Krościenko nad Dunajcem > Wyroznione > XI Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem –

XI Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem –

 

 

Zapraszam Mieszkańców Gminy Krościenko nad Dunajcem

na XI Sesję Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

            Sesja odbędzie się w dniu 7 listopada 2019 roku  (czwartek) o  godzinie 1400 w budynku Urzędu Gminy
w  Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35, (sala konferencyjna II piętro).

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.
 4. Interpelacje radnych
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2019.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych dla Gminy Krościenko nad Dunajcem na lata 2020 – 2022”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejne umowy dzierżawy cz. dz. 10615.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejne umowy dzierżawy cz. dz. 10484/75.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejne umowy dzierżawy cz. dz. 10484/104
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejne umowy dzierżawy cz. dz. 10474/13.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejne umowy najmu lokalu użytkowego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejne umowy najmu lokalu użytkowego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji dla spółek wodnych, trybu postępowania i sposobu ich rozliczania.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Krościenko nad Dunajcem z organizacjami pozarządowymi oraz z pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Krościenko nad Dunajcem do składu Rady Naukowej Pienińskiego Parku Narodowego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Krościenko – Tylka.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/288/2017 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 23 listopada 2017r.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/85/2019 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 5 września 2019r.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Krościenko nad Dunajcem oraz zmiany statutu Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
 24. Odpowiedzi na interpelacje.
 25. Wolne wnioski.
 26. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

GABRYŚ STANISŁAW

Baner