Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe > Informacja o możliwości złożenia wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy w 2019 roku

Informacja o możliwości złożenia wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy w 2019 roku

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji dla spółek wodnych na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych lub dofinansowanie realizowanych inwestycji, na terenie działania spółek. Kwota przeznaczona w budżecie Gminy na pomoc finansową dla spółek wodnych wynosi 35.000,00 zł.

 1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski należy składać w terminie do 28.06.2019 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem, Rynek 35.

Wnioski należy składać w zamkniętej, opisanej kopercie (nazwa i adres spółki wodnej), z dopiskiem Nabór wniosków o przyznanie dotacji dla spółek wodnych na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych lub dofinansowanie realizowanych inwestycji, na terenie działania spółki, na odpowiednim formularzu.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej gminy Krościenko nad Dunajcem www.kroscienko-nad-dunajcem.pl oraz siedzibie Urzędu Gminy pok. nr 6 w godzinach urzędowania. Wnioski złożone na niewłaściwych formularzach, po terminie lub sporządzone wadliwe albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostaną bez rozpatrzenia.

Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać:

 1. pełną nazwę wnioskodawcy,
 2. adres wnioskodawcy,
 3. numer rachunku bankowego wnioskodawcy,
 4. dane osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy,
 5. wielkość wnioskowanej dotacji,
 6. opis zadania,
 7. termin i miejsce realizacji zadania,
 8. harmonogram realizacji zadania,
 9. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji oraz wskazanie źródeł finansowania zadania,
 10. podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.

 

 

 1. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:

Do wniosku należy dołączyć:

 1. aktualny statut wnioskodawcy (potwierdzona kserokopia),
 2. oświadczenie, że spółka wodna/związek wałowy nie działa w celu osiągnięcia zysku.

Decyzję w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej podejmuje Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Zastrzega się unieważnienie naboru bez podania przyczyny.

wniosek o udzielenie dotacji – wzór

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baner