Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe > Ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych

ZARZĄDZENIE Nr 1/2020
Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem
z dnia 09 stycznia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego

w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych

 

Działając na podstawie art. 11, art. 13, art. 15 i art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) oraz Uchwały
Nr XI/107/2019 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 7 listopada 2019 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Krościenko nad Dunajcem z organizacjami pozarządowymi oraz z pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, zarządzam co następuje:

 

 

1

 

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań Gminy Krościenko nad Dunajcem w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zapraszam do składania ofert. Ogłoszenie konkursu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

2

 

  1. W celu opiniowania ofert na realizację zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych powołuję Komisję Konkursową w następującym składzie osobowym:
  2. Agata Sobkowiak – Przewodniczący Zespołu,
  3. Maria Bednarczyk – Członek Zespołu,
  4. Jadwiga Cepuch – Członek Zespołu,
  5. Dorota Jurkiewicz – Członek Zespołu,
  6. Józef Komorek – Członek Zespołu.
  7. Komisja działa w składzie co najmniej 3 osobowym.
  8. Zadaniem Komisji jest dokonanie oceny złożonych ofert na ogłoszony otwarty konkurs ofert oraz przedłożenie Wójtowi Gminy Krościenko nad Dunajcem propozycji wyboru oferty (ofert).
  9. Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem podpisania umowy z oferentem, który wygrał konkurs.

 

3

 

Ogłoszenie o konkursie zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Krościenko nad Dunajcem www.kroscienko-nad-dunajcem.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem, Rynek 35.

 

4

 

Nad wykonaniem Zarządzenia nadzór pełnił będę osobiście.

 

5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

WÓJT GMINY

    Krościenko nad Dunajcem

          mgr Jan Dyda

 

 

Baner