Krościenko nad Dunajcem > Wyroznione > Budowa posterunku policji- zakończenie postępowania dowodowego

Budowa posterunku policji- zakończenie postępowania dowodowego

 

 

    Krościenko n.D, 2019-03-19

 

Znak: ZP.6730.1.19

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

O zakończeniu postępowania dowodowego w  postępowaniu administracyjnym
w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust.1  ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U.z 2018r , poz.121 z póz. zm.) Urząd  Gminy w Krościenku n.D  zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w  postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia warunków lokalizacji celu publicznego dla  inwestycji: „budowa budynku administracji publicznej z posterunkiem policji jako budynku w zabudowie bliźniaczej wraz z infrastruktura towarzyszącą na planowanych do wydzielenia z działek Ew. nr 11028, 11029, 271 i części działki 274/16 położonych w Krościenku n.D. dwóch działkach budowlanych oznaczonych na załączniku graficznym literami A i B oraz rozbiórka istniejących zabudowań. ”

 W związku z tym zainteresowane strony będące uczestnikami tego postępowania, mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść swoje uwagi lub zastrzeżenia, w terminie 21 dni od daty wywieszenia  niniejszego zawiadomienia.

Przedłożona dokumentacja terenu objętego wnioskiem znajduje się do wglądu  w Urzędzie Gminy Krościenko n.D – pok. nr 6 od poniedziałku do czwartku w godzinach urzędowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baner