Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe > Ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektu z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Krościenko n.D

Ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektu z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Krościenko n.D

ZARZĄDZENIE  Nr 14/2019

Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem
z dnia 20 lutego 2016 roku

 

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektu z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Krościenko n.D w roku 2019.

 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz.994 z późn.zm.) w związku z art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 176) oraz § 3 ust. 1 Uchwały Nr XIV/127/2011 Rady Gminy Krościenko n.D z dnia 29 grudnia 2011 r. (Dz. Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2012 roku, poz. 48 z dnia 9 stycznia 2012 r.) Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem  zarządza,  co następuje:

 • 1
 1. Ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektu z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Krościenko n.D w roku 2019. Ogłoszenie o naborze wniosków stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 2. Dotacja może być udzielona na sfinansowanie lub dofinansowanie wydatków bieżących.

 

 • 2

Ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy, na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.kroscienko-nad-dunajcem.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 • 3
 1. Powołuje się Komisję Konkursową do oceny wyników o przyznanie dotacji na wsparcie projektów z zakresu sprzyjania rozwoju sportu realizowanego na terenie Gminy Krościenko n.D w 2019 roku w składzie:
  • Przewodniczący Komisji – Jurkiewicz Dorota,
  • Członek Komisji – Cepuch Jadwiga,
  • Członek Komisji – Bednarczyk Maria,
  • Członek Komisji – Komorek Józef.
 2. Do zakresu zadań Komisji należy:
  • dokonanie oceny wniosków złożonych na ogłoszony konkurs, o którym mowa w § 1, zgodnie z procedurą i kryteriami, określonymi w załączniku do niniejszego Zarządzenia,
  • przedłożenie Wójtowi Gminy Krościenko n.D. wyników konkursu i propozycji przyznania dotacji. Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem podpisania umowy z wnioskodawcą, który wygrał konkurs.

 

 • 4

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. sportu

 

 • 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik

do Zarządzenia Nr 14/2019

Wójta Gminy Krościenko n.D.

z dnia 20 lutego 2019 r.

 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie projektu z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Krościenko n.D w roku 2019.

 

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektu z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Krościenko n.D w roku 2019.

 

 • 1. Przedmiot zgłaszanych wniosków:

Nabór wniosków dotyczy realizacji zadania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Krościenko n.D poprzez:

 • poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników w klubach sportowych,
 • poprawę kondycji fizycznej mieszkańców Gminy Krościenko n.D,
 • upowszechnianie rekreacji i aktywnego stylu życia.

 

 • 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego naboru wniosków oraz formy wypłaty dotacji:
 1. Na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w roku 2019 przeznacza się kwotę w wysokości 30 000 złotych (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
 2. Dotacja będzie przekazywana jednorazowo lub w transzach po podpisaniu umowy przez obie strony. Szczegóły dotyczące przekazania i rozliczania dotacji będzie zawierała umowa pomiędzy Gminą a klubem sportowym.

 

 • 3. Terminy i warunki realizacji zadania oraz formy wypłaty dotacji:
 1. Zadanie jest realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2019 r.
 2. Miejsce realizacji – Gmina Krościenko n.D.
 3. Zadanie realizowane będzie na warunkach określonych w umowie zawartej pomiędzy Gminą Krościenko n.D, a klubem sportowym, którego wniosek zostanie wybrany.
 4. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, klub sportowy ma obowiązek dostosować kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania i przewidywane źródła finansowania zadania do kwoty faktycznie określonej w umowie tzn. przedłożyć korektę kosztorysu zadania.
 5. Dotacja wypłacana będzie na konto bankowe określone w umowie.

 

 • 4. Warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinien spełniać wniosek
  i objęte nim zadania:
 1. W naborze wniosków mogą uczestniczyć kluby sportowe prowadzące działalność sportową na terenie Gminy Krościenko n.D , a niedziałające w celu osiągnięcia zysku.
 2. Klub sportowy prowadzący działalność w zakresie sportu ubiegający się o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój sportu powinien swym działaniem obejmować jej mieszkańców.
 3. Wnioski będą rozpatrywane, jeżeli klub złoży w wymaganym terminie wniosek, spełniający wymogi określone w Uchwale Nr XIV/127/2011 Rady Gminy Krościenko n.D z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania własnego Gminy Krościenko n.D. w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu i niniejszym zarządzeniu.
 4. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno – prawnych lub innych braków wniosku, Wójt Gminy Krościenko n.D wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia
  lub uzupełnienia wniosku oraz wyznacza termin.
 5. Wniosek, którego braków w wyznaczonym terminie nie usunięto, lub który nie został uzupełniony, pozostaje bez rozpatrzenia.
 6. Dotacja może być udzielona na sfinansowanie lub dofinansowanie wydatków bieżących klubu sportowego w zakresie:
 • realizacji programów szkolenia sportowego,
 • pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych w określonej dyscyplinie sportu lub uczestnictwa w takich zawodach,
 • pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
 • zakupu sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla zawodników lub ulepszenie posiadanego sprzętu sportowego,
 • organizacji imprez sportowych na terenie Gminy,
 • opłaty statutowej, delegacji sędziowskich i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.
 1. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki w szczególności:
 • transfery zawodnika z innego klubu sportowego,
 • zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika danego klubu,
 • zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,
 • koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy udzielenie dotacji,
 • wypłaty stypendiów sportowych.

 

 • 5. Miejsce i termin składania wniosków o udzielenie dotacji.
 1. Wnioski prawidłowo i kompletnie wypełnione należy złożyć w Urzędzie Gminy w Krościenku n.D., Rynek 35 pok. nr 1, w terminie do 18 marca 2019 r. do godziny 1000 w zaklejonej kopercie z napisem „Nabór wniosków o dofinansowanie projektu z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Krościenko n.D w roku 2019”, na wzorze wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwale Nr XIV/127/2011 Rady Gminy Krościenko n.D z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania własnego Gminy Krościenko n.D. w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu i niniejszym zarządzeniu.
 2. Otwarcie kopert z wnioskami nastąpi w dniu 18 marca 2019 roku o godzinie 1100 w Urzędzie Gminy w Krościenku n.D pok. nr 13.
 3. Wnioski złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w naborze wniosków i zostaną zwrócone Wnioskodawcy.
 4. Do wniosku należy dołączyć:
  • aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny Wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących, w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy.
  • aktualny statut – (ostatni zgłoszony do KRS) potwierdzony „za zgodność
   z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy.
  • Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ubiegły rok kalendarzowy (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat).
 5. Wzór wniosku można uzyskać w Urzędzie Gminy Krościenko n.D, Rynek 35, pok. nr 13 lub pobrać ze strony internetowej kroscienko-nad-dunajcem.pl (zakładka „sport”) lub Biuletynu Informacji Publicznej.
 6. Obowiązek sporządzenia kompletnego wniosku spoczywa na Wnioskodawcy.

 

 • 6. Ogłoszenie wyników i postanowienia końcowe.
 1. Decyzję o wyborze wniosków i o udzieleniu dotacji ostatecznie podejmuje
  Wójt Gminy Krościenko n.D.
 2. Do zarządzenia Wójta Gminy Krościenko n.D. w sprawie wyboru wniosków wybranych i wniosków odrzuconych i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
 3. Informacja o wynikach naboru wniosków zostanie podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Krościenku n.D, na stronie internetowej: www.kroscienko-nad-dunajcem.pl w zakładce „sport” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baner