Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe > Obwieszczenie o   wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o   wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Krościenko n.D, 2019-04-09

Znak: ZP.6730.01.19

 

  

O B W I E S Z C Z E N I E

o   wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

         Stosownie do art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) Urząd  Gminy w Krościenku n.D.  zawiadamia, że w dniu 09.04.2019r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji dla zadania: „budowa budynku administracji publicznej z posterunkiem policji jako budynku w zabudowie bliźniaczej wraz z infrastruktura towarzyszącą na planowanych do wydzielenia z działek Ew. nr 11028, 11029, 271 i części działki 274/16 położonych w Krościenku n.D. dwóch działkach budowlanych oznaczonych na załączniku graficznym literami A i B oraz rozbiórka istniejących zabudowań. ” 

 Zainteresowane strony mają prawo zapoznać się z pełną treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko n.D. Rynek 35 w pok. Nr 6 w godzinach urzędowania i mogą wnieść odwołanie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszej decyzji. Decyzję uważa się za doręczoną w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baner