§ 20

1.       Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym Gminy z wyłączeniem spraw rozstrzyganych przez mieszkańców w drodze referendum.
2.       Organem wykonawczym Gminy jest Wójt. 
 

§ 21 

Uchwały organów Gminy zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu organu, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.
 

§ 22

Rada określa organizację wewnętrzna oraz podstawowe kierunki działania Gminy.

§ 23

Rada składa się z 15 radnych wybranych przez mieszkańców Gminy w głosowaniu powszechnym na okres 4 lat, licząc od dnia wyborów.

§ 24

1.       Rada Gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał /sesja zwyczajna/
2.       Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje się zgodnie z przepisami ustawy.
3.       Na wniosek Wójta lub co najmniej ¼ ustawowego składu Rady Przewodniczący zobowiązany jest zwołać sesję w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku /sesja nadzwyczajna/
4.       Sesjom poświęconym uczczeniu wydarzeń historycznych, rocznicom związanych ze świętami państwowymi oraz wręczeniem odznaczeń, tytułów honorowych i wyróżnień nadaje się charakter uroczysty. Podczas trwania takich sesji Rada nosi nazwę „Rada Królewskiego Miasta Krościenka”.
5.       Sesje Rady są jawne.
6.       Rada może postanowić o wyłączeniu jawności obrad wyłącznie w przypadkach określonych ustawą. 
 

§ 25 

Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Wójtowi, komisjom Rady oraz Radnym.

§ 26 

Do wyłącznej właściwości Rady należą wszystkie jej zadania określone w art.18 ust 2 ustawy. 

§ 27

1.       Rada może powoływać stałe i doraźne Komisje do określonych zadań ustalając ich przedmiot działania i skład osobowy .
2.       W skład komisji wchodzą wyłącznie radni.
3.       Komisja nie może liczyć więcej niż 10 osób.
4.       Przewodniczących komisji stałych wybiera Rada na wniosek Komisji.
5.       Komisja ze swego grona wybiera zastępcę przewodniczącego.
6.       Komisje podlegają Radzie i przedstawiają jej plan pracy oraz sprawozdania ze swej działalności.
 

§ 28 

Wewnętrzną organizację i tryb działania Rady i komisji określa Regulamin Rady stanowiący załącznik nr 5 do Statutu.

§ 29 

1.       Rada kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy, w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną w 6-cio osobowym składzie.
2.       W skład Komisji wchodzą tylko radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem pełniących funkcję Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady Gminy.
3.       Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji Rewizyjnej stanowiący załącznik nr 6 do Statutu.
 

§ 30 

1.       Radni mogą tworzyć kluby według własnego wyboru.
2.       Regulamin Klubów Radnych stanowi załącznik nr 7 do Statutu.
 

§ 31

Obsługę techniczno-kancelaryjną Rady, komisji oraz Radnych zapewnia Wójt. 

§ 32  

1.       Pracownikami samorządowymi zatrudnionymi w Urzędzie oraz gminnych jednostkach i zakładach budżetowych są osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy na podstawie:
1)       wyboru – Wójt,
2)       powołania – Zastępca Wójta, Sekretarz i Skarbnik,
3)       umowy o pracę – pozostali pracownicy.
2. Wójt wykonuje uprawnienia pracodawcy i zwierzchnika służbowego w stosunku do
pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
3.   Status prawny pracowników samorządowych określa odrębna ustawa.
 

§ 33

1.       Ustalenie warunków pracy i płacy dla Wójta dokonuje Rada w drodze uchwały.
2.       Z wnioskiem o ustalenie i zmianę warunków pracy i płacy dla Wójta występuje Przewodniczący Rady.

 

 
ROZDZIAŁ V
GOSPODARKA FINANSOWA GMINY
 

§ 34

1.       Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego budżetu Gminy.
2.       Rada uchwala budżet przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnych przypadkach nie później niż do 31 marca roku budżetowego.
3.       Za prawidłową gospodarkę finansową odpowiada Wójt. Gospodarka finansowa Gminy jest jawna, a Wójt ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jego wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 35

1.       Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy podlega sprawdzeniu przez Komisję Rewizyjną przed udzieleniem Wójtowi absolutorium.
2.       Przedłożony przez Komisję Rewizyjną wniosek w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium Przewodniczący Rady niezwłocznie przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 

§ 36

Rada podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za rok poprzedni, wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej na temat wykonania budżetu oraz po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium Wójtowi.

 

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 37 

Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa odrębna ustawa.

§ 38 

1.       Statut uchwala Rada.
2.       Zmiany w statucie przeprowadza się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
 

§ 39

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustawy i ustaw odrębnych.

§ 40

Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralne części.

 

Baner