Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe > Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Krościenko n.D, 2019-01-30

Znak: ZP.6730.20.18

 

         Stosownie do art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) Urząd  Gminy w Krościenku n.D.  zawiadamia, że w dniu 30.01.2019r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji dla zadania: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej „ECS_KRK022_Grywałd” na działce Ew. nr 510/13 położonej w Grywałdzie.” Inwestor: Elektronic Control Systems S.A. ul. Krakowska 84, 32-083 Balice  reprezentowane przez pełnomocnika- Panią Grażynę Ostrowską

 W związku z tym zainteresowane strony będące uczestnikami tego postępowania, mogą zapoznać się z decyzją, w terminie 14 dni od daty wywieszenia  niniejszego zawiadomienia.

Przedłożona dokumentacja terenu objętego wnioskiem znajduje się do wglądu
w Urzędzie Gminy Krościenko n.D – pok. nr 6 w godzinach urzędowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

Baner