Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe > Nabór na stanowisko urzędnicze- Kierownik GBP

Nabór na stanowisko urzędnicze- Kierownik GBP

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika
Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku nad Dunajcem

WÓJT GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

I. Nazwa i adres jednostki:
Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku nad Dunajcem, ul. Jagiellońska 15,
34-450 Krościenko nad Dunajcem
II. Określenie stanowiska urzędniczego:
Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku nad Dunajcem.
III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:
1. Wymagania niezbędne:
1) posiada obywatelstwo polskie,
2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada ukończone studia wyższe magisterskie z zakresu bibliotekoznawstwa, nauk
humanistycznych lub pedagogicznych,
4) posiada udokumentowany co najmniej 5 letni staż pracy,
5) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) zna przepisy prawne dotyczące funkcjonowania instytucji kultury w tym akty prawne
związane z działalnością bibliotek oraz przepisy ustawy o samorządzie gminnym, ustawy
prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości,
7) posiada dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,
8) posiada nieposzlakowaną opinię.
2. Wymagania dodatkowe:
1) posiada wiedzę i znajomość przepisów związanych z problematyką stanowiska pracy,
KPA oraz ustawy o ochronie danych osobowych i o dostępie do informacji publiczne
2) posiada biegłą znajomość obsługi urządzeń biurowych i komputera,
3) posiada umiejętności planowania i organizowania własnej pracy i zespołu,
4) posiada predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć związanych
z działalnością kulturalną, czytelnictwem oraz twórczością literacką, dziennikarską i artystyczną.
5) jest sumienny, odpowiedzialny, systematyczny, komunikatywny,
6) posiada wysoką kulturę osobistą,
7) mile widziane doświadczenie w aplikowaniu o środki zewnętrzne.
8) posiada znajomość systemów bibliotecznych oraz umiejętność obsługi pakietu MS Office
IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Kierowanie działalnością statutową Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku nad
Dunajcem zwanej dalej Biblioteką, podejmowanie decyzji i działań związanych
z reprezentowaniem jej na zewnątrz i ponoszenie odpowiedzialności za jej działalność.
2. Wydawanie aktów prawa wewnętrznego, w tym zarządzeń i regulaminów.
3. Nadanie regulaminu organizacyjnego Gminnej Bibliotece Publicznej, po zasięgnięciu
opinii Wójta Gminy i bieżąca jego aktualizacja.
4. Opracowywanie planów pracy Biblioteki oraz sporządzanie wynikających z nich
sprawozdań.
5. Prowadzenie efektywnej gospodarki mieniem i środkami finansowymi.
6. Dysponowanie środkami finansowymi określonymi w planie działalności i ponoszenie
odpowiedzialności za ich prawidłowe i racjonalne wykorzystanie.
6. Składanie w imieniu Biblioteki oświadczeń woli oraz dokonywanie czynności prawnych.
7. Poszukiwanie i pozyskiwanie innych źródeł finansowania działalności statutowej.
8. Nadzór i dysponowanie mieniem Biblioteki.
9. Akceptacja rozliczanych faktur pod względem merytorycznym.
10. Podejmowanie decyzji w sprawach osobowych zgodnie z przepisami prawa pracy,
przepisami bhp i ppoż.
11. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Biblioteki oraz wykonywanie
pozostałych uprawnień i obowiązków związanych ze stosunkiem pracy.
12. Prowadzenie akt osobowych pracowników jednostki, oraz dokumentów z nimi
związanych.
13. Rozliczanie czasu pracy podległych pracowników.
14. Opracowywanie zakresów czynności pracownikom i ciągła ich aktualizacja.
15. Przestrzeganie prawidłowości zaszeregowania pracowników do właściwych szczebli oraz
kształtowanie systemu wynagradzania pracowników w oparciu o obowiązujące przepisy.
16. Dokonywanie okresowej oceny podległych pracowników.
17. Dbanie o właściwe warunki lokalowe i techniczne zajmowanych lokali, w tym:
planowanie remontów, zakupu i wymiany sprzętu, zakupu środków czystości, druków,
przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., zapewnienie technicznego zabezpieczenia obiektów
Biblioteki przed włamaniem i innymi aktami wandalizmu.
18. Działanie na rzecz właściwej organizacji pracy i realizacji zadań zgodnie
z obowiązującymi przepisami i normami.
19. Sprawowanie kontroli wewnętrznej.
20. Dokonywanie zakupów zbiorów bibliotecznych i ich selekcji.
21. Opracowanie materiałów bibliotecznych.
22. Bieżące doskonalenie zawodowe pracowników w zakresie przepisów prawa i norm
istotnych dla ich zawodu i funkcji.
23. Działanie na rzecz stworzenia gminnej sieci informacji bibliotecznej, bibliograficznej
i ogólnej z wykorzystaniem sprzętu informatycznego.
24. Prowadzenie dokumentacji obowiązującej biblioteki gminne.
25. Opieka merytoryczna i organizacyjna w stosunku do podległej Filii.
26. Zapoznanie się i stosowanie przepisów prawnych dotyczących kultury i sztuki
w codziennej pracy.
27. Organizowanie prac w Gminnej Bibliotece Publicznej w sposób zapewniający
przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych,
a w szczególności – chronić dane osobowe przed niepowołanym dostępem,
nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem
lub pozyskaniem.
28. Organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć związanych z działalnością literacką,
kulturalną, czytelnictwem oraz twórczością lokalnych artystów.
29. Promocja działalności Gminnej Biblioteki Publicznej na zewnątrz, współpraca z mediami
i innymi jednostkami kulturalnymi działającymi na terenie gminy.
30. W przypadku krótkiej nieobecności bibliotekarza wykonywanie jego obowiązków.
31. Podczas nieobecności Kierownika zastępstwo pełni bibliotekarz.
32.Wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta Gminy i Radę Gminy.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krościenku nad Dunajcem w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w październiku 2019 r. był niższy niż 6 %.
Warunki pracy: w pełnym wymiarze czasu pracy, praca w budynku piętrowym bez windy, przewidywane zatrudnienie od 1 stycznia 2020 r.
VI. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających okres minimum
5-letniego stażu pracy – poświadczonych za zgodność z oryginałem,
5) kserokopia odpisu dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane
kwalifikacje poświadczone za zgodność z oryginałem,
6) podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych – załącznik 3
7) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku wyboru kandydat zostanie zobowiązany
do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z KRK) – załącznik 4
8) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania
z pełni praw publicznych – załącznik 4
9) oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych,
związanych z dysponowaniem środkami publicznymi – załącznik 4
10) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na
określonym stanowisku,
11) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
(zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)
12) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego
niepełnosprawność – w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia,
o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).
VII. Kandydat może też złożyć inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach
i umiejętnościach.
VIII. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)”.
IX. Termin i miejsce składania dokumentów:
1) dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór
na wolne stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku nad
Dunajcem”, w sekretariacie pokój Nr 1 Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem,
ul. Rynek 35, 34-450 Krościenko nad Dunajcem w terminie do 29 listopada 2019 r.
do godziny 14,00 osobiście lub pocztą (liczy się data wpływu do Urzędu).
2) aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
X. Kandydaci spełniający wymagania formalne o terminie rozmowy kwalifikacyjnej
zostaną powiadomieni pisemnie, faksem, e-mailem lub telefonicznie.
XI. Druki stosownych oświadczeń do celów naboru, druk kwestionariusza osobowego
zamieszczone są w załącznikach (pliki elektroniczne) do ogłoszenia.
XII. Lista kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne oraz informacje o wynikach naboru
będą na bieżąco umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krościenko
nad Dunajcem oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załączniki

Pozostale informacje i załaczniki  na stronie BIP Urzędu – kliknij

 

Baner