Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe > Postanowienie Wojewody Małopolskiego-Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 969

Postanowienie Wojewody Małopolskiego-Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 969

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49, w związku z art. 98 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 ze zmianami) oraz w związku z art. 11c. i art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2018.1474),

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że 22 lipca 2019 r. zostało wydane postanowienie Wojewody Małopolskiego, znak: WI-XI.7820.1.12.2019.EF o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 969 na odc. 090 od km 0+000,00 do km 0+102,60 wraz z rozbudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 969 na odc. 090 km 0+000,00 z drogą powiatową nr 1636K oraz przebudową drogi powiatowej nr 1636K od km 0+000,00 do km 0+033,56 wraz           z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w m. Krościenko nad Dunajcem powiat nowotarski, województwo małopolskie, na wniosek inwestora na podstawie art. 98 Kodeksu postępowania administracyjnego, złożony przez pełnomocnika inwestora, reprezentującego Zarząd Województwa Małopolskiego.

Na ww. postanowienie przysługuje zażalenie do Ministra Inwestycji i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego (ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków), w terminie 7 dni od dnia doręczenia stronie postanowienia.

Jednocześnie informuje się, że w przypadku złożenia zażaleń przez inne strony postępowania, organ uznając, że warunek braku sprzeciwu stron odnośnie do zawieszenia postępowania nie jest spełniony, podejmie działania określone w art. 132 Kodeksu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz ewentualnie wnieść uwagi i zastrzeżenia w Oddziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej I Instancji Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, przy ul. Basztowej 22, pokój nr 4 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, zaleca się w godz. 1200 – 1400 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu 12 39 21 446. Zaznacza się, że zapoznanie z aktami sprawy w pozostałych godzinach pracy i bez uzgodnienia telefonicznego nie gwarantuje dostępu do akt sprawy z uwagi na obciążenie dużą ilością prowadzonych postępowań.

 

 

 

 

 

 

 

 

Baner