Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe > Zmiana planu Zawodzie- wyłożenie do publicznego wglądu

Zmiana planu Zawodzie- wyłożenie do publicznego wglądu

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY KROŚCIENKO N/DUNAJCEM

 

Na podstawie art. 17 pkt 9) Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XLII/378/2018 z dnia 6 września 2018 roku o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru KROŚCIENKO – ZAWODZIE,

ZAWIADAMIAM

o wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 26.02.2019r. do 21.03. 2019r. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru KROŚCIENKO – ZAWODZIE, wraz z aneksem do prognozy oddziaływania na środowisko. Zmiana planu obejmuje część graficzną planu dla części terenów oznaczonych w obowiązującym planie symbolem KD.

Projekt  ww. zmiany planu wraz z aneksem do prognozy oddziaływania na środowisko będzie  dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko n/Dunajcem, ul. Rynek 35, w godzinach pracy Urzędu oraz  na  stronie internetowej Urzędu Gminy Krościenko n/Dunajcem. Równocześnie zawiadamiam, iż w dniu 28.02.2019r. na Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Krościenko n/Dunajcem: o godzinie 1000 odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany mpzp obszaru KROŚCIENKO – ZAWODZIE.

W związku z powyższym zawiadamiam, iż zainteresowani, zgodnie z art. 17 pkt 11) i art. 18 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami), mogą składać uwagi i wnioski do ww. dokumentów w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty zakończenia okresu wyłożenia ww. projektu. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Krościenko n/Dunajcem – Urząd Gminy Krościenko n/Dunajcem, 34 – 450 Krościenko n/Dunajcem, ul. Rynek 35, na piśmie lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, adresu oraz z oznaczeniem nieruchomości której uwaga dotyczy. Równocześnie informuję, iż  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie wyrazili zgodę na odstąpienie od przeprowadzenie dla ww. projektu zmiany planu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w korespondencji pisemnej/e-mail, których zakres może zawierać (Imię, Nazwisko, adres e-mail, telefon) informujemy, iż treść klauzuli informacyjnej wynikającej z Artykułu 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, zwanym dalej RODO, znajduje się na stronie: www.kroscienko-nad-dunajcem.pl.

Baner