Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe > Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Tylka

Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Tylka

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Krościenko n/Dunajcem

Na podstawie art. 17 pkt 9) Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zmianami) oraz uchwały Nr VIII/63/2019 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 czerwca 2019 r, zmienionej Uchwałą Nr XI/109/2019 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 7 listopada 2019 roku,

zawiadamiam

o wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 07.07.2020r. do 05.08.2020r. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Tylka, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Zmiana planu obejmuje część terenów rolnych w rejonie „Balarówka” oznaczonych w obowiązującym planie symbolem R1, a jej zakres jest zgodny z art.15 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Dokumenty ww.  będą dostępne w siedzibie Gminy w Krościenku n/Dunajcem, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy – www.kroscienko-nad-dunajcem.pl. Równocześnie zawiadamiam, iż w dniu 08.07. 2020r. o godzinie 10.00, na Sali Konferencyjnej Urzędu, odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ww. projekcie zmiany planu. Jednocześnie informuje się, iż planowana dyskusja publiczna odbędzie się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych. Mając powyższe na uwadze apeluje się o poszanowanie wszelkich ograniczeń wynikających z tego faktu. Bezpośredni kontakt i obsługa obywateli odbywa się wyłącznie po uprzednim umówieniu i potwierdzeniu wizyty – w Urzędzie Gminy Krościenko n.D. , Rynek 35, w godz. 8.00-14.00 (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) – mailowo pod adresem: gmina@kroscienko-nad-dunajcem.pl lub telefonicznie pod numerami: (18) 262-30-77, (18) 262-00-37.

Ponadto na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2020 r., poz. 283) zawiadamiam, iż w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, związanym z opracowaniem projektu zmiany planu, w siedzibie Gminy w Krościenku n/Dunajcem, oprócz ww. projektu zmiany planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko, dostępne są opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do ww. dokumentów.

W związku z powyższym zawiadamiam, iż zainteresowani, zgodnie z art. 17 pkt 11) Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zmianami) oraz art. 54 ust. 2 i ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2020r., poz. 283) mogą składać uwagi i wnioski do dokumentów o których mowa, w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty zakończenia okresu ich wyłożenia  Uwagi należy składać do Wójta Gminy Krościenko n/Dunajcem, na adres: Urzędu Gminy w Krościenku n/Dunajcem, 34-450 Krościenko n/Dunajcem, Rynek 35, na piśmie lub drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, adresu oraz z oznaczeniem nieruchomości której uwaga dotyczy..

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w korespondencji pisemnej/e-mail, których zakres może zawierać (Imię, Nazwisko, adres e-mail, telefon) informujemy, iż treść klauzuli informacyjnej wynikającej z Artykułu 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, zwanym dalej RODO, znajduje się na stronie: www.kroscienko-nd-dunajcem.pl.

Do pobrania:

rys-zmTylka-do wyłożenia 2020

tekst zm.Kroscienko-Tylka-2020-do wyłożenia

zm planu obszaru -Tylka – prognoza 2020

 

Baner