Znajdujesz się na archiwalnej stronie Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem.


Strona została przeniesiona na adres:
www.kroscienko.pl

Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe > Zakończenie projektu w GOPS w Krościenku n.D.

Zakończenie projektu w GOPS w Krościenku n.D.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem zakończył realizację projektu konkursowego Gminy Krościenko n.D – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku n.D pn: „Daj sobie szansę !”.

Projekt był realizowany w okresie od 01 sierpnia 2016 roku do 31 października 2018 roku.

Głównym założeniem Programu była aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Krościenko n.D.

Wsparciem w Projekcie „Daj sobie szansę !” ogółem objęto 34 osoby, mieszkańców  Gminy Krościenko n.D w wieku aktywności zawodowej 17-64 lata, korzystających z pomocy społecznej.

Osiągnięte wskaźniki do projektu:

Liczba osób objętych aktywizacją zawodową – 28,

Liczba osób z niepełnosprawnościami – 7,

Liczba osób, które podjęły zatrudnienie po zakończeniu projektu – 13,

Liczba osób, które nabyły nowe kwalifikacje – 10.

W ramach projektu realizowane były: Indywidualne konsultacje psychologiczne;

Warsztaty kompetencji społecznych; kurs komputerowy; kurs prawa jazdy kat. B;

indywidualne doradztwo zawodowe; grupowe doradztwo zawodowe; szkolenia zawodowe i staże zawodowe.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1. Aktywna Integracja-projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR. Całkowita wartość Projektu: 426 030,78 zł, dofinansowanie: 362,126.16 zł.

Baner