Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe > Ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

ZARZĄDZENIE Nr 2/2020
Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem
z dnia 09 stycznia 2019 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej oraz powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert z zakresu pomocy społecznej w roku 2020

 

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 25 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) oraz Uchwały
Nr XI/107/2019 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 7 listopada 2019 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Krościenko nad Dunajcem z organizacjami pozarządowymi oraz z pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

 

zarządzam co następuje:

 

 • 1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań Gminy Krościenko nad Dunajcem w zakresie pomocy społecznej pn. „Zapewnienie całodobowej opieki osobom z terenu gminy Krościenko nad Dunajcem
w formie udzielenia czasowej pomocy w zakresie schronienia i wyżywienia oraz zabezpieczenie interwencyjnych miejsc noclegowych” i zapraszam do składania ofert. Ogłoszenie konkursu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 

 • 2
 1. W celu opiniowania ofert na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej pn. „Zapewnienie całodobowej opieki osobom z terenu gminy Krościenko nad Dunajcem w formie udzielenia czasowej pomocy w zakresie schronienia i wyżywienia oraz zabezpieczenie interwencyjnych miejsc noclegowych” powołuje Komisję Konkursową w następującym składzie osobowym:
 2. Adam Musiał – Przewodniczący Komisji,
 3. Maria Bednarczyk – Członek Komisji,
 4. Jadwiga Cepuch – Członek Komisji,
 5. Dorota Jurkiewicz – Członek Komisji,
 6. Józef Komorek – Członek Komisji.
 7. Komisja działa w składzie co najmniej 3 osobowym.
 8. Zadaniem Komisji jest dokonanie oceny złożonych ofert na ogłoszony otwarty konkurs ofert oraz przedłożenie Wójtowi Gminy Krościenko nad Dunajcem propozycji wyboru oferty (ofert).
 9. Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem podpisania umowy z oferentem, który wygrał konkurs.

 

 

 • 3

Ogłoszenie o konkursie zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem, Rynek 35 oraz na stronie internetowej gminy Krościenko nad Dunajcem www.kroscienko-nad-dunajcem.pl.

 

 

 • 4

Nad wykonaniem Zarządzenia nadzór pełnił będę osobiście.

 

 

 • 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WÓJT GMINY

    Krościenko nad Dunajcem

 

        mgr Jan Dyda

 

 

 

Baner