Znajdujesz się na archiwalnej stronie Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem.


Strona została przeniesiona na adres:
www.kroscienko.pl

archiwum > Wiadomości > PSZOK – budowa rozpoczęta!

PSZOK – budowa rozpoczęta!

W dniu 29 maja 2018 roku Gmina Krościenko nad Dunajcem podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ( PSZOK ) w m. Krościenko nad Dunajcem na działce ewidencyjnej Nr 10484/75„ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Os.5 Ochrona Środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemów gospodarki odpadami -SPR. Zadanie jest realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Celem ogólnym projektu jest zapewnienie właściwej hierarchii sposobów postępowania z odpadami, dzięki stworzeniu możliwości przekazania do recyklingu selektywnie zebranych odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Krościenko i poddaniu zebranych odpadów zielonych procesom przetwarzania i produkcji kompostu w wyspecjalizowanej instalacji regionalnej.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ma za zadanie odbiór wyselekcjonowanych odpadów powstających w gospodarstwach domowych zarówno odpadów innych niż niebezpiecznych jak również odpadów niebezpiecznych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców Gminy Krościenko.

Zakłada się wyposażenie terenu opracowania w niezbędne elementy infrastruktury umożliwiające należyte wykorzystanie jego głównej funkcji. Projekt przewiduje również ogrodzenie terenu inwestycji w celu uniemożliwienia dostępu osobom niepowołanym. Cała część działki objęta inwestycję ma powierzchnię około 4 300 m2, w tym istniejące i planowane tereny zielone.

W ramach PSZOK zorganizowana zostanie Ścieżka edukacyjna. Ścieżka będzie składała się z części zewnętrznej wraz z wyjściem na wał przy ogrodzeniu PSZOK co umożliwi obserwację pracy punktu z wysokości około 2-3 m. Część wewnętrzną będzie stanowił fragment wydzielony pod rampą gdzie będzie można zapoznać się „in situ” z funkcjonalnością i efektywnością ekologiczną tego typu rozwiązania oraz salki w budynku administracyjnym. Obiekt ten będzie służył Gminie do prowadzenia działań promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców.

Koszt całej przebudowy wynosi 3 075 000, zaś dotacja ze środków pochodzących z Unii Europejskiej wynosi 1 684 408,86. zł. Zakończenie projektu przewidziano na koniec 2020 roku. Wykonawcą jest Firma Ogólnobudowlana Marek Głowa z Łopusznej.

 Projekt pn.”Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m. Krościenko nad Dunajcem na działce ewidencyjnej Nr 10484/75„ nr RPMP.05.02.02-12-0477/17 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020″.

 

 

 

 

 

 

 

 

Baner